Angewandte Chemie International Edition

Journal Information
ISSN / EISSN : 14337851 / 15213773
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Total articles ≅ 60,250
Google Scholar h5-index: 213
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Yunxiang Lei, Wenbo Dai, Jianxin Guan, Shuai Guo, Fei Ren, Yudai Zhou, Jianbing Shi, Bin Tong, Zhengxu Cai, Junrong Zheng, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202003585

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Takahiro Horibe, Masato Sakakibara, Rin Hiramatsu, Kazuki Takeda, Kazuaki Ishihara
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202007180

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Christopher J. Smedley, Gencheng Li, Andrew S. Barrow, Timothy L. Gialelis, Marie-Claire Giel, Alessandra Ottonello, Yunfei Cheng, Seiya Kitamura, Dennis W. Wolan, K. Barry Sharpless, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202003219

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yiguang Zhu, Qingbo Zhang, Chunyan Fang, Yingli Zhang, Liang Ma, Zhiwen Liu, Shilan Zhai, Jing Peng, Liping Zhang, Weiming Zhu, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202004978

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Curt Wentrup
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202006761

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jinhu Wei, Liangliang Wu, Hai-Xu Wang, Xiting Zhang, Chun-Wai Tse, Cong-Ying Zhou, Jie-Sheng Huang, Chi-Ming Che
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202002866

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fan Xie, Nathan A. Seifert, Wolfgang Jaeger, Yunjie Xu
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202005685

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tsuyoshi Kato, Shintaro Takahashi, Kazuki Nakaya, Antoine Baceiredo, Nathalie Saffon-Merceron, Stéphane Massou, Norio Nakata, Daisuke Hashizume, Vicenç Branchadell, María Frutos Pastor
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202006088

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xuan Zhou, Kai Li, Yunxiang Lin, Li Song, Jincheng Liu, Yu Liu, Lingling Zhang, Zhijian Wu, Shuyan Song, Jun Li, et al.
Angewandte Chemie International Edition; doi:10.1002/anie.202004945

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top