Herald of Kiev Institute of Business and Technology

Journal Information
ISSN / EISSN : 27071820 / 27071839
Current Publisher: Kiev Institute of Business and Technology LLC (10.37203)
Total articles ≅ 49
Filter:

Latest articles in this journal

Eduard Balashov
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 5-12; doi:10.37203/kibit.2020.43.01

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття саморегуляції навчальної діяльності студентів та виокремлено її рівні. Методологія дослідження включала теоретичний аналіз наявних психологічних концептуальних праць щодо вивчення компонентів саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Актуальність дослідження зумовлена реформуванням вищої освіти України, її приєднанням до європейського простору вищої освіти, ставленням до людини як найвищої цінності та студентоцентрованістю вищого шкільництва. У статті надається характеристика розробленого автором комплексу діагностичних методик для визначення відповідного показника саморегуляції на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та емоційно-вольовому рівнях за такими показниками. Розроблений автором діагностичний інструментарій дозволить емпірично визначити виокремлені компоненти саморегульованого навчання студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному,...
I. Koblianska
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 42-50; doi:10.37203/kibit.2020.43.06

Abstract:
Сучасні трансформації змісту економічних відносин та форм їх організації на логістичних засадах визначають необхідність трансформації й діяльності органів влади з метою забезпечення адекватності здійснюваних регулювальних заходів. Це особливо актуально з точки зору збалансування цілей функціонування регіону в умовах сталого розвитку та логістичних структур, що функціонують у регіональному просторі. Імплементація методології логістики в управлінні регіональним розвитком реалізується через формування, абстрактне моделювання, аналіз функціонування регіональної логістичної системи. Дана стаття ставить за мету визначити сутність, елементний склад та структуру, цілі та функції різних учасників регіонального простору при формуванні та управлінні регіональною логістичною системою (РЛС) в умовах сталого розвитку. У процесі дослідження уточнено зміст взаємозв’язку елементів РЛС, що має двоїстий характер: вони взаємопов’язані у процесі використання...
I. V. Rozina
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 13-19; doi:10.37203/kibit.2020.43.02

Abstract:
The actuality of the research is connected with the necessity of studying psychological peculiarities of aggression manifestation in teenage years, which is not studied sufficiently enough and requires a more thorough research, namely, the development of the program aimed at decreasing the level of the aggression manifestation with the use of methods of the sandplay therapy. The article presents the theoretical analysis of the contemporary methods in psychology for investigating aggression in the teenage years. Furthermore, the types of aggression, factors contributing to the occurrence the teenage aggression have been defined. The study of aggression is one of the main courses of the research, diagnostic and treatment, and prophylactic work. Nowadays psychologists implement plenty of various techniques in the work with the aggressive behavior in teenagers, but the most effective, as we see it, is the sandplay therapy. Through the use of methods of the sandplay therapy teenagers can master the skills of self-control and self-regulation, foster the positive personality traits, ease the psychological tension, relieve of the unpleasant experiences and the negative life situation due to its projecting on playing with the sand and symbolic reliving. The results of the empiric research, which targets the diagnostics of the level of the severity of aggression, determination of the integral forms of the communicative aggression and the tendency to the suicidal risk, are reviewed. The correction program has been tested on the experimental group of teenagers, who had the high indices of aggression levels, low self-esteem, the high level of anxiety, difficulties in communication, and detected signs of self-aggression. The courses of work of the psychological training aimed at coping with aggression in teenagers are: directing the decrease of the level of aggression; boosting the level of self-esteem; easing emotional tension; development of initiative and activity; development of the social skills. The peculiarities of development and approbation of the correction program aimed on decreasing the manifestation of aggression in the teenage years have been revealed. The conducted approbation of the training has demonstrated that in teenagers of the experimental group there has been a boost of self-esteem, decrease of the level of anxiety, fears, also their negativism and indirect aggression have been lowered, and the emotional state has improved.
D. Mitsenko, O. Stavytskyi
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 51-57; doi:10.37203/kibit.2020.43.07

