Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-796X / 2618-0049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 40
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Olha Tkachenko, Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 22-32; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206096

Abstract:
Мета статті – дослідити та розглянути загальні проблеми та перспективи моделюван­ня ситуаційного управління, зокрема онтологічного моделювання.Методи дослідження – це методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (ситуаційний менеджмент). У статті досліджено підходи до розробки відповідних онтологічних моделей.Новизна дослідження – аналіз онтологій та їх застосування в моделюванні процесів ситуаційного управління.Висновки. У статті проаналізовано схожість структурної схеми процесу прийняття рішень щодо регулювання проблемної ситуації та загальної схеми онтологічного моделювання. Між елементами цих схем встановлюється відповідність для обґрунтування онтологічного підходу до реалізації ситуаційного управління. Зміст відповідних елемен­тів схем порівнюють з метою розкриття механізмів ситуаційного управління. Побудову інформаційних моделей розуміння ситуаційного управління пропонують розглядати як завдання побудови онтологій предметних сфер та онтологічних моделей ситуацій.
Kateryna Kotsiubivska, Stepan Baranskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 59-68; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206109

Abstract:
Метою статті є вивчення можливостей інструментів 3D-моделювання в завданнях комп’ютерної реконструкції об’єктів історико-культурної спадщини. Створення 3D-моделей елементів історичної спадщини та розробка програмного забезпечення для 3D-прин­тера. Сучасні установи пам’яті, місця, де зберігаються історико-культурні цінності, за­лишилися найменш залучені в глобальній цифровізації. Тому оцифрування культурної спадщини є актуальною проблемою сьогодення, адже за допомогою цифрових техноло­гій можна не тільки створити електронні копії наявних музейних цінностей, а й створити тривимірну модель утрачених історико-культурних цінностей.Методами дослідження є сукупність методів та технологій 3D-моделювання, їхніх можливостей і застосування їх для розв’язання проблем побудови віртуальної реконструкції історичної та культурної спадщини. Використання технології 3D моделювання для фактичної реконструкції пам’яток історії та культури, таких як археологічні знахідки, і для створення цифрових копій музейних експонатів.Новизною дослідження є використання сучасних комп’ютерних технологій для відновлення історичної чи культурної спадщини, яка була втрачена або частково втрачена. Процеси урбанізації охоплюють традиційний культурний простір, актуалізуючи проблему збереження історико-культурної спадщини та національної і культурної ідентичності. Реконструюються архітектурні комплекси міста, дворянські та земельні маєтки, храми та монастирі; часто місця історичної та культурної спадщини повністю або частково зникають через військову політику влади. Деякі археологічні пам’ятки чи музеї також потребу­ють реставрації, а комп’ютерне моделювання може бути найкращим рішенням.Висновки. Використовуючи 3D-моделювання, можна отримати тривимірну модель, а потім надати програмне забезпечення для реконструкції пошкоджених предметів або відтворення утрачених частин. Тривимірні математичні моделі включені до цифрового архіву історичної спадщини та доступні для подальшого видання з будь-якої точки світу. На основі створених 3D-моделей можна друкувати 3D-копії творів мистецтва, музейні виставки. Такий підхід до збереження історико-культурної спадщини відкриває нові перспективи для збереження наявних музейних цінностей і відтворення втраченої культурної спадщини.
Hanna Zavolodko, Oleh Kasilov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 11-21; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094

Abstract:
Метою статті є розгляд проблем, пов’язаних з відсутністю можливості проведення за­нять в очній формі, дослідження та аналіз засобів проведення і контролю дистанційного (онлайн) навчання, визначення основних критеріїв вибору програмного забезпечення та загального алгоритму проведення занять з використанням сучасних інтерактивних засо­бів – вебінарів.Методами дослідження є аналіз платформ, які можуть бути використані як інтерак­тивні засоби онлайн-навчання, огляд видів сучасного навчання та синтез загального алго­ритму проведення віртуальних зустрічей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм проведення вебі­нарів, який охоплює усі основні етапи підготовки та проведення онлайн-зустрічей, аналіз видів навчання, аналіз платформ проведення онлайн-конференцій.Висновки. У технології вебінарів реалізовано принцип інтерактивності, який може бути забезпечений за допомогою моделі «доповідач – учасник». Підготовка і проведення вебінару це рутинний процес, від якості виконання якого залежить його проведення. Для цього необхідно виконати певну послідовність дій, яку наведено в статті. Інтерактивні системи в онлайн-освіті сумісні з багатьма організаційними формами і методами навчання, мають широке застосування в освітній діяльності ЗВО. Запропонований алгоритм охоплює усі етапи проведення вебінарів з метою спрощення процесу навчання.
Oleh Boichuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 69-78; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206110

