Herald of Kiev Institute of Business and Technology

Journal Information
ISSN / EISSN : 27071820 / 27071839
Current Publisher: Kiev Institute of Business and Technology LLC (10.37203)
Total articles ≅ 72
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Eduard Balashov
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 5-12; doi:10.37203/kibit.2020.43.01

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття саморегуляції навчальної діяльності студентів та виокремлено її рівні. Методологія дослідження включала теоретичний аналіз наявних психологічних концептуальних праць щодо вивчення компонентів саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Актуальність дослідження зумовлена реформуванням вищої освіти України, її приєднанням до європейського простору вищої освіти, ставленням до людини як найвищої цінності та студентоцентрованістю вищого шкільництва. У статті надається характеристика розробленого автором комплексу діагностичних методик для визначення відповідного показника саморегуляції на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та емоційно-вольовому рівнях за такими показниками. Розроблений автором діагностичний інструментарій дозволить емпірично визначити виокремлені компоненти саморегульованого навчання студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному,...
Inna Koblianska
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 42-50; doi:10.37203/kibit.2020.43.06

Abstract:
Сучасні трансформації змісту економічних відносин та форм їх організації на логістичних засадах визначають необхідність трансформації й діяльності органів влади з метою забезпечення адекватності здійснюваних регулювальних заходів. Це особливо актуально з точки зору збалансування цілей функціонування регіону в умовах сталого розвитку та логістичних структур, що функціонують у регіональному просторі. Імплементація методології логістики в управлінні регіональним розвитком реалізується через формування, абстрактне моделювання, аналіз функціонування регіональної логістичної системи. Дана стаття ставить за мету визначити сутність, елементний склад та структуру, цілі та функції різних учасників регіонального простору при формуванні та управлінні регіональною логістичною системою (РЛС) в умовах сталого розвитку. У процесі дослідження уточнено зміст взаємозв’язку елементів РЛС, що має двоїстий характер: вони взаємопов’язані у процесі використання...
I. V. Rozina
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 13-19; doi:10.37203/kibit.2020.43.02

Abstract:
The actuality of the research is connected with the necessity of studying psychological peculiarities of aggression manifestation in teenage years, which is not studied sufficiently enough and requires a more thorough research, namely, the development of the program aimed at decreasing the level of the aggression manifestation with the use of methods of the sandplay therapy. The article presents the theoretical analysis of the contemporary methods in psychology for investigating aggression in the teenage years. Furthermore, the types of aggression, factors contributing to the occurrence the teenage aggression have been defined. The study of aggression is one of the main courses of the research, diagnostic and treatment, and prophylactic work. Nowadays psychologists implement plenty of various techniques in the work with the aggressive behavior in teenagers, but the most effective, as we see it, is the sandplay therapy. Through the use of methods of the sandplay therapy teenagers can master the skills of self-control and self-regulation, foster the positive personality traits, ease the psychological tension, relieve of the unpleasant experiences and the negative life situation due to its projecting on playing with the sand and symbolic reliving. The results of the empiric research, which targets the diagnostics of the level of the severity of aggression, determination of the integral forms of the communicative aggression and the tendency to the suicidal risk, are reviewed. The correction program has been tested on the experimental group of teenagers, who had the high indices of aggression levels, low self-esteem, the high level of anxiety, difficulties in communication, and detected signs of self-aggression. The courses of work of the psychological training aimed at coping with aggression in teenagers are: directing the decrease of the level of aggression; boosting the level of self-esteem; easing emotional tension; development of initiative and activity; development of the social skills. The peculiarities of development and approbation of the correction program aimed on decreasing the manifestation of aggression in the teenage years have been revealed. The conducted approbation of the training has demonstrated that in teenagers of the experimental group there has been a boost of self-esteem, decrease of the level of anxiety, fears, also their negativism and indirect aggression have been lowered, and the emotional state has improved.
D. Mitsenko, O. Stavytskyi
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 51-57; doi:10.37203/kibit.2020.43.07