Abstract:
У статті досліджуються проблеми, пов’язані з розвитком системи дуальної освіти. Підкреслюється актуальність запровадження концепції дуальної освіти в України. Проаналізовано положення основних нормативно-правових актів, регулюючих застосування дуальної форми здобуття освіти. Зазначено, що дуальною формою здобуття освіти є такий спосіб отримання освіти, що передбачає поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах та установах з метою набуття певною кваліфікації. На основі аналізу науково-педагогічних досліджень визначено основні принципи, на яких ґрунтується ефективність дуальної форми здобуття освіти: дуальна освіта має забезпечувати досягнення економічної, соціальної та індивідуальної цілей; цілеспрямованість навчального процесу; змінюваність навчання; інтеграція дуальної освіти та економіки; спільне фінансування дуальної освіти державою та бізнесом; кодифікація стандартів якості освіти; систематичний професійний...
R. Pantyeyev
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 58-64; doi:10.37203/kibit.2020.43.08

Abstract:
Розглядаються методи використання нечіткої логіки для вирішення задач керування електромеханічними системами. Як засіб для підвищення якості функціонування автоматизованих електромеханічних систем використовується один з сучасних принципів автоматичного управління - адаптивне управління, що реалізується за допомогою інтелектуальних технологій формування адаптивних алгоритмів регулювання та управління, а саме технологій нечіткого управління (Fuzzy-control). Побудовано дві моделі систем управління: класична двоконтурна система стабілізації швидкості обертання двигун постійного струму - керований випрямляч з пропорційно-інтегральним регулятором і система стабілізації системи двигун постійного струму-керований випрямляч на основі нечіткого регулятора швидкості. Моделювання систем стабілізації і подальший аналіз перехідних процесів здійснювався за допомогою середовища моделювання Matlab Simulink. Після проведення необхідних математичних розрахунків і вибору найбільш...
M. Toniuk, T. Karpova, T. Pishenina, O. Yakovleva
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 34-41; doi:10.37203/kibit.2020.43.05

Abstract:
У статті висвітлено сутність, основні особливості інвестицій в аграрний сектор, що зумовлюються специфікою правового стану України, специфікою аграрного виробництва в Україні та специфікою нового світового порядку планування, виробництва, розподілу. Визначено теоретичні та методологічні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор України. Виділено основні складові сільськогосподарської галузі економіки, в які в Україні, в основному, залучено іноземні інвестиції. Проаналізовано види та деякі характеристики інвестицій, основні проблеми гальмування інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано ризики вкладання інвестицій в діяльність сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій у сільське господарство за період з 2010 по 2017 рр. та їх вплив на основні показники розвитку...
L. Butuzova, S. Dmitrievа, M. Plotnilova
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 26-33; doi:10.37203/kibit.2020.43.04

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню проблеми вдосконалення технологій навчання іноземній мові у зв'язку з обґрунтованими актуальними світовими процесами зростанням відповідного попиту, в тому числі – серед осіб зрілого віку. Представлено результати дослідження психологічних особливостей та чинників сприйняття дорослими іншомовних відеоматеріалів та періодичних видань у процесі засвоєння іноземної мови. Презентовано об’єктивні (пов’язані з віком, часом, мовою, психофізіологічними змінами та досвідом навчання) та суб’єктивні (когнітивні, афективні, мотиваційні та особистісні) психологічні труднощі, що виникають при опануванні іноземної мови в дорослому віці. Визначено психологічні бар’єри у сприйнятті інформації іноземною мовою та базові чинники успішного опанування іноземними мовами у старшому віці. Охарактеризовано резерви підвищення ефективності опанування мовних навичок дорослими та окреслено шляхи подолання психологічних бар’єрів у засвоєнні ними...
L. P. Zhuravlova, O. M. Haletskyi
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 20-25; doi:10.37203/kibit.2020.43.03

