Journal Information
ISSN / EISSN : 19984634 / 27080226
Current Publisher: Scientific Research Center Lukomorie (10.33782)
Total articles ≅ 130
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Natalia Shulha
Published: 26 June 2020
Eminak pp 77-86; doi:10.33782/eminak2020.2(30).408

Abstract:
У статті охарактеризовано внесок вітчизняного агромеліоратора, член-кореспондента АН УРСР, професора Миколи Олександровича Тюленєва (1889-1969 рр.) у розвиток болотних дослідних станцій країни, зокрема, Мінської болотної дослідної станції, Казаровицької науково-дослідної меліораційної станції, Рудня-Радовельської болотно-меліоративної дослідної станції, Панфило-Яготинського центрального болотного опорного пункту Українського НДІ с.-г. меліорації. Учений пройшов шлях від простого спеціаліста-агрохіміка до директора Рудня-Радовельської болотної дослідної станції та керівника й організатора наукових досліджень Панфило-Яготинського центрального болотного опорного пункту. М.О. Тюленєв є автором більше 200 наукових робіт з агромеліоративної дослідної справи. Ученого по праву називають визнаним класиком меліоративно-дослідної справи країни радянського періоду.
Mariya Pacheva
Published: 26 June 2020
Eminak pp 180-189; doi:10.33782/eminak2020.2(30).418

Abstract:
У статті проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на етнокультурний розвиток болгарської етнічної меншини Північного Приазов’я у 1943-1991 рр., таких як: чисельність болгар у регіоні, наявність етнічних організацій політичного, соціального чи культурного характеру, особливості державної політики стосовно болгарського населення у цей період, зв’язок з історичною батьківщиною, міжетнічні відносини у регіоні. Виявлено, що сукупна дія названих факторів спричинила загальний вектор впливу на етнокультурний розвиток болгарської етнічної меншини у Північному Приазов’ї у напрямку поступової часткової асиміляції.
Oleksandr Osypenko
Published: 26 June 2020
Eminak pp 167-179; doi:10.33782/eminak2020.2(30).417

Abstract:
The issue of cultural policy of the Romanian occupation administration in the Transnistrian countryside in 1941-1944. It is established that one of the important steps of the Romanian administration towards ideological support of its presence and functioning of the authorities in the territory of Southwestern Ukraine was a policy aimed at supporting the Orthodox Church, education and culture as a whole in the occupied territories. To achieve this goal, the Romanian Orthodox Mission in Transnistria was established. The main task of this religious group was the organization and management of church-religious life in the territory of the Bug-Dniester rivers. The Romanian Orthodox mission has launched activities to spread the Christian doctrine among the population, its catechesis and conversion of people to God, as well as the restoration, restoration and commissioning of church buildings in Transnistria. One of the primary tasks for the new government was to restore the functioning of primary and secondary education. Transnistria governorate implemented a Romanian school system where primary education was compulsory and reading, reading and writing skills were compulsory for all children and teens. In the process of organization the invasive process, the occupying power introduced a synthesis of the adjusted Soviet training programs and programs, which were officially studied in the Romanian kingdom. Much attention was paid to the organization of various groups of amateur art and aesthetic education of children. It has been established that in the cities of Romanian administration, from the first days of the occupation, started to set activities of recreation establishments, and only then began to worry about opening similar foundtions in county centers, and occasionally tried to organize something like the average rural resident. One of the centers organizations of recreation for the local population became the Romanian cultural circles which were opened both in county centers and in villages of «Transnistria». Despite considerable progress in setting cultural and educational work in rural areas of these lands. However, all these measures were used by the Transnistria administration in the first place for the systematic and forced Romanianization for the local, overwhelmingly rural population.
Ihor Annienkov
Published: 26 June 2020
Eminak pp 135-145; doi:10.33782/eminak2020.2(30).414

Abstract:
У статті встановлено, що форматом першої в УСРР школи конструкторів електричних машин стало відкрите у 1930 р. Відділення електромашинобудування вищого технічного навчального закладу при Харківському електромеханічному заводі. Її остаточне формування в Харкові, попри наявний на момент встановлення радянської влади в Україні потенціал щодо створення таких шкіл у низці її регіонів, зумовлювалося провадженою урядом СРСР протягом 1920-х років промисловою політикою. Першість організації школи конструкторів електричних машин саме на промисловому підприємстві стала об’єктивним наслідком обраного способу наукового забезпечення вітчизняного електромашинобудівного виробництва.
Nazar Rizun
Published: 26 June 2020
Eminak pp 200-208; doi:10.33782/eminak2020.2(30).420

