Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Journal Information
ISSN / EISSN : 2148-905X / 2148-905X
Published by: ümit doğan üstün (10.33468)
Total articles ≅ 112
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Evrim Böyükelhan
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.281

Abstract:
Bu çalışma, rekreasyonel bir etkinlik olarak Ultra Trail (patika koşusu) organizasyonlarına katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile Salamon Cappadocia Ultra Trail organizasyonundan seçilen 313 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan kişisel bilgiler formu araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Kullanılan veri toplama aracı ise Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Karlı ve ark. (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” dir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov testi ile analiz edilmiş ve normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. (p<0,05). Araştırmanın bulguları incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre erkek katılımcıların; medeni durum değişkenine göre ise bekâr katılımcıların serbest zaman tatmin puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 29-38 yaş grubunda olan katılımcıların serbest zaman tutum ölçeği psikolojik alt boyutu toplam puan sıralamaları diğer gruplara göre anlamlı şekilde yüksektir.
Arif Çağatay Düzen
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.288

Abstract:
Literatüre bakıldığında sporun kişiye hem biyolojik hem de psikolojik olarak etkileri yadsınamayacak kadar fazla olduğu görülmektedir. Sporun kişiye kazandırdıklarının yanı sıra ülkelere pazarlama imkânı yaratma, tanıtma, markaların değerini artırma gibi etkilerle yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemede önemli bir araç haline gelmiştir. Bu nedenden birçok ülkenin de yaptığı gibi Türkiye‘ de spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için organizasyonlar için gerekli alt yapıyı sağlamaya uğraş vermektedir. Yapılan bu çalışma mega spor etkinliklerinin yapıldığı kent ve ülkeler üzerinde bıraktığı etkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeli benimsenmektedir. Bu bağlamda konu ile ilgili kaynaklar arşiv olarak taranıp bir araya getirilip incelenecektir. Doküman analizinde veriler sistematik olarak toplanır, incelenir ve değerlendirilir. Bu bağlamda konu ile ilgili geçmişte yapılmış bilimsel çalışmalar, istatistiksel bilgiler, matematiksel veriler göz önüne alınmıştır. Elde edilen verilere baktığımız zaman mega spor etkinlikleri hızlı bir şekilde izleyici sayılarını arttırmıştır. Bunun neticesinde mega spor etkinliklerinin yapıldığı kentlerde spor turizmi gelişmiştir. Aynı zamanda kentler sosyo-ekonomik anlamda birçok etkiyi hissetmiştir. Mega spor etkinlikleri için yeni yapılan spor salonları hem kentlere olumlu etkiler yaratmış hem de istihdam alanında önemli bir yer tutmuştur. Bunların yanında spor sponsorlukları ve spor ile ilgili yan paydaşlar mega spor etkinliklerinden önemli derecede etkilenmiştir. Sonuç olarak mega spor etkinlikleri organize edildikleri kentlere çok farklı yönlerden önemli birçok etkide bulunmaktadır. Özellikler uzun vadede ülke tanıtımı, sporcu gelişimi, sporda tesisleşmeyi destekler nitelik de olumlu etkileri olabilmektedir. Bunlar spor sponsorluğu, istihdam, tesisleşme ve sporun yan paydaşları olarak sıralanabilir. Bu sebeplerden ötürü bu tür organizasyonların ülkemizde yapılması için planlı bir şekilde gelişme hedeflenmelidir.
Azize Erdoğan Ünal
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.291

Abstract:
Bu çalışma, Eğlenceli atletizm çalışmalarının ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin motor gelişimine katkısını incelemek amacıyla yapılmıştır. İstanbul ilinin Beykoz ilçesinde bulunan Defterdar Mehmet Bey İlkokulundan rastgele yöntemle seçilmiş olan iki farklı şubede toplam 54 öğrenci çalışma grubu ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Tüm öğrencilere 7 istasyondan oluşan eğlenceli atletizm parkuru uygulanmıştır. Bu istasyonlar sırası ile; slalom, durarak önce sıçrama, duvara top fırlatma ve yakalama, merdiven geçişi, öne takla, tünel geçişi ve dengedir. Elde edilen verilerin çözümlemesi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış, non-parametrik test olan Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri uygulanmıştır. Kontrol grubunun ön test ve son test verileri arasında parkur süresi dışında anlamlı bir farklılık görülmezken, çalışma grubunun ön test ve son test verileri arasında anlamlı farklılık görülmektedir ve kontrol grubu ile çalışma grubunun son testleri arasında çalışma grubunun lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak eğlenceli atletizm çalışmalarının ilkokul 1.sınıf öğrencilerin motor becerilerine olumlu bir katkı sağlandığı gözlemlenmektedir.
Getaye F. Gelaw
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.259

