Фінанси, облік, банки

Journal Information
ISSN : 2307-2296
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 39
Filter:

Latest articles in this journal

Фінанси, облік, банки; doi:10.31558/2307-2296

A. Sidorova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 123-128; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.13

Abstract:
У статті аналізується зовнішній державний і сукупний борг і його вплив на фінансовий стан України. Виявлено структурні зрушення, тенденції та закономірності зміни зовнішньої заборгованості. На основі кореляційно-регресійного методу досліджується вплив валового внутрішнього продукту на рівень державного й гарантованого державою зовнішнього боргу. Розраховано екстремум функції, за яким визначається обсяг ВВП, при якому державний зовнішній борг має знижуватися. Запропоновано напрями позитивних змін рівня державного зовнішнього боргу.
A. Kalachyk, V. Tomchuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 179-187; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.19

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. Savchenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 138-147; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.15

Abstract:
В статті досліджено вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових організацій та МВФ для реалізації інвестиційних проектів України. Розглянуто позитивні і негативні сторони кредитування країни МВФ.В статті обґрунтовано, що зовнішні запозичення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні. Визначені чинники, що можуть призвести до загострення фінансової кризи: неефективний механізм залучення та використання позик, дефіцит державного бюджету та платіжного балансу.Здійснена спроба побудови моделі зв’язку між обсягами кредитування міжнародними фінансовими організаціями та станом (профіцит/дефіцит) Державного бюджету України, офіційним курсом гривні до долара США, офіційними резервними активами Національного банку України. Основним науковим результатом дослідження стало прогнозування всіх факторних ознак побудованої моделі обсягів кредитування міжнародними фінансовими організаціями та на їх основі визначено рівень кредитування на наступний рік.
L. Oliinyk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 57-67; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.6

Abstract:
В статті розглядаються особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України. Здійснено аналіз напрямів корпоративної соціальної відповідальності провідних банків України. Встановлено, що при виборі напрямків реалізації корпоративної соціальної відповідальності вагома частина банківських установ обирає декілька напрямків соціальної активності і залучають якомога більше ресурсів на реалізацію обраних соціальних програм. Обмеженість в напрямках корпоративної соціальної відповідальності негативно відбивається на гудвілі організації. Визначено, що АТ КБ «ПриватБанк» займає перше місце за різноманіттям обраних напрямків соціальної політики. Здійснено аналіз внутрішньої та зовнішньої складових корпоративної соціальної відповідальності АТ КБ «ПриватБанк». На основі бенчмаркінгу закордонних провідних організацій виявлено напрямки розвитку корпоративної соціальної відповідальності АТ КБ «ПриватБанк». Серед них розширення кордонів реалізації корпоративної соціальної відповідальності, запровадження інклюзивних новацій, реалізація довгострокових проектів замість короткострокових програм, фінансування екологічно чистих виробництв, опублікування соціальних звітів тощо.
R. Humeniuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 39-47; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.4

Abstract:
В умовах недостатнього фінансування потреб Міністерства оборони України дедалі актуальним стає розвиток програмно-цільового методу бюджетного планування, адже акцент переноситься з потреби в коштах для утримання збройних сил на те, які результати будуть досягнуті від використання бюджетних коштів, тобто забезпечується ефективність їх використання.В статті розглянуто сутність, особливості і значення фінансового забезпечення збройних сил країн НАТО, що дуже важливо в умовах застосування програмно-цільового методу формування та виконання оборонного бюджету
L. Hevlych, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 17-27; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.2

Abstract:
Концепція життєвого циклу наразі широко застосовується у практиці менеджменту для формування та аналізу адекватності стратегій, оцінки конкурентоспроможності підприємства, управління людськими ресурсами тощо. При цьому поза розглядом залишається така важлива функція та підсистема управління підприємством, як контрольна, зокрема, такий його різновид, як незалежний аудит. Метою роботи є дослідження впливу стадій життєвого циклу підприємства на методи аудиту. В рамках дослідження охарактеризовано вплив концепції життєвого циклу на такі підсистеми підприємства, як організаційна структура, економіка підприємства, людські ресурси, технологія. Розглянуті переваги (можливості) та недоліки (загрози) розвитку підприємства за ідентифікованими основними стадіями життєвого циклу: створення, розвиток, зрілість та занепад. Визначені мета, завдання та методи аудиторської перевірки при продовження функціонування підприємства, його санації та ліквідації відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. За результатами дослідження зроблені висновки та намічені перспективи подальших пошуків.
E. Ionin, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 129-137; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.14

Abstract:
Досліджено теоретичні і практичні аспекти діагностики платоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах у контурі базових концепцій міжнародних стандартів фінансової звітності: концепції безперервної діяльності та концепції збереження фінансового капіталу з урахуванням оновлених вимог для відкриття впровадження у справі про банкрутство згідно Кодексу України з процедур банкрутства. Запропоновано аналітичний інструментарій та аналітичні процедури при діагностиці платоспроможності на основі потенційних грошових потоків, позитивного потенційного чистого грошового потоку, які знаходять відображення у робочому капіталі, наявності власних оборотних коштів, фінансових коефіцієнтах мобільності та забезпечення, коефіцієнті концентрації власного капіталу.Виходячи зі значимості цих показників у діагностиці своєчасного виявлення неспроможності виконання своїх зобов’язань висунуто пропозицію щодо уніфікації їх розрахунку, єдиної термінології у їх назви у діючих методиках фінансового аналізу затверджених органами виконавчої влади.
A. Bespalova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 8-16; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ye. Hromko, V. Matviychuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 28-38; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.3

Abstract:
Досліджено сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення. Розкрито позитивні та негативні сторони фінансового кредитування як однієї з причин виникнення фінансового боргу підприємства. Проаналізовано поточний стан ринку облігацій та визначено особливості використання облігацій підприємствами України як наступної причини виникнення фінансового боргу. Запропоновано перелік основних показників, які доцільно розраховувати з метою оцінки фінансового боргу.
Back to Top Top