Circulation Journal

Journal Information
ISSN / EISSN : 13469843 / 13474820
Current Publisher: Japanese Circulation Society (10.1253)
Total articles ≅ 7,125
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Naoki Fujimoto, Toru Sato, Keishi Moriwaki, Emiyo Sugiura, Shiro Nakamori, Kyoko Imanaka-Yoshida, Masaaki Ito, Kaoru Dohi
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0451

Hayato Tada, Hirofumi Okada, Akihiro Nomura, Satoshi Yashiro, Atsushi Nohara, Yasushi Ishigaki, Masayuki Takamura, Masa-Aki Kawashiri
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0317

Kunihiro Matsushita, Yingying Sang, Jingsha Chen, Shoshana H. Ballew, Michael Shlipak, Josef Coresh, Carmen A. Peralta, Mark Woodward
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0320

Eriko Hasumi, Katsuhito Fujiu, Koki Nakanishi, Issei Komuro
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0399

Yoshihito Arao, Akinori Sawamura, Masahiro Nakatochi, Takahiro Okumura, Hiroo Kato, Hideo Oishi, Shogo Yamaguchi, Tomoaki Haga, Tasuku Kuwayama, Tsuyoshi Yokoi, et al.
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0333

Masayuki Sugimoto, Noriko Takahashi, Kiyoaki Niimi, Akio Kodama, Hiroshi Banno, Kimihiro Komori
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0383

Mitsuru Ishii, Tomohiko Taniguchi, Takeshi Morimoto, Hisashi Ogawa, Nobutoyo Masunaga, Mitsuru Abe, Yusuke Yoshikawa, Hiroki Shiomi, Kenji Ando, Norio Kanamori, et al.
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-0247