Лінгвістичні студії

Journal Information
ISSN / EISSN : 1815-3070 / 2308-0019
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 106
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Olena Vazhenina, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Лінгвістичні студії pp 48-58; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.4

Abstract:
Здійснено аналіз авторських усічень фразеологічних одиниць у химерній трилогії Євгена Гуцала. Розглянуто усічення як прийом структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць. Встановлено основні вияви авторського усічення фразеологізмів, схарактеризовано умови скорочення компонентного складу фразеологічної одиниці, визначено типологійні різновиди усічення. З’ясовано продуктивність та художньо-виражальні можливості усічених фразеологічних одиниць у химерній трилогії Євгена Гуцала.
Nataliia Melnyk, Національний Авіаційний Університет
Лінгвістичні студії pp 70-82; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.6

Abstract:
Стаття присвячена вивченню динаміки репрезентацій етнічності в різних типах дискурсивних практик і виявленню специфіки концептуалізації етнічності в англомовному соціумі. У статті проаналізовано поняття «етнічність», «етнонім» та «етнікона». Автором схарактеризовано способи презентації етнізмів у сучасній лінгвістиці, серед яких: вивчення лексичних конотацій етнонімів при виявленні стереотипів національних характерів; міждисциплінарні методи, які поєднують кілька лінгвістичних та паралінгвістичних способів презентації; імплікаціях, що здійснюють прирощення смислу до початкових значень сліветнонімів тощо.Здійснене дослідження дало змогу з’ясувати, що етнонім часто виражає не особливі характеристики конкретної групи, а якесь загальне уявлення про іноземне як про чуже, чужорідне, протиставлене своєму. Підсумовано, що сучасна мовна культура в цілому не заохочує прояви етнічних забобонів, використання грубих, відкритих форм агресії в публічній комунікації, всіма способами закликаючи до толерантності та політичної коректності. Дослідження способів презентації етнонімів засвідчило, що вченими робиться ідеологічна і ментальна установка на подолання міжнаціональних, міжкультурних, міжетнічних упереджень, протиріч і конфліктів, що, в свою чергу, знаходить мовну реалізацію, яка виявляється у виборі особливих різнорівневих мовних засобів і прийомів евфемізаціі. Встановлено, що важливим матеріалом для вивчення етнічних репрезентацій у мові є словники, що фіксують обсяг і номенклатуру етнорелевантних понять – етнонімів і дозволяють відстежити зміни, що відбуваються в динаміці.
Nataliya Klymenko, Донецький Національний Технічний Університет
Лінгвістичні студії pp 58-70; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.5

Abstract:
У статті проаналізовано специфіку роботи над укладанням регіонального атласу східностепових говірок Донеччини, розглянуто основні засади укладання такого атласу, принципи картографування лексики однієї тематичної групи – назв одягу. Структурно Атлас побутової лексики українських східностепових говірок містить 153 карти, серед яких допоміжні, лексичні, семантичні та зведені. Окремо розроблено коментарі до карт, що містять додаткову важливу інформацію про картографоване поняття, використання картографічних і відсильного знаків. Висвітлено специфіку знаків, використаних для створення різних типів лінгвістичних карт атласу. Діалектні карти відображають основні типи просторової поведінки побутової лексики східностепових говірок: мінімальну диференціацію, ареальну мозаїку, значно менше – окреслення мікроареалів.
Hanna Sytar, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Лінгвістичні студії pp 35-47; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.3

Abstract:
Статтю присвячено розгляду синтаксичних фразеологізмів, побудованих за моделлю 50 відтінків N2. Показано, що ця модель є одним із виявів взаємодії прецедентних феноменів (крилатих висловів) і синтаксичних фразеологізмів, за якого модель речення є впізнаваною, а лексичне наповнення змінного компонента не відповідає загальновідомому. З’ясовано типове значення моделі речення, схарактеризовано особливості лексичного наповнення, виділено типові поширювачі речення, установлено функції, реалізовані аналізованими реченнями в мовленні.
Liubov Struhanets, Тернопільський Національний Педагогічний Університету Імені Володимира Гнатюка
Лінгвістичні студії pp 157-160; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.15

