Journal Information
ISSN / EISSN : 19984634 / 27080226
Current Publisher: Scientific Research Center Lukomorie (10.33782)
Total articles ≅ 105
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Vasyl Ukhach
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 229-237; doi:10.33782/eminak2020.2(30).428

Abstract:
У статті здійснено історіографічний аналіз напрацювань сучасними українськими істориками передумов, особливостей підготовки, суті акцій партизанських загонів, здобутків, результатів і наслідків для оунівського підпілля антипольських виступів у період серпня-вересня 1939 р. Проаналізовано позиції сучасних українських істориків у питаннях розробки концепції та плану антипольського повстання; масштабів конфлікту; дискусійних питань термінології, кількісного складу оунівських загонів. Зроблено висновок, що зорганізувати широкомасштабне антипольське повстання з метою відродження Української держави ОУН не вдалося. Виокремлено перспективний перелік питань, що потребують подальших дослідницьких зусиль.
Serhii Korotiaiev, Oksana Spirkina, Tetiana Chubina
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 190-199; doi:10.33782/eminak2020.2(30).419

Abstract:
Стаття присвячена утворенню Черкаської області та розвитку промисловості в регіоні у 1954-1964 рр. Розкрито причини створення нової адміністративної одиниці та роз’яснено переваги вибору міста Черкаси як обласного центру. Охарактеризовано формування єдиного народногосподарського комплексу області. Показано швидке зростання різних видів промисловості. Відмічено, що закладені підвали хімічної промисловості визначать економічний розвиток краю у майбутньому. З’ясовано, що перше десятиріччя новоутвореної області дало можливість перетворити Черкащину з аграрно-індустріальної області в індустріально-аграрну.
Natalia Shulha
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 77-86; doi:10.33782/eminak2020.2(30).408

Abstract:
У статті охарактеризовано внесок вітчизняного агромеліоратора, член-кореспондента АН УРСР, професора Миколи Олександровича Тюленєва (1889-1969 рр.) у розвиток болотних дослідних станцій країни, зокрема, Мінської болотної дослідної станції, Казаровицької науково-дослідної меліораційної станції, Рудня-Радовельської болотно-меліоративної дослідної станції, Панфило-Яготинського центрального болотного опорного пункту Українського НДІ с.-г. меліорації. Учений пройшов шлях від простого спеціаліста-агрохіміка до директора Рудня-Радовельської болотної дослідної станції та керівника й організатора наукових досліджень Панфило-Яготинського центрального болотного опорного пункту. М.О. Тюленєв є автором більше 200 наукових робіт з агромеліоративної дослідної справи. Ученого по праву називають визнаним класиком меліоративно-дослідної справи країни радянського періоду.
Mariya Pacheva
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 180-189; doi:10.33782/eminak2020.2(30).418

Abstract:
У статті проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на етнокультурний розвиток болгарської етнічної меншини Північного Приазов’я у 1943-1991 рр., таких як: чисельність болгар у регіоні, наявність етнічних організацій політичного, соціального чи культурного характеру, особливості державної політики стосовно болгарського населення у цей період, зв’язок з історичною батьківщиною, міжетнічні відносини у регіоні. Виявлено, що сукупна дія названих факторів спричинила загальний вектор впливу на етнокультурний розвиток болгарської етнічної меншини у Північному Приазов’ї у напрямку поступової часткової асиміляції.
Leonid Griffen, Nadiia Ryzheva
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 238-247; doi:10.33782/eminak2020.2(30).429

Abstract:
В статье представлено исследование социальной природы историко-культурного наследия. Показано, что оно характеризует объекты материальной культуры прошлого, которые утратили свое первоначальное утилитарное назначение и превратились в материальные свидетельства ушедших культурных и исторических процессов. Сегодня такие памятники истории и культуры являются носителями семантической и аксиологической информации о данных процессах и поэтому, будучи включенными в современный культурный контекст, способствуют социализации индивидов.
Iryna Shandra
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 259-262; doi:10.33782/eminak2020.2(30).431

Abstract:
Рецензія на книгу: Петрова І.В. Військово-топографічні описи України ХІХ ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості). Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2019. 572 с.
Bohdana Sypko
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 209-219; doi:10.33782/eminak2020.2(30).421

