Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki

Journal Information
ISSN : 2410-0943
Current Publisher: Zaporizhzhia National University (10.26661)
Total articles ≅ 9
Filter:

Latest articles in this journal

Volodymyr Sarabeev, Zaporizhzhia National University, Ievgen Tkach
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 70-88; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-08

Svitlana Shvydka, Zaporizhzhia National University, Serhiy Levchuk, Yelizoveta Sarabeeva, Zaporizhzhia high school №28
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 62-69; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-07

Abstract:
Висока трудомісткість і вартість паразитологічних досліджень вимагає використання раціонального обсягу вибірки як балансу між інформативністю даних з малих вибірок та непотрібними витратами на отримання надлишкових даних. Агрегований характер розподілу паразитів у популяціях хазяїв створює принципові труднощі при розрахунку інтервальних оцінок вибіркових характеристик методами класичної статистики. У таких ситуаціях доцільно застосовувати непараметричні методи і ресамплінг. Запропоновані практичні рекомендації дозволяють визначати раціональний обсяг вибірки для обчислення інтервальних оцінок статистичних характеристик із заданою точністю з використанням методу Bag of Little Bootstraps. Точність визначається як довірчий інтервал, такий, що оцінка середнього значення повинна бути в межах певної величини істинного середнього із заданою ймовірністю. Підхід проілюстровано на прикладі визначення раціонального обсягу вибірки для обчислення інтервальних оцінок вибіркового середнього значення чисельності паразитів роду Ligophorus spp, L. llewellyni та L. pilengas. Для кожного з видів паразитів обсяг емпіричних вибірок дорівнював 224 елементам. Результати дослідження показали, що обсяг вибірки значною мірою залежить від рівня точності та параметра агрегації. Виявлено, що для вибірок обсягом 45 елементів і більше довжина довірчого інтервалу дорівнює емпіричному середньому або є меншою; вибірки з чисельністю у діапазоні 20 – 35 екземплярів недооцінюють значення вибіркового середнього, а малі вибірки (n=10) призводять до ненадійних оцінок. Схожі результати отримані в попередніх дослідженнях Маркес і Кабрал. Запропонований підхід стане в нагоді паразитологам при плануванні дизайну вибірки та допоможе визначити рівень точності вибіркового середнього значення у дослідженнях. Sampling of field material in parasitological studies is a highly time consuming procedure, which successful implementation also requires substantial financial and human resources. Therefore it is important to determine the rational sample size as a balance between the informative of the data from the small samples and the excess costs for collecting the unnecessary data. Due to aggregated distribution of parasites in populations of hosts it is difficult to calculate the confidence intervals of the statistical characteristics using the methods of classical statistics. In such situations it is need to use the non-parametric methods and resampling. The study offers practical recommendations to determine the rational sample size for calculation the interval estimates of the statistical parameters and the precision using the Bag of Little Bootstraps. The precision is defined as a confidence interval such that the estimate of the mean should be within some value of the true mean. The approach is illustrated on the example of monogenean parasites of Ligophorus llewellyni and L. pilengas from the so-iuy mullet. The initial data set included 224 elements for each parasite species. The results showed that the level of precision and parameter of aggregation are strongly affected by the sample size. It was found that the width of the confidence interval was equal or less of the empirical mean for samples more than 45 elements. The mean abundance is systematically underestimated for samples with 20–35 individuals. The small samples (n=10) have led to the unreliable estimates. The similar results were obtained in studies of Marques and Cabral. The proposed here approach will relief the sampling plan design and will help researchers to define the rational sample size and the precision level for the estimated mean abundance in parasitological studies.
