International Science Journal of Management, Economics & Finance

Journal Information
EISSN : 2720-6394
Published by: Іnternational Science Group (10.46299)
Total articles ≅ 22
Filter:

Latest articles in this journal

Ольга Крикун
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 48-56; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.02

Abstract:
У статті розкрито чітке бачення про теоретичні і методологічні основи сьогоденного тайм-менеджменту та надано рекомендації щодо ефективного керівництва, застосовуючи методи тайм-менеджменту. Проведено аналіз літературних джерел та описано погляди зарубіжних і вітчизняних науковців на раціональне використання часу. Узагальнено розуміння поняття «управління часом» і встановлено переваги та недоліки деяких заходів, які можуть вимагати більше часу на контроль раціонального використання часу, кращого планування та більше ресурсів часу на пріоритетні важливі справи. Встановлено, що тайм-менеджмент можна організувати. Проведене дослідження неодноразово підкреслює важливість правильного особистого тайм-менеджменту керівника. Виокремлено коло проблем, які заважають правильно розпоряджатися робочим і особистим часом. Необхідність опанування навичок тайм-менеджменту допомагає менеджерам вірно визначати пріоритети у своїй роботі, підвищує їх результати та цілеспрямованість і ефективно керувати бізнес-процесами. Зазначено, що в управлінні організаційним забезпеченням робочих процесів, ефективними є система «Канбан» (Японія), «Техніка помідора» (Італія), принцип Парето (Італія), «ABC-аналіз» (США), використання Microsoft Exchange та Server Outlook. Охарактеризовані, визнані зарубіжними практиками, прийоми тайм-менеджменту та систематизовані методи тайм-менеджменту неодмінно відіб’ються в управлінській звичці керівника. Вказані методи тайм-менеджменту дозволяють час працювати ефективно і результативно, але час потребує долучати все нові удосконалені електронні інструменти та комп’ютерні програми, направлені на економію часу. Отже, обґрунтовано способи оптимальної організації і резервування часу, що забезпечує робочі процеси ефективно використовувати час та досягати успіху в роботі керівника.
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 9-16; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.05

Abstract:
Розглядаються питання обґрунтування складових продовольчої безпеки. Стабільний розвиток функціональних підсистем з орієнтацією виробництва на рівень обґрунтованих норм харчування за умов ефективного використання регіонального виробничого і біокліматичного потенціалу – визначальний принцип якісного покращення продовольчого забезпечення населення, що залежить від рівня розвитку ринкової інфраструктури, яка дозволяє необхідну продукцію від виробника до споживача. Її розвиток сприяє успішному функціонуванню харчової промисловості, раціональному розміщенню та регіональній спеціалізації її галузей, що зменшує сукупні витрати на виробництво, переробку і збут продуктів харчування, покращує механізм збуту продовольства. Велике значення мають заходи з охорони довкілля від негативного впливу діяльності людини, тобто відновлення ушкоджених ресурсів повинне передбачати оптимальну організацію аграрного виробництва з врахуванням екологічних факторів. Однією з необхідних вагомих вимог продовольчої безпеки є достатність споживання продовольства, яка може бути визначена за допомогою коефіцієнтів достатності та доступності. За допомогою наведеної методики можна розрахувати рівень продовольчої безпеки населення, враховуючи відповідні показники. Зокрема, для досягнення необхідного рівня продовольчої безпеки населення необхідно, насамперед, збільшити обсяги виробництва продукції, створити необхідні умови для стимулювання виробництва екологічно чистої продукції та організації резервного фонду екологічно безпечного продовольства, а також продовжувати політику підвищення зайнятості населення і рівня його доходів.
Natalia Tkachuk
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 1-8; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.01