Abstract:
Метою статті є аналіз проблеми соціалізації сучасної молоді в епоху тотальної диджиталізації, дослідження комп’ютерних ігор як потужного агента соціалізації молоді. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати особливості впливу ігор на процес соціалізації молоді та формування нових ціннісних орієнтирів, акцентувати увагу на понятті «кіберсоціалізація» та «кіберадикція».Методи дослідження: аналітичний метод, метод включеного спостереження, метод структурно-функціонального аналізу, феноменологічний метод. Аналіз впливу залежності молоді від комп’ютерних ігор і вивчення впливу цифровізації на соціальну комунікацію молоді. Дослідження використання інформації з інтернету на формування світосприйняття в молодої частини населення, і як можна використовувати її в навчанні, формуванні особистості й моральному вихованні. У період формування світогляду інтернет може суттєво впливати на становлення молодої людини та здатність її до соціалізації.Новизною дослідження є визначення особливостей впливу комп’ютерних ігор на моральні та соціальні цінності сучасної молоді та здійснення соціально-філософського аналізу проблеми впливу комп’ютерів і мережевих технологій сучасного світу на процес формування цінностей і свідомості підлітка в глобалізованому світі. У статті розглянуто вплив комп’ютерної залежності на соціалізацію молоді та формування людських цінностей. Розкрито поняття «кіберсоціалізація» та «кіберадикція». Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між комп’ютерними іграми та порушенням формування правильних соціальних цінностей, показано вплив комп’ютерної залежності на погіршення комунікативних навиків і підвищення рівня агресії підлітків.Висновки. Дослідження засвідчило, що через систематичне використання комп’ютерних технологій у молодої людини знижується успішність у навчанні, через малорухливий спосіб життя виникають певні хвороби, а також явище соціальної самотності, знижується рівень активності й охайності, паралельно збільшується рівень відчуженості від соціальних норм і цінностей, зрештою виникає соціальне виключення індивіда.
Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Vladyslav Shcherbatiuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 47-58; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206107

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем і перспектив розробки голосових синтезаторів на основі їхньої кросплатформності, опис та аналіз процесів розробки авторської програми синтезу мови, яка може підтримувати роботу на максимальній кількості систем, спроможних до звуковідтворення та незалежних від типу операційної системи.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (голосові синтезатори). У статті розглянуто підходи до розробки кросплатформних голосових синтезаторів.Новизною проведеного дослідження є аналіз математичного апарату, що може застосовуватися для синтезу голосу (голосних, різних типів приголосних звуків), та опис де­яких аспектів розробки власної авторської системи, що синтезує голос людини.Висновки. Переважна більшість програм голосового синтезу розроблена спеціально для визначених типів комп’ютерів або прив’язана до конкретної операційної системи. У роботі досліджено голосовий синтезатор, визначено його математичне обґрунтування та перспективи кросплатформності.
Yulyia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 87-94; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206113

Abstract:
Мета статті – розкрити значення перекладу й адаптації міжнародних ІТ-стандартів в Україні.Методи дослідження. Під час підготовки дослідження застосовано такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез.Наукова новизна дослідження полягає в з’ясуванні особливостей процесу гармонізації міжнародних ІТ-стандартів в Україні, у наголошенні на необхідності більш досконалого перекладання ІТ-стандартів і наближення їхнього змісту до практичної діяльності.Висновки. В Україні потрібна наукова дискусія, у процесі якої має бути досягнутий консенсус і відпрацьовані напрями подальшої стратегії й тактики розвитку ІТ-сфери на міжнародних засадах. Слід теоретично обґрунтувати стратегію запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів і чітко обґрунтувати потреби й здатності національної ІТ-науки брати участь у підготовці міжнародних стандартів. Це передбачає не тільки аналіз теоретичних засад запровадження міжнародних ІТ-стандартів, а й з’ясування тенденцій розвитку міжнародних ІТ-стандартів і наслідків цього для України; а також розробку рекомендацій щодо стратегії запровадження в Україні міжнародних ІТ-стандартів.
Tetiana Filipenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 79-86; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206112

