Herald of the Odessa National Maritime University

Journal Information
ISSN : 22261893
Current Publisher: Odessa National Maritime University (10.33082)
Total articles ≅ 14
Filter:

Latest articles in this journal

L.S. Chernovа
Herald of the Odessa National Maritime University pp 214-235; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-214-235

Abstract:
В рамках даного дослідження запропоновано спосіб спрощення комбінаторного розв’язку задачі дискретної оптимізації. Він заснований на тому, що виконується декомпозиція системи, яка відо-бражає систему обмежень багатовимірної вихідної задачі на двовимірну координатну площину. Такий спосіб дозволяє отримати просту систему графічних розв’язувань складної задачі лінійної дискретної оптимізації. Автоматизація розрахунків в середовищі Maple® складає передумови для подальшого розвитку та удосконалення подібних алгоритмів та викорис-тання в магістерських освітніх програмах.
А. Murad'yan, S. Rusanova
Herald of the Odessa National Maritime University pp 183-198; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-183-198

Abstract:
Формування транспортних логістичних ланцюгів на основі календарного планування завантаження і підведення вагонів в транспортний вузол під морські судна є одним з основних завдань регіо-нального транспортно-логістичного центру [1-3]. Необхідність розробки методики календарного планування для цієї мети диктується недо-сконалістю існуючих підходів до взаємодії залізничного транспорту з морським, які ґрунтуються на стереотипі, що для виключення простою вагонів на підходах до порту досить забезпечити їх рівномірне підве-дення залізницею в кількості, що не перевищує можливості вантажно-розвантажувальних машин і механізмів порту
G.V. Yegorov, N.V. Aututov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 11-40; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-11-40

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.A. Vasserman
Herald of the Odessa National Maritime University pp 121-126; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-121-126

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.G. Egorov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 41-76; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-41-76

Abstract:
В статье приведены примеры реализации на практике модернизации и конверсии речных круизных пассажирских судов, выполненные по проектам Морского Инженерного Бюро. Отмечены особенности таких работ. Показаны результаты модернизации и конверсии
O.I. Ursolov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 91-106; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-91-106

Abstract:
Рассмотрена задача расчёта изгиба судового валопровода с учётом деформаций кронштейна и деформации вкладыша кормового подшипника, представленного нелинейным упругим основанием. Предложен обобщённый метод релаксации в последовательных приближениях, обеспечивающий сходимость расчётов в задачах с обратными связями. Эффективность применения метода по сравнению с методом простых итераций показана на примере расчёта изгиба типичного проекта валопровода, имеющего кронштейн
O. Magamadov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 5-10; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-5-10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V.A. Kuznetsov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 127-134; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-127-134

Abstract:
На основе статистических данных проведен анализ характерных дефектов деталей ЦПГ малооборотных двигателей морских судов. Опытным путем было доказано что при диагностировании технических средств определяются оценка его технического состояния, обнаружение и определение места дефектов и повреждений, прогнозирование остаточного ресурса исследуемых объектов. Также диагностика является частью технического обслуживания энергетических установок, вспомогательных механизмов, различных устройств и систем судна. Ее цель заключается в получении своевременной информации о техническом состоянии отдельных деталей, узлов, механизмов двигателя в целом на основе проведения измерений и анализа результатов измерений различных параметров. Важным критерием уровня безопасности плавания судов, а также их надежность во многом зависит от качества и своевременного диагностирования технического состояния информационными оценками, результатами анализа выполненных работ. В основном бьектом диагностирования на судне является главная энергетическая установка, вспомогательные механизмы, судовые системы, устройства и др. Определены основные объекты малооборотных двигателей лимитирующие их техническое состояние.