Abstract:
Економічна система за характером своєї поведінки сьогодні є нестаціонарною, нерівноважною та нестійкою, що й зумовлює появу нелінійних процесів у функціонуванні банківської системи. В роботі розглянуто теоретичні питання взаємовпливу та взаємозв’язку ентропії та інформації, а також з’ясовано їх вплив на процеси самоорганізації в банківській системі. Підкреслено необхідність виявлення передмови самоорганізації банківської системи з врахуванням інформаційного фактора та рівня ентропії системи. Принциповою умовою самоорганізації в банківській системі є переведення системи в нерівноважний стан, коли вона стає досить чутливою до зовнішніх збурень. Відзначено, що пізнання сутності ентропії має сьогодні не лише теоретичну, а й практичну значущість для розробки й реалізації концепції самоорганізації банків. З позицій ентропійного підходу розкрито природа та умови самоорганізації в банківській системі. Відмічено, що ентропія являє собою міру невпорядкованості системи, а її зростання посилює хаос й може призвести до руйнівних наслідків у функціонуванні системи. Процеси самоорганізації в банківській системі будуть можливими лише в тому випадку, коли буде зростати її впорядкованість. Доведено, що банківська система має ентропійно природу: зі збільшенням в ній накопиченої управлінської інформації, зменшується її ентропія й зростає рівень організованості та підвищується ефективність діяльності. Для ефективного функціонування сучасної банківської системи викликає значний інтерес пошук і аналіз залежності між показниками ентропії, накопиченої інформації та синергетичного ефекту з врахування дуалізму хаосу та порядку. На основі комплексу цих показників викладені результати проведеного дослідження, які розкривають динамічні властивості самоорганізації банківської системи.
Zhanna Shilo
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 17-25; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.03

Abstract:
У статті проведено дослідження сучасних підходів оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Проведення своєчасної оцінки рівня економічної безпеки, дає спроможність швидко усунути різноманітні загрози, або пристосуватися до наявних умов, що забезпечує стабільну діяльність компанії. Метою наукового дослідження є аналіз існуючих в економічній літературі підходів до визначення рівня економічної безпеки підприємства, а також розробка методики комплексної оцінки її рівня. Аналізуючи стан економічної літератури ми бачимо існування значної кількості методологічних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, які відрізняються якістю інформаційного забезпечення, алгоритмічною та математичною складністю. Тому це зумовлює необхідність і доцільність систематичної класифікації існуючих методів та їх узагальнення для подальшого вибору найбільш повних і надійних методик. Здійснений аналіз основних переваг та недоліків кожного із них. Автором запропонований методичний підхід на основі узагальнення декількох різних підходів, що складається з послідовних етапів оцінки комплексного рівня економічної безпеки підприємства. На першому етапі визначається інформаційна база дослідження. Джерелами інформації мають бути фінансова звітність підприємства, основні техніко-економічні показники, показники праці, екологічних умов тощо. На другому етапі відбираються показники для оцінки економічної безпеки кожної структурної складової підприємства. Цей етап значною мірою визначає ефективність усієї системи управління економічною безпекою. Запропонована нами методика оцінки дасть змогу оцінити кожну складову економічної безпеки, а саме фінансову, техніко-технологічну, інтелектуально-кадрову, політико-правову та екологічну для отримання узагальнюючого показника рівня економічної безпеки підприємства.
Жанна Торяник, Аліна Савіна, Іван Торяник
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 34-47; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.06

Abstract:
У статті авторами узагальнено існуючі визначення категорій «маркетинг персоналу» та «бренд роботодавця» та обґрунтовано взаємозв’язок маркетингу персоналу з брендом роботодавця. Встановлено, що бренд роботодавця трансформується під впливом таких умов з якими останнім часом зіткнулася наша країна як пандемія Ковід-19, військові події, що вимагає нових підходів до формування моделі бренду роботодавця з використанням сучасних маркетингових технологій та інструментів. З метою залучення та утримання талановитих фахівців ідентифіковано ціннісні орієнтації потенційних та наявних співробітників у розрізі поколінь, які мають унікальні цінності та психологічні установки, що варто покласти в розробку маркетингової стратегії персоналу. Запропоновано матрицю привабливої ціннісної пропозиції роботодавця, а саме: програми забезпечення фінансового, фізичного, ментального та соціального добробуту на підставі проведеного онлайн дослідження. За результатами дослідження встановлено, що важливими критеріями при виборі роботодавця серед молоді є приваблива заробітна плата та соціальний пакет - 92%, кар’єрне зростання -72%, хороша репутація роботодавця - 56%, приваблива робоча атмосфера - 51%, баланс між роботою та особистим життям та можливість навчатися, розвиватися – 50%. Найактуальнішими каналами для пошуку та знаходження роботи серед молоді є сайти/ портали з пошуку роботи (grc.ua, robota.ua, work.ua, olx.robota) – 93%, особисті зв’язки/ рекомендації соціальні мережі – 67% та вебсайт компанії з інформацією про вакансії – 43%. Зроблено висновки щодо необхідності використання персонал-маркетингових інструментів, як базису для побудови та просування ефективного бренду роботодавця.
Юлія Заіка
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 26-33; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220104.04

