Academic Perspective Procedia

Journal Information
EISSN : 2667-5862
Published by: Academic Perspective (10.33793)
Total articles ≅ 486
Filter:

Latest articles in this journal

Fikreta Fetahović
Academic Perspective Procedia, Volume 5, pp 52-59; https://doi.org/10.33793/acperpro.05.01.6

Abstract:
Eleştirel söylem analizi (CDA) ve sistemik işlevsel dil bilimi (SFL) dil ve toplum arasındaki ilişkiyiinceleme konusunda ortak bir ilgiye sahiptir. CDA söylemleri analiz etmek için bir araç olaraksistemik işlevsel dil bilimi (SFL) kullanır. Başka dil modelleri olmasına rağmen, SFLꞌnın esas olarakdil kullanımına odaklanması, bilgilendirici ve sosyal işlevleri nedeniyle CDAnın özel ilgi alanınagirer. Diğer dilsel modeller de CDA için faydalıdır, ancak söz dizimsel yapıya ve dilin işlevselyönlerine daha az vurgu yaptıkları için araştırılmsı çekici değildir. Bu çalışma, sistemik işlevsel dilbilime (SFL) ve eleştirel söylem analizine (CDA) genel bir bakış sağlar ve fikirsel metafonksiyonungeçişlilik sistemi ve kişilerarası metafonksiyonun analizine odaklanır.
Arif Ankaralı, Mustafa Atakan Afşar, Ramazan Yeşilay
Academic Perspective Procedia, Volume 5, pp 84-95; https://doi.org/10.33793/acperpro.05.01.9

Abstract:
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, hızla gelişen teknoloji nedeniyle ülkeler için önemlidir.Ar-Ge çalışmaları, personel giderleri, gelişen teknolojinin zorluğu, riskin yüksek olması gibi nedenlerlegenellikle diğer çalışmalara göre daha maliyetlidir. Firmaların Ar-Ge kültürünü güçlendirmek için herülke çeşitli kurumlarla projeleri desteklemekte ve onları Ar-Ge yapmaya teşvik etmektedir. Ülkeler içinkritik teknolojiler coğrafyaya, topluma ve gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterir. Dolayısıylaülkelerin Ar-Ge teşvik mekanizmalarında farklılıklar olması doğaldır. Gelişmiş ülkelerde sosyal refahdaha yüksek olduğu için özel sektör Ar-Ge harcamaları daha yüksektir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerdekiAr-Ge projeleri daha kolay ürün haline gelebilmekte ve pazara daha hızlı girebilmektedir. Bu çalışmadagelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yürütülen Ar-Ge desteklerinin etkinliği ve toparlanması incelenmiş,zayıf ve güçlü yönleri vurgulanmıştır
Selen Gül Aydın
Academic Perspective Procedia, Volume 5, pp 74-83; https://doi.org/10.33793/acperpro.05.01.8

Abstract:
Bu çalışma, makro-insan olan evreni, mikrokozmos olan insandan anlamak için bir fırsattır. “İslâmîtasavvuf, kalb bilgisini Kuran’dan çıkaran bir felsefedir.” Bu nedenle “akıl/akıl kalptedir”. Tasavvufunteorik yönü olan ilim felsefesinin, pratik yönü olan aşk felsefesine ev sahipliği yapması,Tasavvuf/Tasavvuf felsefesinin manifestosudur. Aşk felsefesini öğrenmek bizi gönül felsefesinegötürür. Felsefe, tüm zarafetiyle, tasavvufu, oymacının ahşabı işlemesi gibi işler. Tasavvuf/tasavvuffelsefesi, sanatını icra ederken dahi hayret mertebesine ulaşabilmektedir. Tasavvufa gönül verirseistediği diyara konabilir. Eleştirel ve analitik düşünecek bir filozofa ihtiyacımız olduğu gibi,Tasavvuf/Tasavvuf felsefesinde ilerleme kaydedecek bir lidere ihtiyacımız var. Önerimiz, sûfîleri vefilozofları öne çıkarmak, kucaklamak ve diyaloglar kurmaktır. Tasavvuf/Tasavvuf felsefesinde, geçmişedayalı olarak eleştirel ve analitik düşünerek ve geleceğe umutla bakarak anı yaşamaya çalışmalıdır. Bunuyaparken de yöntem olarak Tasavvuf Felsefesinde Eleştirel ve Analitik Düşünme/tasavvuf, hitabetfelsefesi yerine sükût felsefesi ile sekiz milyara açıklanabilir.
Oğuz Kara
Academic Perspective Procedia, Volume 5, pp 60-73; https://doi.org/10.33793/acperpro.05.01.7

