Journal Information
ISSN / EISSN : 00162361 / 18737153
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 22,556
Google Scholar h5-index: 85
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Lu-Qing Wang, Hong-Hao Ma, Zhao-Wu Shen
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116355

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kibeom Kim, Minsung Choi, Xinzhuo Li, Kaiwen Deng, Yeseul Park, Yonmo Sung, Gyungmin Choi
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116044

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guillermo Félix, Jorge Ancheyta
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116160

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Peng Zhao, Xin Tan, Martin Schmidt, Aizhu Wei, Weixing Huang, Xinming Qian, Dejian Wu
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116401

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jingchen Zhang, Mingxing Wang, Jingfeng Dong, Shanzhi Shi, Chenchen Wang, Yan Yang, Osuji Nicholas Izuchukwu
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116332

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shuai Ding, Yangxian Liu
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116382

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ningbo Gao, Kailun Chen, Cui Quan
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116411

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jie Liu, Biao Ma, Hongbo Zhao
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116365

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hui Liu, Huanhuan Xu, Mingqing Hua, Linlin Chen, Yanchen Wei, Chao Wang, Peiwen Wu, Fengxia Zhu, Xiaozhong Chu, Huaming Li, et al.
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116200

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Henry Chee Yew Foo, Inn Shi Tan, Abdul Rahman Mohamed, Keat Teong Lee
Published: 15 January 2020
Fuel, Volume 260; doi:10.1016/j.fuel.2019.116354

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.