Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617796X / 26180049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 16
Filter:

Latest articles in this journal

Igor Grebennik, Olena Chaikovska
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 82-92; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155666

Abstract:Однією з найважливіших складових будь-якої інформаційної технології є прийняття рішень. Щоразу, коли протягом застосування інформаційної технології необхідно обрати одну з можливих альтернатив із врахуванням певних умов, використовують методи теорії прийняття рішень. Будучи самостійною науково-прикладною галуззю, теорія прийняття рішень пропонує інструментарій для розробки і реалізації інформаційних технологій.Метою роботи є огляд основних положень прийняття рішень як складової інформаційних технологій, які застосовуються в соціокультурній сфері.Методи дослідження. Прийняття рішень базується на системному аналізі об’єктів і процесів і може бути використано при дослідженні різноманітних проблем, які відносяться до соціокультурної сфери.Новизна дослідження полягає у використанні методів та задач теорії прийняття рішень при створенні та реалізації інформаційних технологій, зокрема, які використовуються в соціокультурній сфері.Висновки. В статті розглянуто формальну постановку та основні класи задач прийняття рішень. Обговорено їх використання при створенні та реалізації інформаційних технологій, зокрема, які використовуються в соціокультурній сфері. Продемонстровано особливості класів задач прийняття рішень та відповідних методів їх розв’язання. Наведено змістовні приклади.
Olexandr Tkachenko, Vladislav Kharlamov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 63-72; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155664

Abstract:Метою статті є дослідження процесів on-line-обслуговування різних клієнтів банку, розгляд та опис авторської системи дистанційного банківського обслуговування.Методами дослідження є методи розробки веб-застосунків, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (банківське обслуговування банківських продуктів). В статті розглянуто основні функції банківських систем щодо обслуговування різних класів користувачів (фізичних осіб, корпоративних юридичних осіб тощо). В статті запропоновано та описано функціонал авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування, який дозволяє використовувати широкі можливості сучасних мобільних додатків та Інтернету. Описаний функціонал передбачає обробку рахунків, корпоративних карток, банківських продуктів, тощо. Весь функціонал було апробовано у розробленій авторській адаптивній системі дистанцій­ного банківського обслуговування для клієнтів банку ПУМБ.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до гнучкості вбудовування розробленого програмного продукту до банківських систем інших банків, мінімізація обчислювальної складності алгоритму банківського обслуговування різноманітних банківських продуктів та т. і. Ці підходи реалізовані в авторській адаптивній системі дистанційного банківського обслуговування і забезпечують новий рівень ефективності on-line-обслуговування клієнтів банку. Розроблений інтерфейс системи відповідає всім вимогам до інтерфейсів банківських систем.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що запропонований підхід до банківського обслуговування...
Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 37-49; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155659

Abstract:Метою статті є дослідження процесів управління підготовкою кадрів, розгляд та опис авторської системи підтримки прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів з урахуванням рейтингової оцінки підприємств підготовки кадрів.Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів). В статті розглянуто підходи до прийняття управлінських рішень та генерацію управлінських рішень щодо підготовки кадрів, що реалізовані в авторській системі підтримки прийняття рішень. В статті запропоновано та описано алгоритм прогнозування можливих ризиків і витрат підприємств-роботодавців, яка була апробована у розробленій авторській системі прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до управління підготовкою кадрів які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації таких параметрів управлінського рішення як ризики та витрати підприємств-роботодавців від некваліфікованих кадрів. Ці підходи реалізовані в авторській системі підтримки прийняття управлінських рішень. Запропонований підхід та процедура прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів забезпечують новий рівень ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей економіки, науки, освіти, культури, ІТ-сфери.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що управління підготовкою кадрів та прийняття відповідних управлінських рішень за допомогою авторської системи підтримки прийняття рішень сприяє зменшенню...
Oksana Matviienko, Mihajlo Civіn
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 26-36; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155658

Abstract:Стаття присвячена розгляду нового наукового напряму – цифрової гуманітаристики – як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. З точки зору феномену освітньої інновації розглянуто інтеграцію у межах спільного факультету напрямів професійної ІТ-освіти та гуманітарної освіти (бібліотечної, документознавчої, архівної, музеєзнавчої).Мета дослідження полягає в обгрунтуванні цифрової гуманітаристики як методологічної основи розвитку ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури, виявленні і окресленні тенденцій розвитку інтеграції ІТ-освіти та гуманітарної освіти у межах спільного факультету.Методи дослідження: гіпотетико-дедуктивний метод для розгляду гіпотези про можливість застосування цифрової гуманітаристики як методологічної основи ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури.Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність підготовки ІТ-фахівців у ЗВО культури та необхідність організаційно-педагогічних заходів інтеграції їх підготовки спільно з гуманітарними спеціальностями у межах спільного факультету.Висновки. Доцільність розвитку ІТ-освіти у вищому навчальному закладі культури і організаційно-педагогічні заходи інтеграції спільної підго­товки ІТ-фахівців та фахівців гуманітарного профілю має методологічне підґрунтя у руслі ідей цифрової гуманітаристики. Наголошено на складності прогнозування процесу і результатів розвитку освітньої інновації враховуючи чинники, які можуть здійснювати вплив на розглядуваний процес, а саме самоорганізація системи та зовнішні організаційні рішення.
Ata Ovezgeldiev, Anatolii Humenchuk, Svitlana Khrushch
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 11-25; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155657

