Biochemical and Biophysical Research Communications

Journal Information
ISSN / EISSN : 0006291X / 10902104
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Former Publisher: Elsevier BV (10.1006)
Total articles ≅ 89,342
Google Scholar h5-index: 64
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Minhui Lin, Siqi Zhou, Kazuichi Sakamoto
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 193-198; doi:10.1016/j.bbrc.2020.04.128

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Masahiro Sato, Erika Ueda, Ayumu Konno, Hirokazu Hirai, Yuki Kurauchi, Akinori Hisatsune, Hiroshi Katsuki, Takahiro Seki
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 199-205; doi:10.1016/j.bbrc.2020.04.132

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wen Xue, Wei Tan, Longjia Dong, Qian Tang, Feng Yang, Xuexing Shi, Dianming Jiang, Yaowen Qian
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 234-241; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.029

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hong Cao, Ying Hu, Xiaofang Zhu, Na Yao, Jiaona Gu, Yuhang Wang, Weizhong Zhu
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 71-77; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.010

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wei Huang, Weidang Xie, Jian Gong, Wenyan Wang, Sumin Cai, Qiaobing Huang, Zhongqing Chen, Yanan Liu
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 206-212; doi:10.1016/j.bbrc.2020.04.150

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528; doi:10.1016/s0006-291x(20)31141-4

Pietro Bongini, Alfonso Trezza, Monica Bianchini, Ottavia Spiga, Neri Niccolai
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 35-38; doi:10.1016/j.bbrc.2020.04.007

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Nisha Sharma, Himanshu Sankrityayan, Ajinath Kale, Anil Bhanudas Gaikwad
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 14-20; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.075

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Enxiang Zhang, Shutao Yin, Chong Zhao, Lihong Fan, Hongbo Hu
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 7-13; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.072

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kohei Morimoto, Taisuke Kitano, Ryota Eguchi, Ken-Ichi Otsuguro
Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 528, pp 78-84; doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.011

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top