The Modern Higher Education Review

Journal Information
ISSN / EISSN : 25187635 / 26175266
Current Publisher: Borys Grinchenko Kyiv University (10.28925)
Total articles ≅ 62
Filter:

Latest articles in this journal

The Modern Higher Education Review; doi:10.28925/2518-7635

Olexandr Horban, Maria Maletska
The Modern Higher Education Review pp 66-74; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.8

Abstract:
The article is devoted to the use of videogames in order to increase students’ motivation and influence on educational process. Motivation is of particular interest to re-searchers because of its importance to learning and work with students. Several types of motivation apart from motivation for achieving: the motivation for power, the need for affiliation, the need to know (curiosity), the need for approval. Main components of the learning motivation are described. It is stated that videogames are complex phenomenon the main characteristics of which are apparatus for playing, interactivity and rules of playing game. Two ways of use of videogames in educational process are described: gamification and game-based learning. Typical elements of gamification which increase students’ motivation are defined. It is concluded that videogames have significant impact on emotional state of students, encourage them to participate in learning, improve social interaction and decrease anxiety and fear of failure. The use of videogames in educational process can solve the problems with lack of motivation during the work in class. В статті розглянуті можливості використання відеоігор в навчальному процесі з метою підвищення мотивації студентів. Феномен мотивації до навчальної діяльності має значний дослідницький потенціал в зв’язку з її великими можливостями стимулювати студентів до навчання. Окрім безпосередньо мотивації зі спрямуванням на досягнення, авторами статті виділено наступні типи мотивації: мотивація як прагнення влади, потреба у приналежності, потреба у пізнанні (цікавість) та потреба у схваленні. Проаналізовано основні компоненти навчальної мотивації. Зазначено, що відеогра це складний феномен, основними рисами якого є потреба у апаратурі для гри, інтеракція з гравцем та правила, на яких побудовано гру. Описано два основних способи використання відеоігор у навчальному процесі: гейміфікація та “game-based...
Lyudmyla Rakityanska
The Modern Higher Education Review pp 10-16; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.1

Abstract:
The study focuses on the problem of a new generation teacher education and training in epoch of technogenic civilization, which is characterized by further scientific and technological progress, on one hand, and, by spiritual degradation in society caused by the material benefits for society, on other hand. Moreover, “psychological” crisis, connected with the general “mental illness” of the society is becoming global. “Bringing mind to emotions” is the leading idea of the theory of emotional intelligence of American scientists, who see it as a panacea in the contemporary society. The theory of emotional intelligence, which is widely recognized in the world, is attracting the attention of Ukrainian scientists, in particular, in higher education. Ukrainian scientists interpret the emotional intelligence of the teacher as a personal and professional quality that provides professional acmeological growth, productive, professional, humanistic oriented activity, effective interpersonal communication, stress-protective function. It is concluded, that these criteria should guide the professional training and education of new generation teachers. Статтю присвячено проблемі освіти та підготовки викладачів нового покоління в епоху техногенної цивілізації, для якої характерний подальший науково-технічний прогрес: з одного боку, духовна деградація в суспільстві, що, з іншого – спричинена матеріальною вигодою для суспільства. Крім того, стає глобальним вивчення «психологічної» кризи, що пов’язана із загальним «психічним захворюванням» суспільства. Ідея «зведення розуму до емоцій» є провідною у працях американських вчених, які розглядають її як «панацею» в сучасному суспільстві. Зазначено, що особлива увага серед українських вче-них, зокрема, у сфері вищої освіти, приділяється теорії емоційного інтелекту. Зроблено висновок, що «емоційний інтелект» викладача, як особистісна та професійна якість, забезпечує: професійне...
Tеtiana Spirina, Tetiana L. Liakh
The Modern Higher Education Review pp 27-34; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.3

Abstract:
The development of a continuing education system is a strategic task of reforming all education systems that consistently define their national-specific characteristics, while at the same time focusing on basic educational principles.The rapid changes in current development of society, related to the humanization of education, the high demands on each member of society, both individual and professional, and make the relevance of adult education as an integral part of continuing education and expanding research in this field. Particularly valuable are studies on the lifelong learning of social workers who are mediators between the state and society, agents of change and improvement of social and educational policies. Recognizing the competence approach in education and training of social workers, which should be reflected in updating the content of education in response to social transformations, engages the creation of conditions for the development of lifelong education in the field of professional activity of a social worker as a generalized condition for the ability to act effectively in a particular professional situation.The article deals with the problem of professionals training in the social field in continuing education system, which provides the professional development of adults, in particular social workers. The development of a continuing education system is a strategic task of reforming all education systems that consistently define their national-specific characteristics, while at the same time focusing on basic educational principles. У статті розглянуто становлення системи неперервної освіти є стратегічним завданням реформування всіх освітніх систем, що послідовно визначають свої національно-специфічні особливості, в той же час орієнтуючись на базові освітні принципи. Швидкоплинні зміни на сучасному етапі розвитку суспільства, пов’язані із гуманізацією освіти, високими вимогами до кожного члена суспільства як особистості, так і професіонала та зумовлюють актуальність освіти дорослих як невід’ємної складової неперервної освіти і розширення тематики наукових досліджень у цій галузі. Особливо цінними є дослідження присвячені освіті впродовж життя соціальних працівників, які є посередниками між державою і суспільством, агентами змін і...
Natalia Voyevutko, Olena Protsenko
The Modern Higher Education Review pp 35-41; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.4

