Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal)

Journal Information
ISSN : 05361036
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 441
Current Coverage
ESCI
Filter:

Latest articles in this journal

Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal); doi:10.17238/issn0536-1036

A.N Zaikin, Bryansk State Engineering and Technological University, V.V. Sivakov, E.V. Sheveleva
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 200-211; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.200

I.T. Kishchenko, Petrozavodsk state university
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 84-93; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.84

E.L. Sedova, Nothern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, K.B. Vorontsov, S.A. Burkova
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 159-167; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.159

O.O. Vronskaya, L.L. Sedelnikova, Sb Ras Central Siberian Botanical Garden
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 74-83; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.74

V.I. Posmetyev, Voronezh State University of Forestry and Technologies named G.F. Morozov, V.O. Nikonov, V.V. Posmetyev
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 108-123; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.108

P. A. Cuza, State University of Moldova
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 187-199; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.187

V.I. Melekhov, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, L.V. Kremleva, T.V. Tyurikova, E.V. Sazanova, D.A. Luzhansky, V.A. Slutskov, Jsc Po Sevmash
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 146-158; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.146

K.S. Bolotova, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, A.S. Aksenov, M.V. Emelyanova, V.A. Rudakova, O.V. Travina, A.V. Kanarskiy, Federal State Budgetary Institution of Science of the Federal Research Centre for Arctic, Kazan National Research Technological University
Lesnoy Zhurnal (Forestry Journal) pp 179-186; doi:10.17238/issn0536-1036.2019.4.179