Abstract:
У статті досліджуються проблеми, пов’язані з розвитком системи дуальної освіти. Підкреслюється актуальність запровадження концепції дуальної освіти в України. Проаналізовано положення основних нормативно-правових актів, регулюючих застосування дуальної форми здобуття освіти. Зазначено, що дуальною формою здобуття освіти є такий спосіб отримання освіти, що передбачає поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах та установах з метою набуття певною кваліфікації. На основі аналізу науково-педагогічних досліджень визначено основні принципи, на яких ґрунтується ефективність дуальної форми здобуття освіти: дуальна освіта має забезпечувати досягнення економічної, соціальної та індивідуальної цілей; цілеспрямованість навчального процесу; змінюваність навчання; інтеграція дуальної освіти та економіки; спільне фінансування дуальної освіти державою та бізнесом; кодифікація стандартів якості освіти; систематичний професійний...
O. Shelestova
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 70-75; doi:10.37203/kibit.2020.43.09

Abstract:
The article is devoted to the research of coping strategies on the adaptation process. Actions associated with the COVID 19 pandemic touched many areas of life. They provided increased requirements for human mental activity, creating additional stresses, which led to an increase in neuropsychiatric disorders. Models of overcoming post-stress states are considered. The role of external and internal factors in the formation and overcoming of post-stress states and disorders of adaptation is analyzed in the article. In the process of studying the underlying patterns and mechanisms of adaptation to normal life, two psychological models of overcoming post-stress states were identified: psychodynamic and cognitive. The psychodynamic model notes that successful adaptation of personality requires awareness of all aspects of traumatic experience and integration through the scheme "traumatic stress - negation - relapse - acceptance". The cognitive model is a cognitive theory of stress, that is, a cognitive assessment of a person's most traumatic event, and himself in it. Three types of assessment were proposed to determine a person's response to a traumatic event: primary, secondary stress assessment, and reassessment. Many researchers consider the impact of stress adaptation to be one of the leading causes of disorders of adaptation. Also, the manifestations of adaptation disorders are greatly exacerbated by the simultaneous complex action of several stressors. The severity of active stressors does not always correlate with the severity of adaptation disorders, as personality traits and cultural and social norms and values contribute to the response to stress. Also, the features of the development of these disorders of adaptation disorders depend on the features of cognitive processes, personal resources of the individual involved in their regulation.
A. Denysenko
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 75-81; doi:10.37203/kibit.2020.43.11

Abstract:
The article is devoted to the study of peculiarities of manifestation of adolescent girls’ psychological readiness for marital relationships. The problem of psychological readiness for marital relations continues to be quite acute nowadays. As current experience confirms, the institution of the family has lost its importance, in particular, family and cultural values have been depreciated, family functions and role behaviour of spouses have been changed, which negatively affects the life of the family. The alternative forms of marriage have emerged, which cannot be a solid support for a strong and happy family. With due regard for the urgency of the problem, we set ourselves the goal of studying the level of psychological readiness of adolescent girls for marital relationships. The purpose of the study is to analyze the essence of psychological readiness for marital relations, to systemize its main types and factors, as well as to investigate the features of its manifestation among adolescent girls. According to scientific literature, the study of psychological readiness for marital relations is carried out mainly fragmentarily. Under this concept, we mean a relatively steady state of personality, which characterizes a certain system of social attitudes, family values, oriented towards a positive interaction between spouses. Its leading types include communicative, emotional-intimate, moral-ethical and other types of readiness. The basic factors that determine the psychological readiness for marital relationships are being described: motives for marriage, love, family values, interaction, adaptive capability, emotional maturity, psychological compatibility, age of marriage, etc. The study found that most girls had a low level of psychological readiness for marital relationships, especially at the age of 20. Indicators that affect its non-formation are revealed, specifically, negative attitudes to marriage, family stereotypes, authoritarianism, sexual love, lack of mutual understanding and trust. The performed research allowed us to present urgent questions for further study of the problem, for example, to study the significant influence of ethnic traditions on psychological readiness for marital relationships; to develop a comprehensive social-psychological program focused on the systematic formation of psychological readiness for marital relationships at all ages.
V. Shymanska
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 65-69; doi:10.37203/kibit.2020.43.10

