Озброєння та військова техніка

Journal Information
ISSN / EISSN : 2414-0651 / 2663-5550
Total articles ≅ 90
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Volodymyr Mocherad , Михайло Дубно, Владислав Колесник, Володимир Задорожний
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 40-45; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).40-45

Abstract:
На даний час актуальною залишається вимога щодо зменшення психологічного навантаження на членів екіпажа танка при одночасному збільшенні ефективності ураження групи цілей. Виконання цієї вимоги обумовлює необхідність проведення автоматизації усіх функцій, які виконує екіпаж танка. Зокрема, до таких функцій відноситься вибір цілі для ураження. Відома процедура раціонального вибору цілі для її ураження за критерієм ступеня небезпечності цілі та максимуму вогневої продуктивності комплексу танкового озброєння при стрільбі по типових цілях не в повній мірі враховує дані про цільову тактичну ситуацію та стан цілей і потребує подальшого удосконалення та розвитку. В цілому такий підхід відповідає правилу вибору цілі екіпажем танка, але виходячи з обмежень і припущень, які були прийнятті у згаданому дослідженні, існує неоднозначність вибору цілі, коли приблизно на однаковій відстані виявлені однотипні цілі. Зазначену неоднозначність можна розв’язати якщо будуть враховані топографічні та тактичні умови стрільби. В статті представлено метод визначення пріоритетності цілі для її ураження за критерієм максимуму видимої поверхні, який ґрунтується на правилі вибору цілі екіпажем танка і розробленому способі визначення площі видимої поверхні цілі та дозволяє автоматизувати процес вибору цілі для ураження в залежності від кутів спостереження та орієнтації цілі в просторі, її типу та напрямку руху. Тобто в такий спосіб враховані топографічні умови стрільби. Новизна розробленого методу полягає в можливості автоматизації процесу визначення видимої площі цілі, шляхом заміни складної геометричної форми будь-якої цілі еліпсоїдом та визначення площі еліпса утвореного центральним перерізом площиною еліпсоїда. Розроблений метод дозволяє розв’язати неоднозначність вибору цілі для ураження серед однотипних цілей, які виявлені приблизно на одній відстані, а також дозволяє удосконалити відомі алгоритми цілерозподілу у танковому підрозділі шляхом урахування додаткового критерію, який характеризує видиму площу цілі.
В. Сіренко , Є. Демченко
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 84-98; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).84-98

Abstract:
Викладена суть проблеми перерахування календарних дат в часові інтервали між ними і навпаки, що виникає у процесі комп’ютерного оброблення результатів наукових досліджень, в яких задіяний часовий фактор та використовуються машинні методи обчислювальної математики. Формалізовані основні закономірності григоріанського календаря. Сформульовані й доведені чотири теореми щодо вибору потрібного варіанту хронологічних обчислень. Запропоновані алгоритми вирішення дев'яти основних та двох допоміжних хронологічних завдань.
І. Б. Чепков, Vladyslav Sotnyk, І. В. Борохвостов, Mariia Bondarchuk, Mykola Bilokur
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 3-15; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).3-15

Abstract:
Досліджується еволюція змін у системі оборонного планування в США шляхом аналізу функціональних зв’язків між її елементами. Розглядається триступеневий процес, який поєднує у собі Систему інтеграції та розвитку спільних спроможностей, Систему планування, програмування, бюджетування та виконання, Систему оборонного замовлення. Проведено порівняльний аналіз відповідності елементів системи оборонного планування США та України. Метою статті є порівняльний аналіз ретроспективи реформування та розгляд існуючої системи оборонного планування в США та в Україні, змін, що відбувалися в останні роки та причинно-наслідкових зв’язків, які супроводжували цей процес. Дослідження за даною темою виконувались за допомогою таких методів та процедур системного аналізу, як абстрагування і конкретизація, декомпозиція, кластеризація і класифікація. Результати аналізу вказують на необхідність реорганізації системи оборонного планування в Україні шляхом впровадження більшості елементів, процедур та принципів системи оборонного планування США з урахуванням особливостей оборонно-промислового комплексу України.
А. Дерепа, О. Лейко, Oleksandr Ivanovych Drozdenko , А. Святненко
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 110-116; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).110-116

Abstract:
Проведені дослідження частотних і кутових характеристик амплітуд коливальних швидкостей циліндричних випромінювачів у внутрішньому об’ємі яких, заповненому рідиною, розміщені акустичні екрани в залежності від відстані між п’єзокерамічною оболонкою випромінювачів та екраном. Здійснена оцінка на їх основі можливостей механічної міцності випромінювачів. Показано, що така технічна реалізація гідроакустичних випромінювачів створює ряд переваг, цікавих з точки зору підвищення ефективності гідролокаційних станцій. Встановлено, що коливальна швидкість реальних джерел звуку суттєво залежить як від внутрішнього імпедансу, так і від реакції зовнішнього оточуючого середовища, оскільки джерела звуку відзначаються конечними значеннями свого внутрішнього механічного опору. Тому зміною звукового поля у внутрішній порожнині перетворювача можливо управляти параметрами його механічного поля. При роботі гідролокаційних станцій в режимі випромінювання в області низькочастотних резонансів екранованих перетворювачів суттєво збільшується небезпека механічного руйнування перетворювачів гідроакустичних антен в зв’язку з різким збільшенням амплітуд їх коливальних швидкостей та появою можливості перевищення амплітудами коливальних швидкостей значень, допустимих з точки зору механічної міцності. Ця обставина повинна враховуватись при побудові генераторних пристроїв трактів випромінювання гідролокаційних станцій.
O. O. Holovin, М. Зірка, Н. Кадет, Н. Фреган, В.і. Коцюруба
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 99-109; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).99-109

