Journal Information
ISSN / EISSN : 1512-5033 / 2303-8888
Total articles ≅ 84
Current Coverage
ESCI
Filter:

Latest articles in this journal

Hana Younis
Bosniaca, Volume 26, pp 89-111; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.89

Abstract:
U radu na osnovu arhivske građe, relevantne štampe i literature autorica analizira način otvaranja muslimanskih kiraethana širom Bosne i Hercegovine početkom 20. stoljeća. Pod kojim uslovima su se otvarale kiraethane, kakva pravila su imale, koje ciljeve te koliko je vlast nadzirala njihov rad neka su od važnih pitanja u radu. Posebna pažnja je posvećena kiraethanama u manjim mjestima gdje su one predstavljale centar svih društvenih dešavanja. Kiraethane nisu bile samo preteča biblioteka i čitaonica, one su najčešće u samom sastavu imale i druge sekcije poput muzičke i antialkoholne. Autorica također posebno analizira unutrašnje odnose na koje utječe političko stanje u zemlji te lični animoziteti uprave, ali i članova. = Based on archival material, relevant press, and literature, the author analyzes the way of opening Muslim reading rooms throughout Bosnia and Herzegovina at the beginning of the 20th century. Under what conditions the reading rooms were opened, what rules they had, what goals, and how much the government supervised their work is an important issue in the work. Special attention was paid to the reading rooms in smaller towns where they were the center of all social events. Reading rooms were not only the forerunners of libraries, they usually had other sections, such as music and anti-alcohol sections. The author also analyzes the internal relations that are dependent on the political situation in the country and the personal animosities of the management and members.
Nataša Simić
Bosniaca, Volume 26, pp 46-51; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.46

Abstract:
Ovim radom želim da ukažem na dobru saradnju izdavača i Narodne biblioteke Srbije koja traje punih trideset pet godina. Katalogizacija u publikaciji je zahvaljujući visokostručnom kadru biblioteke stekla ogromno poverenje kod izdavača što se vidi po sve većem broju obrađenih publikacija bez obzira na jezik i pismo. = With this paper, I want to point out the good cooperation between the publisher and the National Library of Serbia, which has lasted for a full thirty-five years. Thanks to the highly professional staff of the library, cataloging in publication has gained great trust among publishers, which can be seen by the growing number of processed publications, regardless of language and script.
Emira Kulenović
Bosniaca, Volume 26, pp 38-45; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.38

Abstract:
Bibliotekarstvo kao nauka i vještina organizacije znanja i njegovih produkata evoluira te je, kao i sve ostale naučne ili praktične discipline, prisiljeno prilagođavati se vremenu. Na tom svom evolucijskom putu, općeprihvaćene teorije i poimanje biblioteke i bibliotekarstva kao struke se mijenjaju te se sve više udaljavaju od tradicionalnih predstava – gotovo do granice naučne fantastike. Pa ipak, do juče fikcijske, književnoumjetničke predstave, danas se posmatraju na krajnje konstruktivan i racionalan način. Jedan od najzanimljivijih primjera je doživljaj i vizija biblioteke u fikcijskom svijetu Jorgea Luisa Borgesa. Na tragu njegovih profetskih zapažanja utkanih u njegov književni univerzum, mnogi naučnici današnjice iz različitih oblasti kroz multidisciplinarni pristup pokušavaju rekonstruirati i kreirati sliku biblioteke budućnosti preoblikovane na način da može odgovoriti zahtjevima novog vremena. Ponajviše zahvaljujući enormnom tehnološkom razvoju i izazovima koje on sobom nosi, vizije sveopšte ili univerzalne biblioteke, biblioteke bez zidova, čine se izvodive i vode ka preispitivanju postojećih i stvaranju novih teorija o budućoj ulozi biblioteke i suštini bibliotečke prakse. Interesantno je i izazovno iz današnje perspektive struke promišljati na koji način će se poimati biblioteka u bližoj ili daljoj budućnosti, kako će izgledati i koja će od postojećih vizija, naučna ili literarna, biti bliže realizaciji u stvarnosti. = Librarianship as a science and skill of the organization of knowledge and its products is evolving and, like all other scientific or practical disciplines, it is forced to keep up with the times. In this evolutionary path, traditional theories and notions of libraries and librarianship as professions are changing and reaching far beyond the traditional ones – almost to the limits of science fictions. Nevertheless, theories which were until recently considered fictional literary and artistic performances are today already seen from an extremely constructive and rational perspective. One of the most interesting examples is the experience and vision of the library in the fictional world of Jorge Luis Borges. Following his prophetic observations woven into his literary universe, many scholars from various fields, are trying through a multidisciplinary approach to reconstruct and create an image of the library of the future reshaped in a way that can respond to demands of modern times. Mostly thanks to the enormous technological development and challenges it brings, visions of a Universal Library seem feasible and lead to rethinking of existing and creating new theories about the future role of the library and the essence of library practice. It is interesting and challenging from today’s professional perspective to think about the way that library will be understood in the near or distant future, what it will look like and which of the existing visions – scientific or literary – will be closer to realization in reality.
Lamija Hatibović
Bosniaca, Volume 26, pp 81-88; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.81

