Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny

Journal Information
ISSN / EISSN : 1506-8900 / 2081-1152
Published by: University of Warsaw (10.7311)
Total articles ≅ 53
Filter:

Latest articles in this journal

Karol Derwich, Zulia Orozco
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 2, pp 1-22; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.112.01

Abstract:
The article reviews the reaction of selected Latin American countries to the pandemic of Covid-19. The authors examine the situation in which the countries where touched by the pandemic and the initial reactions toward the unusual situation in which the world has been found at the beginning of 2020. The authors analyse the data that are fundamental for the anal-ysis of the situation of selected countries in the period of pandemic. In the article readers can find the analysis of the health sector condition when it was hit by the pandemic. It also goes further to check if the reactions of particular countries brought positivie or negative efects. In the end, the authors analize the politics of vaccination in particular countries of Latin America and are debating if it could be called a vaccine geopolitics.
Maksymilian Kazimierz Drozdowicz
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 1, pp 1-36; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.01

Abstract:
Niniejszy artykuł wpisuje się w dyscyplinę językoznawstwa historycznego, obejmującego swym zasięgiem refleksję nad argentyńskim dyskursem poświęconym postaci gaucza, szczególnie ważnym w dobie romantyzmu. Autor śledzi przemiany zachodzące w samej koncepcji gaucza jako istoty nieokiełznanej i synonimu barbarzyństwa, ale, pod wpływem zmian społecznych wywołanych falą emigracji z Europy, stającej się ostoją argentyńskości, zwłaszcza za sprawą idealizacji dokonanej przez Lugonesa. Autor bada zmiany w recepcji tendencji gauczowskiej i pokazuje, jak język może kreować rzeczywistość narodową, fundamentalną dla zrozumienia etosu argentyńskich patriotów wieku XIX. Kluczowymi postaciami w tym tekście są tacy pisarze i eseiści jak Domingo Faustino Sarmiento, Hilario Ascasubi, rodzeństwo Lucio y Eduarda Mansilla, José Mármol, José Hernández, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Ricardo Rodríguez Molas, Ricardo Güiraldes czy, współcześnie, Carlos Gamerro.
Kamil Majcher
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 1, pp 37-60; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.02

Abstract:
Treścią artykułu jest próba zbadania i scharakteryzowania zachodzącego procesu regionalizacji gospodarczej na przykładzie Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN. Autor skupia uwagę na identyfikacji zachodzących zmian w wewnętrznym (intra) i zewnętrznym (extra) handlu zagranicznym ugrupowania, który w dużym stopniu odzwierciedla stopień zaawansowania integracji regionalnej. Zatem obszar badawczy stanowią kraje członkowskie CAN: Kolumbia, Peru, Ekwador, Boliwia, Wenezuela, a zakres czasowy obejmuje lata 1976-2019. W celu zrealizowania głównego celu opracowania wykorzystano metodę analizy dostępnych materiałów statystycznych pobranych z bazy danych Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) i World Bank. Badając strukturę handlu zagranicznego CAN wykorzystano klasyfikację towarów SITC oraz indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). W przedmiotowym tekście posłużono się również pozycją literaturową polsko- i hiszpańskojęzyczną.
Marta Wójtowicz-Wcisło
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 1, pp 79-81; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.04

Abstract:
Upłynęły kolejne miesiące, w których świat kultury i sztuki zmuszony był funkcjonować w rzeczywistości online. Niektóre wydarzenia cykliczne, jak edycja 2021 Nagrody Literackiej Casa de Américas, zostały odwołane, a inne, jak Festival de Cine de la Habana, przełożone do czasu zniesienia restrykcji sanitarnych. Z końcem roku 2020, realizując misję ochrony dziedzictwa kulturowego, UNESCO zatwierdziła finansowanie projektu zatytułowanego Strengthening and Protecting Barbados' Cultural Property: The Digitization and Conservation of Slavery. Projekt ten obejmuje digitalizację dokumentów historycznych z okresu niewolnictwa transatlantyckiego oraz z okresu po uzyskaniu niepodległości, w szczególności spisów majątku i rzeczy osobistych (1764 - 1888), manumisji i transakcji (1821 - 1834), rejestrów pełnomocnictw (1661 - 1948) oraz testamen-tów (około 12 000). Dokumenty zostaną udostępnione w Internecie za pośrednic-twem strony internetowej Departamentu Archiwów Barbadosu....
Aleksandra Szczęsna
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 1, pp 61-78; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.03

Abstract:
Niniejsza praca podejmuje próbę przedstawienia ewolucji praw, jakie posiada obecnie społeczność LGBT w Kolumbii w kontekście ogólnej sytuacji politycznej w tym kraju. Opisuje główne zagadnienia związane z tym tematem oraz przedstawia problemy społeczności w kontekście sytuacji prawnej oraz rzeczywistego odbioru społecznego.
Katarzyna Dembicz
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny, Volume 1, pp 82-85; https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.05