Abstract:
У статті приведено розроблену методику нечіткого оцінювання для систем підтримки прийняття рішень в процесі створення зразків озброєння та військової техніки. Практична цінність методики полягає в тому, що на її основі було проведено розробку програмних засобів підтримки вибору рішень. Для досягнення зазначеною мети були використані основні положення методів штучного інтелекту, складних технічних систем, нечіткої логіки та багатопараметричної та багатокритеріальної оптимізації.
М. Грубель, Л. Крайник, М. Боднар
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 46-52; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).46-52

Abstract:
Проведено аналіз відомих досліджень і методик комп’ютерного моделювання руху та оцінки прохідності повноприводних автомобілів в умовах бездоріжжя. Відомі теоретичні дослідження базуються на отриманих емпіричних характеристиках різних типів опорної поверхні за різних ступенях насиченості ґрунту вологою – модуля деформації. У країнах НАТО аналогічні дослідження та оцінка прохідності ВАТ базуються на оцінці несних властивостей опорної поверхні на основі емпіричного визначення т. зв. конусного індексу VCI (Vehicle Cone Index). Враховуючи методичні відмінності в оцінці прохідності радянською і західною науковими школами, акцентовано увагу на необхідності оцінки даного аспекту за допомогою комп’ютерного моделювання. Опрацьовано алгоритм оцінки прохідності – моделювання руху у середовищі імітаційного моделювання динамічних систем Simulink програмного комплексу MATLAB.
М. О. Шишанов, А. Веретнов
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 53-57; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).53-57

Abstract:
У статті проведено дослідження ремонтопридатності військової автомобільної техніки. Запропонована методика визначення імовірності ураження зразка військової автомобільної техніки від уражаючих дій противника та її вплив на ремонтопридатність ВАТ. Надана оцінка уражаючих дій противника на ремонтопридатність ВАТ. Розглянуті випадки ймовірності ураження ВАТ при контакті засобів ураження зі зразком ВАТ та ймовірність ураження від ударної хвилі великої потужності. Результати оцінки уражаючих дій противника можуть надати можливість розробити організаційно-технічні заходи з удосконалення ремонтної технологічності конструкції зразка та нормативної документації з експлуатації та ремонту військової автомобільної техніки.
А. Косяковський, В. Давидов, А. Овчіннікова
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 117-122; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).117-122

Abstract:
У статті визначено підходи до створення математичної моделі забезпечення безпеки плавання буксирних складів, що штовхаються, на річках і в прибережній морській зоні шляхом визначення сукупності параметрів, що підлягають дослідженню, і встановленню алгоритмічної залежності вихідного ефекту системи від їх значень. В якості показників ефективності розглянуто основні параметри, що впливають на експлуатацію і безпеку плавання буксирних складів, що штовхаються. Шляхом багатокритеріальної оптимізації в якості основних обрано такі показники: бокове відхилення центру мас рухомого складу від заданого маршруту; відстань до підводних і надводних навігаційних орієнтирів (небезпек) або поворотної точки від місцезнаходження буксирних складів, що штовхаються, на траєкторії їх руху, яка визначена за допомогою додаткової опції електронно-картографічної навігаційно-інформаційної системи, що допускає використання рухомого координатного курсору в режимі високоточного кутомірно-дальномірного пристрою способом автоматичного захоплення їм різних навігаційних об'єктів; імовірність отримання повної і достовірної інформації про місцезнаходження буксирного складу, що штовхається, на траєкторії його руху; середній час кругового рейсу буксирного складу, що штовхається. При подальших дослідженнях запропоновано встановити головний показник – середній час кругового рейсу, який обраний в якості критерію ефективності, що необхідно мінімізувати, а інші показники перевести в розряд обмежень.
І. Чепков, A. Dovhopolyi, Олег Гусляков
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 16-25; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-25

Abstract:
У статті на підґрунті аналізу світового досвіду та закордонних розробок ударно-розвідувальних наземних роботизованих комплексів важкого класу запропоновано підхід та основні заходи щодо створення вітчизняних аналогів на шасі екіпажних зразків бронетанкового озброєння та військової техніки. Наведено підхід щодо вибору базової моделі зразка та зміст етапів створення роботизованих комплексів важкого класу. Проведено аналіз основних систем та складових окремих зразків даного класу.
I. Ніколаєв
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 68-77; doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).68-77

Abstract:
Излагается методика формирования априорных эталонных описаний распознаваемых классов (типов) и состояний радиоизлучающих летательных аппаратов на основе признаков, связанных со структурой и параметрами излучения бортовых радиолокационных станций (БРЛС). Показано, что в условиях параметрической неопределенности разбиение радиоизлучающих летательных аппаратов на классы (типы) и состояния, выбор априорного словаря сигнальных признаков и формирование априорных описаний целесообразно осуществлять на основе анализа данных о режимах работы и параметрах излучения БРЛС с использованием экспертно-аналитических оценок параметров излучения и проверкой полученных результатов методом статистического моделирования. Приводится априорный словарь сигнальных признаков, в состав которого входят частотно-временные параметры, обусловленные режимами работы передающих устройств и антенных систем БРЛС. Показано, что каталог эталонных описаний представляет собой таблицу, строки которой соответствуют названиям классов (типов) и состояний летательных аппаратов, а столбцы – наименованиям признаков, при этом эталонные описания классов (типов) и состояний летательных аппаратов в строках данной таблицы представлены интервалами возможных значений параметров излучения БРЛС, входящих в априорный словарь. Методика проиллюстрирована моделями априорных описаний нескольких типов летательных аппаратов, относящихся к различнымклассам.
Back to Top Top