Abstract:
U fokusu ovog rada je ukazivanje na značaj bibliografija i bibliografa u okviru rada Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu. Bibliografije Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu su najvećim dijelom objavljene u časopisu Prilozi za orijentalnu filologiju, ali postoji i nekoliko samostalnih bibliografija. U njihovoj izradi učestvovali su istraživači i bibliotekari. Svojim pristupom radu i po doprinosu orijentalistici kroz bibliografsku djelatnost, daleko najveću pažnju zaslužuje rad Bisere Nurudinović. = The focus of this paper is to display the role and significance of bibliographies, bibliographers and bibliographic activities held and preserved by the Institute for Oriental Studies of the University of Sarajevo. Bibliographies are mostly published through the journal Contributions to Oriental Philology. However, there are also several independent bibliographies, done by researchers and librarians. A researcher who deserves special focus, due to her approach to the body of work and her contribution to Oriental studies, especially bibliographies, is Bisera Nurudinović.
Andreja Zubac, Ana Barbarić
Bosniaca, Volume 26, pp 52-71; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.52

Abstract:
Cilj je rada predstaviti rezultate istraživanja o potrebama nezaposlenih građana Osječko-baranjske županije u svrhu unapređenja spoznaja o poboljšanju službi, usluga, programa i aktivnosti narodnih knjižnica te utjecaja na kvalitetu života nezaposlenih građana. Istraživanje je provedeno kvantitativnom metodom slučajnog uzorka (N = 250). U članku je prikazana slika stanja prije globalne zdravstvene pandemije COVID-19, krize koja je utjecala na cijeli svijet. Prikupljeni podaci statistički su obrađeni u Statističkom paketu za društvene znanosti primjenom opisne i korelacijske analize između dvije skupine varijabli te su izraženi u postotcima. Najvažniji rezultati istraživanja pokazali su da ispitani građani imaju potrebu za učenjem u sastavu cjeloživotnog obrazovanja, ali da su se, s druge strane, u najvećem ukupnom postotku na ponuđene potrebe u knjižničnom prostoru, izjasnili da nemaju potrebe. Najizraženije potrebe ispitanih građana su potrebe za učenjem engleskoga i njemačkoga jezika; računalnim i tehničkim vještinama, potreba za usavršavanjem komunikacijskih vještina; usavršavanjem dodatnih socijalnih vještina kroz timski rad, upoznavanjem pravila poslovnog bontona, stjecanjem organizacijskih vještina, promocijskih vještina, učenjem neverbalne komunikacije ili govora tijela. Rezultat istraživanja pokazao je da, unatoč tomu što je dio ispitanika (41,6 %) član narodne knjižnice, i dalje ima različite potrebe u sastavu cjeloživotnog obrazovanja, a njihova im narodna knjižnica ne pruža mogućnost ispunjavanja. Pokazao je i to da nisu sve narodne knjižnice u Osječko-baranjskoj županiji otvorene za sve korisnike. Nezaposleni, društveno isključeni građani mišljenja su da narodna knjižnica može pomoći u razvoju zajednice, ali ne i nezaposlenima. = The aim of this paper is to present the results of the research on the needs of unemployed citizens in the Osijek-Baranja County with the purpose of improving the knowledge of advancing the services, programs, and activities of public libraries, as well as the quality of life of unemployed citizens. Research was conducted using the random sampling method (N=250). The article presents a picture of the situation before the global COVID-19 health pandemic, the crisis that affected the whole world. The collected data was statistically analyzed in SPSS, the Statistical Package for Social Sciences, using correlation and descriptive analysis on two groups and was thereafter expressed in percentages. The most important results of the research showed that the selected citizens have a need for lifelong learning, but that at the same time the largest percentage of them do not have the need to fulfill the named needs in a library space. Most pronounced needs of tested citizens are the needs to learn English and German; computer and technical skills, the need to perfect communication skills; perfecting additional social skills through teamwork, familiarizing oneself with workspace etiquette, gaining organizational skills, promotional skills, learning nonverbal communication or body language. The results show that public libraries do not allow a portion of the subjects (41.6%) to fulfill their needs, despite them having a membership to the public library and having different needs for lifelong learning. Likewise, results show that not all public libraries within the Osijek-Baranja County are open to all users. Socially excluded unemployed citizens believe that the public library can help develop communities and unemployed citizens alike.
Ismet Ovčina, Mehmed Kardaš, Muamera Smajić
Bosniaca, Volume 26, pp 72-80; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.72