Abstract:
Метою статті є аналіз технічної та правової складової проблеми комп’ютерної злочинності, а також огляд питань інформатизації та правового регулювання інформаційних відносин. Це є актуальною проблемою, оскільки цифрові технології впевнено ввійшли в сучасне життя і, на жаль, стали знаряддям вчинення таких злочинів, як тероризм, шпигунство, шахрайство, крадіжка, дитяча порнографія тощо.Методами дослідження є методи аналізу правових відносин у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій, класифікація кіберзлочинів і вплив цифрової недоброчесності на суспільство як з морального, так і з правового чи економічного погляду.Новизною дослідження є розкриття сутності злочинного порушення функціонування інформаційних систем та техніко-технологічного боку злочину. Наслідки таких злочинів можуть бути доволі трагічними, навіть незважаючи на те, що спосіб їх скоєння суттєво відрізняється від традиційних терористичних актів чи техногенних катастроф. Зважаючи на вказані чинники, вчинення та аналіз кіберзлочинності є актуальною та важливою проблемою сьогодення, а зі швидким розвитком цифрових технологій з’являються нові методи скоєння злочинів, а отже, є необхідність для розробки й аналізу сучасних підходів до їх запобігання.Висновки. Важливою відмінністю комп’ютерних злочинів є, так би мовити, відсутність традиційних ознак злочину, на кшталт відбитків пальців, речових доказів тощо. Специфікою комп’ютерних злочинів також є феномен інструментарію комп’ютерних посягань. На відміну від традиційних способів злочину (зброя, ніж і т. п.) інструментарій комп’ютерних – різноманітні програмні засоби комп’ютерних втручань.
Olha Tkachenko, Vladyslav Plisenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 33-46; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206103

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем автоматизації, інформати­зації та роботизації діяльності в аптечній сфері; розгляд, опис і аналіз процесів роботиза­ції автоподачі ліків у аптеках різних країн та України зокрема.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (аптечної). У статті розглянуто підходи до роботизації аптечної діяльності, зокрема автоподачі ліків у аптеці.Новизною проведеного дослідження є аналіз аптечних роботів, історія появи, основ­ні функції аптечних роботів, функціональна схема та програмне забезпечення, проблеми та перспективи роботизації в аптечній сфері в Україні, а також власне бачення на розроб­ку програмного забезпечення для подібних роботів.Висновки. З розвитком аптечних роботів має розвиватися й відповідне програмне забезпечення для них: реалізація нових функцій, досконаліша оптимізація наявних, оптимі­зація запитів для скорочення загального часу роботи робота тощо. Враховуючи ці аспек­ти, у наш час розробка програмного забезпечення для аптечного робота є актуальною, популярною та доцільною. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються в аптечній сфері, є важливим чинником забезпечення ефективного функціонування аптечних роботів.
Kateryna Kotsiubivska, Vladyslav Prisych, Oleksandr Yavorskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 136-143; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187725

Abstract:
Метою статті є дослідження загальної концепції інтернету речей та застосування таких технологій під час створення системи «Розумний дім». У статті проаналізовано стан розвитку технологій інтернету речей в Україні та світі, а також перспективи їх застосування для створення комфортних умов життя сучасної людини.Методами дослідження є методи аналізу – для проведення досліджень технологій та засобів інтернету речей, його функцій, можливостей і переваг використання; методи порівняння – для проведення досліджень окремих елементів системи «Розумний дім», різних реалізацій для вибору найкращого та найоптимальнішого варіанту; методи моделювання – для розробки моделі системи «Розумний дім».Новизною проведеного дослідження є аналіз та порівняння наявних підходів до створення системи «Розумний дім» з використанням технологій інтернету речей, також в роботі досліджено перспективи використання інноваційних технологічних систем взаємодії різних приладів без втручання людини для розвитку сучаних міст і держав.Висновки. Проведений аналіз наявних технологій інтернету речей та системи «Розумний дім» доводить необхідність подальшого поглибленого вивчення розробок у цій сфері не тільки з погляду створення зручних для життя сучасних будинків і міст, а й задля забезпечення конфіденційності особистих даних та безпеки кожної людини.
Kostiantyn Tkachenko, Andriy Kudinov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 172-183; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187728

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності, як спілкування користувачів між собою (інтернет-спілкування) за допомогою спеціальних сервісів – месенджерів.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери спілкування через месенджери (інтернет-спілкування). У статті досліджено переваги та недоліки наявних месенджерів, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами, а також основні системи-месенджери та їх функціональні можливості.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем- месенджерів, визначення їхніх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.Висновки. Отож, інформатизація та цифровізація нині проникають у всі сфери діяльності ІТ-бізнесу. Тому пошук шляхів забезпечення ефективного, комфортного і зручного спілкування користувачів мобільних пристроїв та персональних комп’ютерів став важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Back to Top Top