Academic Perspective Procedia

Journal Information
EISSN : 26675862
Current Publisher: Academic Perspective (10.33793)
Total articles ≅ 293
Filter:

Latest articles in this journal

Academic Perspective Procedia; doi:10.33793/acperpro

Çiğdem Çoban, Mehmet Fatih Tüysüz
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 925-934; doi:10.33793/acperpro.02.03.104

Abstract:
E-Sağlık; bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) sağladığı olanakların, hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesi, sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin arttırılması, sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmetlerin sunulması için kullanılmasıdır. E-Sağlık, sağlık hizmetlerini geliştiren ve kolaylaştıran avantajlara sahip olmasına rağmen, Elektronik Hasta Kayıtlarına (EHR) yetkisiz erişim, tıbbi verilerin gizliliği ve bütünlüğüne saldırı, sistem ve internet güvenliği sorunları gibi birçok güvenlik ve gizlilik sorunuyla karşı karşıyadır. Bu sorunlar, e-Sağlık sistemlerinin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve sistem kullanıcılarına (hasta, doktor vs.) hatalı, eksik ve yanlış bilgiler verilmesine sebep olabilir. Bu durum tıbbi veri güvenliği için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle e-Sağlık sistemlerinde güvenlik konusunun değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, e-Sağlıkta güvenlik konusu bilgi ve iletişim teknolojileri çerçevesinde ele alınmış, olası riskler ve fırsatlar göz önüne alınarak literatürde yapılan çalışmalar irdelenmiş ve gelecekte yapılması gereken öneriler okuyucuya sunulmuştur.
Ertan Bol, Zeynep Süreyya Genç
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1377-1387; doi:10.33793/acperpro.02.03.153

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ayşe Mollaismailoğlu, Onur Öztürk, Adnan Öner
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1283-1296; doi:10.33793/acperpro.02.03.143

Abstract:
Bu çalışmanın amacı çimento ile yüksek oranlarda yüksek fırın cürufunu (YFC) yer değiştirerek kendiliğinden yerleşen beton (KYB) elde etmek ve bu betonların mekanik özelliklerini incelemektir. Hazırladığımız karışımlarda çimento ile yüksek fırın cürufu %15, %30, %45, %60, %75 ve %90 oranlarında yer değiştirilmiştir. Bunlara ek cüruf kullanılmadan elde edilen referans numunesiyle birlikte 7 farklı karışım elde edilmiştir. KYB ’lerde hiper akışkanlaştırıcı katkı (HA), doğal kum, kırma kum ve kırma taş kullanılmıştır. Elde edilen betonda taze beton deneyi olarak yayılma deneyi (slump deneyi) yapılmıştır. Ardından silindir, prizma ve aşınma deneyi için küp kalıplara beton dökülerek numuneler elde edilmiştir. Numuneler üzerinde 7 ve 28 günlük basınç, yarmada çekme, eğilme ve 28 günlük aşınma deneyleri yapılmıştır. Kontrol numunesi referans alınarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre YFC ile çimento yer değiştirme oranının %45’e kadar olumlu sonuç verdiği, %45’ten fazla yer değiştirme yapıldığında ise taşıma değerleri düşerken aşınma direncinin yeterli sonuçlar verdiği görülmüştür.
Iskender Güman, Sedat Sert
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1410-1419; doi:10.33793/acperpro.02.03.156

Abstract:
The most important issues to be considered in roller compacted concrete (RCC) dams are to determine whether the bearing capacity values of the dam are sufficient, the presence of soils that may cause differential settlements and the presence of permeable layers in the environment. If there are problems in the environment regarding these issues, it is necessary to strengthen the environment or to provide impermeability where necessary. Injection method is frequently used in the world to complete the construction of dams as impermeable structure. Injection may be needed due to the support of the interface between the bedrock and the dam body and the geological and geotechnical properties of the bedrock. In this paper, the geological characteristics of the main rock under İhsaniye Dam, the drilling works, the materials and equipment used in the injection and the amount of injection are presented.
Hakan Aslan, Burak Karslı
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1331-1348; doi:10.33793/acperpro.02.03.149