Abstract:
У статті подано тлумачення поняття «фандрайзинг» (фендрайзінг, фандрейзінг, fundraising) – процес залучення зовнішніх, сторонніх для компанії ресурсів, необхідних для реалізації будь-якої задачі, виконання проекту або з метою діяльності в цілому. Фандрайзинг, в широкому сенсі, являє собою методику пошуку джерел фінансування та ресурсів (матеріальні або не матеріальні ресурси, такі, наприклад, як людські, інформаційні, фінансові, юридичні, маркетингові і інші розглянуто процес залучення зовнішніх ресурсів у форматі фандрайзингу) для забезпечення діяльності підприємства, необхідних для реалізації комерційного проєкту для соціально-відповідальних підприємств. Визначено зв’язки між ефективністю маркетингової політики і стратегїї для просування проєкту соціально-відповідального підприємства на ринку та її фандрайзинговим збором коштів і інших матеріальних цінностей, який впливає на кількість допомоги, наданої конкретному підприємству. Проаналізовано процес створення стратегії просування для бізнес-проєктів, який включає конкретні і поступові етапи. Визначено, що до запуску маркетингової складової проєкту необхідно створити систему оцінки ефективності маркетингу для існуючих та потенційних інвесторів, яка являється найзатратнішою частиноі, проте найефективніщою для залучення додаткових ресурсів. Дане дослідження свідчить про те, що для досягнення позитивного результату фандрайзингової діяльності проєкту на соціально-відповідальному підприємстві необхідно провести потужну маркетингову кампанію, а також загалом ретельно сплановану, організаційно впорядковану, поетапну роботу, у процесі якої важливо обґрунтувати актуальність, унікальність і цінність реалізації саме запропонованої пропозиції, отримавши натомість задоволення потреб інвесторів (меценатів, донорів, спонсорів, інші) і налагодити плідну співпрацю з ними на майбутнє. На основі останніх досліджень та публікацій визначено проблематику щодо більшості соціально-відповідальних підприємств країни, які не використовують інструмент маркетингової політики, стратегії для просування власних проєктів, а отже не реалізують фандрайзинговий потенціал в повному обсязі.
Юрій Маршавін, Тарас Кицак, Андрій Василенко
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 151-163; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220103.12

Abstract:
У сучасному світі загострюється конкуренція між національними ринками праці за висококваліфіковану робочу силу та інвестиційні ресурси. Проблема посилення конкурентоспроможності ринку праці набуває для України стратегічного значення, оскільки цей важливий елемент економічної системи відображає ключові соціально-економічні процеси та формує передумови для досягнення цілей сталого розвитку. Метою статті є розробка теоретико-концептуальних засад розвитку конкурентних переваг національного ринку праці. Результатом наукових досліджень стало власне трактування наукової категорії «конкурентоспроможність національного ринку праці». Здійснено оцінку реального стану ринку праці України та визначено вплив низки факторів на його кон’юнктуру. Визначено напрямки посилення конкурентоспроможності ринку праці України в умовах становлення цифрової економіки та поширення пандемії Covid 19. Розкрито можливості підвищення рівня зайнятості населення за рахунок цифрових платформ, які поширюють свій вплив на різні сфери економічної діяльності, змінюючи структуру попиту та пропозиції на міжнародному ринку праці.
Галина Великоіваненко, Юрій Коляда, Тетяна Кравченко, Володимир Кравченко
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 66-75; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220103.5

