Chinese Journal of Aeronautics

Journal Information
ISSN : 1000-9361
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 3,266
Current Coverage
SCOPUS
INSPEC
EI COMPENDEX
DOAJ
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Jiarui Zhang, Oliver T. Stein, Tien D. Luu, Ali Shamooni, Zhixun Xia, Zhenbing Luo, Likun Ma, Yunchao Feng, Andreas Kronenburg
Chinese Journal of Aeronautics, Volume 35, pp 319-332; https://doi.org/10.1016/j.cja.2021.12.005

Changrui Wang, Zhiyou Li, Wei Tian, Yuxian Li, Lina Tang, Qilong Pang, Minghe Chen
Chinese Journal of Aeronautics, Volume 35, pp 429-440; https://doi.org/10.1016/j.cja.2020.08.005

Yuzhu Li, Wenjie Ge, Jin Zhou, Yonghong Zhang, Donglai Zhao, Zhuo Wang, Dianbiao Dong
Chinese Journal of Aeronautics, Volume 35, pp 455-469; https://doi.org/10.1016/j.cja.2021.04.030

Back to Top Top