Abstract:
Günümüz dünyasının gelecek için öngördüğü sorunların başında gelen ulaşım konusu ülkemizde de en büyük problemlerden birisidir. Söz konusu ulaşım problemini çözebilmek adına bir çok somut adım ve vizyon proje geliştirilse de asıl çözüm, toplulukların hareketlilik taleplerinin ortak paydada giderebilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle toplu taşıma sistemleri kentlerin ulaşım sistemlerinde yaşadıkları problemin en önemli ve etkili çözüm yollarıdır. Özel araç sayısındaki artış, çarpık kentleşme, kırsaldan kentlere plansız göçler, geleceğe miras bırakılacak olan çevre ve kısıtlı arazi imkânları sorunsuz ulaşım arterleri ve konforlu ulaşım için gerekli planlamaların yapılmasında ve stratejilerin geliştirilmesinde karşılaşılan en büyük engellerdir. Bu engellerin aşılabilmesi adına toplumların ortak alan ve ortak paydada buluşup sorunları birlikte çözebilmeleri ulaşım mühendisliği temelinde yapılacak bu tür bilimsel çalışmaların uyandıracağı fikirler ile mümkündür. Bu çalışmada Sakarya ili ölçeğinde toplu taşıma adına mevcut sistemin verilerinin toplanması, analizi ve elde edilen çıktılar perspektifinde öneriler yer almaktadır. Performans ölçümü için anket tekniğinden yararlanılmış ve çıkan sonuçlar üzerinden mevcut sistem analiz edilmiştir. Son olarak, sonuç ve öneriler kısmıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs işletmesine gerekli bilimsel destek verilmiştir.
Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1266-1274; doi:10.33793/acperpro.02.03.141

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Erhan Ibrahimoğlu, Zafer Tatlı, Fatih Çalışkan
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1319-1324; doi:10.33793/acperpro.02.03.146

Abstract:
Biyomalzemeler, canlı dokuları desteklemek ya da tedavi etmek için kullanılan doğal ya da sentetik malzemeler olarak tanımlanırlar. Bir biyomalzeme için en önemli özelliklerin başında biyouyumluluk gelmektedir. Kısaca, biyomalzemenin kemik doku ile kimyasal bağ yapması istenmektedir. Bu amaçla da biyoaktif malzemeler geliştirilmiştir. Bu çalışmada da biyoaktif bir malzeme olan apatit – wollastonit esaslı malzemenin, tamamen amorf olarak cam fazında üretimi yapılmış ve malzeme sonrasında mekanik özelliklerini geliştirmek için yaklaşık 11000C civarlarında kristalize edilmiştir. Kristalize olan cam seramik yapılı bu malzemenin mekanik özellikleri incelenmiş ve herhangi bir ısıl işlem görmemiş olan cam yapıdaki numuneyle karşılaştırılmıştır. Mekanik özelliklerin belirlenmesinde ilk olarak vickers yöntemiyle mikrosertlik ölçümü yapılmış ve oluşan izden yararlanarak indentasyon tekniği ile malzemenin kırılma tokluğu hesaplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde amorf yapıdan kristalize olan numunenin sertliğinde hafif bir artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte seramik yapılı malzemelerin kullanımını arttıracak en önemli özellik olan kırılma tokluğu kristalizasyon işlemi ile oluşan tanesel yapıdan güçlü bir şekilde etkilenerek kıyas numunesinde yaklaşık %110’luk bir kırılma tokluğu değerinde artış göstermiştir.
Beytullah Eren, Muammer Köksal
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1357-1368; doi:10.33793/acperpro.02.03.151

Abstract:
Günümüzde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıt kullanılarak enerji üreten sistemlerden elde edilmektedir. Fosil yakıtların kullanımın artması sonucu atmosfere salınan CO2emisyonu artmakta bu da küresel ısınmaya dolayısı ile iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Kaynaklarımızın sınırlı olduğu düşünüldüğünde enerji ihtiyacının karşılanması var olan kaynakların daha verimli olarak kullanılması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından mevcut teknolojiyle ve elde edilebilir imkânlarla karşılamak ve var olan yaşam döngüsü kısa olan yenilenebilir enerji kaynaklarının da çevresel etkilerini en aza indirmek gerekir. Enerji gereksiniminin %60’dan fazlası ithal kaynaklardan sağlanan ülkemizde kendi doğal kaynaklarından yararlanmasına olanak veren termal enerji depolama sistemleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir. Ayrıca TED sistemleri ile ekonomikliğin yanı sıra enerji güvenirliliği ve sürekliliği noktasında da önemli katkılar sağlayacaktır.
Recep Yilmaz, Ahmet Samanci
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 740-749; doi:10.33793/acperpro.02.03.81

Abstract:
Bu çalışmada jerk kavramının ne olduğu, neden kullanılması gerektiği gibi sorulara sabit ivmeli hareket ile çeşitli karşılaştırmalar verilerek cevap aramaya çalışılmıştır. Sabit ivmeli harekete ait hız, konum ve ivme gibi kinematik parametrelerin jerk ile kontrol edildiği zaman meydana gelen değişim incelenmiştir. Gerçekleştirilen sayısal dinamik analizler ile sabit ivmeli hareket ve jerk ile kontrol edilen ivmeli hareket sonunda modelde meydana gelen gerilme ve deformasyon değerleri ayrı ayrı değerlendirilerek çeşitli grafikler ile karşılaştırılmıştır.
Back to Top Top