R. F. Aminov, Zaporizhzhia National University, Oleksandr Frolov, Alina Aminova, Anastasiya Grankina, Alina Sviridenko
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 5-13; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-01

Abstract:
Циклофосфамід – цитостатичний препарат, який широко застосовується при лікуванні онкологічних, аутоімунних захворювань, використовується для профілактики відторгнення трансплантатів, також його використання викликає загальний імунодефіцитний стан. Але зараз випускається аналог циклофосфаміду – ендоксан, застосування якого для викликання імунодефіциту в літературі мало описане. Тому метою нашої роботи став підбір доз ендоксану, активною речовиною якого є циклофосфамід, для отримання оптимальної імуносупресії. Експерементальні досліди з тваринами проведені з дотриманням Закону України №3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальною та іншою науковою метою». Усі досліди проводили на білих нелінійних щурах масою 390-430 г на момент відбору. Для моделювання імуносупресії в дослідних групах використовували протипухлинний засіб «Ендоксан», порошок для приготування розчину для ін'єкцій 200 мг, виготовлений фірмою «Baxter Oncology GmbH» (Німеччина), його вводили внутрішньочеревно самцям щурів. Для цього було сформовано 4 групи тварин: 1) контроль; 2) доза 50 мг / кг (у 2 рази); 3) доза 100 мг / кг; 4) доза 150 мг / кг. Тварин обстежували на 22 добу. Згідно з отриманими експериментальними даними доза ендоксану 100 мг/кг може розглядатися як мінімально достатня доза цього препарату, яка дозволяє досягти стану імуносупресії у нелінійних щурів за такими критеріями, як статистично вірогідне зниження ваги тимусу та селезінки, зміна морфології тимусу, лейкопенія і лімфопенія, а також зниження фагоцитарної активності циркулюючих нейтрофілів. При дозі 150 мг/кг у тимусі відбувалося майже повне апоптотичне спустошення основної паренхіми органа із заміною її на жирову та сполучну тканину. Доза препарату ‒ 50мг/кг ендоксану індукує нестійку імуносупресію. Cyclophosphamide (Endoxane) is a cytostatic drug that is widely used in the treatment of cancer, from autoimmune diseases. It is used to prevent transplant rejection by inducing a common immunodeficiency state. An important unsettled issue is absence of optimal doses of this drug to obtain an immunosuppressive model. Therefore, the purpose of our work was to found the respective concentration of endoxane to obtain optimal immunosuppression. Experiments with animals have been conducted according to the Law of Ukraine «On the Protection of Animals from Cruelty» and the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. All experiments with animals were performed on white non-linear rats weighing 390-430 grams. For the simulation of immunosuppression in the experimental groups antitumor agent Endoxanwas used (powder for preparation of solution for injection 200 mg, manufactured by "Baxter Oncology GmbH" (Germany)). Endoxan was administered intraperitoneally to male rats. For this purpose 4 groups of animals were treated: 1) injected with saline; 2) a dose of 50 mg/kg (2 times); 3) a dose of 100 mg/kg; 4) a dose of 150 mg/kg. Animals were examined at 22 days postinjection. According to our experimental data, the single injection of 100 mg/kg of Endoxane can be considered as the minimum sufficient dose of this drug to achieve immunosuppression in non-linear rats by such criteria as statistically significant reduction in thymus and spleen weight, change in thymus morphology, leukopenia also reduction of phagocytic activity of circulating neutrophils the dose of 150 mg/kg for treated rats leads to almost complete apoptotic destruction of the main parenchyma of the thymus with its replacement by adipose and connective tissue. A dose of 50mg/kg of Endoxane induces unstable immunosuppression and therefore does not meet our research objectives.