Abstract:Метою дослідження є вивчення впливу Інтернету на соціальне та культурне становлення людини, як особистості; на її внутрішній світ та поведін­ку. Оцінка впливу інтернет-залежності на окрему особистість та соціальні групи, аналіз її впливу на становлення моральних цінностей та культуру поведінки в суспільстві. Визначення дії надлишку інформації, на девальвацію етичних норм людської цивілізації, що є найнебезпечнішим і непоправним наслідком активного вторгнення Інтернету в усі сфери діяльності людей.Методи дослідження вивчення джерел впливу інформації з інтернет-мережі, як одного із засобів, впливу на формування світосприйняття населення, що є важливим аспектом навчання й морального виховання, та відіграє важливу роль у процесі формування особистості. З Інтернету люди дізнаються про норми поведінки, яка розцінюється в суспільстві як відповідна тій чи іншій соціальній групі. Соціальні мережі, доступність інформації в інтернет так чи інакше формує світогляд людей та їхні цінності. Найбільш відчутний вплив інтернет чинить на молодих людей як найбільш сприйнятливих споживачів інформації. Методи впливу інформації отриманої з інтернету на формування ціннісних, морально-духовних орієнтацій особистості вивчається відносно нещодавно, при цьому багато проблем у даній галузі ще не охоплено.Новизна дослідження особливості впливу інтернету на морально-духовні та соціальні цінності особистості. У статті висвітлюються позитивні та негативні сторони сприйняття інформації через інтернет. Зосереджується увага на розповсюдження різнопланової інформації через соціальні мережі, та спрямування її на різні...
Ioan Rusu, Alona Kolomiets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 51-62; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155662

Abstract:Технологічна революція останніх десятиліть призвела до широкого розповсюдження цифрових технологій. Все більше і більше аспектів нашої життєдіяльності здійснюються з їх допомогою.Метою дослідження є висвітлення концепції інтернету речей її складових та можливостей застосування. Важливим завданням є прогнозування розвитку сучасних технологій в залежності від інновації в області штучного інтелекту, машинного навчання, запровадження єдиних стандартів в цій області.Методами дослідження є сучасні технології впровадження інтернету речей в різні сфери життя людини починаючи з систем «Розумного дому» і закінчуючи аналізом грунту, який використовується в сільському господарстві.Новизна дослідження полягає у встановленні зв’язків між штучним інтелектом та технологіями інтернету речей. Визначенні нових компетентентостей для професій, які виникатимуть в майбутньому та будуть пов’язані з машинним навчанням, хмарними технологіями та інженерією інтернету речей.Висновки. Розвиток сучасних технологій, нові рішення в області штучного інтелекту не тільки призведуть до нової ери співіснування людей та машин, але й дадуть поштовх до виникнення нових напрямків підготовки спеціалістів ІТ-галузі.
Olesia Voitovych, Veronika Ostrovska, Igor Zakalov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 93-105; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155667

Abstract:Беручи до уваги останні події в нашій країні, можна стверджувати, що мережа Інтернет поступово стала джерелом загроз інформаційній безпеці людини, суспільства, держави, оскільки поширення у глобальній мережі сумнівного та необ’єктивного контенту разом із технологіями інформаційно-психологічного впливу на свідомість індивідів може сприяти виникненню у суспільстві невдоволення діючою державною владою, міжнаціональних конфліктів, соціальної агресії тощо.Метою дослідження є огляд методів орієнтованих на підвищення достовірності виявлення негативних інформаційно-психологічних впливів у соціальних інтернет-сервісах шляхом здійснення автоматизованого аналізу текстового контенту.Методи дослідження. В ході дослідження використовувалися методи теорії аналізу соціальних мереж (Social Network Analysis, SNA), методи обробки природної мови (Natural Language Processing, NLP), методи машинного навчання (Machine Learning), в тому числі глибокого навчання (Deep Learning).Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше запропоновано метод застосування моделей глибокого навчання до задачі аналізу тональності текстових даних, який відрізняється від існуючих своєю структурою, що дозволяє підвищити точність виявлення інформаційно-психологічних впливів у контенті соцільних мереж.Висновки. Результати дослідження можуть бути використані при подальшій розробці засобів автоматизованого виявлення негативних інформаційно-психологічних впливів.
Iryna Ovcharuk, Volodymyr Ovcharuk
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 73-81; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155665

