Angewandte Chemie International Edition

Journal Information
ISSN / EISSN : 1433-7851 / 1521-3773
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Former Publisher:
Total articles ≅ 88,944
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Quan Wang, Xianfeng Yi, Yu-Cheng Chen, Yao Xiao, Anmin Zheng, Jian Lin Chen,
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202104397

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Alexander Friedrich, Jonathan Eyselein, Jens Langer, Christian Färber
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202103250

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ilich Ibarra, Eva Martínez-Ahumada, Donglin He, Victoria Berryman, Vojtech Jancik, Vladimir Martis, Marco A. Vera, Enrique Lima, Douglas J. Parker, Andrew I. Cooper, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202104555

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Ling Zhang, Ke Jiang, Lifeng Yang, Libo Li, Enlai Hu, Kai Shao, Huabin Xing, Yu Yang, Yuanjing Cui, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202102810

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ping Shao, Wei Zhou, Qin-Long Hong, Luocai Yi, Lirong Zheng, Wenjing Wang, Hai-Xia Zhang, Huabin Zhang, Jian Zhang
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202106004

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhen Zhang, Wen-Long Bai, Zhi-Peng Cai, Jin-Huan Cheng, Hua-Yi Kuang, Bo-Xu Dong, Yu-Bo Wang, , Jie-Sheng Chen
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202105892

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Huaisong Yong, Holger Merlitz, Andrew J. Christofferson, Jens-Uwe Sommer, Petra Uhlmann, Andreas Fery
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202104204

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Alon Golubchik, Luma Clarindo Lopes, Vikram Singh,
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202101055

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Cheng-Fei Li, Jia-Wei Zhao, Ling-Jie Xie, Jin-Qi Wu, Qian Ren, Yu Wang, Gao-Ren Li
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202104148

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shanyong Chen, Tao Luo, Kejun Chen, Yiyang Lin, Junwei Fu, Kang Liu, Chao Cai, Qiyou Wang, HuangJingwei Li, Xiaojing Li, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202104480

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top