Psychology and Psychosocial Interventions

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2348 / 2663-0605
Current Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy (10.18523)
Total articles ≅ 22
Filter:

Latest articles in this journal

Maryana Wanda, Natalia Bondarenko
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 37-42; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.37-42

Abstract:
У статті розглянуто феномен інтернет-залежності, зокрема проаналізовано підходи до визначення поняття «інтернет-залежність», діагностичні критерії інтернет-залежності, а також особливості та передумови її виникнення в осіб підліткового віку.
Anastasia Kurtseva, Volodymyr Chernobrovkin
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 55-61; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.55-61

Abstract:
На підставі проведеного емпіричного дослідження описано психологічні особливості осіб періоду молодості, орієнтованих на пошук шлюбного партнера в просторі інтернету. Установлено, що респонденти, які шукають шлюбних партнерів через сайти знайомств, мають вищий рівень соціальної довіри, менш впевнені в собі, у них переважає мотивація уникання невдач над мотивацією досягнення успіху порівняно з тими, хто шукає шлюбних партнерів у реальному житті.
Natalia Stadnichenko
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 62-66; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.62-66

Abstract:
Стаття фокусується на вивченні результатів попередніх досліджень впливу психоемоційної перебудови ветеранів на складнощі реадаптації в умовах цивільного середовища. Виокремлено ключові аспекти впливу: зниження особистісної ефективності, ускладнення психосоціальної взаємодії та порушення стосунків прив’язаності, роль психофізіологічних чинників. Описано і обґрунтовано характеристики внутрішньої перебудови та факторів впливу зовнішнього середовища, які знижують ефективність реадаптації.
Iryna Bulakh
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 13-19; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.13-19

Abstract:
У статті здійснено теоретичний аналіз вихідних наукових положень цілої низки українських учених-психологів, у яких було презентовано змістове наповнення понять «розвиток особистості» та «особистісний розвиток». До певної міри ці поняття сутнісно перемежовуються, але кожне з них має свої відмінні змістові акценти. Узагальнення ідей та наукових позицій учених показало, що поняття «розвиток особистості» досить широке за змістом. Розвиток особистості може бути спонтанним, вільним або цілеспрямованим, врегульованим, мати тенденцію до прогресу або регресу, бути різним за формою (фізичний, соціальний, духовний тощо). Поняття «особистісний розвиток» вужче за обсягом, тоді як за змістовою наповненістю досить глибоке і пов’язане з актуалізацією особистісного компонента людини, з її внутрішніми потенціалами, значною мірою з самосвідомістю особистості та її саморозвитком і самоздійсненням у власному житті.
Vadym Vasiutynskyi
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 43-48; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.43-48

Abstract:
На підставі результатів опитування 110 респондентів виявлено кількісні та змістові кореляції між низкою комунікативних властивостей особи і схильністю оцінювати взаємні провини суб’єктів міжособових, міжгрупових та міжнаціональних взаємодій. Показано особливу значущість таких перцептивно-інтерактивних властивостей особи, як соціальна активність, взаєморозуміння, взаємопізнання та взаємовплив, і транзакційних ролей родителя та дорослого. Розкрито суперечливий характер звинувачень на адресу близького і віддаленого оточення.
Yuri Kashpur
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 49-54; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.49-54

Abstract:
У статті розглянуто проблеми емоційно близьких взаємин людей у контексті співзалежності. Описано специфіку розвитку вірності як особистісного утворення, що у співзалежних взаєминах набуває особливих модифікацій та сплітається з іншими особистісними конструктами, характер яких визначає подальшу циклічну незадоволеність такими стосунками. Розкрито низку особливостей формування вірності через призму таких психологічних комплексів: психологічна травма, нарцисичний комплекс, потреби особистості, прив’язаність. Наведено характеристику чотирьох форм вірності, які реалізуються у співзалежних взаєминах та виявляються під час психологічних консультацій.
Natalia Bondarenko
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 3-12; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.3-12

Abstract:
У статті розглянуто окремий аспект феномену соціальної підтримки осіб із проблемами психічного здоров’я в рамках груп самодопомоги, а саме сприйнята підтримка та її зв’язок із соціально-статусними характеристиками учасників груп самодопомоги. Підґрунтям такого розгляду є як теоретичні засади розробленої проблематики, так і результати проведеного емпіричного дослідження. Актуальність вивчення проблеми соціальної підтримки осіб із проблемами психічного здоров’я зумовлена необхідністю більш широкого формату вирішення цього питання, ніж лише в рамках психіатрії. Вивчення феномену соціальної підтримки в неблагополучних життєвих подіях (госпіталізація, життя з психічним розладом, безробіття, старість) підтверджує її позитивний вплив на фізичне та психічне здоров’я. Респондентами в дослідженні стали учасники груп самодопомоги, перша з яких працює в лікарні, друга – в умовах громади. Порівняння потреб у підтримці осіб із розладом та осіб без досвіду психічного розладу...
Elizabeth Yakniunas, Natalia Gusak
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 67-74; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.67-74

Abstract:
У статті наведено результати вивчення батьківського стресу у членів подружжя, що виховують дитину з аутизмом; проаналізовано результати зарубіжних досліджень; визначено Індекс батьківського стресу за результатами опитування батьків 121 дитини з аутизмом в Україні; описано три групи чинників (особистісні характеристики дитини, характеристики батьків, навколишнє середовище), пов’язані з батьківським стресом, на основі аналізу зарубіжних публікацій та емпіричного дослідження, проведеного авторами.
Iryna Bulakh, Valentyna Voloshyna, Lyubov Lochvytska
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 20-29; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.20-29

Abstract:
У статті репрезентовано результати теоретико-емпіричного вивчення зарубіжних і вітчизняних освітніх психотехнологій професійної підготовки майбутніх психологів. Актуальність дослідження зумовлена глибинними трансформаціями цінностей буття сучасного українського суспільства, пов’язаними з переосмисленням життєтворчості людини. Входження вітчизняної освіти до європейського освітнього простору сприяло розширенню ціннісно-смислової сфери суспільної свідомості українців та стимулювало вітчизняний контент до переосмислення сутності освітньо-наукових процесів. Головною метою професійної підготовки майбутніх фахівців є осмислення та прийняття ними соціальних, особистісних, професійних цінностей і розвиток їхньої ціннісної самосвідомості загалом. Реалізація цієї мети в закладах вищої освіти, зокрема в контексті професійної підготовки майбутніх психологів, пов’язана з розробленням та впровадженням інноваційних освітніх психотехнологій, які активізують розвиток у майбутніх фахівців особистісно-професійних компетентностей.
Ihor Bushai
Psychology and Psychosocial Interventions, Volume 2, pp 30-36; doi:10.18523/2617-2348.2019.2.30-36

Abstract:
Статтю присвячено аналізу психологічних особливостей становлення образу світу та особистісних проявів учнів із різними формами порушень поведінки. Визначено шляхи підвищення ефективності психологічного впливу на особистість, активізації резерву психіки в процесі консультування. Намічено напрями подальших розвідок проблематики психології залежних форм поведінки.
Back to Top Top