Academic Perspective Procedia

Journal Information
EISSN : 2667-5862
Current Publisher: Academic Perspective (10.33793)
Total articles ≅ 293
Filter:

Latest articles in this journal

Academic Perspective Procedia; doi:10.33793/acperpro

Zeliha Çağla Kuyumcu, Hakan Aslan
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1297-1308; doi:10.33793/acperpro.02.03.144

Abstract:
Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında trafik kazaları önemli bir yer tutmaktadır. Trafik kazası nedenli ölüm oranlarını azaltmak için dünyada ve ülkemizde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, trafik kazalarına neden olan unsurlar araştırılarak, veri madenciliği tekniklerinden olan birliktelik analizi ile bu nedenler arasında çeşitli ilişkiler kurulmuş ve kazaları azaltıcı önlemlere yönelik sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünden elde edilip çalışmada kullanılan trafik kaza verilerinde trafik kazaları; insan hataları (sürücü, yaya ya da yolcu) ile taşıt ve yol kusurlarından oluşmaktadır. Analiz sürecinde 2000-2017 yılları arasında gerçekleşen trafik kazaları incelenmiş olup, trafik kaza tutanaklarında farklı şekillerde anlatılan ve kaydedilen aynı tür hatalar tek başlıklara indirgenerek veriler düzenlenmiş ve sonrasında veri madenciliği ile analiz edilmiştir.
Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1388-1395; doi:10.33793/acperpro.02.03.154

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Beytullah Eren, Ipek Aksangür
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1349-1356; doi:10.33793/acperpro.02.03.150

Abstract:
Atık yönetiminin yapıldığı çevresel tesislerin kontrolünde gerçekçi modellere ve doğru tahminlere ihtiyaç vardır. Doğru tahmin modelinin geliştirilmesinin en önemli adımı sağlıklı verin olmasıdır. Çevresel tesislerden temin edilen verilerin ön işlem aşamasında kalitesiz verilerinin temizlenmesi ve eksik verilerin tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmada bir çevresel tesisten Ocak 2016 - Eylül 2018 tarihleri arasında toplanan verilerden veri madenciliği programı ile modelleme öncesi temiz verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Verilerin temizlenmesi aşamasında; pH, Eİ, AKM, KOİ, BOİ5, Yağ-Gres ve TÇK parametrelerine ait sırasıyla 25, 141, 26, 22, 241, 645 ve 688 adet eksik veri tespit edilmiştir. Eksik veriler ortalama değerler göz önüne alınarak tamamlanmıştır. Sonrasında 10 adet gürültülü veri belirlenmiş ve satır bazlı temizleme yapılmıştır. Sezonluk ortalama değerlerin belirlenmesi için BOİ5 parametresi kullanılmış ve sezonluk ortalama değerler program aracılığı ile hesaplanmıştır. Böylece bir çevresel tesisin ham verilerinin veri madenciliği programları yardımı ile temizlenmesi ve eksik verilerin tamamlanarak modelleme uygulanması için hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.
Ertan Bol, Zeynep Süreyya Genç
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1377-1387; doi:10.33793/acperpro.02.03.153

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Iskender Güman, Sedat Sert
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1410-1419; doi:10.33793/acperpro.02.03.156

Abstract:
The most important issues to be considered in roller compacted concrete (RCC) dams are to determine whether the bearing capacity values of the dam are sufficient, the presence of soils that may cause differential settlements and the presence of permeable layers in the environment. If there are problems in the environment regarding these issues, it is necessary to strengthen the environment or to provide impermeability where necessary. Injection method is frequently used in the world to complete the construction of dams as impermeable structure. Injection may be needed due to the support of the interface between the bedrock and the dam body and the geological and geotechnical properties of the bedrock. In this paper, the geological characteristics of the main rock under İhsaniye Dam, the drilling works, the materials and equipment used in the injection and the amount of injection are presented.
Hakan Aslan, Burak Karslı
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1331-1348; doi:10.33793/acperpro.02.03.149

Abstract:
Günümüz dünyasının gelecek için öngördüğü sorunların başında gelen ulaşım konusu ülkemizde de en büyük problemlerden birisidir. Söz konusu ulaşım problemini çözebilmek adına bir çok somut adım ve vizyon proje geliştirilse de asıl çözüm, toplulukların hareketlilik taleplerinin ortak paydada giderebilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle toplu taşıma sistemleri kentlerin ulaşım sistemlerinde yaşadıkları problemin en önemli ve etkili çözüm yollarıdır. Özel araç sayısındaki artış, çarpık kentleşme, kırsaldan kentlere plansız göçler, geleceğe miras bırakılacak olan çevre ve kısıtlı arazi imkânları sorunsuz ulaşım arterleri ve konforlu ulaşım için gerekli planlamaların yapılmasında ve stratejilerin geliştirilmesinde karşılaşılan en büyük engellerdir. Bu engellerin aşılabilmesi adına toplumların ortak alan ve ortak paydada buluşup sorunları birlikte çözebilmeleri ulaşım mühendisliği temelinde yapılacak bu tür bilimsel çalışmaların uyandıracağı fikirler ile mümkündür. Bu çalışmada Sakarya ili ölçeğinde toplu taşıma adına mevcut sistemin verilerinin toplanması, analizi ve elde edilen çıktılar perspektifinde öneriler yer almaktadır. Performans ölçümü için anket tekniğinden yararlanılmış ve çıkan sonuçlar üzerinden mevcut sistem analiz edilmiştir. Son olarak, sonuç ve öneriler kısmıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs işletmesine gerekli bilimsel destek verilmiştir.
Erhan Ibrahimoğlu, Zafer Tatlı, Fatih Çalışkan
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1319-1324; doi:10.33793/acperpro.02.03.146

