Journal of Testing and Evaluation

Journal Information
ISSN / EISSN : 00903973 / 19457553
Current Publisher: ASTM International (10.1520)
Total articles ≅ 4,814
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Juewei Cai, Hongduo Zhao, Xingyi Zhu, Jianfeng Cao
Journal of Testing and Evaluation, Volume 48; doi:10.1520/jte20190172

Lubinda F. Walubita, Enad Mahmoud, Luis Fuentes, Julius J. Komba, Eyoab Zegeye Teshale, Abu N. M. Faruk
Journal of Testing and Evaluation, Volume 49; doi:10.1520/jte20190040

Andrea Graziani, Chiara Mignini, Edoardo Bocci, Maurizio Bocci
Journal of Testing and Evaluation, Volume 48; doi:10.1520/jte20180905

Zheng Chen, Ruonan Liu, Peiwen Hao, Guoxin Li, Jian Su
Journal of Testing and Evaluation, Volume 48; doi:10.1520/jte20190179

Jun Zhu, Zhong-Qing Xie, Hong-Liang Gao, Xi-Sheng Zhan
Journal of Testing and Evaluation, Volume 49; doi:10.1520/jte20180630

V. Gopal, M. S. Alphin, R. Bharanidaran
Journal of Testing and Evaluation, Volume 49; doi:10.1520/jte20190091

T. Azizzadeh, M. S. Safizadeh
Journal of Testing and Evaluation, Volume 49; doi:10.1520/jte20180287

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xunhao Ding, Tao Ma, Linhao Gu, Deyu Zhang, XiaoMing Huang
Journal of Testing and Evaluation, Volume 48; doi:10.1520/jte20190178

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jorge Gómez, José Antonio Casado, Isidro A. Carrascal, Soraya Diego, Diego Ferreño, Catalina Mondragón
Journal of Testing and Evaluation, Volume 49; doi:10.1520/jte20180804

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.