A. M. Bogdan, Donetsk National Medical University, Serhiy Brazhko, Iryna Labenskaya, Oleksandr Brazhko, Zaporizhzhia National University
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 23-30; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-03

Abstract:
Сьогодні дуже гостро стоїть питання пошуку нових фармакологічних препаратів для лікування цукрового діабета. Це зумовлено хронічним перебігом цього захворювання й потребою вживати цукрознижуючі препарати протягом усього життя. Зараз на фармацевтичному ринку представлені різні гіпоглікемічні засоби, і пріорітетним є питання безпечності їх застосування. У статті наведені результати дослідження активності 4-тіо-7-хлоропохідних хіноліну як потенційних гіпоглікемічних препаратів. Гіпоглікемічну активність визначали з використанням глюкометра One Touch Ultra Plus Flex. Підхід до визначення глюкози цим методом базується на реакції глюкози, яка міститься в пробі крові, із флавінаденіндинуклеотидзалежною глюкозодегідрогеназою в тест-смужці, з утворенням невеликого електричного струму. За силою цього струму обчислюється рівень глюкози в сироватці крові. Високий рівень гіпоглікемічної активності при внутрішньошлунковому введенні виявляв натрій 3-(7-хлорохінолін-4-ілтіо)пропіонат, який достовірно знижував рівень глюкози на 18,1% порівняно з базовим рівнем та іншими сполуками. 2-(7-хлорохінолін-4-ілтіо)пропанова та 2-ацетамідо-3-(7-хлорохінолін-4-ілтіо)пропанова кислоти практично не впливали на рівень глюкози в крові. Уведення сполуки 3 3-(7-хлорохінолін-4-ілтіо)пропіонової кислоти експериментальним тваринам призвело до зростання показника на 19,6% відносно базового рівня глюкози. Визначено гостру токсичність 4-тіо7-хлорзаміщених хіноліну за експрес-методом Прозоровського. Речовини вводили одноразово внутрішньоочеревинно у вигляді тонкої водної суспензії у фізіологічному розчині (стабілізатор – Твін 80) або у вигляді розчину в об’ємі не більше 1 мл. Проаналізовано залежність між структурою досліджуваних сполук і їх токсичністю. Установлено, що середньолетальна доза (ЛД50) цих сполук коливається в межах від 200-800 мг/кг, і за ступенем токсичності їх віднесено до малотоксичних (IV клас токсичності). The search for effective and safe pharmacological drugs for the treatment of diabetes is remaining highly valuable issue due to the chronic course of the disease and the need to use antipyretic drugs during the rest of life. Currently, various hypoglycemic agents are presented in the pharmaceutical market and the safety of their application is in priority. The activity of 4-thio-7-chloroquinoline derivatives as potential hypoglycemic drugs was studied here. The hypoglycemic activity was determined using a One Touch Ultra Plus Flex meter. The approach to glucose determination by this method is based on the reaction of glucose contained in the blood sample with flavin adenine dinucleotide dependent glucose dehydrogenase in the test strip, with the formation of a small electric current. The strength of this current calculates the level of glucose in the blood serum. Sodium 3-(7-chloroquinolin-4-ylthio)propionate demonstrates a high hypoglycemic activity after its intragastric administration. This compound significantly reduces glucose levels in rats up to 18.1% when compared with baseline and other compounds. 2-(7-Chloroquinoline-4-ylthio)propane and 2-acetamido-3-(7-chloroquinolin-4-ylthio)propanoic acid had little or no effect on serum glucose. The administration of compound 3 3-(7-chloroquinolin-4-ylthio)propionic acid in experimental animals increases the serum glucose on 19,6% comparing to the basic level. Acute toxicity of 4-thio7-chloro-substituted quinoline was determined with the Prozorovsky express method. The substances were administered once intraperitoneally as a thin aqueous suspension in saline solution (stabilizer - Twin 80) or as a solution of not more than 1 ml. The relationship between the structure of the test compounds and their toxicity is analyzed. It has been established that the mean lethal dose (LD50) of these compounds ranges from 200-800 mg/kg and is classified as low toxic that corresponds to the fourth class of toxicity.
