Лінгвістичні дослідження

Journal Information
ISSN / EISSN : 2312-0665 / 2312-7546
Total articles ≅ 181
Filter:

Latest articles in this journal

Д. Янчура
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 243-257; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.21

Abstract:
Стаття присвячена аналізу термінологічних ономастичних словників ХХ–ХХІ століть, укладених російськими й українськими вченими. Увагу приділено вивченню композиції, принципів і способів інтерпретації ономастичних термінів, а також проблемі їх дефініювання. Розглянуто специфіку міжмовних паралелей і труднощі, що виникають у процесі інтерпретації нових ономастичних термінів. Дослідження доводить необхідність укладання сучасних двомовних і багатомовних словників ономастичних термінів у зв’язку зі зростанням значення ономастики у світовій лінгвістиці, збільшенням їх кількості та відповідними змінами в їхній системі.
А. В. Лепетюха
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 38-49; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.04

Abstract:
У статті виявлено структурні типи й семантичні особливості специфікативно розширених монопредикативних висловлень із синтаксичною синонімією французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть; зворотно (мовлення → мова) реконструйовано первинну синтагму / пропозицію актуалізованої преференціальної опції; обґрунтовано ко(н)текстуальну пертинентність досліджуваних типів висловлень, що реалізуються залежно від певної комунікативної інтенції автора полегшити або ускладнити інтерпретацію повідомлення адресатові або його ідіостильових особливостей.
Т. О. Петрова
Лінгвістичні дослідження pp 76-90; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.08

Abstract:
У статті схарактеризовано термінографію для закладів вищої освіти як самостійний напрям української навчальної термінографії. Засвідчено її здобутки, що утворюють систему навчальних термінологічних словників. Простежено, що безперервна практика рецензування університетських термінологічних словників випереджає теорію. Установлено, що в термінографічній критиці для оцінювання навчальних словників використовують жанри критичного (розлогі, стислі рецензії) і рекламного (рецензії-анотації) дискурсів.
М. І. Степаненко
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 258-268; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.22

Abstract:
Світ поезії водночас реальний і міфічний, відкритий та загадковий, розлогий і щільний. Чи тісно в ньому Майстрові? Буває завузько, буває й занадмір просторо. Тому Митцеві, хто з Божою іскрою, сусідство ніколи не стоїть на заваді, бо він упевнено прямує власною стезею, оглядаючись довкруги, запримічаючи все добре й відштовхуючи все лихе, він веде за собою інших, прокладаючи їм дорогу до краси, яка рятує нас, до світла, що виблискує на видноколі й манить до себе, до високої духовності, яка очищає від скверни душу й тіло. А чи легко Майстрові? Ой ні, бо ж він в одвіті не лишень за себе, а й за всіх нас, навіть за те, що чиниться довкіл. До його посилів дослухаються, у них шукають істину, порятунок, наснагу, жагу до життя. Ті посили мають вигравати різними гранями, будити думку й почуття, уселяти віру та готувати до випробувань, ніжно голубити й крицево гартувати. Вони повинні вабити, охороняти, давати мудрі відповіді на запитання про огорнене таємничостями минуле, суперечливе сьогодення, вимріяне прийдешнє. Покликання й обов’язок справжнього Майстра-Митця – мати під собою земну твердінь і підпирати мужніми раменами свій духовний небосхил.
О. А. Олексенко, К. В. Гусенко
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 165-175; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.14

Abstract:
Стаття присвячена аналізу синтаксичних повторів, їхньої ролі в структурно-смисловій організації художніх творів Івана Багряного, зокрема роману «Людина біжить над прірвою». У науковому дослідженні виокремлено основні засоби експресивного синтаксису, що ґрунтуються на повторі тих чи тих мовних одиниць; визначено особливості граматичного вираження різних стилістичних фігур повтору, простежено їхнє стилістичне й смислове навантаження в художньому тексті. Різноманітні за структурою, граматичним та лексико-семантичним наповненням, повторювані конструкції сприяють художньому моделюванню внутрішнього світу героїв роману, увиразнюють авторську оповідь та слугують потужним засобом емоційного впливу на читача.
Н. В. Романова
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 120-131; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.10