Abstract:
У статті, на основі офіційного державного друкованого органу, матеріалів виступів, інтерв’ю та публіцистичних творів французьких політиків, проаналізовано склад трьох урядів Франсуа Фійона (2007-2012) та простежено, яку роль у них відігравали мусульмани. Встановлено, що Ніколя Саркозі у цьому контексті залучав до уряду, насамперед, жінок, таким чином апелюючи не лише до сприяння «розмаїттю» у владі, а й до подолання недостатнього представлення другої статі у вищих ешелонах влади. Основний акцент зроблено на тому, як міністри та держсекретарі узгоджували свою ісламську ідентичність і вимоги світської держави.
Andriy Shevchuk
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 30-44; doi:10.33782/eminak2020.2(30).404

Abstract:
В статье рассматриваются вопросы принципов формирования и кадрового состава корпуса канцелярских служащих главных судов Правобережной Украины в конце XVIII – первой трети XIX вв. Эффективность работы апеляционно-ревизионных губернских главных судов зависела, в том числе, и от кадрового состава: образованности, имущественного положения, желания работать, возможностей карьерного роста канцеляристов. Исключительно польским шляхтичам (в других регионах империи канцеляристами могли быть представители иных сословий) предоставлялась возможность проходить службу канцеляристами. Приезжих чиновников, которые организовывали работу на начальном этапе российского правления, фактически вытесняли из учреждений. Как правило, канцеляристы происходили из неимущего дворянства, вынужденные жить за сравнительно невысокое жалованье.
Oleksandr Osypenko
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 167-179; doi:10.33782/eminak2020.2(30).417

Abstract:
The issue of cultural policy of the Romanian occupation administration in the Transnistrian countryside in 1941-1944. It is established that one of the important steps of the Romanian administration towards ideological support of its presence and functioning of the authorities in the territory of Southwestern Ukraine was a policy aimed at supporting the Orthodox Church, education and culture as a whole in the occupied territories. To achieve this goal, the Romanian Orthodox Mission in Transnistria was established. The main task of this religious group was the organization and management of church-religious life in the territory of the Bug-Dniester rivers. The Romanian Orthodox mission has launched activities to spread the Christian doctrine among the population, its catechesis and conversion of people to God, as well as the restoration, restoration and commissioning of church buildings in Transnistria. One of the primary tasks for the new government was to restore the functioning of primary and secondary education. Transnistria governorate implemented a Romanian school system where primary education was compulsory and reading, reading and writing skills were compulsory for all children and teens. In the process of organization the invasive process, the occupying power introduced a synthesis of the adjusted Soviet training programs and programs, which were officially studied in the Romanian kingdom. Much attention was paid to the organization of various groups of amateur art and aesthetic education of children. It has been established that in the cities of Romanian administration, from the first days of the occupation, started to set activities of recreation establishments, and only then began to worry about opening similar foundtions in county centers, and occasionally tried to organize something like the average rural resident. One of the centers organizations of recreation for the local population became the Romanian cultural circles which were opened both in county centers and in villages of «Transnistria». Despite considerable progress in setting cultural and educational work in rural areas of these lands. However, all these measures were used by the Transnistria administration in the first place for the systematic and forced Romanianization for the local, overwhelmingly rural population.
Ihor Annienkov
Published: 26 June 2020
EMINAK pp 135-145; doi:10.33782/eminak2020.2(30).414

Abstract:
У статті встановлено, що форматом першої в УСРР школи конструкторів електричних машин стало відкрите у 1930 р. Відділення електромашинобудування вищого технічного навчального закладу при Харківському електромеханічному заводі. Її остаточне формування в Харкові, попри наявний на момент встановлення радянської влади в Україні потенціал щодо створення таких шкіл у низці її регіонів, зумовлювалося провадженою урядом СРСР протягом 1920-х років промисловою політикою. Першість організації школи конструкторів електричних машин саме на промисловому підприємстві стала об’єктивним наслідком обраного способу наукового забезпечення вітчизняного електромашинобудівного виробництва.
Back to Top Top