Abstract:
The article identifies the main components of content analysis of course-books on the principle of nondiscrimination. It is detailed the content of parameters to which it is expedient to carry out the anti-discriminatory examination of course-books, among them: pedagogical expedience, the content of text material, illustrative material and the language of course-book. У статті визначено основні компоненти контент-аналізу підручників за принципом недискримінації. Деталізовано зміст параметрів, за якими доцільно здійснювати антидискримінаційну експертизу підручників, а саме: педагогічна доцільність, зміст текстового матеріалу, ілюстративний матеріал, мова підручника.
Nina Batechko, Olena Shelimanova, Serhii Shostak
The Modern Higher Education Review pp 50-56; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.6

Abstract:
The current tendency towards depletion of fuel and energy resources, the growth of prices on energy production and global economic problems stimulate the necessity of introduction of energy efficient technologies. Very important and relevant in this situation is the study of the experience of the EU Member States on energy efficiency in Ukraine and the direct implementation of energy saving projects in Ukraine. In these trends, modern students can and should play an active role.The purpose of our Project is to educate a conscious and responsible future consumer of thermal and electric energy, who will conserve and use efficiently the traditional energy resources and promote the replacement of their alternative energy sources, resting upon the experience of leading EU countries.Implementation of the educational program “Energy efficiency: experience of EU countries for Ukraine” will enable popularization of EU experience in implementation of energy efficient technologies in different economy sectors and acquiring practical skills of project realization aimed at energy saving and reduction of negative impact on environment by future professionals. Сучасна тенденція до виснаження паливно-енергетичних ресурсів, зростання цін на виробництво енергії та глобальні економічні проблеми стимулюють необхідність впровадження енергоефективних технологій. Дуже важливим та актуальним у цій ситуації є вивчення досвіду держав-членів ЄС щодо енергоефективності в Україні та безпосередня реалізація проектів з енергозбереження в Україні. Важливу роль у цьому можуть і повинні відігравати нинішні студенти, Метою нашого Проекту є виховання свідомого та відповідального майбутнього споживача теплової та електричної енергії, який буде ефективно зберігати та ефективно використовувати традиційні енергетичні ресурси та сприяти заміні альтернативних джерел енергії, спираючись на досвід провідних країн ЄС.Впровадження освітньої програми...
Elizabeth Hatziolou, Stamatia Sofiou
The Modern Higher Education Review pp 17-26; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.2

Abstract:
The article aims at offering help to lecturers that want to teach their students how to write an acceptable research paper. As grammar and/or syntax can contribute to writing correct sentences but cannot aid students in developing a well-written research paper, lecturers should teach their students how to acquire important skills that will help them to compose a correct research paper. Such skills involve the acquisition of the ability to develop paragraphs, a series of sentences developing one topic, and the composition of a paper through a series of paragraphs that develop several related topics. Paragraphs need to include unity, coherence, transition, reasons – to accept the arguments in the research paper – and some examples in order to give the reasons in the research paper more validity. While long paragraphs can make the reader tired, many short paragraphs can become monotonous and boring. In other words, the length of paragraphs in a research paper is important. So is a closing, a summary sentence for the end of the development of the topic sentence, signalling that the writer is ready to move on to another idea and lists of details, like illustrations, examples, contrast, comparison, cause and effect and a combination of methods. The purpose of the research paper is considered to be of utmost importance and corresponds to one of the four main types of writing, including explanation, argument or mixtures, depending on the title and the central idea. Limiting the subject by providing an outline is helpful in organizing the student’s thoughts and avoiding overlapping. The inclusion of citations and a bibliography are obligatory for diligence in fulfilling the requirements of the university or college. У статті викладено методика поетапного навчання студентів написання наукової статті або дослідницької роботи. Авторами доведено важливість формування у студентів навичок планування, структурування, написання та форматування наукової статті або дослідницької роботи. Такі навички передбачають набуття вміння розбивати текст на абзаци, врахову-вати довжину абзаців тощо. Важливим також автори вважають навчання студентів аргументовано викладати матеріал дослідження, наводити ілюстрації, приклади, правильного оформлення цитат, формулювання висновків, оформлення списку літератури.Стаття містить методичні рекомендації, щодо правильного написання наукової статті, де теоретичний...
Ilona Tryhub
The Modern Higher Education Review pp 42-49; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.5