Abstract:
У статті отримано систему динамічних рівнянь – економіко-математичну модель, якою описується нелінійна взаємодія суспільних факторів – рівень корупції, обсяг легальної економіки та владні рішення. Для створеної динамічної моделі розроблено у загальному випадку алгоритм обчислення координат нерухомих точок. Вказано функціональну матрицю Якобі для динамічної моделі та послідовність кваліфікації віртуальних сценаріїв розвитку подій. Отримано співвідношення, що дозволяють контролювати процес комп’ютерного моделювання.
Annaguly Deryaev
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 127-132; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220103.9

Abstract:
The article provides a complete study of the possibility of simultaneous development of several formations by one object only with the same physical and chemical properties of oil in the combined formations, if the inflow of oil and gas is sufficient from each formation at an acceptable bottom-hole pressure in the well, with close values of reservoir pressure in the combined formations, excluding oil flows between the layers, and close values waterlogged formations. It also describes the field experience of operating several layers with one well by the method of dual completion (DC), indicating its high efficiency. On average, capital investments and operating costs are reduced by 30% in comparison with the costs of drilling and operating fields with independent grids for each formation. The DC method is cost-effective and makes it possible to seal the grid of wells (producing and injection) without additional drilling footage. 0the integration of productive formations into operational facilities leads to a significant reduction in the volume and timing of drilling of the field, saving material resources for the development of fields. At the same time, during joint operation, as a rule, the conditions for the development of each individual reservoir deteriorate, it becomes difficult to control and regulate the operation process. In these cases, the method of dual completion is used, through which a differentiated effect is carried out on the formations developed jointly by one well grid. Dual completion is a means that, with economical joint operation, ensures optimal conditions for the production of oil reserves of each reservoir and thereby increases the economic efficiency of their development. Technological efficiency is understood as an increase in the rate of production of reserves and the oil recovery coefficient of each formation of a multi-layer facility by regulating the operation processes. At the same time, the movement of water-oil and gas-oil contacts and the coverage of the reservoir by displacement in power is regulated. Dual completion in domestic practice and abroad is carried out by equipping wells with special equipment for separation of layers or using wells of special designs for these purposes.
Ольга Стасюк, Лариса Чмирьова, Наталя Федяй
International Science Journal of Management, Economics & Finance, Volume 1, pp 164-178; https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20220103.13

Abstract:
В статті основну увагу зосереджено на дослідженні особливостей досвіду впровадження аналізу регуляторного впливу нормативно-правових актів в окремих країнах ОЕСР, зокрема Австралії та Литві. Розкрито сутність процесу аналізу регуляторного впливу, який є сучасним інструментом регуляторної політики, що допомагає урядам приймати виважені рішення та зменшувати ризики від впровадження нормативно-правових актів для підвищення ефективності господарської діяльності. Досвід країн ОЕСР показує, що послідовне впровадження зазначеного інструменту покращує якість регуляторної політики. Обґрунтовано необхідність впровадження практик та стандартів ОЕСР щодо аналізу регуляторного впливу в українське законодавство. Подальше удосконалення аналізу регуляторного впливу для України стане важливим кроком в процесі узгодження його з практикою та стандартами ОЕСР та допоможе зменшити ризики, пов’язані з виконанням значної кількості нових регуляторних положень ОЕСР. Оцінку досвіду впровадження аналізу регуляторного впливу здійснено на основі виділених структурних елементів аналізу регуляторного впливу: мета аналізу регуляторного впливу; характеристика становлення аналізу регуляторного впливу; визначення предмету або сфери діяльності нормативно-правового акту; визначення інституцій, які займаються питаннями аналізу регуляторного впливу; огляд інструментів; розкриття методичних особливостей та джерел інформації. Детально розглянуто основні інструменти аналізу регуляторного впливу, що використовуються в Австралії та Литві: публічні консультації, регуляторна “гільйотина”, впровадження Свідоцтв та Анкет оцінки впливу, які використовуються при проведенні базового та розширеного аналізу регуляторного впливу.
Back to Top Top