Humanitarian Education in Technical Universities

Journal Information
ISSN / EISSN : 2413-3094 / 2520-6818
Published by: National Aviation University (10.18372)
Total articles ≅ 383
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Олеся Томенко
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14258

Abstract:
У даній статті розглядається питання формування художнього образу засобами драматургії, який, в свою чергу, формує образ сценічний. Досліджується їхній взаємозв’язок та взаємовплив. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що таке дослідження проводиться вперше на матеріалі мови п’єс-казок для дітей і спрямоване на компетентне прочитання та осмислення драматичного тексту студентами-художниками театру, з’ясування ними особливостей мови драматургії, і, як наслідок, відповідним створенням сценічного образу дійових осіб, декорацій, костюмів і т.п.
Анастасія Сібрук, Олена Барабаш
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14257

Abstract:
У статті розглянуто особливості сучасного наукового дискурсу, його вплив на реципієнта. Бажаний психологічний вплив залежить від вибору слова, вмілого поєднання логічного й емоційного початків, виправданого використання виражальних засобів мови. Вивчення лінгвістичних особливостей наукового дискурсу має велике значення для пошуку шляхів пояснення певного матеріалу.
Алла Марчишина
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14256

Abstract:
Стаття присвячена дослідженню мовного означування гендерної ідентичності в текстах англомовних засобів масової інформації. Висвітлено сучасні теоретичні погляди на термінологічну номінацію й змістове наповнення аналізованого типу текстів, представлено тлумачення гендерної ідентичності як соціокультурного феномену, схарактеризовано вербальні засоби оприявнення гендерної ідентичності в медіатекстах за ознаками маскулінності/фемінності/квір, фахової діяльності, сексуальності.
Ярина Закальська
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14263

Abstract:
Статтю присвячено коломийці як одному з фольклорних жанрів, що в іронічно-гумористичний спосіб здатний репрезентувати протестне народне слово у ХХ-ХХІ ст. Показано, що коломийка є тим жанром, що віддзеркалює суспільно-політичні реалії. Проаналізовано головні образи та мотиви коломийок фольклору спротиву. Зіставляючи тексти коломийок фольклору спротиву ХХ-ХХІ ст., авторка виявляє в них традиційні елементи та простежує ступінь модифікації, закцентовує увагу на сміховому началі таких коломийок і характеризує їхні функції.
Олена Гулевич
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14261

Abstract:
У статті розглянуто проблему синестезійной природи художнього почерку Володимира Набокова на прикладі оповідання «Різдво». Синестезійний характер мови Набокова, його підкреслена тілесність і вдале використання кольору зумовлюють сенс його творів. При цьому тілесна синестезія визначає особливість стилю Набокова і веде до рецепції творів письменника буквально на фізіологічному рівні; створює унікальний художній простір його творів, який визначають унікальність ідиостиля, визначальними якостями якого є тонка чуттєва виразність і прониклива образність.
Інна Линчак
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14255

Abstract:
У статті обґрунтовується методична доцільність використання анекдотичних текстів у практиці викладання УМІ початківцям. Автор аналізує типологію анекдотів з позиції методики навчання української мови як іноземної; визначає завдання залучення анекдотичних текстів на початковому рівні вивчення української мови інокомунікантами; окреслює прийоми та способи використання анекдотів як лінгводидактичної одиниці на заняттях УМІ.
Христина Стецик
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14259

Abstract:
У статті досліджено особливості використання наддністрянського діалекту в українській художній літературі. На основі аналізу специфіки вживання наддністрянських говіркових елементів у мові автора та в мові персонажів, гетерогенності й гомогенності діалектних одиниць визначено типи взаємодії наддністрянського діалекту й літературної мови в українській художній прозі.
Дмитро Дроздовський
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14262

Abstract:
У статті досліджено, наскільки виразно в сучасному англійському романі репрезентовано реальний контент. Окреслено міметичну специфіку англійського постпостмодерністського роману, зокрема наголошено на репрезентації нового типу світовідчуття. Проаналізовано специфіку художнього представлення персонажа із синдромом Асперґера в романі М. Геддона. Доведено, що зображення протагоніста містить не лише тенденцію до ідеалізації головного героя, а й відповідає клінічним даним, зокрема в аспекті функціонування аутичної поведінки в стані депресії та в результаті взаємодії з іншими психічними травматичними чинниками. Досліджено теоретичні погляди А. Татаренко про природу постпостмодерністської сербської літератури й доведено підставовість висловлених тез щодо сучасної англійської літератури.
Олександр Галич
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14260

Abstract:
Розглядаються проблеми створення квазібіографії головного героя низки творів Б. Акуніна Фандоріна. У романі «Ф. М.» наявні дві сюжетні лінії. Події першої з них відбуваються в Москві початку ХХІ століття. Онук знаменитого детектива Ніколас, ризикуючи життям, розшукує невідомий варіант рукопису роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Події другої сюжетної лінії – це ремейк згаданого твору – відбуваються в Санкт-Петербурзі в середині 60-х років ХІХ століття. Тут головним героєм є пристав Федорін, представник побічної гілки династії Фандоріних.
Надія Сенчило, Татьяна Кузнецова
Humanitarian Education in Technical Universities; https://doi.org/10.18372/2520-6818.40.14264

Abstract:
У роботі здійснено порівняльний аналіз героїв українських та турецьких народних казок. На матеріалі соціально-побутових казок та казок про тварин,порівнюються характерні риси персонажів, їхні дії та вчинки. Аналізуються структурні елементи текстів казок двох народів.
Back to Top Top