Abstract:
The article deals with the main problems that cause labour migration processes. The influence of labour migration on the economy of the countries is investigated. It is proved that migration plays a significant role in the development of countries because it changes the economic and social situation of people. Based on the analysis, it has been established that labour resources from countries with relatively higher levels of gross domestic product per capita migrate to countries with high levels of development. Migrants from less developed countries take their place. It is analyzed that population migration has economic consequences for both migrants themselves and donor and recipient countries. These consequences can be positive and negative for participants in the migration process. It is generally accepted that the overall impact of migration on the exporting country has a positive effect. However, some effects on specific sectors of the economy, labour, or territory may be negative. The factors that encourage the population of Ukraine to migrate are distinguished. Ukraine is primarily a donor or provider of labour resources. Ukraine's population has been steadily declining as a result of demographic and emigration processes, and more recently due to the military conflict in the east. According to statistics, in 2018, 17.8% (3.2 million) of the able-bodied population of Ukraine worked abroad. On average, 7 to 9 million Ukrainians participate in the migration process annually. The main positive consequence of the labour migration of the Ukrainian population abroad is that the money received for the work done is returned to the country. Based on the results obtained, it was concluded that the state and scientists need to revise and rethink the strategy of Ukraine on labour migration issues. Much attention needs to be paid today to finding new ways, methods and mechanisms to influence emigration processes that will help slow down labour migration, as it can lead to higher inflation and slower economic growth.
M. Toniuk, T. Karpova, T. Pishenina, O. Yakovleva
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 34-41; doi:10.37203/kibit.2020.43.05

Abstract:
У статті висвітлено сутність, основні особливості інвестицій в аграрний сектор, що зумовлюються специфікою правового стану України, специфікою аграрного виробництва в Україні та специфікою нового світового порядку планування, виробництва, розподілу. Визначено теоретичні та методологічні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор України. Виділено основні складові сільськогосподарської галузі економіки, в які в Україні, в основному, залучено іноземні інвестиції. Проаналізовано види та деякі характеристики інвестицій, основні проблеми гальмування інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано ризики вкладання інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій у сільське господарство за період з 2010 по 2017 рр. та їх вплив на основні показники розвитку...
L. Butuzova, S. Dmitrievа, M. Plotnilova
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 26-33; doi:10.37203/kibit.2020.43.04

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню проблеми вдосконалення технологій навчання іноземній мові у зв'язку з обґрунтованими актуальними світовими процесами зростанням відповідного попиту, в тому числі – серед осіб зрілого віку. Представлено результати дослідження психологічних особливостей та чинників сприйняття дорослими іншомовних відеоматеріалів та періодичних видань у процесі засвоєння іноземної мови. Презентовано об’єктивні (пов’язані з віком, часом, мовою, психофізіологічними змінами та досвідом навчання) та суб’єктивні (когнітивні, афективні, мотиваційні та особистісні) психологічні труднощі, що виникають при опануванні іноземної мови в дорослому віці. Визначено психологічні бар’єри у сприйнятті інформації іноземною мовою та базові чинники успішного опанування іноземними мовами у старшому віці. Охарактеризовано резерви підвищення ефективності опанування мовних навичок дорослими та окреслено шляхи подолання психологічних бар’єрів у засвоєнні ними...
L. P. Zhuravlova, O. M. Haletskyi
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 20-25; doi:10.37203/kibit.2020.43.03

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню чинників психологічної готовності до сімейного життя в зрілому юнацькому віці. Сучасна статистика репрезентує тривожні ознаки дезорганізації інституту сім’ї: збільшення кількості розлучень, деструктивних конфліктів, формальних стосунків, зниження рівня народжуваності тощо. Для створення повноцінної сім’ї потрібна попередня підготовка до шлюбу: вивчення та врахування системи чинників, що обумовлюють психологічну готовність до сімейного життя. Завданнями дослідження були наступні: вивчення особливостей психологічної готовності осіб зрілого юнацького віку до сімейного життя; виокремлення значущих чинників готовності до сімейного життя молоді; емпіричне визначення критеріїв високої психологічної готовності до сімейного життя. За результатами діагностики психологічної готовності до сімейного життя показано, що переважна більшість молодих людей має високий чи середній рівні розвитку цієї готовності. Виявлено статеві...
Back to Top Top