Academic Perspective Procedia

Journal Information
EISSN : 2667-5862
Current Publisher: Academic Perspective (10.33793)
Total articles ≅ 404
Filter:

Latest articles in this journal

Osama Dawoud, Mustafa Mansour
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 941-949; doi:10.33793/acperpro.03.02.32

Abstract:
The lack of observation technologies and the information records in developing countries restrict the applicability of advanced approaches for identification of flood zones and setting-up flood risk mitigation plans. Greater challenge is encountered in urban and areas where the natural hydrological conditions are altered. The current paper proposes an approach that utilizes the globally available data for the essential hydrological analysis. The approach integrates the spatial-analysis and hydrological modeling approaches with a set of sequential iterative field/desk activities that confine and filter the flood zones and identify the associated risks. The proposed approach involves a systematic system for classification of the zones prone to flood according to the present status and the foreseen flood-risks. The proposed approach is sufficient to identify the micro-flood zones which might not be captured by the traditional analysis methods. The case study of Gaza Strip in Palestine is considered for validation of the approach and identification of the approach potential and limitations.
Mina Hosseinpourtehrani, Iftekhar Ahmed, Kim Maund
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 822-833; doi:10.33793/acperpro.03.02.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Adil Altundal, Hüseyin Kasap, Abdullah Sever
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 960-975; doi:10.33793/acperpro.03.02.36

Abstract:
In this study, the usability of commonly used unidirectional toothed (asmolene) floorings in earthquake zones is analysed and 40 randomly selected buildings in Sakarya are examined according to both static - reinforced concrete projects and application phases according to DBYBHY 2007, TBDY 2018 and TS500. Also, forms including regulation articles of each building are arranged, the rates of mistakes made are calculated and compared with the studies conducted in other provinces. The purpose of this study is to determine the extent to which the boundary conditions in earthquake regulations are complied with during the project and construction phases and how much the project were complied with during the construction phases, and what need to be done to eliminate the detected defects.
Turgay Beyaz, Kamil Kayabalı
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 911-920; doi:10.33793/acperpro.03.02.27

Abstract:
Bu çalışmada, Türkiye İçin Yeni Bir Deprem Enerjisi Azalım Bağıntısının Geliştirilmesi amacıyla kullanılan zemin ortamda kaydedilmiş deprem ivme kayıtlarındaki zemin etkisinin giderilmesi işlemi anlatılmaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımındaki en önemli parametrelerden biri, depremin yatay yer ivmesi değeridir. Sismik enerjinin mesafeye göre azalımını ifade eden bu parametre, deprem enerjisi azalım bağıntıları yardımıyla hesaplanmaktadır. Deprem enerjisi azalımı konusundaki ampirik bağıntılar türetilirken ivme kayıtlarındaki zemin etkisinin giderilmesi gerekir.  Türkiye'de ölçülmüş kuvvetli yer hareketi kayıtları, kuyu içi sismik deneyi ve ProShake bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilen ters evrişim işlemi çalışmada kullanılan başlıca materyal ve yöntemlerdir. Türkiye'de meydana gelen deprem kayıtlarının zemin etkisinden arındırılabilmesi için:  ivmeölçer istasyonlarında sondaj kuyusu açılmıştır. Zemine ait kuyu loğu hazırlanmış ve düşey kuyu yöntemiyle zemindeki tabakaların dalga iletme hızı (VP ve VS) ölçülmüştür.  ProShake yazılımına aktarılan arazi verileri ve ivme kayıtları ters evrişim işlemi uygulanarak zemin etkisinden arındırılmıştır. 
Hikmet Iskender
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 927-934; doi:10.33793/acperpro.03.02.30

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Metin Sarigöl, Ömer Yüksek
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 814-821; doi:10.33793/acperpro.03.02.5

Abstract:
Bu çalışmada, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi’nde meydana gelen taşkına ait 120,90 km2 alana sahip D12A242 nolu Akım Gözlem İstasyonu'nda (AGİ) ve bu AGİ'nun 2,061km mansabındaki D12A126 nolu AGİ'nda gözlenen birer saat aralıklı hidrograf verileri kullanılarak, ölçülen değerler ile hidrolojik ve hidrolik modellerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada hidrolojik modeller olarak Muskingum ve SCS; hidrolik modeller olarak da Kinematik Dalga, Muskingum-Cunge ve Dinamik yöntemler uygulanmıştır. Modellerin ölçülen değerlere uygunluğu; ölçülen ve modellerden hesaplanan değerler arasındaki Ortalama Mutlak Hata (OMH), Hataların Ortalama Karekökü (HOK) ve Belirlilik Katsayısı (R2) değerleri hesaplanarak belirlenmiş ve yöntemlerin performansları irdelenerek hangi yöntemin daha iyi sonuç verdiği değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, Dinamik Yöntemin en iyi tahmini verdiği, Muskingum ,Kinematik ve SCS Yöntemlerinin tahminlerinin de kabul edilebilecek düzeyde olduğu, Muskingum-Cunge Yönteminin ise biraz daha hatalı tahmin verdiği belirlenmiştir.
Redvan Ghasemlounia, Mert Tolon
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 860-871; doi:10.33793/acperpro.03.02.21

