Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism

Journal Information
ISSN / EISSN : 2616-7603 / 2618-1460
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 45
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Khrystyna Pletsan
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 34-45; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207491

Abstract:
У статті зроблено ретроспективний аналіз розвитку і реформування національного туристичного ринку. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку ринку туристичних послуг і ринок туристичних послуг в Україні. Розкрито сутність й функціональну роль ринку туристичних послуг України. Доведено, що ринок туристичних послуг виконує відповідну функціональну роль, зокрема реалізацію вартості та споживчої вартості туристичного продукту; підтримку балансу попиту і пропозиції на туристичний продукт тощо. Узагальнено кращий зарубіжний досвід формування та розвитку ринку туристичних послуг, можливості адаптації в Україні. Обґрунтовано, що закордонний досвід є цікавим і корисним для України. На основі отриманих результатів дослідження розроблено низку практичних рекомендацій з метою впровадження та реалізації оптимізації управління ринком туристичних послуг в Україні.
Ihor Smyrnov, Olha Liubitseva, Cui Jibo
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 91-103; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207507

Abstract:
У статті висвітлено воєнно-туристичний потенціал м. Кам’янця-Подільського та напрями його використання щодо Кам’янецької доби Директорії УНР (1919–1920 рр.), коли місто виконувало функцію столиці Соборної України. Тут працювали Директорія та голова Директорії, Головний отаман Симон Петлюра, уряд та міністерства УНР, Генеральний штаб Дієвої армії УНР, уряд ЗУНР на чолі з диктатором Є. Петрушевичем, Начальна команда Української галицької армії, Народний університет, театр, друкувалися 16 газет, приймалися закони УНР, постанови та відозви Директорії, накази щодо Дієвої армії УНР та УГА тощо. З Кам’янецькою добою Директорії УНР пов’язаний важливий період українських національно-визвольних змагань та творення державності України, а також її збройних сил. Однак наявний воєнно-туристичний потенціал, пов’язаний зі столичним статусом м. Кам’янця-Подільського в 1919–1920 рр., використовується поки що недостатньо. У статті обґрунтовано можливість і доцільність широкого та сталого використання історичної спадщини м. Кам’янця-Подільського за часів УНР як туристичного ресурсу.
Lesia Ustymenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 81-90; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207503

Abstract:
У роботі подано результати аналізу впливу національних, культурних і релігійних традицій на формування wellness-туризму. Методологічну основу дослідження становить критичний аналіз основних дефініцій культурологічних, туризмознавчих і релігієзнавчих джерел для дослідження впливу національних культурних і релігійних традицій; суспільно-історичний аналіз та міждисциплінарний синтез основних принципів формування wellness-туризму; методи індукції та дедукції, а також контент-аналіз. Визначено нові форми та підвиди wellness-туризму, що можуть формуватися на основі трансляції національних, культурних і релігійних традицій, зокрема креативно-розвивальний та духовно-езотеричний туризм. Обґрунтовано поняття «духовно-езотеричний туризм» і «креативно-розвивальний туризм». Проаналізовано найбільш відомі культурні, субкультурні та релігійні традиції, що суттєво впливають на формування wellness-туризму. Визначено пріоритетні традиції, що створюють базу для формування інноваційних підвидів wellness-туризму. Обґрунтовано доцільність використання досвіду вивчення різних національних, культурних і релігійних традицій у пошуку інноваційних форм організації туристичних подорожей, зокрема wellness-туризму, орієнтованих на всебічний саморозвиток особистості.
Yevhen Kozlovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 128-136; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207516

Abstract:
У статті наведено характеристику основних видів інформаційних систем і технологій, що використовуються в процесі туристичної діяльності, зокрема спеціалізованих програмних продуктів, глобальних комп’ютерних мереж, інформаційних технологій бронювання та резервування, інтегрованих комунікаційних мереж, систем мультимедіа, інформаційних систем менеджменту, технологій просування туристичних продуктів і послуг. Зазначено, що сучасний туристичний бізнес є не лише одним з найбільш динамічних, він надзвичайно насичений різноманітною інформацією. Усі досягнення та здобутки в цій галузі економіки безпосередньо залежать від швидкості обміну інформацією, її актуальності, своєчасності отримання, адекватності та повноти. Тому активнее використання інформаційних систем і технологій на туристичних підприємствах може значно збільшити попит на запропоновані продукти, наростити клієнтську базу та підвищити конкурентоспроможність.
Hennadii Balabanov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 72-80; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207499

Abstract:
Розкрито сучасний стан і структуру національного ринку туристичних послуг США. Виявлено особливості використання культурної спадщини як важливого ресурсу для розвитку туризму США. Основну увагу приділено аналізу ролі природних, природно-антропогенних або створених людиною об’єктів – музеїв у розвитку туризму США.
Yulia Dorosh
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 115-127; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207515

Abstract:
У статті проаналізовано німецьку історико-культурну спадщину у Львівській області як ресурс для розвитку ностальгійного туризму. Окреслено основні підходи до розуміння ностальгійного туризму та уточнено сутність цього поняття. Виокремлено види ностальгійного туризму. Запропоновано класифікацію ресурсів, які використовуються при організації ностальгійних подорожей. Досліджено географію німецьких колоній, а також австрійських і німецьких військових поховань. Розроблено власну методику бальної оцінки туристичної привабливості німецьких колонійних поселень з використанням дев’ятьох параметрів та здійснено їхню оцінку на території Львівщини. Схарактеризовано найбільші та найвідоміші німецькі й австрійські військові поховання періоду Першої й Другої світових воєн. Проаналізовано наявність на туристичному ринку України туристичних продуктів із використанням німецької історико-культурної спадщини.
Halyna Humeniuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 104-114; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207511

