Journal of Agriculture

Journal Information
ISSN : 2636-8757
Published by: Journal of Agriculture (10.46876)
Total articles ≅ 21
Filter:

Latest articles in this journal

Mücahit Pehluvan, Berna Doğru, Esengül Çatak
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 10-15; https://doi.org/10.46876/ja.941631

Abstract:
Bu çalışma 2015 yılında Iğdır ilinde yürütülmüş olup, Şalak ve Teberze kayısı çeşitlerinde tam çiçeklenmeden sonra 32. günden itibaren 20 gün aralıklar ile meyvede fiziksel ve bazı kimyasal içerikler incelenmiştir. Fiziksel ölçümlerde meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve yüksekliği, meyve hacmi ve meyve yoğunluğu, kimyasal ölçümlerde ise titre edilebilir asitlik, suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) ve meyve suyu pH’sı ele alınmıştır. Hasada kadar dört kez örneklenen meyvelerde fiziksel gelişim bakımından üç büyüme safhası tespit edilmiştir. Bu safhalar 1. hızlı büyüme safhası, 2. yavaş büyüme safhası ve 3. hızlı büyüme safhası olarak belirlenmiştir. Üçüncü hızlı büyüme safhasında incelenen kimyasal içeriklerden titre edilebilir asitlik azalırken, SÇKM ve meyve suyu pH’sı artmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen kayısı çeşitlerinde optimum hasat kriterlerini belirlemek ve meyvedeki değişimleri daha iyi görebilmek için meyve tutumundan sonraki evrelerde beş günlük örnek alma sıklığının yanı sıra şekerler, vitaminler, renk, mineral ve fenolik bileşikler ile meyve sertliği gibi daha farklı meyve kalite parametreleri ilave edilerek çalışmanın genişletilmesi tavsiye edilmektedir.
Orhan Uluçay, Arzu Görmez, Cem Öziç
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 24-29; https://doi.org/10.46876/ja.925218

Abstract:
Thermal hot water samples were collected in 2017 from six different hot springs from eastern and southeastern Turkey's (Agri, Van, Sirnak, Mardin, Siirt and Erzurum). During the study period, the analysis of various physicochemical properties of the water samples and the diversity of microorganisms in the hot springs were investigated. During the study period, eleven physico-chemical parameters such as water temperature, pH, conductivity, nitrogen dioxide, ammonium, nitrate, iron, aluminum, copper, lead and sulfur were studied. Five different bacterial strains have been detected in one or more of different hot springs. The electrical conductivity (EC) was ranged from 942,8 mS/cm to 5,158 mS/cm in the water of the hot spring. The conductivity and pH value of only Hista thermal source were determined as 942.9 (mS/cm) and 9.1. In all other sources the conductivity varied above 1000 (mS/cm) and the pH between 6.9 and 8.5. The NO2 value ranges of the hot springs are determined as 0.254 to 0.613 mg/L. The source temperatures of the hot spring water were determine minimum and maximum temperature values for Agri (Davut and Kopru), Erzurum (Pasinler), Van (Hasanabdal), Siirt (Hista), Mardin (Dargecit) and Sirnak (Guclukonak), (62-78°C), (40-46°C), (60-66°C), (62-67°C), (59-62°C) and (59-67°C) respectively. In terms of physical and chemical properties, it was observed that there are generally differences in the hot spring waters.
Mehmet Zeki Koçak, Musa Karadağ, Ferdi Çelikcan
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 39-47; https://doi.org/10.46876/ja.938170

Abstract:
Secondary metabolites, especially essential oils are of the widely used phyto-chemicals for various purposes. In this regard, numerous studies have been reported on profile of these reputed metabolites in medicinal and aromatic plant (MAPs) species. Of the substantial family of the MAPs, Lamiaceae is of the reputed group with a notable number of plant species. Regarding the species of this group, sage (Salvia officinalis) and rosemary (Rosmarinus officinalis) are of the well-known and widely-studied species. Herewith the current study, we profiled the essential oil composition in leaves of both species. Accordingly, the analysis revealed that camphene (29.40%), 1,8-cineole (37.26%), camphor (13.48%), borneol (3.69%), trans-caryophyllene (5.42%), and α-thujone (5.78%) were of the predominant compounds identified for S. officinalis, whilst camphene (22.45%), 1, 8-cineole (35.36%), linalool (3.67%), camphor (10.80%), cyclohexane,(1-methylethylidene) (3.09%), α-fenchyl alcohol (3.03), 2-cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl) (2.12%), and endo-bornyl acetate (4.50%) were of the principal components in leaves of R. officinalis.The next studies on the relevant species might be focused on the biological activity of the essential oils.
Hamdullah Seçkin
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 16-23; https://doi.org/10.46876/ja.905515