Nataliya Voronova, Zaporizhzhia National University, Valeriy Horban, Viktoriya Bohatkina
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 31-39; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-04

Abstract:
Необхідність обмеження популяцій іксодових кліщів - одне з найважливіших завдань сучасної науки в напрямку пошуку більш сильних, ефективних та екологічно безпечних акарицидів. Нами досліджено хімічний склад ефірних олій Salvia officinalis L., Thymus serpyllum L. та Pinus sylvestris L. та їхні потенційні акарицидні властивості проти іксодових кліщів. Досліджено 730 екземплярів іксодових кліщів, зібраних стандартним методом на прапор у період із травня 2018 року по червень 2019 року в біогеоценозах Запорізької області. Результати досліджень показали акарицидну дію ефірних олій шавлії, лікарської та чабрецю повзучого. Так, LD50, розрахований для ефірної олії шавлії склав 3,0% за 24 години, а для чабрецю – 1,0% за 2 години. Ефірна олія сосни звичайної виявила себе як атрактант. Зроблено припущення, що ефірні олії є перспективними як альтернативні препарати для обмеження чисельності іксодових кліщів на територіях, де склалися умови інфікування кліщовими інфекціями. This article presents the results of experimental studies on refined methods of controlling Ixodes tick populations via the utilization of potent and effective acaricides. In order to determine potential acaricidal properties essential oils from the Salvia officinalis L, Thymus serpyllum L., and Pinus sylvestris L. plants were selected. In order to extract the essential oils steam distillation was used, which takes advantage of the volatility of a compound to evaporate when heated with steam and the hydrophobicity of the compound to separate into an oil phase during condensation. The composition of the essential oils was studied by gas chromatography. The search for more potent and effective acaricides that can be used to limit populations of Ixodes ticks is one of the most important tasks of modern science. The purpose of our work was to suggest the use of new methods of eliminating or controlling the tick population in the Zaporizhzhia region. The main advantage of this new proposed method, in comparison with existing strategies, is environmental safety. Experimentation involving 730 specimens in the Zaporizhzhia region began in May, 2018 and ended in June, 2019. Through our experiments, we determined the viability of Salvia officinalis L and Thymus serpyllum L essential oils as potential acaricides. The LD 50 calculated for both essential oils was 3% in 24 hours and 1% in 2 hours, respectively. The agent used to attract the ticks was pine extract. Thus, we suppose that the implementation of these essential oils as acaricides reduce tick populations, thereby limiting the chance of contracting tick-borne diseases. Our tests demonstrate that Salvia officinalis L., and Thymus serpyllum L. are the most effective repellants amongst the rest of the examined plants. The essential oils of these plants, when used as a solvent, had a more powerful influence upon Ixodidae. The results indicate that essential oils could be used to counter the tick populations in areas with higher incidences of tick-borne infection.
Oleksandra Bekasova, Zaporizhzhia National University, Kseniya Ivanova, V. V. Kopiika, Nataliya Avramenko, O. V. Kabachenko, Zaporizhzhіa State Medical University
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 14-22; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-02

Abstract:
Синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ) трапляється в практиці як ускладнення екстракорпорального запліднення. При СГЯ значно підвищується ризик негативного результату ембріотрансферу, що визначає актуальність пошуку ранніх маркерів розвитку СГЯ. Метою дослідження було виявлення предикторів розвитку помірного ступеня СГЯ. Аналізували дані жінок молодого та середнього віку (20-45 років) до та після гормональної терапії у 2-х дослідних групах: 1) без ознак розвитку СГЯ; 2) із початковими клінічними ознаками легкого ступеня СГЯ. У дослідних групах визначали гематологічні (загальна кількість лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарна формула крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) та рівень гемоглобіну), біохімічні (загальний білок, глюкоза, креатинін, аланін- та аспартатамінотрансфераза (АлАТ та АсАТ, відповідно), K+, Na+) і коагулометричні (тромбіновий час, протромбіновий час, фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час) показники периферичної крові. Статистичний аналіз полягав у порівнянні показників двох дослідних груп із використанням U-крітерію Манна-Уітні. Згідно з проведеним статистичним аналізом, значущих відмінностей досягли показники ШОЕ, АлАТ, АсАТ та загального білка в групі з СГЯ після вилучення зрілих фолікулів при порівнянні з показниками до пункції і групою без ознак СГЯ після пункції фолікулів. При співвідношенні отриманих результатів із літературними джерелами було виявлено, що ці показники виходили за межі норми в жінок із тяжким ступенем СГЯ, тоді як за нашими результатами лише показник шое значно підвищувався в групі з СГЯ, але решта показників перебували у фізіологічних межах норми, що свідчить про наявність у жінок цієї групи помірного ступеня СГЯ. Показники шое, рівня амінотрансфераз та загального білка потенційно можуть бути використані при прогнозуванні помірного СГЯ в комплексі з іншими параметрами. Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) occurs in practice as a complication in vitro fertilization. The risk of a negative result for embryo transfers significantly increased at OHSS. The search for early markers of OHSS development is relevant. The aim of this study is to identify predictors of moderate OHSS. We analyzed data of young and middle-aged women (20-45 years) before and after hormonal therapy, divided into two groups: 1) without signs the development of OHSS; 2) with initial clinical signs of mild OHSS. We determined hematological parameters (white cell count, red blood cell count, thrombocytes count, white blood cell differential, the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and the level of hemoglobin), biochemical parameters (blood test of total protein, the glucose, the creatinine, the alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase (ALAT and ASAT, respectively), K , Na ) and coagulometry (the thrombin time, the prothrombin time, fibrinogen, the partial thromboplastin time) of peripheral blood. Statistical analysis consisted of comparing the performance of two research groups using the Mann-Whitney U-test. Significant differences achieved between parameters ESR, ALAT, ASAT and a total protein test in the group with OHSS after removal of mature follicles compared with indicators before puncture and the group without signs of OHSS after follicle puncture. According to literature data these characteristics are out of the range in women with severe OHSS, while follow to our results, only the ESR parameter significantly increased in the group with OHSS. But other serum characteristics were in the normal range, indicating the presence in women of moderate OHSS. ESR, aminotransferase and total protein can potentially use in predicting moderate OHSS in combination with other characteristics.
Lyudmyla Omelyanchik, Zaporizhzhia National University
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 89-100; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-09

Abstract:
Проведено огляд тематики та здобутків наукової школи «Біоорганічна хімія» за 2017-2019 роки. Напрямом діяльності школи є: пошук біологічно активних речовин синтетичного та рослинного походження, вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності. Праці науковців школи присвячені азотовмісним гетероциклам (піридин, хінолін, акридин, тетрагідроакридин) та ендогенним тіолам із кислотами (цистеїн, цистеанін, лактат тощо). За звітний період колективом наукової школи видано 6 монографій; 15 навчальних посібників; опубліковано 62 фахові статті, зокрема таких, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science ‒ 9; отримано 5 патентів України на винахід та корисну модель. Фахівці школи брали участь у більш ніж 80 конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. Відзначені монографії та патенти, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу НАН Вищої освіти України та науковці школи, що захистили кандидатські дисертації. Результати роботи впроваджено у виробничу діяльність підприємств та організацій поза межами університету, а також в освітній процес кафедр біологічного факультету ЗНУ. Показано активність фахівців у грантовій діяльності, виконанні держбюджетної та госпрозрахункової тем. Висвітлюються перспективи розвитку школи щодо найближчих п’яти років: пошук біологічно активних сполук, вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності серед N- та S-похідних азагетероциклів, лікарських рослин; раціональний дизайн, сучасний органічний синтез, дослідження на біологічних моделях потенційних радіопротекторних структур; проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (17-19 вересня 2020 р.); участь у конкурсах наукових проектів національних та міжнародних фондів. An overview of the key topics and achievements of the Scientific School «Bioorganic Chemistry» for the period of 2017-2019 was performed. The main activity of the school included: search for biologically active substances of synthetic and vegetable origin, study of their physical and chemical properties and biological activity. The work of the school is devoted to nitrogen-containing heterocycles (pyridine, quinoline, acridine, tetrahydroacridine) and endogenous thiols with acids (cysteine, cysteine, lactate, etc.). During the reporting period, the researchers of the scientific school issued 6 monographs; 15 student handbooks; 62 papers published in refereed journals, including those in SCOPUS and Web of Science (9); obtained 5 national patents. Researchers of the School have participated in more than 80 conferences of regional, national and international levels. The monographs and patents, which were wined by the All-Ukrainian competition of the NAS of Higher Education of Ukraine were marked. The results of the work were implemented in the production activities of enterprises and organizations outside the university, as well as in the educational process of the biological department of ZNU. The involvement of researchers of the scientific school in grant activity was shown. At the end of the review further plans and perspectives are highlighted. Among them: the search for biologically active compounds to study their physicochemical properties and biological activity among N- and S-derivatives of azageterocycles and study of for the biological activity of complex compounds of medicinal plants; rational design, modern organic synthesis and study of biological models of potential radioprotective structures; organization the VI International Scientific and Practical Conference «Modern Issues in Biology, Ecology and Chemistry» (September 17-19, 2020); participation in open calls conducted by national and international funds.