Abstract:
This research included 11 female professional Ethiopian elite distance athletes ranging in age from 21 to 37 years old, who run at Olympic Games, World Champions as well as in the platinum and gold label status road races. According to the WA labeling system, among the 11 samples of the runners 63.63% (7/11)) are platinum, and 36.37(4/11 are Gold Label Status runners. For a long time, Ethiopian athletes have dominated long-distance races across the world. The goal of this research was to learn about some of the physical and physiological features of elite Ethiopian female long-distance runners. Each athlete's height, weight, BMI, body composition, fat percentage (percentage of body weight), VO2 max, cooper test, exercise and resting heart rate, skinfold thickness, and blood pressure were all recorded and tabulated on the table. According to my research, living and training at high altitude, high-intensity training type, Vo2 max, running economy, low BMI, lower skinfold thickness, lower body fat percentage, and ectomorphic body composition make Ethiopian athletes so good. The VO2max of Ethiopian elite women long-distance runners competing at the international level ranges from72.6 to 81.9 ml/kg/min. The 12-minute running test (Cooper test), covers an incredible distance, ranging from 3750 m to 4200 m for women.
Osman Çalişkan
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.272

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, Nevşehir ve Kırşehir il merkezi ve taşrada görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek, farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklem gurubunu Nevşehir il merkezinde 53 taşrada 62, Kırşehir il merkezinde 65 taşrada 45 olmak üzere toplam 225 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve 22 maddeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu” kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiş olup hipotez testleri parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi ve öğretmelerinin mesleki tükenmişleri arasında merkez ve taşrada çalışma değişkeni açısından duyarsızlaşma alt boyutunda, medeni durum değişkenine göre duygusal tükenme alt boyutunda, görev yeri, cinsiyet ve mesleki hizmet yılı değişkenleri açısından ise duyarsızlaşma alt boyutun da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Burak Gürer
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.279

Abstract:
Among those who play tennis, there is a subculture that spends a lot of effort on this sport. This article focuses on revealing the effect of the sense of freedom perceived by the tennis players in this group on their life satisfaction. 293 athletes from different regions participated in the research. Descriptive research method was used to collect the data and analyzes were made with SPSS 22 package program. There was no statistical difference according to gender, age, experience and occupation demographic variables. Marital status and not having an athlete's license affect perceived freedom. Singles and those without a license experience a greater sense of freedom. Another finding is that having an athlete's license has a positive effect on life satisfaction. The results obtained can be discussed in terms of being carried out in different provinces. By increasing the number of sports facilities, participation in tennis can be increased.
Berna Can
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.276

Abstract:
The present study aimed to examine the purchasing styles of consumers buying sports products, driven consumer innovation and the effect of perceived risk on purchasing. This research was designed according to the quantitative research model and the relational survey model was used. The research group consists of university students in Turkey. The research group consists of university students in Turkey. Group formation was carried out by criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. In this context, the sample group of the research consists of 520 university students, 242 women and 278 men, who use sports products. In the research, a four-part face-to-face and online survey collection method was used as a data collection tool. In the research, "Personal Information Form" was used to determine the demographic characteristics of the participants. In addition, “Consumers' Decision-Making Styles Scale”, developed by Sproles and Kendall (1968) and adapted into Turkish by Dursun, Alnıaçık and Tümer (2013), in order to determine consumers' decision-making styles, in order to measure motivated consumer innovativeness “Motivated Consumer Innovativeness Scale” developed by Vandecasteele and Guenes (2010) and adapted into Turkish by Özoğlu and Bülbül (2013), The Perceived Risk Scale, developed by Stone and Mason (1995) and adapted into Turkish by Özoğlu and Bülbül, was used to measure the risks perceived by consumers during purchasing. The data obtained in the study were analyzed through the SPSS program. When the research findings are evaluated, it is seen that there are low positive and negative relationships between the variables of monthly spending on sports products and consumers' decision-making styles, motivated consumer innovativeness and perceived risk factors. In addition, it is seen that there is a positive, low and moderately significant relationship between consumers' decision-making styles and motivated consumer innovativeness and perceived risk, as well as between perceived risk and motivated consumer innovativeness.
Halil Sarol
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.267

