Digital Communication Journal

Journal Information
ISSN : 2757-5780
Published by: Digital Communication Journal (10.51295)
Total articles ≅ 14
Filter:

Latest articles in this journal

H.Nur Gorkemli
Digital Communication Journal, Volume 4, pp 1-15; https://doi.org/10.51295/dicoj.24

Abstract:
Public diplomacy, which is also expressed as the activities of governments to create political, social and cultural effects on the citizens of other countries, is one of the effective type of diplomacy that is used intensively as a result of the disappearance of borders with globalization. Public diplomacy, which is used effectively with a wide variety of applications by different countries, stands out as a subject that is increasingly included in academic studies. This research examines masters and doctoral theses written on “public diplomacy” in Turkish universities by using content analysis method. Therefore, all graduate study theses are examined and a total of 134 master's and doctoral theses were found in the date of research (July 30, 2019). Contents of the thesis are examined under seven main categories: subject, year of study, research degree, method, research type, department and language used in research. Study shows that number of thesis on public diplomacy has generally an increasing trend in each year, and both old and Turkey's current situation regarding public diplomacy was handled. In terms of the research level, it has been observed that the number of studies conducted at master’s degree is higher, in addition to the case study method; descriptive research and literature review methods are also used. Study also indicates that the dissertations on public diplomacy are mostly carried out in the department of political sciences and especially in international relations. The language used in the thesis is mainly in Turkish.
Sinem Eyice Başev
Digital Communication Journal, Volume 4, pp 33-46; https://doi.org/10.51295/dicoj.28

Abstract:
Çevre kirliliğinin gün geçtikçe artması ve ekolojik düzendeki birtakım bozuklukların tüketiciler tarafından fark edilmesi, tüketim alışkanlıklarında da birtakım değişimlere yol açmıştır. Çevresel duyarlılık aitmiş ve tüketiciler bilinçli tüketime doğru yönelmeye başlamışlardır. Bu bağlamda da çevre dostu ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmış, dolaysıyla da işletmeler çevre dostu ürünleri üretmeye ve sürdürebilirliğe eğilimli hale gelmişlerdir. Tüketimde meydana gelen bu yönelim ise, yeşil pazarlama olarak alanyazında yerini almıştır. Bir başka deyişle ekolojik çevreyle uyumlu ve doğal çeneye en az zarar verecek şekilde, kıt olan kaynaklara alternatif çözümler sunarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan tüm pazarlama faaliyetleri yeşil pazarlama olarak belirlenmiştir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürün kullanım tercihlerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisinin Damla su örneği kapsamında incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25 yaş ve üstü gönüllü 16 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılarla COVID-19 pandemisi nedeniyle Google Meet üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmanın çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3 soru ve COVID-19 sürecinin Türkiye’de yaşayan tüketicilerin davranışlarına etkisi ve tüketici eğilimlerindeki yeniliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik 12 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarının tüketicilerin Damla Su’yun yeşil pazarlama stratejisi olan “Bitki Şişe” reklamı üzerinden farkındalık kazandırılması sağlanarak ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Emel Tozlu Öztay
Digital Communication Journal, Volume 4, pp 106-119; https://doi.org/10.51295/dicoj.38

Abstract:
Dijital halkla ilişkiler kavramı, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kurumlar için olmazsa olmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda kavramın disiplinler arası özelliği stratejik iletişim yönetimi açısında önemli yer taşımaktadır. Dijital halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, bu doğrultuda stratejik iletişim yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunun altının çizilmesi gereklidir. Bu noktada kişilerin etkinlikleri tercih etme ve katılma davranışına etki eden değişkenlerin incelenmesi önem kazanmaktadır. Mevcut literatür, bu değişkenlerden en önemlilerinden birinin “kültür” kavramı olduğunu işaret etmektedir. Çalışmadaki temel amaç dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisini incelemektir. Araştırmada dijital halkla ilişkiler kapsamındaki etkinliklere ilgi duyan kişilerin, kültürel yansımalar açısından beklentilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Kalitatif bir araştırma yöntemine sahip olunan çalışmada fokus grup araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi tesadüfi olmayan, amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilmiş katılımcılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar Dijital Cheetos Müzesi Etkinliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılara fokus gurup değerlendirme örneği olarak 2016 yılında Amerika’da 2018 yılında ise Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan Dijital Cheetos Müze Etkinliği görselleri sunulmuştur (Bkız Şekil 1, 2, 3, 4). Söz konusu örnek kapsamınsa sorular araştırmanın araştırma soruları çerçevesinde katılımcılara yöneltilmiştir. Elde edilen araştırma sonuçları, tüm araştırma sorularının pozitif olarak elde edilmesi doğrultusunda, dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisi olabileceğini göstermektedir.
Ahmet Kılıç
Digital Communication Journal, Volume 4, pp 59-82; https://doi.org/10.51295/dicoj.32

Abstract:
Liderlikle ilgili çalışmalar incelendiğinde savaş ve yönetim alanında ‘liderlik’ kavramına daha çok vurgu yapılırken eğitim-öğretimde lider/öncü şahıslarla ilgili çalışmaların ise sınırlı olduğunu görmekteyiz. Liderlik türleriyle ilgili araştırmalara her geçen gün yenileri eklenirken ‘sanatta liderlik, sanatta öncü/lider şahıslar’ vb. başlıklardaki araştırmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada liderliğin bir türü olan sanat liderliği ele alınıp, bu liderliğe sanat alanlarında (mûsikî / mimarî) öğretici kimlikleriyle katkıda bulunan; ‘Âfıtab-ı Tanbur’ nâmıyla anılan Necdet Yaşar (1930-2017) ve ‘Bilge Mimar’ nâmıyla ün yapmış Turgut Cansever’in (1921-2009) sanat liderliği yönleri nitel bir araştırma olarak incelenmiştir. Nitel araştırma yöntem deseni, durum çalışmasıdır. Veriler ise nitel veri toplama tekniklerinden biri olan doküman/belge inceleme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırmada sanat (alt temalar; sanattaki -mûsikî/mimarî- özgün yönler, sanat hakkındaki fikirler ve yetiştiği çevrenin sanat algısı) ve liderlik (alt temalar; tevazu, sabır, azim ve hassasiyet) temaları analiz edilmiştir.
Back to Top Top