Abstract:
Covid-19 pandemisinin ülkelerin sağlık sistemleri ve sağlık altyapıları üzerinde önemli etkileriolmaktadır. Salgını kontrol altına almak için ülkeler, vakaların tespiti ve tedavisi gibi süreçlere eşzamanlı olarak hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için bazı kamusal önlemleri de hayatageçirmektedir. Alınan tedbirler ve kısıtlamalar birçok ülkede ekonomik ve sosyal hayatı durmanoktasına getirmiştir. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, ekonomik ve sosyal etkileşimleri sınırlayankısıtlamalar ve azalan talep koşulları ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilemiştir. Salgınınyayılmasını önlemek için hükümetler tarafından alınan tedbirlerin etkin ve kararlı bir şekilde devametmesi, kamuoyunun ve işletmelerin tedbirlere tepkisi, ülkelerin salgınla mücadeledeki başarıperformansını etkiemektedir. Bu çalışmada salgın sırasında uygulanan kamusal önlem ve kısıtlamalarınCovid-19 ile mücadeledeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada Panel ARDL yöntemi kullanılmıştır.Hükümetlerin kamu önlemleri konusunda giderek artan katılığının ülkelerin salgınla mücadeledekibaşarısına olumlu katkı sağladığı belirlendi
Fatma Ankaralı
Academic Perspective Procedia, Volume 5, pp 37-45; https://doi.org/10.33793/acperpro.05.01.4

Abstract:
Değişen ve gelişen yaşam koşulları, ilerleyen teknoloji bir taraftan hayatı kolaylaştırırken, diğer taraftan insanları daha çok bireyselleştirmekte ve yalnızlaştırmaktadır. Bireyselleşmenin getirdiği mutsuzluk ve akabinde patlak veren sosyal olaylar aile kurumunu da tehdit etmektedir. Türk toplumu olarak büyük kıymet verilen ve son kale olarak tanımlanan aile yapısının korunmaya ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Bu çalışma, ailenin şekillenmesinde, çocukların yetişmesinde başrolde olan kadınların televizyon seyretme alışkanlıkları ve bilinçliliklerinin önemini düşünerek yapılmıştır. Özellikle kendini dindar ve muhafazakar olarak tanımlayan kadınların bu tutumlarının televizyon karşısında nasıl şekil aldığını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kadınlar arasında oldukça revaçta olan gündüz kuşağı programlarının tercihinde dindarlık ve muhafazakarlığın oynadığı rolü tespit etmeyi ve bu yönde araştırma yapmayı hedeflemektedir. Çalışmanın sonucuna göre, bu kadınların televizyon izleme alışkanlıklarının, genel araştırma verilerine oranla daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Özellikle aile kurumuna ciddi zararları olan gündüz kuşağı programı izlenme oranlarının araştırılan grupta bilinçli bir şekilde düşük düzeyde olması ve izlenmeme sebebi olarak aile kurumuna verdiği zararların öncelenmesi elde edilen önemli bulgulardandır.
Gulsah Kinali
Published: 26 December 2021
Academic Perspective Procedia, Volume 4, pp 1-4; https://doi.org/10.33793/acperpro.04.03.01

Abstract:
Tarih boyunca yaşanmış olan salgın hastalık ve afet durumları insanoğlunda derin etkiler bırakmıştır. Çoğu zaman beklenmedik zamanlarda gerçekleşen bu olaylar toplumun kırılgan kesimlerini daima daha fazla etkilemektedir. Günümüzde dezavantajlı birey olarak ifade edilmeye başlanan, toplumda genel bir faydadan mahrum olan kesimi ifade eden bu bireyler salgın hastalık ve afet gibi durumlardan daha fazla etkilenmektedir. Üniversite öğrencileri de henüz ekonomik bağımsızlıklarını almamış ve çoğu zaman ilk kez ailelerinden ayrı kalan bir kesimi oluşturduklarından toplumun dezavantajlı bireyleri olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, son güncel verilere dayanarak, pandemi sürecinin üniversite öğrencilerindeki etkilerini incelenmiş ve pandemi sonrası dönemde, üniversitelerde değişecek olan sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarına yönelik öneriler sıralanmıştır.
Abdullah Özkale
Published: 26 December 2021
Academic Perspective Procedia, Volume 4, pp 33-40; https://doi.org/10.33793/acperpro.04.03.9