Abstract:
Zbog svojih jedinstvenih i rijetkih kolekcija, Specijalne zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH) su nezamjenjiv izvor za mnogostruke istraživačke projekte i naučne radove. Već dugi niz godina NUBBiH ulaže napor da putem svojih projekata naučnoj zajednici pobliže predstavi vrijedne kolekcije Specijalnih zbirki. Da bi se korisnicima osigurao brži i lakši pristup građi, a ujedno i zaštitili originalni dokumenti od njihovog daljeg propadanja, građa koja je obuhvaćena projektima digitalizira se i prezentira kroz Digitalne kolekcije NUBBiH. U ovom radu predstavit ćemo jedan takav projekt, a to je projekt zaštite i prezentacije Arhiva poljičkih isprava iz Zbirke Aleksandra Poljanića te ćemo prikazati dosadašnje rezultate, kao i krajnje ciljeve ovoga projekta. = The Special Collections of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina (NULBIH) are an irreplaceable source for multiple research projects and scientific papers. For many years, NULBIH has been strengthening efforts to present values of Special Collections to the scientific community through its projects. To provide users with faster and easier access to the material, and at the same time to protect the original documents from their further deterioration, the materials covered by the projects are digitized and presented through the Digital Collections portal of the National and University Library of BIH. In this article, we will present the ongoing project “Protection and presentation of the Poljica Documents Archive from the Collection of Aleksandar Poljanić” and so far, the results and ultimate goals of this project.
Bosniaca, Volume 26, pp 137-154; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.137