Serhiy Kozodavov, Khortytsia National Reserve
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 40-52; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-05

Abstract:
Моніторинг орнітофауни в місцях масової зимівлі водоплавних птахів на внутрішніх водоймах України є важливою складовою заходів із збереження вразливих видів птахів та видового різноманіття взагалі. Досліджені видовий склад та чисельність водно-болотних птахів у районі Дніпровської гідроелектростанції (47,856 N, 35,073 E) у зимові періоди 2015 – 2019 рр. Загалом обраховано 77741 особину водно-болотних та хижих птахів, що відносяться до 26-ти видів, 8-ми родин та 7-ми рядів. Обліки птахів проводилися щорічно в грудні та січні, шляхом візуального обстеження акваторії та узбережжя р. Дніпро від греблі гідроелектростанції до мостових переходів через р. Дніпро у межах м. Запоріжжя. За період досліджень до зимуючих угруповань входили від 12 до 18 видів птахів. Чисельність птахів коливалася від 5318 до 17072 особин. У січні 2016 та 2017 рр., з сильними морозами та стійким льодоставом, Mergus merganser був абсолютним домінантом зимуючих угруповань. У ці роки індекс концентрації домінування був найбільшим та складав 0,49. У зимовий період 2017/18–2018/19 рр. із більш м'яким температурним режимом домінував Larus canus, cубдомінантом був Larus cachinnans. Індекс концентрації домінування був найменшим – 0,22. На зимівлі було зареєстровано 4 види птахів з охоронним статусом. Їх частка в угрупованнях не перевищувала 0,5 %. Зимуючі угруповання у 2008/2009 рр. найбільш подібні за видовим складом до угруповань 2016/17 рр. (CS=0,74). Із врахуванням частки участі кожного виду зимуючі угруповання 2008/2009 рр. найбільш подібні до угруповань 2015/16 рр. (CN=0,73). Monitoring of ornithofauna in wintering areas of waterbirds is an important component of the vulnerable bird species conservation and species diversity as a whole. The environmental conditions are favorable for wintering of waterbirds in the lower tail of the Dnieper River hydroelectric power station (HES) that determines the mass concentration of birds in this area. The species composition and abundance of waterbirds were studied at the Dnieper River HES (47.856N, 35.073E) during winters of 2015-2019. In total 77,741 individuals of waterbirds of 26 species, 8 families and 7 orders were counted. Bird counts were conducted in December and January. The water area and coast of the Dnieper River were inspected visually from the dam of HES to the bridge across the Dnieper River in the city of Zaporizhzhia. During the research period, 12 to 18 waterbirds species were found in the wintering bird communities. The number of birds in communities ranged from 5318 to 17072 individuals. Mergus merganser was an absolute dominant of winter communities in January of 2016 and 2017, years with prolonged frosts and persistent ice formation. The index of concentration of dominance was the highest in those years (0,49). In winters of 2017/2018–2018/2019 the temperature regime was milder, and the dominant species was Larus canus. The subdominant species was Larus cachinnans. The index of concentration of domination was then the lowest, 0,22. The ratio of birds of protected species in wintering bird communities did not exceed 0.5 % in the Dnieper River HES area in winters of 2015/2016–2018/2019. Winter communities of 2008-2009 were most similar to those observed in 2016-2017 (CS = 0,74). By the ratios of each species the winter communities of 2008/2009 years were the most similar to the communities of 2015/16 (CN = 0,73).
