Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies

Journal Information
ISSN / EISSN : 26177943 / 26179490
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 24
Filter:

Latest articles in this journal

Serhii Pustovalov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 59-70; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172520

Pavlo Hudimov, Serhii Rudenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 37-49; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172517

Yuliia Nikishenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 19-25; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172515

Victor Vecherskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 8-18; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172514

Hanna Novikova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 26-36; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172516

Tamaz Putkaradze
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 71-77; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172521

Tetiana Berezniuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies, Volume 2, pp 50-58; doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172519

Mariia Dranysh, Serhii Pustovalov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies pp 70-87; doi:10.31866/2617-7943.2.2018.165000

Abstract:Актуальність статті полягає в тому, що меморіальні музеї є важливою складовою музейної мережі України. На жаль, вона розвинена недостатньо. Потрібно шукати шляхи подолання проблем, які існують в розвитку меморіаль­них садиб видатних діячів України.Мета роботи. Важливою складовою збереження пам’яток історії, архітектури місцевого і національного значення є пристосування їх до сучасного середовища, зокрема у вигляді меморіальних музеїв. Стаття присвячена виявленню та шляхам вирішення проблем діючих музеїв-садиб, а також садиб-потенційних музеїв видатних діячів культури та науки м. Києва. На прикладі аналізу функціонування чотирьох відомих музеїв Києва виявлені типові проблеми, з якими вони стикаються. За допомогою узагальнення прикладів позитивного досвіду створення музеїв, окреслені шляхи вирішення проблем садиб, які потенційно можуть стати музеями.Наукова новизна результатів полягає в тому, що вперше зазнали комплексного, системного вивчення і акцентування на проблемах музеї-садиби видатних діячів Києва, а також автором були запропоновані шляхи вирішення проблем садиб, що наразі руйнуються.
Oleksandr Kharlan
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies pp 88-106; doi:10.31866/2617-7943.2.2018.165003

Abstract:Серед значної кількості історичних поселень Харківської області, які внесено до Переліку історичних населених місць України, особливе місце належить місту Ізюму, що має цікаву і багату історію. Однак, як і для більшості населених місць Харківщини з вище згаданого Списку, актуальність проведення історико-містобудівних досліджень обумовлена слабким станом їх вивченості.Дану статтю присвячено висвітленню результатів наукових досліджень теренів міста Ізюм проведених автором в 2018 р. під час участі в розробці науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план м. Ізюм Харківської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» колективом ПОГ «Інститут культурної спадщини» Всеукраїнської Ради з охорони культурної спадщини України (м. Київ). Мета дослідження полягала у вивченні історико-архітектурного процесу на теренах міста протягом XVII-XVIII ст., виявлення місцевих особливостей появи та розвитку планувальної структури населеного пункту. Об’єктом дослідження виступала територія міста Ізюму, занесеного до Списку історичних населених місць України (з датуванням 1639 р. (Сердюк, Бобровський, & Кириленко, 2011, с. 562)), ландшафт території міста і його околиць, розпланування. Предмет дослідження – розпланувально-просторовий устрій міста. Дослідницькі методи, які було використано під час даних досліджень, відповідають загальноприйнятій методології історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень (Вечерський, 2011). Методичні засади виявлення і оцінки історико-архітектурної спадщини міста мали провідне значення. Вивчення міста відбувалося за...
Yuliia Kliuchko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies pp 11-19; doi:10.31866/2617-7943.2.2018.164987

Abstract:Мета дослідження – проаналізувати значення освітньої діяльності як провідного напряму роботи сучасного музею; визначити основні теоретичні здобутки ХХ ст., які заклали підгрунтя для розвитку сучасних освітніх музейних практик; дослідити технологію edutainment як інструмент ефективної адаптації музейної інформації для людей з різним рівнем освіти та культурної підготовки. Методи дослідження базуються на загальнонауковому принципі об’єктивності, а також структурно-функціональному й аналітичному методах. Наукова новизна. Систематизовано та узагальнено основні теоретичні здобутки, які заклали підгрунтя для розвитку освітніх музейних практик ХХІ ст.; досліджено використання технологій edutainment в освітній діяльності сучасних музеїв. Висновки. Визначено, що теоретичне та практичне підгрунтя для розвитку сучасних освітніх музейних практик закладалось протягом ХХ ст. Доведено, що шляхом реалізації рекреаційно-освітньої функції музею можуть бути вирішені наступні завдання: формування ціннісного ставлення до предметної дійсності, розвиток асоціативного сприйняття, образного мислення, здатності до самостійних суджень, творчої діяльності та самоаналізу.