Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law"

Journal Information
ISSN / EISSN : 2307-9061 / 2663-3949
Published by: National Aviation University (10.18372)
Total articles ≅ 1,427
Filter:

Latest articles in this journal

Людмила Геннадіївна Кондрат
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15313

Abstract:
Мета: порівняльний аналіз систем державного та недержавного пенсійного забезпечення, який дозволить визначити особливості управлінського впливу на ці дві системи. Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: визнано специфіку у функціонуванні систем державного та недержавного пенсійного забезпечення через їх порівняння та необхідність розмежування засобів та способів адміністративно-правового регулювання цих двох систем. Обговорення: закріплення в законодавстві щодо регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення таких способів та засобів адміністративно-правового регулювання, що позитивно вплинуть на ефективність та прозорість роботи даної системи, проте не зачіпатимуть її самостійність у функціонуванні.
Iryna P. Ustynova, Olga A. Husar, Oksana M. Myronets
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15316

Abstract:
Мета: дослідити чинний механізм оскарження рішень комісії конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки як виду публічно-правого спору та висловити думку щодо нормативного регулювання цих відносин в Україні. Методи: застосовані загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукового пізнання, зокрема: системно-структурний і функціональний методи, метод спостереження, метод узагальнення, методи аналізу і синтезу. Результати: проаналізовано чинне нормативне регулювання процедури оскарження рішень конкурсної комісії керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки як виду публічно-правого спору та дана оцінка судовій практиці. Обговорення: наукових досліджень щодо оскарження рішень комісій конкурсного відбору з призначення керівників підприємств державного сектору економіки як виду публічно-правового спору суттєво бракує. Дана проблематика не була розглянута в багатьох аспектах, та не були враховані різні об’єктивні показники, тому ступінь дослідження теми низький. Це пов’язано з новизною даної тематики, адже оскарження рішень конкурсних комісій у публічному (адміністративному) процесі відбувається з початку 2020 року. Раніше даний вид відносин розглядався лише в контексті цивільного права. Підсумовуючи своє дослідження, автори роблять висновок, що оскарження результатів діяльності конкурсних комісій щодо відбору керівників суб’єктів господарювання у державному секторі економіки є своєрідним публічним спором. Тому він розглядається відповідно до процесуальних норм не цивільного, а адміністративного судочинства. Законодавець повністю врегулював це питання, яке відповідає юридичній практиці та основним теоретичним розробкам юридичної науки.
Ірина Андріївна Слободська, Владислава Михайлівна Процко
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15319

Abstract:
Мета: стаття присвячена аналізу сучасного стану законодавчого закріплення реалізації права на штучну репродукцію. Методи дослідження: дослідження здійснене з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, таких як: аналітичного, порівняльно-правового, семантично-пізнавального, системного, статистичного та інших. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого вивчалося законодавство України та міжнародний досвід правового регулювання застосування методів штучної репродукції. Результати: автори приходять до висновку, що реалізація права на штучну репродукцію вимагає розробки та прийняття вузькоспеціалізованих нормативно-правових актів, які б урегулювали в повній мірі всі відносини, пов’язані з реалізацією громадянами своїх прав на штучну репродукцію.
Богдан Сергійович Щербина, Вероніка Валеріївна Ткаченко
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15321

Abstract:
Мета: дослідити питання про можливість визнання штучного інтелекту (кібер-суб’єкта) суб’єктом цивільного права. Методи дослідження: методи наукового пізнання, як діалектичний, дедукції, індукції, порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний, метод аналогії, функціональний, порівняльно-правовий, юридичного моделювання. Результати: визначено шляхи встановлення правосуб’єктності для штучного інтелекту, як нового суб’єкта цивільного права. Обговорення: питання визнання штучного інтелекту та роботів новими суб’єктами цивільного права.
Наталія Володимирівна Жмур, Марина Миколаївна Лавренчук
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15323

Abstract:
Мета: комплексно дослідити історичні аспекти розвитку системи кадастрового обліку земельних ділянок в Україні. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, історичний, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: проведено історичний аналіз становлення і розвитку системи кадастру на території України, а також досліджено теоретичні положення щодо ведення земельного кадастру, розкрито його поняття та цілі. Обговорення: з’ясовано нормативне закріплення земельного кадастрового обліку в законодавстві України, практичний аспект земельного кадастру, а також окреслено перспективи вдосконалення законодавства щодо ведення земельного кадастру в Україні.
Софія Яківна Лихова
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15328

