Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism

Journal Information
ISSN / EISSN : 26167603 / 26181460
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 35
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Yevhen Kozlovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 108-116; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189526

Abstract:
У статті викладено теоретичні та методичні положення управління проектами в сфері туризму; запропоновано розгорнуте, більш досконале, визначення поняття «проект» для цієї галузі економіки. Представлено основні властивості туристичного продукту як об’єкта управління, показано взаємозв’язок життєвих циклів проекту і туристичного продукту як товару. Виділено та охарактеризовано базові складові управління проектами, визначено зміст та наведено класифікацію інвестиційних та інноваційних проектів в сфері туризму, розкрито сутність системи управління ризиками реалізації туристичних проектів.
Alla Havryliuk, Nataliia Yanchuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 178-190; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189550

Abstract:
У статті наведено результати створення нового туристичного продукту, використовуючи здобутки українського музичного мистецтва, та розроблено методи популяризації зазначеного туристичного продукту в Україні та світі. Подано результати аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду популяризації музичного твору «Щедрик» вобробці М. Леонтовича у сфері туризму. Розглянуто та обґрунтовано маркетингові засоби туристичної промоції музичного твору «Щедрик» в обробці М. Леонтовича. Уперше науково обґрунтовано та розроблено комплекс маркетингових засобів, спрямованих на популяризацію туристичних ресурсів, об’єднаних під брендом «Музичний твір "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича» на туристичній мапі України і світу.
Tetiana Sokol
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 157-163; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189543

Abstract:
В статті розглядається місце і роль гіда-екскурсовода в розрізі активного використання ІТ-технологій в туристично-екскурсійній діяльності на сучасному етапі, питання його підготовки в аспекті використання європейських стандартів та подаються пропозиції щодо створення професійного стандарту туристичного гіда.
Ihor Smyrnov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 126-132; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189531

Abstract:
Новим явищем в туризмі на початку XXI ст. стає овертуризм, який відображає гостру суть проблеми управління зростаючими туристичними потоками, особливо у міських напрямках. Зростаюча кількість міських туристів збільшує споживання природних та туристичних ресурсів міст, чинить соціокультурний вплив та посилює тиск на міську інфраструктуру. Тому для міського туризму зараз важливим завданням є ефективне управління потоками туристів у містах для забезпечення стійкості інтегрованого міського розвитку. Стратегії, заходи та пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку міського туризму включають обов’язкове врахування логістичних та соціально-географічних (регіональних) особливостей міських туристичних дестинацій.
Oleksandr Zarakhovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 117-125; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189527

Abstract:
У статті розглянуто основні категорії культурної спадщини в контексті її використання у туристичній галузі. Також, проаналізовано різні підходи вчених до класифікації культурної спадщини як туристичного ресурсу. Виділено основні ознаки, які використовуються в цих класифікаціях, а саме: рівні залучення об’єктів культурної спадщини до туристсько-екскурсійної діяльності, її роль у культурному житті соціуму, особливості її територіальної організації тощо.
Serhii Zakharin
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 164-177; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189546

Abstract:
Проаналізовано стан та динаміку розвитку сфери туристичних послуг України, а також наведено оцінку основним явищам і процесам, виявлено ключові тенденції розвитку цього ринку. Вказано, що недостатній рівень розвитку інфраструктури, невідповідність закладів розміщення світовим стандартам, технологічна відсталість туристичних операторів, недосконалість нормативно-правового забезпечення туристичної та курортної діяльності стримує розвиток у сфері туризму і курортів. Через коливання рівня реальних доходів населення на ринку туристичних послуг спостерігаються тотожні процеси і у платоспроможності попиту, що ускладнює планування діяльності підприємств туристичної, готельної та курортної діяльності. Зроблено висновок, що вказані причини виключають зміцнення інвестиційної привабливості об’єктів туристичної інфраструктури, а відтак – і належну конкурентоспроможність усієї туристичної сфери. Описано окремі аспекти механізму державної підтримки розвитку сфери туризму в Україні. Показано чинники формування туристичного потенціалу України. Обґрунтовано пріоритетні напрями державної політики стимулювання розвитку туризму. Внесено пропозиції щодо удосконалення інструментів підтримки розвитку сфери туризму.
Lesia Ustymenko, Nataliia Bulhakova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 133-141; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189535

Abstract:
Метою дослідження є вивчення шляхів оптимізації розвитку національно- орієнтованих видів туризму в контексті реалізації культурологічних проектів на прикладі подієвого туризму. Методика. Проаналізовано основні підходи щодо реалізації культурологічних проектів засобами подієвого туризму у вітчизняній та зарубіжній літературі. Охарактеризовано основні тенденції розвитку подієвого туризму в Україні. Обґрунтовано доцільність оптимізації національно-орієнтованих видів туризму. Результати. Визначено основні шляхи оптимізації розвитку національно-орієнтованих видів туризму в контексті реалізації культурологічних проектів. Наукова новизна. Систематизовано основні заходи, їх форми та специфіка культурологічних проектів, що дозволить більш ефективно розвиватись національно-орієнтованим видам туризму в Україні. Практична значимість. Запропоновано певні рекомендації та інновації, які орієнтуються на використання закордонного досвіду оптимізації розвитку національно-орієнтованих видів туризму.
Khrystyna Pletsan
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 142-156; doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189540

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні основи та особливості практико-орієнтованих підходів до реалізації компетентнісного підходу у підготовці та професійному розвитку фахівців сфери туризму; осмислено та розкрито поняття взаємообумовленості професіоналізму та конкурентоздатності фахівця-туризмознавця; виокремлено пріоритетні напрями професіоналізації успішності фахівця сфери туризму; представлено методики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу в системі освіти та професійного становлення фахівця-туризмознавця; обґрунтовано висновок про те, що компетентнісний підхід є домінантним чинником реалізації успішності професійної діяльності фахівця-туризмознавця на сучасному етапі.
Anatolii Polovyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 60-79; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173025

Serhii Zakharin, Yining Li, Yajun Shi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 40-48; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173022

Back to Top Top