Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617796X / 26180049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 24
Filter:

Latest articles in this journal

Irina Stolyarchuk, Olena Chaikovska, Taisiia Saiapina
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 86-95; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175657

Abstract:Одним із найбільш проблемних місць є відсутність системних досліджень стосовно вимог сучасного бізнесу до автоматизованих інструментів аналізу та контролю орієнтованих на оптимізацію ресурсів підприємства.Метою статті є аналіз та дослідження сучасних інструментів бізнес-аналізу в ERP-системах, а також аналіз сучасних можливостей інструментарію бізнес-аналізу та механізмів реалізації автоматизованого контролю ресурсів підприємства. Об’єктами дослідження є функціонал та особливості сучасних інструментів бізнес-аналізу в системах ERP-класу на IT-ринку України.Методами дослідження, які використовувалися в роботі є: бібліографічний, монографічний, порівняльний та синтетично-аналітичний, логічного узагальнення та систематизації.Новизною проведеного дослідження є огляд та класифікація вбудованих інструментів бізнес-аналізу в прикладних рішеннях лінійки BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE, а також аналіз їх функціональних можливостей та особливості обробки і представлення даних.Висновки. Завдяки ознайомленню з аналітичними можливостями систем автоматизації обліку та управління на старті проектів впровадження у підприємства-замовника забезпечується можливість вибору інструментарію, який відповідає найбільш сучасним вимогам бізнесу і повноцінно відповідає завданням автоматизації.
Maksym Koval, Yuliia Trach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 75-85; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175656

Abstract:Мета статті – аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку логістичних систем і чинників, що їх визначають.Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали принципи, теоретичні положення і висновки, що містяться в фундаментальних і прикладних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем можливостей інноваційної діяльності логістичних систем.Новизна. Виявлено проблеми теорії та практики управління логістичними системами, обґрунтовано потребу розробки системи моніторингу логістичних потоків, яка враховує потреби конкретної організації.Висновки. Вдосконалення логістичних концепцій і технологій не досягло свого максимуму і безперервно вдосконалюється і просувається за рахунок технічних, економічних та інформаційних технологій. Майже всі вдосконалення концепцій і технологій у першу чергу впливають на роботу систем моніторингу й управління логістичними потоками, які значно збільшують потенціал компанії, економлячи її ресурси.
Kateryna Kotsiubivska, Viktoria Tymoshenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 41-54; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175653

Abstract:Мета дослідження. Вичення специфіки кодування зображень методом сплайнової інтерполяції, та порвняння вказаного методу з іншими математичними методами кодування та обробки зображень.Методи дослідження математичні та алгоритмічні моделі та методи розв’язку задачі згладжування на основі сплайн-апроксимації, а також можливість застосування відповідного математичного апарату до кодування та обробки зображень.Новизною дослідження є виокремлення алгоритму стиснення зображень на основі методів сплайнової апроксимації. Такий підхід до обробки зображень дозволяє не тільки зменшити розміри файлів зображень, але й обирати необхідну якість відновлення, залежно від подальшого використання зображення.Висновки. В роботі проведено порівняння існуючих методів кодування зображень, та вказано на переваги використання сплайнової інтерполяції при кодуванні і декодуванні зображень.
Iryna Ovcharuk, Dmytro Sachenok
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 20-26; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175651

Abstract:Метою статті є огляд розробленої універсальної системи бізнес-аналізу та представлення основних переваг системи в порівнянні з сучасними системами рекламування та аналізу. В статті, також, чітко пояснюється принцип, за допомогою якого можна підвищити ефективність конверсій.Методами дослідження є опис системи, аналіз існуючих програмних продуктів та їх недоліків у порівнянні з розробленим програмним продуктом; введення поняття універсального ідентифікатора клієнта, як основної складової в аналізі; поглиблений аналіз проблеми підвищення конверсії.Новизною проведеного дослідження є методика прив’язки аналізу до конкретного клієнта за допомогою універсального ідентифікатора клієнта, що дає можливість менеджеру і директору бізнесу, який займається продажем чи наданням послуг, аналізувати надходження нових клієнтів та відтік старих, відображення кількості постійних клієнтів на проміжках часу з можливістю відображення в різних формах та видах (список універсальних ідентифікаторів клієнтів, таблична статистика, діаграмна статистика і т. п.).Висновки. Описана система полягає в застосуванні аналізу активності клієнта з прив’язкою до його універсального ідентифікатора (мобільний номер), що дозволяє порівнювати різні варіанти конверсії послуги протягом проміжків часу з чіткою та прозорою статистикою.
Olha Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 11-19; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175650

Abstract:Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем когнітивного моделювання складних систем, основних етапів та складових.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (когнітивне моделювання складних систем). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять «когнітивний аналіз» та «когнітивне моделювання» складних систем, що пов’язані з організаційними, управлінськими та інформаційними аспектами. В статті розглянута сутність когнітивного моделювання з позиції забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності.Новизною проведеного дослідження є застосування когнітивного моделювання до складних систем на прикладі системи освіти.Висновок. Комп’ютерне моделювання сприяє: врахуванню змін зовнішнього середовища та об’єкта управління (системи освіти); систематизації та верифікації уявлень експерта про об’єкт управління (систему освіти) та його зовнішнє середовище; плануванню, з урахуванням наявних перспектив, ресурсів, коштів; використанню в своїх інтересах об’єктивно сформованих тенденцій розвитку ситуації щодо складної системи; прогнозуванню наслідків відповідних управлінських рішень щодо розвитку складної системи; розробці оптимальних стратегій управління системою освіти з урахуванням впливу різноманітних видів тенденцій та чинників.
Renata Danieliene, Marina Tolmach
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 55-59; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175654