Abstract:
For over a decade, predatory publishers, journals and conferences have continuously menaced the research community, preying on its resources, and diminishing the general trust in science, becoming an important research topic. Previous studies have focused on identifying their characteristics, in order to increase the academic awareness and help researchers not becoming a prey. At the same time, predatory publishers diversified their strategies; the academic community developed disparate reactions, which determined more and diverse predatory strategies, aimed at luring and deceiving the scientists. While the process is still ongoing, the present research is aimed at exposing the most extreme predation strategies, in an effort to make the line separating honest and predatory journals more traceable. The analysis of relevant samples focuses on the language issue, based on the hypothesis according to which the predatory publishers are located in countries where English is rarely spoken. The findings, including inventing English names, advertisements making no sense for the Western world, lack of quality control and a poor graphic language, confirm the hypothesis, and are also able to stand at the core of possible guidelines for exposing predatory publishers based on specific features of their calls. = Više od deset godina, grabežljivi izdavači, časopisi i konferencije kontinuirano su ugrožavali istraživačku zajednicu, loveći njene resurse i umanjujući opće povjerenje u nauku, postajući važna istraživačka tema. Prethodne studije bile su usredotočene na identificiranje njihovih karakteristika, kako bi se povećala akademska svijest i pomoglo istraživačima da ne postanu plijen. Istodobno, grabežljivi izdavači diverzificirali su svoje strategije; akademska zajednica razvila je različite reakcije, koje su odredile više i raznovrsnije predatorske strategije, usmjerene na mamljenje i obmanjivanje naučnika. Iako je postupak još uvijek u toku, ovo je istraživanje usmjereno na izlaganje najekstremnijih strategija grabežljivosti, nastojeći da linija koja razdvaja poštene i grabežljive časopise postane sljedivija. Analiza relevantnih studija slučaja usredotočena je na jezičko pitanje, zasnovano na hipotezi prema kojoj se izdavači nalaze u zemljama u kojima se engleski jezik rijetko govori. Nalazi, uključujući izmišljanje engleskih imena, reklame koje nemaju smisla za zapadni svijet, nedostatak kontrole kvaliteta i loš grafički jezik, potvrđuju hipotezu i takođe mogu stajati u srži mogućih smjernica za izlaganje predatorskih izdavača na osnovu specifičnih karakteristika njihovih poziva.
Vesna Živković
Bosniaca, Volume 26, pp 112-122; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.112

Abstract:
Uništavanje biblioteka i njenih kolekcija od davnina su sastavni deo ratova i osvajačkih pohoda: od uništenja Aleksandrijske biblioteke u starom veku, jezuitskih biblioteka u Kini tokom 17. i 18. veka, Narodne biblioteke u Beogradu u Drugom svetskom ratu, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu 1992. godine, pa sve do spaljivanja rukopisa u biblioteci u Timbuktuu 2013. godine. U fokusu ovog rada je uništenje Univerzitetske biblioteke u Luvenu, od strane nemačke okupacione vojske u Prvom svetskom ratu, kao i njena obnova u posleratnom periodu. = The destruction of libraries and its collections has long been an integral part of wars and conquests: from the destruction of the Library of Alexandria in the old century, Jesuit libraries in China during the 17th and 18th centuries, the National Library in Belgrade in World War II, the National and University Library of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo in 1992, until the manuscript was burned in the library in Timbuktu in 2013. The focus of this paper is the destruction of the University Library in Leuven by the German occupation army in First World War, as well as its restoration in the post-war period.
Bosniaca, Volume 26, pp 9-27; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.9

Abstract:
Cilj rada je prikazati ulogu pismenosti iz privatnosti kao relativno novog koncepta u prevladavanju digitalnog jaza, povezati prevladavanje digitalnog jaza s ulogom knjižnica u postizanju više razine kritičke informacijske pismenosti, te smjestiti digitalnu uključenost i pismenost iz privatnosti u širi teorijski okvir. U tu svrhu u radu se istražuju ishodišni pojmovi društvene isključenosti i društvene uključenosti, digitalne podjele i digitalne uključenosti. Zatim, razmatra se uloga kritičke informacijske pismenosti u informacijskom društvu i tzv. “društvu platformi” te se naznačuje uloga knjižnica u opismenjavanju iz područja privatnosti s ciljem smanjenja digitalnog jaza i povećanja digitalne uključenosti. Digitalni jaz jedna je od najvećih prepreka društvu znanja, a isključenost iz informacijskog društva predstavlja problem svjetskih razmjera. U radu se objasnilo kako su knjižnice prikladna mjesta za borbu protiv društvene izoliranosti te imaju važnu ulogu u jačanju društvene kohezije. Također se prikazalo kako su ljudi s nižim razinama obrazovanja, kao i oni s nižim primanjima, više izloženi riziku digitalne isključenosti, a pomoć u izlazu iz takvog problema može se naći u opismenjavanju iz područja privatnosti. = The aim of this paper is to present the role of privacy literacy as a relatively new concept in bridging the digital divide, to link the bridging of the digital divide with the role of libraries in achieving a higher level of critical information literacy, and to place digital inclusion and privacy literacy in a broader theoretical framework. For this purpose, the paper researches the basic concepts of social exclusion and social inclusion, digital divide and digital inclusion. Furthermore, the role of critical information literacy in the information society and the so-called platform society is taken into consideration; and the role of libraries in privacy literacy is indicated, with the aim of reducing the digital divide and increasing digital inclusion. The digital divide is one of the biggest obstacles to the knowledge society, and exclusion from the information society is a global problem. The paper explains that libraries are suitable places to combat social isolation and that they play an important role in strengthening social cohesion. It has also been shown that people with lower levels of education, as well as those with lower incomes, are more at risk of digital exclusion, while help in getting out of such a problem can be found in privacy literacy.
Lejla Hajdarpašić, Senada Dizdar,
Bosniaca, Volume 26, pp 123-136; https://doi.org/10.37083/bosn.2021.26.123