Abstract:
Earthquake is one of the natural disasters that has always been of interest to researchers. It seems to be difficult to deal with an earthquake due to its accidental nature and unpredictability. Today, with the expansion of cities and the growth in their population, concerns about the increase in casualties and damages caused by the earthquake have increased. Post-earthquake management is highly dependent on predicting the amount and type of damage in any type of structure. Among these structures, little attention has been paid to infrastructures, including underground and submarine pipelines. Given the importance of these structures, research on the impact of earthquakes on these structures and their forms of damages is essential. It is also very important to predict the disaster management plan of the water supply, sewer, oil, and gas pipeline networks due to the earthquake threat. As it is known, the comprehensive approach to disaster management includes prevention (mitigation), preparedness, response, and recovery stages. This study focuses on investigating possible damages in submarine pipelines after an earthquake and study on mentioned disaster management stages and  provides an overview of the effects of possible earthquakes on submarine pipelines.
Ahmet Hamdi Serdar, Gamze Demirtaş, Mehmet Sarıbıyık, Naci Çağlar
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 976-982; doi:10.33793/acperpro.03.02.37

Abstract:
Taşıyıcı sistem elemanlarının üretilmesinde lifli betonların kullanılması gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Lifli betonlar, klasik betonlara göre süneklik, dayanım ve enerji yutma kapasitesi gibi parametreler açısından daha olumlu sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada lif katkılı beton ile üretilen betonarme kirişlerin eğilme davranışının sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla, ABAQUS sonlu elemanlar programı yardımıyla doğrusal olmayan sonlu eleman modeli oluşturulmuş ve modelin doğruluğu literatürden seçilen deneysel çalışmalar ile yapılmıştır. Doğrulanan sonlu eleman modeliyle parametrik bir çalışma gerçekleştirilmiş ve lif katkılı beton ile üretilen betonarme kirişlerin eğilme davranışına çekme donatısı oranındaki değişimin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunularak yorumlanmıştır.
Ali Yesilyurt, M. Rizwan Akram, A. Can Zulfikar, Cuneyt Tuzun
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 772-780; doi:10.33793/acperpro.03.02.1

Abstract:
In the past earthquakes, the field surveys performed on the single-story precast RC industrial buildings reveal that the main reason for severe damages in those structures were due to the insufficient lateral stiffness. These high period structures exhibit more flexible behavior than conventional reinforced concrete structures. In this study, different code status single story precast RC industrial building models have been considered. Limit drift values for four different damage states such as slight, moderate, extensive, and complete have been investigated based on Park and Ang damage index values. These damage index values are obtained from incremental dynamic analysis. Incremental dynamic analysis is conducted for 25 earthquake ground motion records. The results of current study show that there is an increase in mean drift values obtained for each damage case taken from low code to high code. In the final step, values of current study are also examined in comparison with the values recommended for low-rise prefabricated building class in HAZUS. It is believed that the limit drift values presented in the study will allow a practical and rapid evaluation of the vulnerability of the considered structure.
M. Rizwan Akram, Ali Yesilyurt, A.Can. Zulfikar, F. Göktepe
Academic Perspective Procedia, Volume 3, pp 781-790; doi:10.33793/acperpro.03.02.2

Abstract:
Research on buried gas pipelines (BGPs) has taken an important consideration due to their failures in recent earthquakes. In permanent ground deformation (PGD) hazards, seismic faults are considered as one of the major causes of BGPs failure due to accumulation of impermissible tensile strains. In current research, four steel pipes such as X-42, X-52, X-60, and X-70 grades crossing through strike-slip, normal and reverse seismic faults have been investigated. Firstly, failure of BGPs due to change in soil-pipe parameters have been analyzed. Later, effects of seismic fault parameters such as change in dip angle and angle between pipe and fault plane are evaluated. Additionally, effects due to changing pipe class levels are also examined. The results of current study reveal that BGPs can resist until earthquake moment magnitude of 7.0 but fails above this limit under the assumed geotechnical properties of current study. In addition, strike-slip fault can trigger early damage in BGPs than normal and reverse faults. In the last stage, an early warning system is proposed based on the current procedure. 
Back to Top Top