Abstract:
Molecular synthesis at nano level is becoming a growing field of science due to its treatment and solution-oriented applications. Plants and bacteria in particular have an important place in nanoparticle production. The positive results of nanofungal structures in scientific studies in recent years have led the scientific world to turn to fungal nanomolecule synthesis. Silver coated nanofungal structures are highly preferred in medical and industrial applications. In our study, the Antibacterial and Antifungal activity of nano molecules obtained by using Pleurotus eryngii (Heliz Mushroom) and AgNO3 was investigated by using Disk diffusion method. Ten different clinical strains were used in the study. Looking at the results obtained, it was determined that nano molecules formed zones varying between 9.1-15.0 against pathogenic microorganisms used. In addition, it was observed that nanoparticles formed zones more effective against some pathogens than antibiotics used as positive control.
Duygu Doğan, Ismet Meydan
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 1-9; https://doi.org/10.46876/ja.915923

Abstract:
Achillea biebersteinii (A. biebersteinii), one of the Achillea species, has been proven to have positive effects in terms of pharmaceuticals thanks to the components it contains. Our study was designed to investigate the quenching activity of A. biebersteinii on total phenolic component, total flavonoid component and DPPH radical. The total flavonoid component amounts of the ethanol and water extract of A. biebersteinii plant were calculated to be equivalent to quercetin, and the total phenol component amounts to gallic acid. The DPPH radical quenching activity of the ethanol and water extract of the A. biebersteinii plant was investigated by modifying the Teixeira method. The copper II ion reduction method (CUPRAC) is inspired by the Apak method. We can say that the water and alcohol extract of A. biebersteinii gave good results compared to BHA and BHT, which have good quenching activity on DPPH radical. It was observed that A. biebersteinii was rich in flavonoids and phenolics. As a result of Cuprac analysis, it was stated that the effect of the aqueous extract was significant compared to the positive controls. The A. biebersteinii plant is thought to be effective in the treatment of many diseases, especially cancer, due to its powerful antioxidant and radical quenching activity.
Şemsinnur Göçer, Seyma Yilmaz
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 30-38; https://doi.org/10.46876/ja.900294

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ağır metal konusundaki bilgi durumlarının belirlenmesidir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Temel Eğitim Bilimleri Okul Öncesi Öğretmenliği Ve Sınıf Eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte olan 523 öğrenciyle yapılmıştır. Verilerin analizinde Ki kare testi kullanılmıştır. p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerin %78.2’si ağır metali duyduklarını, %69.4’ü ağır metalin bir kimyasal/katkı maddesi olduğunu ifade etti. Ağır metalin zararlı olduğunu ifade edenlerin oranı ise %73.6 idi. Öğretmen adayı öğrencilerin ağır metal hakkında belirli bir bilgi birikimine sahip oldukları ancak bu bilginin yüzeysel olduğu ve yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
, Melek Zor
Published: 21 January 2021
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 57-66; https://doi.org/10.46876/ja.839181

Abstract:
Swab analysis is of paramount importance especially in the detection of microorganisms taken from surfaces as well as identification, counting and description of these microorganisms and hygiene monitoring. Responsible personnel, food contact tools and equipment play role in the contamination of food with bacteria. It can be identified by swab analysis whether foods, food production equipment, personnel and environment have bacteria or not. Swab samples are of great importance in taking any cross-fertilization under control. While performing analyses, correct selection of swab analysis method should be attached importance as correct swab analysis method selection influence the sensitivity of the results of analyses.
Fatih Demirel
Published: 24 December 2020
Journal of Agriculture, Volume 4, pp 48-56; https://doi.org/10.46876/ja.846023

Abstract:
Protein disülfit izomerazlar protein katlanma sürecinde disülfit bağlarının doğru bir şekilde oluşmasında görev alan thioredoxin domaini içeren moleküler şaperonlardır. Hayvanlarda PDI proteinlerinin katalitik ve şaperon rollerinin araştırıldığı birçok çalışma mevcuttur. Bitkilerde ise PDI proteinlerinin varyasyonu ve fonksiyonu ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada Arabidopsis PDI geni referans alınarak soya genomunda 12 PDI geninin varlığı gösterilmiş ve bu genlere ait proteinlerin özellikleri in silico yaklaşımlar ile ortaya konmuştur. WCXXC aktif dizi motifinin GmPDI6c ve GmPDI6d proteinlerinde korunmadığı ve diğer proteinlerde bu dizinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Protein modellemesi sonucunda soya PDI proteinlerinden GMQE skoru en yüksek olanı ele alınarak Tobacco ringspot virus’e ait kılıf proteini arasındaki etkileşim docking ile ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen in silico analiz sonuçlarının deneysel yaklaşımlar ile doğrulanması gerekmektedir.
Back to Top Top