Abstract:
The aim of this research is to examine the perspectives of special education centers on adapted physical activity applications. In this qualitative study, which was designed in a phenomenological pattern, the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods, was used. In line with the determined criteria, the study group of the research consists of 10 (ten) special education center administrators who implement adapted physical activity programs in Ankara. Personal information form and semi-structured interview form were used as data collection tools in the research. In the research, face-to-face interviews were conducted with the administrators of special education centers in the study group. The data were analyzed using the content analysis method. In order to ensure reliability in the research, Miles and Huberman's (1994) reliability formula was used and it was found to be .85. According to the research findings; The fact that adapted physical activity applications in special education centers contribute to individuals with physical, psychological, social and academic needs plays an important role in including these practices. In addition, it is seen that the provision of adapted physical activity services is an important factor in the preference of individuals with special needs by their parents. In this respect, it is stated that centers include adapted physical activity practices in their curricula and create the content of existing applications in line with the needs of individuals. It is seen that centers give importance to field arrangement, equipment selection and selection of qualified trainers for adapted physical activity practices. As a result, it can be said that adapted physical activity in special education centers contributes a lot to individuals with special needs, and adapted physical activity applications are important in choosing centers.
Meltem Altintuğ
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.278

Abstract:
Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin halk oyunları dersine karşı tutumlarını cinsşyet ve yaş değişkenleri bakımından incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde öğrenim gören, zorunlu ve seçmeli olarak “Halk Oyunları” dersi alan 79’u erkek (%57,4), 57’ si kadın (% 42,6) olmak üzere toplamda 136 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışmada öğrencilerin halk oyunları dersine yönelik tutumlarını ölçek için Turan (2015) tarafından geliştirilen “Halk oyunları dersine yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 13 madde ve tek faktörlü yapıyı desteklemektedir. Veriler SPSS. 22 paket programda bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların halk oyunları dersine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken, yaşa göre bir farklılık göstermemektedir. Sonuç olarak mevcut çalışma kadın öğrencilerin halk oyunları dersine yönelik daha pozitif bir tutuma sahip olduğunu göstermiştir.
Ekin Büyükakten
Published: 1 January 2022
Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.33468/sbsebd.294

Abstract:
Bu çalışma, spor bilimleri fakülteleri mezunu kadınların istihdam ve işsizlik deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Sporda kadınlara ilişkin literatürün çoğu, toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir parçası olarak feminist teori bakış açısıyla yazılmıştır. Burada kadınların spor endüstrisindeki istihdam ve işsizlik deneyimlerinin analizinde makroekonomik parametreler ve emek teorilerine öncelik verilmektedir. Farklı bölüm, şehir, üniversite ve yaştan 22 kadınla Zoom programı üzerinden online olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve belirlenen temaları ortaya çıkaran deşifre edilmiş görüşmeler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkan temalar; istihdam ve işsizlikte eğitim hayatının rolü, cinsiyetin istihdamı ve işsizliği şekillendirici rolü, istihdamda ücret ve sosyal güvence sorunsalı ve işsizlik deneyimleri, torpil algısı ve işgücü politikaları şeklinde sıralanmaktadır. Hemen hemen her katılımcı kendilerini iyi yetiştirmeleri durumunda eşit istihdam olanaklarına erişim hali sağlanabildiği sürece iş bulabileceklerinin altını çizmiştir. Ayrıca her biri, tüm alanlarda iş bulma konusunda spor sektörünü çevreleyen temel sorunun torpil olduğuna dikkat çekmiştir. Kadınlar, işlerinde çoğunlukla fiziksel çalışmaların yanı sıra ev işleri ve çocuk bakımıyla da zorlamaktadır. Kamuda iş bulma konusunda sınırlamalar, özel sektörde ise özellikle ücretler açısından engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da kadınların ya yıllarca işsiz kalmasına ya da düşük ücretlerle sigortasız işlerde çalışmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, kadınların sporda şeffaf ve eşit bir geleceğe sahip olmaları için politikalarda, belediyelerde, federasyonlarda, spor kulüplerinde ve üniversitelerde yapılması gereken yapısal değişikliklere dikkat çekmektedir.
Back to Top Top