Abstract:
The article is devoted to theoretical analysis of basic concepts of the problem of expertise in the field of education. It is revealed that ambiguity in the definition of expertise is traced in the scientific literature, as well as the substitution of this concept by similar ones, such as monitoring, diagnostics, inspection, evaluation, audit, control, consulting, etc. It is noted that the above concepts differ in their essence, purpose, tasks, functions, purpose, objects, content, participants, application, technologies, methods, tools and output. The author specifies the essence of theoretical concepts of «expert activity in education» and «expert in the field of education». Стаття присвячена теоретичному аналізу базових понять проблеми експертизи у галузі освіти. У науковому просторі поняття «експертиза» трактується по різному, зокрема, як цілісна науково-пізнавальна чи кваліфікаційна процедура, яка передбачає комплексне констатуюче вивчення явища, процесу, умов існування чи перебігу явищ, що обираються предметом експертизи (І. П. Маноха).Визначено, що у науковій літературі прослідковується неоднозначність у визначенні експертизи, а також підміна цього поняття подібними, такими як моніторинг, діагностика, інспектування, оцінка, аудит, контроль, консультування, тощо (визначення перелічених понять подано у тексті статті). Зазначено, що наведені поняття різняться між собою за своєю сутністю, метою, завданнями, функціями, призначенням, об’єктами, змістом, учасниками, застосуванням, технологіями, методами, інструментарієм та...
Olesya Gladushyna
The Modern Higher Education Review pp 75-85; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.9

Abstract:
The study deals with the retrospective investigation of the predominant factors that influenced the performance of displaced universities from Eastern Ukraine under the armed conflict. The research also sought to examine the goals and strategies pertinent to university management teams at different stages of crisis and in different dimensions. To achieve this, questionnaire was chosen as a research instrument to collect data that was further analysed and grouped into overarching themes. Based on the research results, the study provides recommendations for multiple stakeholder groups on enhancing the crisis management techniques at higher education institutions in Ukraine, in particular at displaced universities. Moreover, the paper suggests further directions in researching the crisis management in Ukrainian higher education in order to improve the preparedness of universities to emergency and crisis situations as well as to boost the effectiveness of management planning, decision-making and implementation processes. У статті наведені результати ретроспективного аналізу ключових факторів, які вплинули на ефективність переміщених університетів зі Східної України в умовах конфлікту. Метою дослідження є також вивчення цілей та стратегій, що стосуються управління університетом на різних стадіях кризи та в різних аспектах. Щоб досягти цього, опитувальник було обрано як інструмент дослідження для збору даних, які були потім проаналізовані та згруповані в загальні теми. Виходячи з результатів, дослідження надає рекомендації для декількох груп зацікавлених сторін щодо вдосконалення методів управління кризовими ситуаціями у вищих навчальних закладах України, зокрема у переміщених університетах. Крім того, у статті запропоновано подальші напрями дослідження антикризового управління в українській вищій освіті з метою підвищення готовності університетів до надзвичайних та кризових ситуацій, а також підвищення ефективності процесів планування управління, прийняття рішень та впровадження.
Pontian Kabeera
The Modern Higher Education Review pp 86-100; doi:10.28925/2518-7635.2019.4.10

Abstract:
Internationalization of higher education remains the main module through which knowledge can be bought, sold or even shared among Universities from different countries across the world. It was formerly considered as an ambition through which quality education can be achieved, however it has of recent times changed and became the means through which this mantra of quality education and professional mobility can be effectively attained. The knowledge acquisition and transformation, resource mobilization, talent mobilization especially global research as well as curriculum enactment with the international content are considered to be the primary benefits of internationalization of higher education. As much as internationalization hold countless constructive and positive meanings to the performance of higher education and eventually competent human resource development, there are significant challenges that are associated with this multifaceted and growing phenomenon, which among them includes commercial profit, academic colonization and difficulty in ensuring quality education. The reviews show that through higher education internationalization, significant progress can be achieved since the international exposure can influence policies in higher education, which can bring about considerable changes in the entire education system and education institutions across the world. This paper used Chinese higher education to examine the challenges and the potential of benefits of internationalization of higher education. It implies reviews of articles with respect to internationalization of higher education in the context of china as the papers methodology. Based on this review the paper ascertained several benefits of higher education internationalization in China which include quality human resources, skills development and exposure, professional mobility and research development, it also highlighted potential challenges which included academic colonization, low quality education standards and brain drain hence the paper recommends that, there should a proper system for evaluating students who go to study abroad and proper structure of tuition payment. Інтернаціоналізація вищої освіти створила такі умови для купівлі, продажу або, навіть, обміну знань між університетами з різних країн світу. Інтернаціоналізацію розглядають як засіб, завдяки якого можна досягти якісної освіти та професійної мобільності. Придбання та трансформація знань, мобілізація ресурсів, мобілізація талантів, особливо глобальних досліджень, а також виконання навчальних програм із міжнародним змістом вважаються головними перевагами інтернаціоналізації вищої освіти. Незважаючи на те, що інтернаціоналізація несе незліченну кількість конструктивних та позитивних рішень для вищої освіти та...
Back to Top Top