Abstract:
Мета: обгрунтоване положення, що при кваліфікації викрадення грошових коштів із банкомату із застосуванням чужої банківської карти слід інкримінувати особі таку кваліфікуючу ознаку, як проникнення. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких авторка з’ясовує основні принципи кваліфікації злочинів за ознакою проникнення. Результати: авторка наголошує на необхідності переглянути судову практику щодо застосування при кваліфікації кваліфікуючих ознак розкрадання і, зокрема, такої ознаки як проникнення. Обговорення: у статті розглядаються конкретні судові рішення щодо кваліфікації крадіжки із банкомату за допомогою викраденої платіжної картки, в яких суди неоднозначно застосовують кваліфікуючу ознаку «проникнення».
Софія Яківна Лихова
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15334

Abstract:
Рецензія на монографію Балобанової Д.О. «Динаміка кримінального права (доктринальні положення)».
Олена Миколаївна Макеєва
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15309

Abstract:
Мета: з’ясувати роль правової культури та виокремити функції правової культури в сучасному інформаційному просторі. Методологічну основу дослідження складають загальні методи мислення, функціональний, системний, структурний та синергетичний методи. Результати: доведено, що правова культура, здійснюючи активний вплив на свідомість людей, є важливим ідеологічним засобом в утвердженні правових цінностей у сучасному інформаційному просторі, слугує засобом забезпечення прав людини, запобігання їх обмеженню та реалізації. Виокремлено функції правової культури: пізнавально-правоосвітню, ціннісно-нормативну, комунікативну, правосоціалізаційну, попереджувальну, ідеологічно-виховну, прогностичну. Обговорення: встановлено, що основними проблемами із забезпеченням прав людини у сучасному інформаційному просторі в умовах пандемії є недосконала інформаційна політика держави, прогалини в законодавстві, недостатність залучення громадянського суспільства до комунікації; обмеження окремих прав людини задля захисту громадського здоров’я в умовах пандемії повинні відповідати міжнародним та національним стандартам прав людини.
Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15302

Abstract:
Мета: розглядаються актуальні теоретичні проблеми предмета екологічного права в Україні, досліджуються наукові концепції предмета екологічних правовідносин, аналізується зміст предмета через застосування Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», доводяться наукові позиції авторів щодо правового визначення предмета, який поєднує в собі сукупність висновків щодо забезпечення екологічної безпеки, приналежності, використання, відновлення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз і порівняння, синтез. Метод аналізу і порівняння застосовувався при вивченні наукових доробок вчених-правників щодо визначення предмета екологічного права. За допомогою методу синтезу встановлені види суспільних відносини у сфері використання і відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Результати: виділено три групи суспільних відносин та зроблено висновок про те, що до предмета екологічного права входять природоресурсні, природоохоронні та антропоохоронні суспільні відносини, визначено предмет екологічного права. Обговорення: проблеми праворозуміння предмета екологічного права в Україні.
Анна Євгенівна Полянська
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", Volume 1; https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15304

Abstract:
Мета: дослідити державне регулювання на повітряному транспорті, формування державної політики та стратегії розвитку повітряного транспорту. Методологія дослідження спирається на методи документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, що дає змогу системно простежити вплив правового регулювання у сфері повітряного транспорту. Результати: констатовано, правова система є важливою складовою в управлінні на повітряному транспорті. За умови належного правового регулювання відбуватиметься стрімкий розвиток повітряного транспорту. Обговорення: державна політика у сфері повітряного транспорту являє собою сукупність цілей, завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних програм і планових заходів, які розробляються і реалізуються органами державної влади, що дозволяє державі досягти обумовлених цілей у авіаційний галузі, використовуючи правові, економічні, адміністративні та інші методи і засоби впливу, спираючись на ресурси, наявні в її розпорядженні. Особливістю вказаної державної політики є те, що, по-перше, вона тісно пов’язана як із зовнішньополітичними та й внутрішньодержавними процесами у країні; по-друге, має великий вплив на розвиток усіх соціально-економічних відносин; по-третє, забезпечується системою органів державного управління на чолі з главою держави; по-четверте, є досить динамічною та матеріально-витратною; по-п’яте, потребує постійного контролю та корегування з збоку держави.
Back to Top Top