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню чинників психологічної готовності до сімейного життя в зрілому юнацькому віці. Сучасна статистика репрезентує тривожні ознаки дезорганізації інституту сім’ї: збільшення кількості розлучень, деструктивних конфліктів, формальних стосунків, зниження рівня народжуваності тощо. Для створення повноцінної сім’ї потрібна попередня підготовка до шлюбу: вивчення та врахування системи чинників, що обумовлюють психологічну готовність до сімейного життя. Завданнями дослідження були наступні: вивчення особливостей психологічної готовності осіб зрілого юнацького віку до сімейного життя; виокремлення значущих чинників готовності до сімейного життя молоді; емпіричне визначення критеріїв високої психологічної готовності до сімейного життя. За результатами діагностики психологічної готовності до сімейного життя показано, що переважна більшість молодих людей має високий чи середній рівні розвитку цієї готовності. Виявлено статеві...
V. Malyvanchuk
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 42, pp 25-35; doi:10.37203/kibit.2019.42.04

Abstract:
The role of modern educational technologies in formation of students' business qualities is explained in the article; the essence and basic requirements for the application of the project method and the case method in education are explained; pedagogical conditions for successful formation of students' business qualities in higher education institutions are formulated; the conclusions about the pedagogical effectiveness of the use of modern educational technologies have been made. Analytical work proved that the formation of students' business qualities is an important task for high school teachers. The content of modern educational technologies is determined. The means and possibilities of the project method and the case method are analyzed, it is found that the use of these methods stimulates and promotes the formation and development of students' business qualities. It is noted that these methods are characterized by a significant pedagogical effect, as they develop such personal characteristics as the ability to analyze problems, the ability to formulate and express their position clearly, communicate, discuss, perceive and evaluate information. They form self-confidence, communication skills, creativity and many other traits of personality. The survey found that the most important business qualities of the respondents consider themselves: self-confidence, responsibility, creativity, persistence, sociability. The level of business qualities of students of higher education institutions is determined: 30% of students have high level of business qualities, 35% - average, and 35% - low. This means that 70% of the student population needs the formation and correction of personal business qualities. The following pedagogical conditions of formation of business qualities of students by means of modern educational technologies are defined and theoretically substantiated: - implementation of a set of traditional and innovative forms and methods of training focused on the formation of business qualities of the individual; - creation of positive motivation of students for formation of business qualities, need for self-improvement; - introduction of the system of knowledge about modern educational technologies as a means of formation of business qualities of the individual.
O. Ya. Kushnir, V. S. Pilipenko, O. Yakovleva
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 42, pp 5-10; doi:10.37203/kibit.2019.42.01

Abstract:
The article is devoted to the problem of the formation of motivation for teaching students of higher education institutions in Ukraine. The authors consider the problem of forming students' motivation from two perspectives - psychological and philosophical. The psychological approach is used to analyze internal motivation, and the philosophical one to analyze external motivation and the influence of external factors on the formation of values ​​in students and teachers, which also affect the motivation to learn. The four phases of the economic development of society and the types of universities that are formed in each phase are analyzed. University 1.0 in the pre-industrial phase, University 2.0 in the industrial phase, University 3.0 in the post-industrial phase and University 4.0 in the cognitive phase. Although universities have developed pedagogical methods for teaching in higher education, a gap has recently arisen between a student and a university. Proven techniques do not show already familiar high results. There is a need for the restructuring of teaching methods, programs and the universities themselves. This shows the main trends in the development of society and the characteristics of new universities, as well as the main pedagogical methods of increasing motivation among students. The goal of the new university is to train specialists in the project attitude to the world, in the broad sense of entrepreneurs and engineers (including financial, cultural, social. Creating an open learning environment with the possibility of implementing individual learning paths. In addition to classrooms, libraries and laboratories, necessary business incubators, design offices, and platforms for communication with the outside world - exhibition centers. Only after overcoming isolation from pressing problems for society is the standardized, “subjectless” educational process and introducing the discipline into the curriculum to form an “entrepreneurial culture”, the student will receive reasons for motivation to study at the university.
Back to Top Top