Abstract:
Teknoloji destekli matematik eğitiminde farklı program ve aplikasyonların etkilerinin genişletilmesi perspektifinde bu çalışmada lisans/önlisans düzeyinde ele alınan kalkülüs dersleri için örnek etkinlikler ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı kalkülüs dersleri için hazırlanacak GeoGebra ekinkilerinde öğreticilere yol göstermesi açısından enstrümantal orkestrasyon boyutlarına ışık tutan tartışmalar sunmaktadır. Çalışmada kalkülüs eğitimi için GeoGebra programından nasıl yararlanılacağı ve etkinliklerin enstrümantal orkestrasyon türleri ile nasıl zenginleştirilebileceği üzerinde durulmaktadır. Çalışma kapsamında önerilen etkinlikler etkinlik tasarım parametreleri ve enstrümantal orkestrasyon türleri ile birlikte ele alınarak düzenlenmiştir. Özellikle COVID-19 Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim formatının genişleyen ağında öğrenenlerin ders ve çalışma motivasyonlarının teknoloji destekli etkinliklerle artırılması beklenmektedir. Uygulamalı ve mesleğe dönük yönü itibariyle kalkülüs derslerinde kullanılabilecek matematiksel simülasyonlarla ders süreçlerinin zenginleştirilebileceği ve öğrenenlerin kavramsal gelişimlerinin beslenebileceği, bu deneyimin gerçek hayat becerilerine yansıtılabileceği düşünülmektedir.
Hilal Ayan Karabatman
Published: 26 December 2021
Academic Perspective Procedia, Volume 4, pp 41-45; https://doi.org/10.33793/acperpro.04.03.10

Abstract:
The importance of vocational and technical education (VTE) is increasing in response to the rapidly changing information, technology, production methods, and developments in every aspect of life. The only way to survive in this age and to compete with this challenge is to continuously develop comprehensive educational policies that relate to each other (MoNE, 2018). In this sense, VTE has a very central role in providing societies with the knowledge and skills that the 21st century requires (Çınar, Döngel, & Söğütlü, 2009). For this reason, in educational policy discussions, an area that requires as much attention as other areas of education is VTE. This paper aims to review the current problematic states of VTE in Turkey and make recommendations for improving it.
Davut Karaman
Published: 26 December 2021
Academic Perspective Procedia, Volume 4, pp 59-65; https://doi.org/10.33793/acperpro.04.03.15

Abstract:
Bu tebliğ, İmam hatip okullarında meslek dersleri ve öğretimi ile ilgili sorunları öğrenciler üzerine yapılan araştırmalarla incelenmesini amaçlamaktadır. Tebliğin oluşturulmasında literatür taraması tercih edilmiştir. İmam hatip okullarının toplumun akademik anlamda ve din öğretimi ile ilgili ilgi, istek ve beklentilerine cevap verme oranı ile bağlantılı olarak okul ve öğrenci sayılarında artış yaşandığı görülmektedir. Proje okul uygulamaları sayesinde imam hatip okullarındaki akademik başarının artması ile birlikte öğrencilerin manevi yönünü destekleyen meslek dersleri ve öğretiminin durumu hakkında çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanan bu tebliğde meslek dersleri ve öğretimine ilişkin imam hatip lisesi öğrencileri üzerine yapılan araştırmalarda; öğrencilerin meslek derslerine olan ilgilerinin zayıf olduğu, meslek derslerinin işleyiş yönteminin öğrencilerin ilgisini çekmediği, meslek dersleri öğretmenlerinin rol model olma konusundaki zayıflığı ve meslek derslerinin sayısının ve ders saatlerinin ders programlarında azaltılması gerektiği gibi hususların çoğunlukla öne çıktığı görülmektedir.
Taner Aşçi, Ihsan Toktaş
Published: 26 December 2021
Academic Perspective Procedia, Volume 4, pp 46-58; https://doi.org/10.33793/acperpro.04.03.11

Abstract:
Ülkemiz ve dünyadaki birçok eğitim kurumu tamamen uzaktan eğitimi esas alan ve geçerli diploma ve sertifikalar sunan eğitim imkânları sağlamaktadır. Öğrenciler sınıf arkadaşlarını, öğretim elemanları ya da öğretmenlerini yüz yüze hiç görmeden mezun olabilmektedir. Uzaktan eğitim, eğitime erişimi kolaylaştırmak gibi birçok avantajı beraberinde getirse de klasik eğitim ortamlarının sahip olduğu sosyal gelişim imkanı olumsuz etkilenebilmektedir. Yaş gruplarına bağlı olarak ortaya çıkabilen ekran bağımlılığı ve asosyal gelişim, kişisel gelişim bozukluklarına dahi sebebiyet verebilmektedir. Bu çalışmada, küresel etkilerle şekillenerek eğitimde güçlü bir seçenek haline gelen uzaktan eğitim modelinin ülkemizde toplumsal hayata getirdiği fırsatlar ve tehditler incelenmektedir.
Back to Top Top