Abstract:Метою статті є визначення основних цифрових компетенцій необхідних для повноцінного спілкування та виконання службових обов’язків в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій.Методами дослідження є огляд та наліз існуючих вимог до сучаних спеціалістів різних сфер діялності, та визначення необхідних вмінь та навичок для здійснення комунікацій, виконання службових обов’язків, навчання.Новизною проведеного дослідження є визначення ролі інформаційних комп’ютерних технологій для розвитку суспільства та окермого громадянина в суспільстві.Висновок. Цифрові навички та компетенції – основа розвитку сучасної людини, яка вже перебуває у цифровому світі. Наступний крок – зробити так, щоб цей світ став місцем, де вони зможуть стати успішними.
Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 27-40; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175652

Abstract:Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності як системи управління ІТ-проектами, процесами їх розробки, тестування та експлуатації.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (управління ІТ-проектами). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять управління ресурсами та витратами, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами; сутність управління ІТ-проектів з позицій забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності; основні системи управління ІТ-проектами, їх функції, можливості, переваги та недоліки.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем управління ІТ-проектами, визначення їх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.Висновок. Інформатизація та цифровизація в наш час проникають у всі сфери діяльності ІТ-сфери, тому пошук шляхів забезпечення ефективного управління ІТ-проектами (їх ресурсами, витратами, матеріалами тощо) стали важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Svitlana Khrushch, Veronika Ostrovska
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 60-74; doi:10.31866/2617-796x.2.1.2019.175655

Abstract:Метою статті є створення системи аналізу даних методу виявлення тролінгу шляхом визначення тональності текстового контенту соціальних мереж; отримання показників, які характеризують наявність ознак тролінгу в тексті; обчислення для цих показників інформаційної ентропії текстового контенту та порівняння її числового значення із допустимим граничним.Методами дослідження є аналіз відповідності аналітичних систем висунутим до них вимогам і виявлення переваг нейромережевого підходу порівняно з традиційними математичними методами: математичної статистики, кластерного, регресійного, факторного аналізу. Як інтелектуальну систему аналізу даних, що найбільш задовольняє сучасним вимогам до аналітичних систем, в даній роботі пропонується вибрати класс систем з використанням технології нейромережевого аналізу.Новизною проведеного дослідження є побудова штучної нейромережі, яка володіє наступними перевагами: високоефективна паралельно-послідовна обробка інформації, максимальний потенційний паралелізм і найбільш ефективне використання будь-якої паралельної обчислювальної архітектури у порівнянні з іншими обчислювальними технологіями.Висновок. Масовий паралелізм нейрообчислень, необхідний для ефективної обробки образів, забезпечується локальністю обробки інформації в нейромережах. Кожен нейрон реагує лише на локальну інформацію, що надходить до нього в даний момент від пов’язаних з ним таких же нейронів, без апеляції до загального плану обчислень. Таким чином, нейромережеві алгоритми локальні, і нейрони здатні функціонувати паралельно.
Olexandr Tkachenko, Vladislav Kharlamov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 63-72; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155664

Abstract:Метою статті є дослідження процесів on-line-обслуговування різних клієнтів банку, розгляд та опис авторської системи дистанційного банківського обслуговування.Методами дослідження є методи розробки веб-застосунків, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (банківське обслуговування банківських продуктів). В статті розглянуто основні функції банківських систем щодо обслуговування різних класів користувачів (фізичних осіб, корпоративних юридичних осіб тощо). В статті запропоновано та описано функціонал авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування, який дозволяє використовувати широкі можливості сучасних мобільних додатків та Інтернету. Описаний функціонал передбачає обробку рахунків, корпоративних карток, банківських продуктів, тощо. Весь функціонал було апробовано у розробленій авторській адаптивній системі дистанцій­ного банківського обслуговування для клієнтів банку ПУМБ.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до гнучкості вбудовування розробленого програмного продукту до банківських систем інших банків, мінімізація обчислювальної складності алгоритму банківського обслуговування різноманітних банківських продуктів та т. і. Ці підходи реалізовані в авторській адаптивній системі дистанційного банківського обслуговування і забезпечують новий рівень ефективності on-line-обслуговування клієнтів банку. Розроблений інтерфейс системи відповідає всім вимогам до інтерфейсів банківських систем.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що запропонований підхід до банківського обслуговування...
Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 37-49; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155659

Abstract:Метою статті є дослідження процесів управління підготовкою кадрів, розгляд та опис авторської системи підтримки прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів з урахуванням рейтингової оцінки підприємств підготовки кадрів.Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів). В статті розглянуто підходи до прийняття управлінських рішень та генерацію управлінських рішень щодо підготовки кадрів, що реалізовані в авторській системі підтримки прийняття рішень. В статті запропоновано та описано алгоритм прогнозування можливих ризиків і витрат підприємств-роботодавців, яка була апробована у розробленій авторській системі прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до управління підготовкою кадрів які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації таких параметрів управлінського рішення як ризики та витрати підприємств-роботодавців від некваліфікованих кадрів. Ці підходи реалізовані в авторській системі підтримки прийняття управлінських рішень. Запропонований підхід та процедура прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів забезпечують новий рівень ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей економіки, науки, освіти, культури, ІТ-сфери.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що управління підготовкою кадрів та прийняття відповідних управлінських рішень за допомогою авторської системи підтримки прийняття рішень сприяє зменшенню...