Abstract:
У статті розглянуто особливості семантики емоції радості, вербалізованої сучасною німецькою мовою в тканині художнього твору жанру оповідання. Уточнено поняттєво-теоретичний апарат, зокрема поняття ‘емотивна ситуація’, терміни ‘емоція’ і ‘радість’, виявлено два різновиди емотивних ситуацій, висвітлено позитивний, нейтральний і негативний плани останніх, схарактеризовано суб’єктів – носіїв емоції радості, виокремлено основні каузатори емоції радості, запропоновано класифікацію мовних одиниць-маркерів зі значенням ‘емоція радості, її варіанти’
Т. М. Спільник
Лінгвістичні дослідження, Volume 1, pp 50-59; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.05

Abstract:
Стаття присвячена виявленню специфіки функціювання градаційних сполучників з компонентами не те що, не те щоб у синтаксичних конструкціях української мови. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що в українській мові функціюють два парні градаційні сполучники з базовими компонентами не те що, не те щоб. У процесі аналізу було з’ясовано, що перша й друга частини цих сполучників можуть варіюватися. Установлено, що зміст фрагмента градаційного речення, який містить компоненти сполучників не те що, не те щоб, завжди відповідає критерію необхідності, а зміст іншого – критерію достатності. Використання цих сполучників у висловленні завжди зумовлене комунікативним наміром мовця
І. М. Нечитайло
Лінгвістичні дослідження, Volume 2, pp 3-12; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.2.01

Abstract:
У статті розглянуто роль ідей видатного вченого-славіста П. О. Лавровського в становленні східнослов’янської компаративістики. Еволюцію профілів у славістиці зумовили його постулати про необхідність відокремлення діалектології від етнографії і фольклористики, окремого формування української, російської та білоруської діалектології, картографування й етимології. Особливо цінними виявилися докази, що коректність етимологічних рішень є тісно пов’язаною з діалектними й позамовними даними, а також з матеріалами мов різного ступеня спорідненості. Реконструкція семантики окремих слів, уважав П. О. Лавровський, має відбуватися в контексті відтворення цілих груп семантично пов’язаних слів. З’ясовано, що його дослідницькі думки й напрями визначили ідеологію та методологію подальшого діалектологічного, лінгвогеографічного й етимологічного вивчення мов в ареалі Східної Славії
М. В. Жуйкова
Лінгвістичні дослідження, Volume 2, pp 126-140; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.2.12

Abstract:
Статтю присвячено аналізу конфліктного спілкування персонажів Лесі Українки; докладно розглянуто діалоги матері й Килини з «Лісової пісні» та Дон Жуана й донни Соль із «Камінного Господаря». Перший побудовано за стандартним сценарієм сварки, де наявні взаємні звинувачення, докори та виправдовування. Другий діалог репрепзентує складну комунікативну поведінку мовців, які ставили перед собою різні комунікативні завдання. Лише один з персонажів досягає своєї мети й отримує психологічну перемогу над іншим шляхом застосування стратегій конфронтації.
О. А. Олексенко, І. А. Павлова
Лінгвістичні дослідження, Volume 2, pp 112-125; https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.2.11

Abstract:
У статті з’ясовано роль і місце числівників у маркуванні поетичної картини світу письменників із кола шістдесятників – Івана Драча, Бориса Олійника, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко як вияву їхньої схильності до екстравертивної чи інтровертивної психологічної сутності, крізь призму якої окреслюється ідіостиль письменників. За методологічну основу роботи править учення про мову як психічний феномен. За допомогою методів лінгвопсихологічної інтерпретації, заґрунтованих на логіці вербальної поведінки особистості та на розробленій К.-Г. Юнгом класифікації психологічних типів, з’ясовано психологічне підґрунтя мовних особистостей аналізованих письменників
Back to Top Top