Abstract:
Globalna pandemija prouzrokovana virusom COVID-19 bitno je utjecala na poslovanje u visokoškolskim bibliotekama u cijelom svijetu, a cilj ovoga istraživanja je utvrditi kako su javne visokoškolske biblioteke u Federaciji Bosne i Hercegovine prilagodile i/ili redefinirale svoje bibliotečko-informacijske usluge pandemijskim okolnostima rada. Za potrebe prikupljanja takvih podataka, anketirani su samo bibliotekari/ke onih javnih visokoškolskih biblioteka koje imaju kontakt (e-mail) na web stranici fakulteta / akademije / univerziteta, a samo istraživanje, koje je kvantitativne prirode, realizirano je korištenjem posebno kreiranog anketnog upitnika, upotrebom Google Forms, u junu 2021. godine. Od ukupno 47 mapiranih biblioteka, 26 biblioteka je sudjelovalo u ispunjavanju ankete (ukupno 55,3%). U ovom istraživačkom radu, koji je prvi ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, donose se pristupi visokoškolskih biblioteka koje, za razliku od visokoškolskih biblioteka iz razvijenih evropskih zemalja, djeluju u vrlo specifičnim uslovima koje, prije svega, karakteriziraju ograničeni i nedovoljni budžeti za nabavku građe, ali i nedostatak osnovne IT opreme. Rezultati pokazuju da su uprkos zatečenim, često neodgovarajućim elementarnim uslovima rada, visokoškolski bibliotekari ulagali izvjesne napore orijentirane ka zadovoljenju informacijskih potreba korisnika tokom svjetske zdravstvene krize, ali i da je pandemija naglasila hitnu potrebu digitalne transformacije istraživanjem obuhvaćenih visokoškolskih biblioteka. = The global pandemic caused by the COVID-19 virus has significantly affected library processes and procedures in academic libraries worldwide, and the aim of this study is to determine how public academic libraries in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FB&H) have adapted and/or redefined their library and information services to pandemic circumstances. For the purposes of collecting such data, only librarians of those public academic libraries who have contact information (e-mail) displayed on the faculty / academy / university website were surveyed. The research itself, which is of a quantitative nature, was realized by using a survey questionnaire, which was created on Google Forms, in June 2021. Out of a total of 47 mapped libraries, 26 academic libraries participated in the survey (response rate of 55.3%). This research paper, which is first of its kind in Federation of Bosnia and Herzegovina, brings approaches of academic libraries which, unlike academic libraries from developed European countries, operate in very specific circumstances which are primarily characterized by limited and insufficient budgets for procurement of collections but also basic IT equipment. Results showed that despite the found inadequate elementary working conditions, academic librarians made certain efforts aimed towards meeting the information needs of library users during the world health crisis, but also that the pandemic emphasized the urgent need for digital transformation of surveyed academic libraries.
Back to Top Top