Abstract:
W lipcu 2017 roku były prezydent Brazylii Luiz Ignácio Lula da Silva, jeden z najsilniejszych kandydatów w wyborach prezydenckich 2018 r., skazany został na dziewięć lat i sześć miesięcy więzienia. Podstawą wydania takiego wy-roku przez sędziego Sergio Moro były zarzuty prania brudnych pieniędzy i pa-sywnej korupcji, między innymi przyjęcia dwóch nieruchomości. W marcu 2021 r., Sąd Najwyższy Brazylii anulował ten wyrok uznając, że sąd niższej in-stancji w Kurytybie, który skazał Lulę w sprawach korupcyjnych nie miał do tego kompetencji, a procesy w sprawie zarzutów, jakie postawiono byłemu prezyden-towi, mogą toczyć się tylko przed sądami federalnymi....
Urszula Ługowska
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny pp 3-16; https://doi.org/10.7311/20811152.2020.109.110.01

Abstract:
The article presents a comparative analysis of two1970sfilms dedicated tothe sub-ject ofanepidemic: Zaraza (1971) by a Polish director Roman Załuski, with a screenplay by Jerzy Ambroziewicz and Załuski; and El año de la peste (1979) directed bya Mexican director Felipe Cazalsand co-writtenby Gabriel Garcia Marquez, Juan Arturo Brennan,and José Agustin. The article presentsahypothesis that the script forEl año de la peste was inspired by Zaraza and that, by tellinga story about ahypothetical courseof events during an epidemic inMexico City in 1970s,El añode la pesteenters intoa kind of dialogue with Zaraza–a film that coversactual events that tookplace in Wrocław in 1963
Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny pp 109-110; https://doi.org/10.7311/20811152.2020.109.110.04

Abstract:
On November 25th, 2020, Diego Armando Maradona, the legend of Argentine, Latin American and world football, passed away. Although his life has aroused controversy, being a series of bothspectacular ups and painful downs, the fans never turned away from him and Maradona’s funeral, despite the ongoing pandemic, gathered real crowds. This text attempts to explain the phenomenon of Diego Armando Maradona by presenting his story in relation to the history of Latin America and proving that the Argentine attacker was a reflection of both the advantages and the problems of the region he came from and with which he identified himself.
Tomasz Rudowski
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny pp 79-90; https://doi.org/10.7311/20811152.2020.109.110.06

Abstract:
In 2020, Latin America experienced its deepest economic and social crisis in several decades. The most significant event to affect Latin American economies was the COVID-19 pandemic. The aim of this article is to analyze the main economic trends, which occurred in the Latin American countries and became noticeable in 2020, as well as to indicate forecasts for 2021.
Wioletta Tomala-Kania
Ameryka Łacińska Kwartalnik analityczno-informacyjny pp 17-40; https://doi.org/10.7311/20811152.2020.109.110.02

Abstract:
The author attemptsto capture a selection ofissues that she considersvital for the debateon theLatin-Americancontinent as such. The research toolisliterary productionofasingle author,Alejo Carpentier.Hiscreationwasselectedout of manyoutstanding works of Latin American writers. The first part of the article, Carpentier's method, presents the justificationfor choosing this particular writer. Init, the author offersbibliographical and literary data based on his manifestos (Tientos y diferencias) and the very “core” of his literary production, i.e. stories (Guerra del tiempo, Concierto barroco) and novels (Reinode este mundo, Pasos perdidos, Elsiglo de las luces, El recurso delmétodo, La consagración de la primavera, El arpa y la som-bra). If the value of literary worksis to be estimated (among otherthings) according to the universality of its message, all the works listedabove become an inherent part of auniversal paradigm. Complicated trajectoriesof protagonists’lives (Sophia, Esteban, Wiera, Enrique, First Official...), their personalities,and their entanglement inthe Wheels ofHistorytranscendborders of the continent. Hence the (controversial) common interpretational routesforK.andtheTrapped. Individualsand societiesduring wartime, internal battle of identities, revolutionarydia-lectics, relations of power, acts of open and hidden violence, antinomies of tradition and mo-dernity, conflicts of spirituality and rationality, changes of individual and collective conscious-ness, structural social inequalities, colonial oppression, mechanisms of resistance, cultural, po-litical and economic imperialism, geopolitical fields of game–all theseissues (and manymore) can be found in Carpentier’s novels. The second partidentifies eleven ofCarpentier’s Latin-American contexts. They includeracial, economic, chthonic, political, bourgeois, distance-and proportion-related, chronological inconsistency-related, cultural, culinary, lighting-related,andideological aspects. Particular focus is dedicated toracial (Pasos perdidos), economic (Guerra del tiempo) and political-military (El recurso delmétodo) issues. The third part, a critical ap-proachto culture, follows up onprevious matterswith special consideration ofthe following three: confrontation of cultures(El arpa y la sombra), humanitarianism and modernity (El siglo de las luces), and the beginnings and ends of the Western World(La consagración de la pri-mavera). Finally, the text concludes witha range ofquestionsonculture, society, and politics,with the most prominent being: What is our culture,when reflectedinCarpentier’s mirror?Keywords: Latin America, Alejo Carpentier, continent, context(s), literature.
Back to Top Top