Abstract:Метою статті є удосконалення володіння таким програмним продуктом, як системи автоматизованих інженерних та економічних розрахунків Excel та MathCad, наведено детальний розв’язок оптимізаційної задачі, як однієї з найважливіших та трудомістких в економічних обчисленнях.Методами дослідження є методи математичного моделювання розв’язання задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню рівня і якості підготовки фахівців, вимагає вирішення цілого комплексу задач: розвиток і підтримка системного мислення, забезпечення усіх видів пізнавальної діяльності, розвиток і закріплення навичок і умінь у сполученні з активними методами навчання.Новизною проведеного дослідження є запропонована методика розв’язання, як наслідок появи в останні роки засобів інженерних та наукових розрахунків, що дає можливість фахівцю розв’язувати поставлені задачі без досконалого знання мов програмування, із застосуванням формату звичайного математичного запису. Проте виникає необхідність досконалого володіння таким програмним продуктом, як системи автоматизованих інженерних та економічних розрахунків Excel та MathCad.Висновки. Дана розробка сприятиме більш якісній підготовці висококваліфікованих спеціалістів в економіці, маркетингу, менеджменті, обліку і аудиті.
Kateryna Kotsiubivs’Ka, Oleksandr Yavorskyi, Artem Korpik
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 67-74; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147256

Abstract:Розробка комп’ютерних ігор є актуальною задачею, яка цікавить багатьох розробників не тільки з точки зору створення розважального контенту, але й з точки зору наукових досліджень. Особливу цікавість представляє собою гра «Морський бій», яка на перший погляд може здатись такою, що повністю залежить від певних ймовірнісних подій.Метою статті є дослідження математичних моделей та ймовірнісних процесів які використовуються для створення гри «Морський бій» та розробка програмного додатку, який може використовуватись на різних операційних платформах.Методами дослідження є методи математичної теорії ігор, аналіз алгоритмів розташування кораблів та атаки з використанням елементів комбінаторики. В статті розглянуті підходи до створення кросплатформеного програмного ігрового додатку та математична модель гри «Морський бій» на основі теорії ймовірностей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм створення гри «Морський бій» на основі математичної моделі побудованої з використанням елементів теорії ймовірностей та матричного числення.Висновки. В роботі проведено порівняння найбільш розповсюджених алгоритмів гри в морський бій. В результаті проведеного дослідження були проаналізовані існуючі моделі та методи створення гри «Морський бій» та запропонований вдосконалений алгоритм розробки програмного додатку для використання на різних операційних системах.
Tetiana Kovaliuk, Natalia Kobets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 11-26; doi:10.31866/2617-796x.1.2018.147142

Abstract:Метою статті є визначення концепції та шляхів реалізації освітньої парадигми підготовки магістрів з ІТ-спеціальностей відповідно до вимог ІТ-індустрії України, світового ІТ-ринку праці, досвіду провідних європейських університетів, Європейської рамки ІКТ-компетенцій і міжнародних рекомендацій професійних асоціацій АСМ та AIS.Методи дослідження. Застосовано системний підхід до визначення вимог ІТ-індустрії до магістрів інформаційних систем; системний аналіз ІКТ-компетенцій Європейської рамки та компетентностей, означених в міжнародному стандарті MSIS2016 для розробки компетентнісної парадигми ІТ-освіти; методи обробки статистичної інформації для аналізу результатів опитування стейкхолдерів.Наукова новизна полягає у методиці розробки освітньої програми магістрів з інформаційних систем на основі систематизації вимог ІТ-галузі до компетентностей випускників ВНЗ і статистичного аналізу результатів опитування стейкхолдерів.Практична новизна. Апробація результатів дослідження в рамках Erasmus+ проекту MASTIS програми Європейського Союзу в процесі пілотного впровадження освітньої програми підготовки магістрів інформаційних систем у шести університетах України дала позитивні результати.Висновки. Обґрунтована доцільність зміни освітньої парадигми, зокрема для ІТ-освіти. Проаналізована роль міжнародних проектів підвищення потенціалу вищої освіти України в рамках програми Erasmus+ для розвитку вищої освіти. Визначена доцільність орієнтації підготовки магістрів інформаційних систем на європейські ціннісні пропозиції. Доведена доречність використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для розробки...