Abstract:
Biyomalzemeler, canlı dokuları desteklemek ya da tedavi etmek için kullanılan doğal ya da sentetik malzemeler olarak tanımlanırlar. Bir biyomalzeme için en önemli özelliklerin başında biyouyumluluk gelmektedir. Kısaca, biyomalzemenin kemik doku ile kimyasal bağ yapması istenmektedir. Bu amaçla da biyoaktif malzemeler geliştirilmiştir. Bu çalışmada da biyoaktif bir malzeme olan apatit – wollastonit esaslı malzemenin, tamamen amorf olarak cam fazında üretimi yapılmış ve malzeme sonrasında mekanik özelliklerini geliştirmek için yaklaşık 11000C civarlarında kristalize edilmiştir. Kristalize olan cam seramik yapılı bu malzemenin mekanik özellikleri incelenmiş ve herhangi bir ısıl işlem görmemiş olan cam yapıdaki numuneyle karşılaştırılmıştır. Mekanik özelliklerin belirlenmesinde ilk olarak vickers yöntemiyle mikrosertlik ölçümü yapılmış ve oluşan izden yararlanarak indentasyon tekniği ile malzemenin kırılma tokluğu hesaplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde amorf yapıdan kristalize olan numunenin sertliğinde hafif bir artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte seramik yapılı malzemelerin kullanımını arttıracak en önemli özellik olan kırılma tokluğu kristalizasyon işlemi ile oluşan tanesel yapıdan güçlü bir şekilde etkilenerek kıyas numunesinde yaklaşık %110’luk bir kırılma tokluğu değerinde artış göstermiştir.
Yuksel Akinayb, Ihsan Nuri Akkuş
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1325-1330; doi:10.33793/acperpro.02.03.147

Abstract:
The CuO deposited barite pigments (CBP) were obtained by direct deposition method. Optic and dielectric properties of nanocomposites were investigated. Hence, the prepared pigments were structural scanning electron microscope (SEM). The optic properties of pigments were evaluated with ultraviolet–visible spectrophotometer (UV-Vis). The scanning electronic microscopy results show that barite was coated with CuO uniformly. The UV-Vis results show that CuO deposited barite pigments (CBP) have high ultraviolet shielding performance. Furthermore CuO deposited barite pigments (CBP) exhibited UV-Vis reflectance than those of pure-CuO. Furthermore, the conductivity of barite flakes increased with the coating of CuO nanoparticles. The dielectric properties of CuO deposited barite pigments were determined in the frequency range of 8.2–12.4 GHz via vector network analyzer and the electromagnetic absorption properties of nanocomposite was determined and calculated by using these dielectric values (permittivity). CuO deposited barite/epoxy nanocomposite (mass ratio is 3:10) with 2 mm thickness showed a minimum reflection loss of -9 dB at 12.25 GHz frequency. Furthermore, the conductivity of barite flakes increased with the coating of CuO nanoparticles.
Beytullah Eren, Muammer Köksal
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1357-1368; doi:10.33793/acperpro.02.03.151

Abstract:
Günümüzde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıt kullanılarak enerji üreten sistemlerden elde edilmektedir. Fosil yakıtların kullanımın artması sonucu atmosfere salınan CO2emisyonu artmakta bu da küresel ısınmaya dolayısı ile iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Kaynaklarımızın sınırlı olduğu düşünüldüğünde enerji ihtiyacının karşılanması var olan kaynakların daha verimli olarak kullanılması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından mevcut teknolojiyle ve elde edilebilir imkânlarla karşılamak ve var olan yaşam döngüsü kısa olan yenilenebilir enerji kaynaklarının da çevresel etkilerini en aza indirmek gerekir. Enerji gereksiniminin %60’dan fazlası ithal kaynaklardan sağlanan ülkemizde kendi doğal kaynaklarından yararlanmasına olanak veren termal enerji depolama sistemleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir. Ayrıca TED sistemleri ile ekonomikliğin yanı sıra enerji güvenirliliği ve sürekliliği noktasında da önemli katkılar sağlayacaktır.
Back to Top Top