Abstract:
У статті визначено наявний стан історико-культурних пам’яток в Івано-Франківській області та перспективи використання цих об’єктів у туризмі. Подано результати аналізу пам’ятних місць та пам’яток літературно-мистецького життя на території Покуття. Досліджено фортифікаційні та сакральні пам’ятки регіону, які є об’єктами екскурсійного показу і служать для подальшого розвитку туристичної галузі в області. У статті розкрито стан наявних оборонних споруд у регіоні, які наразі перебувають в незадовільному стані. Досліджено ті рештки укріплень, що дійшли до наших днів, та яким потрібна охорона, відновлення і «повернення до життя», перетворюючи їх на туристичні комплекси.
Darіia Basiuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 46-54; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207495

Abstract:
Привабливість китайського ринку для України зумовлена сприятливими чинниками, в основі яких взаємні економічні вигоди, інтерес до історії та культури наших народів і понад 27 років стабільних відносин з питань зовнішньої політики. У статті розкрито основні пріоритети українсько-китайського співробітництва в туристичній сфері, зокрема, це створення спеціалізованих туристичних продуктів для туристів з Китайської Народної Республіки, які повною мірою враховують споживчі запити тих, хто подорожує, удосконалення транспортної, банківської, готельної та побутової інфраструктури, засобів електронного зв’язку, спрощення візового режиму. Необхідною умовою успішного просування на китайський туристичний ринок є таргетована промоція нашої держави та її туристичного потенціалу в інформаційному просторі Китаю засобами інтернет маркетингу та SMM, співпраці з місцевими туроператорами та спеціалізованими туристичними онлайн-платформами.
Serhii Zakharin
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 55-71; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207497

Abstract:
У статті подано результати досліджень щодо перспектив розвитку сфери туризму в Україні та посилення ролі туризму в справі збереження та популяризації національної культурної спадщини. Визначено перспективні важелі підтримки функціонування туристичної інфраструктури в місцях компактного розміщення культурних об’єктів. Доведено, що в сучасних умовах, які характеризуються розбалансованістю економічної системи, виникають новітні ризики розвитку сфери туризму, у першу чергу через об’єктивну неможливість здійснення державної підтримки функціонування туристичної інфраструктури, а також звуження попиту (унаслідок зменшення реальних доходів населення) на туристичні продукти. Отож, є необхідність поглибленого дослідження розвитку сфери туризму та курортів, виділення напрямів реформування механізму використання сфери туризму як інструменту популяризації національної культурної спадщини, виявлення перспектив і можливих векторів зростання зазначеної сфери. Запропоновано використовувати механізми державно-приватного партнерства в частині популяризації національної культурної спадщини через підвищення туристичних потоків з урахуванням того, що об’єкти національної культурної спадщини виступають елементами туристичного показу та потребують відповідної технологічної підготовки.
Marta Malska, Yurii Zinko, Pavlo Horishevskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 8-33; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207489

Abstract:
Розглянуто питання формування національного бренду сільського зеленого туризму (СЗТ) та напрями і шляхи його позиціювання на ринку послуг. Метою дослідження є всебічний аналіз становлення і розвитку національного бренду СЗТ та обґрунтування шляхів його позиціювання для потенційного споживача. У методологічному плані для дослідження брендингу СЗТ використано концепції іміджу бренду та атрибутів капіталу (цінностей) бренду. Методичні підходи до вивчення бренду і його позиціювання на ринку послуг ґрунтувались на застосуванні систематизації і хронологізації організаційного і продуктового розвитку сільського туризму, аналізу стратегій позиціювання та шляхів їх впровадження, обробки даних статистичних і соціологічних опитувань. Вперше при дослідженні вітчизняної проблематики сільського туризму усесторонньо розглянуто етапність, фактори й інструменти формування національного бренду СЗТ за останні десятиріччя. Уточнено стратегії і шляхи позиціювання послуг і туристичного продукту СЗТ як складових бренду.Виділено за період з кінця 90-х років ХХ століття до теперішнього часу три основні етапи формування бренду СЗТ, пов’язаного з його впровадженням, становленням та активним розвитком. На кожному з етапів формування національного бренду СЗТ відбувалось розширення спектру його цінностей: від усвідомлення споживачами бренду через оцінку його якості та користі до формування політики його лояльності. На основі статистичних даних, результатах різночасових соціологічних опитувань туристів та моніторингу суб’єктів сільського туризму оцінено ступінь сформованості і виразності певних елементів капіталу бренду за версією споживачів і продуцентів. Основну роль у становленні і розвитку національного бренду і регіональних суббрендів СЗТ відіграли такі фактори, як: державно-правова, інформаційна та суспільна підтримка сільського туризму як виду відпочинку у селі. Серед ефективних інструментів розвитку бренду є різноманітні комунікаційні засоби зі споживачами, програми категоризації і сертифікації якості та екологічності послуг та активна підтримка суб’єктів сільського туризму – власників садиб. Підкреслено важливу роль громадської організації Спілка сільського зеленого туризму України у забезпеченні функціонування однойменного бренду.Позиціювання національного бренду СЗТ як системи послуг і продуктів на ринку послуг відбувалось на основі використання на основних етапах його формування певних стратегій: від переваги туристичного продукту до його конкурентоздатності. На кожному з етапів розвитку бренду СЗТ використовувався певний набір шляхів впровадження домінуючих стратегій. Розглянуто також дискусійні питання функціонування і управління брендом СЗТ. Акцентовано на потенціалі відродження вітчизняного сільського туризму у післяпандемічний період.
Back to Top Top