Yanina Romanenko, Donetsk National Medical University, Olena Klimova, Oleksandr Brazhko, Zaporizhzhia National University
Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu. Bìologìčnì nauki, Volume 1, pp 53-61; doi:10.26661/2410-0943-2019-1-06

Abstract:
Lipophilicity, biological activity and acute toxicity are important indicators of the viability of drugs. These indicators primarily depend on the chemical structure of the compound, the diversity of functional groups and their quantity. Using ChemDraw, a combinatorial library was created and the lipophilicity and solubility of 4-hydrazinoquinoline oxo acid derivatives were studied. A lipophilic non-polar substance dissolves in the lipid layer of the cell membrane, and the higher the lipophilicity, the greater the ability to penetrate through the cell membrane into substances. In parallel, the solubility of the substances was determined. Virtual studies using PASS Online made it possible to predict biological activity for 4-hydrazinopochid quinoline and their analogues having a methyl group in the 2nd position of azaheterocycles (4-hydrazinoquinaldins). The LD50 value is one of the important characteristics of acute toxicity. The goals of studying acute toxicity are to determine the harmless, toxic, lethal doses of a substance, its ability to cumulate, and also the causes of death of animals. Acute toxicity of lithium (E)-2-(2-(2-methylquinolin-4-yl)hydrazinylidene)pentanedioate was experimentally investigated. The cytotoxic effect of the compounds was tested on cell division and cell growth of cucumber roots (kind «Konkurent»). The study of the growth-regulating activity of lithium (E)-2-(2-(2-methylquinolin-4-yl)hydrazinoylidene)pentanedioate showed that this salt is most active as a cytokine and is classified as a toxicological classification for low toxic substances. Studies on prokaryotes have shown that the pigment-stimulating ability is enhanced in proportion to the concentration of lithium (E)-2-(2-(2-methylquinolin-4-yl)hydrazinoylidene)pentanedioate in nutrient media for individual cultures. Ліпофільність, біологічна активність та гостра токсичність є важливими показниками перспективності лікарських препаратів. Ці показники насамперед залежать від хімічної структури сполук, різноманітності функціональних груп та їх кількості. За допомогою ChemDraw було створено комбінаторну бібліотеку і вивчено ліпофільність та розчинність похідних оксокислот 4-гідразинохіноліну. Ліпофільна неполярна речовина розчиняється у ліпідному шарі клітинної мембрани, і чим вища ліпофільність, тим здатність проникати через клітинну мембрану у речовини більша. Паралельно визначали розчинність речовин. Віртуальні дослідження, проведені за допомогою PASS Online, дозволили здійснити прогноз біологічної активності для 4-гідразинопохідних хіноліну та їхніх аналогів, що мають метильну групу в 2-му положенні азагетероциклу (4-гідразинохінальдини). Значення LD50 є однією з важливих характеристик гострої токсичності. Метою вивчення гострої токсичності є визначення нешкідливих, токсичних, летальних доз речовини, її здатності до кумуляції, а також причин загибелі тварин. Експериментально досліджено гостру токсичність літію (Е)-2-(2-(2-метилхінолін-4-іл)гідразиніліден)пентандіоату, яку за токсикологічною класифікацією віднесено до малотоксичних речовин. Цитотоксичну дію сполук вивчено шляхом дослідження впливу сполук на поділ та ріст клітин у кореневому тесті на паростках p. Cucumis sp. (під час досліду використовували огірки сорту «Конкурент»). Вивчення рістрегулювальної активності літію (Е)-2-(2-(2-метилхінолін-4-іл)гідразиноіліден)-пентандіоату показало, що ця сіль найбільш активна як цитокін. Проведені дослідження на прокаріотах показали, що пігментстимулювальна здатність підсилюється пропорційно концентрації літію (Е)-2-(2-(2-метилхінолін-4-іл)гідразиноіліден)пентандіоату у поживному середовищі для окремих культур.
Back to Top Top