Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences

Journal Information
ISSN / EISSN : 2413-6549 / 2518-1785
Current Publisher: Zaporizhzhia National University (10.26661)
Total articles ≅ 69
Filter:

Latest articles in this journal

Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences; doi:10.26661/vznufmn-2413-6549

Vladimir Akhundov, National Metallurgical Academy Of Ukraine, Maria Kostrova, Irina Naumova
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 4-20; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-01

Igor Kozin, Zaporizhzhia National University, Yevhenii Seliutin
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 62-68; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-07

Oleksandr Ostos, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Yaroslav Zhuk
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 136-140; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-15

Mykola Morozov, Tavria State Agrotechnological University, Larysa Khalanchuk
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 117-123; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-13

Anastasia Gatsenko, Zaporizhzhia National University, Myhailo Klymenko, Nikita Korzyukov, Nadiya Dioba
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 21-28; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-02

Anastasiia Kryvokhata, Zaporizhzhia National University, Oleksii Kudin, Vitaliy Gorbenko
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 69-74; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-08

Vira Mykhailyshyn
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 101-116; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-12

Yevhen Panasenko, Zaporizhzhia National University, Artem Anokhin, Artem Guzhva, Mykhailo Chmil
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 141-149; doi:10.26661/2413-6549-2019-2-16

Serhii Choporov, Zaporizhzhia National University, Nataliia Manko, Oksana Spytsia, Sergii Grebenyuk
Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences pp 98-106; doi:10.26661/2413-6549-2019-1-13

Back to Top Top