Abstract:
Рецензія на монографію: Осіпова Т. Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: монографія.Прагматичні тенденції поступу лінгвістичної науки зумовлюють формування й розвиток нових теорій і напрямів, пов’язаних із виявленням потенційних можливостей мови й ефективністю їхнього використання в комунікації. Ця теза суголосна з позицією А. Загнітка, який зазначає: «Сучасна лінгвістика все більше уваги приділяє пошуку відповіді на щонайактуальніші питання сьогодення: як співвідноситься мова і мислення, як витворюється та функціонує мовна картина світу, як мовно-когнітивна свідомість індивіда співвідноситься з мовною свідомістю колективу, загальнонаціональним мовно-когнітивним простором…».
Olha Chernenko, Харківський Національний Педагогічний Університет Імені Г. С. Сковороди
Лінгвістичні студії pp 118-125; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.10

Abstract:
У статті висвітлено особливості мовної репрезентації концепту БОГ у поетичному ідіостилі В. С. Бойка. Аналіз концепту БОГ відіграє важливу роль при дослідженні духовних цінностей українського народу крізь призму самобутнього ментального коду за допомогою здобутків лінгвокогнітивних і лінгвокультурологічних учень. Складники аналізованого концепту є варіативними й становлять значний пласт для дослідження.Статтю присвячено видатному харківському письменнику й поету другої половини ХХ століття – В. С. Бойку. Указано, що у своїх творчих пошуках майстер слова часто звертається до концепту БОГ й експлікує низку смислових наповнень. При цьому визначено, які мовні засоби добирає митець для актуалізації у свідомості реципієнтів того чи іншого художньо-смислового наповнення. Проілюстровано ставлення поета до Бога й віри, еволюцію душевного й емоційного станів його свідомості.
Anatolii Moisiienko, Інститут Філології Київського Національного Університету Імені Тараса Шевченка
Лінгвістичні студії pp 154-156; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.14

Abstract:
Рецензія на монографію: Краснобаєва-Чорна Ж. . Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземіці: монографія [за ред. А. Загнітка]Наукова парадигма сучасного мовознавства визначувана посиленим зацікавленням мовною картиною світу як «цілісного, глобального образу світу, що знаходить знакове відображення в системі національної мови і відбитий у лексиці, фразеології, граматиці». Жанна Краснобаєва-Чорна, яскравий представник Донецької граматичної школи, очолюваної вже майже 30 років доктором філологічних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України Анатолієм Загнітком, знаходить достатньо нових аспектів для наукових пошуків у рамах зазначеної проблематики й акцентує увагу на особливостях кореляції фраземного рівня ціннісної картини світу (далі ЦКС) із кодами культури на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов. Наголосимо, що розвідка розкриває один із аспектів наукового проєкту «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика : комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137) кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (науковий керівник – проф. А. Загнітко).
Iryna Tsareva, Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ
Лінгвістичні студії pp 97-106; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.8

Abstract:
Розглянуто лінгвоцентричний аспект складання процесуальних актів кримінального судочинства. Визначено й систематизовано мовностилістичні особливості юридичних текстів. Формально-лінгвістичний метод дозволив опрацювати норми чинних КК та КПК України, підготувати низку пропозицій щодо вдосконалення юридичних текстів України. Установлено, що процес мовної діяльності носіїв мови опредметнюється в текстах, створених за різними моделями, у яких неоднаково реалізується потенціал дериваційного функціонування слова.
Olena Antoniuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, Anatoliy Zahnitko
Лінгвістичні студії pp 137-145; doi:10.31558/1815-3070.2020.39.12

Abstract:
Рецензована монографія Анатолія Поповського «Дещиця про українські прізвища» присвячена актуальним питанням сучасної лінгвістики – з’ясуванню походження, творення на основі певних мовних компонентів українських прізвищ, встановленню тенденцій їх активного функціонування в діловому мовленні, вживанню як образної характеристики в художніх творах, засобах масової інформації; виявленню причин деформаційних процесів на фонетичному, морфологічному, евфонімічному та інших рівнях.
Back to Top Top