Abstract:
У статті досліджено скандинавські та слов’янські середньовічні асамблеї, а саме – проаналізовано їхню діяльність, простежено еволюцію упродовж X-XI ст. Задля цього висвітлено функціонування зібрань у західному Помор’ї, Норвегії, Швеції та на о. Готланд, окреслено особливості місцевого суспільного устрою та ранньодержавних інститутів, таких як правителі, вожді різного рангу, дружини та культові центри. З’ясовано головні функції середньовічних скандинавських і слов’янських асамблей – репрезентативну та інтеграційну.
Mykola Mykhailutsa, Олександр Тригуб
Published: 26 June 2020
Eminak pp 155-166; doi:10.33782/eminak2020.2(30).416

Abstract:
У науковій нарації репрезентується нарисна реконструкція православного життя в Одесі на початку 1920-х рр. на тлі комуністичного наступу у вигляді «більшовицької пропаганди дією», що знайшло реалізацію у підступних методах антирелігійної атеїстичної пропаганди, ініціюванні розколу у православній громаді міста, провокуванні у локальному релігійному соціумі міжконфесійного протистояння та інституційного самовинищення на догоду атеїстичним маніпуляторам церковного життя. Проаналізована археографічна основа дослідження та фахова література останніх років надали можливість авторам реконструювати основні, векторні складові політики комуністичної влади, спрямуваної на обмеження соціально-релігійних можливостей в умовах ідеологічного пресингу комуністичної влади та підступних «практик» її органів. У статті зводиться окремішнє в одне ціле, й історичне, й соціальне (ментальне, релігійне, моральне, аморальне тощо), опираючись на низку законодавчих актів, невідомих/маловідомих документальних джерел, що підтверджують наступальні акції комуністів-атеїстів саме на одеському прикладі, де РПЦ була превалюючою у порівнянні з іншими церковними утвореннями і залишається такою досьогодні.
Iryna Shandra
Published: 26 June 2020
Eminak pp 259-262; doi:10.33782/eminak2020.2(30).431

Abstract:
Рецензія на книгу: Петрова І.В. Військово-топографічні описи України ХІХ ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості). Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2019. 572 с.
Irina Mironova
Published: 26 June 2020
Eminak pp 56-67; doi:10.33782/eminak2020.2(30).406

Abstract:
У статті розкрито основні фактори, причини й особливі чинники, які впливали на цінотворення землі у південному регіоні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Особливу увагу приділено Селянській реформі 1861 р. і Столипінській аграрній реформі, які відігравали ключову роль у формуванні земельного ринку. Визначено роль Селянського поземельного та Дворянського земельного банків у фінансовому та земельному забезпеченні аграрного сектору економіки Південної України.
Tetiana Savchuk
Published: 26 June 2020
Eminak pp 125-134; doi:10.33782/eminak2020.2(30).413

Abstract:
У статті здійснена спроба мікроісторичного аналізу становища сім’ї парафіяльного сільського священника з Дніпропетровщини Сергія Андрійовича Мізецького в умовах суспільно-політичних трансформацій у радянській Україні в 1920-1930-х рр. Простежено моделі взаємодії між представниками різних поколінь, ступінь впливу радянської модернізації на формування членами сім’ї стратегій побудови життєвої траєкторії. Показано, що відмова від власного «я», свого минулого у родині священника мала поступовий, трагічний і незворотний характер.
Maria Rohozha
Published: 26 June 2020
Eminak pp 97-105; doi:10.33782/eminak2020.2(30).410

Abstract:
Генерал Армії УНР О.О. Загродський у період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. виявив себе професійним військовим. Отримав належне сімейне виховання та визначивши особисті пріоритети у житті, він вибрав військову службу, розпочав її рядовим солдатом. До жовтневого перевороту 1917 р. устиг взяти учать у боях Першої світової війни, отримати досвід керівництва військовими підрозділами та чин штабс-капітана. У непростому політичному житті 1917 р. прийняв свідоме рішення, перейшов на службу до українського війська. Подальша участь у збройній боротьбі за українську державність остаточно сформувала його іпостась вояка.
Back to Top Top