Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Journal Information
ISSN / EISSN : 1822-8682 / 2538-8762
Current Publisher: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 54
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Gintarė Markauskienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 3-3; doi:10.15388/batp.2020.25

Abstract:
Keičiantis ekonominei situacijai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms yra keliami itin aukšti reikalavimai: pradedant nuo funkcinio, formalaus vadovavimo, aiškiai apibrėžto statuso bei darbo funkcijų, baigiant šiuolaikinio lyderio paveikslu, kuris apima savyje begales kompetencijų ir netgi charakterio savybių bei nuolat keičiasi. Nagrinėjant mokslinės problemos ištirtumo lygį, pastebima, kad dažniausiai tiriama kompetencijų svarba, aukščiausio lygmens vadovų bendradarbiavimas, nagrinėjama asmeninio tobulėjimo, lyderystės tema, taip pat, kokios svarbiausios vadovų kompetencijos gali nulemti verslo sėkmę. Moksliniuose darbuose nėra keliami klausimai, kurie analizuotų aukščiausio lygmens vadovų kompetencijų kitimą laike bei lūkesčius kompetencijoms nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms kaitą gerųjų praktikų kontekste. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, naudoti sisteminimo bei apibendrinimo metodai, analizuojama geroji praktika bei atliktas lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms tyrimas. Mokslinės literatūros analizės rezultatai atskleidė, kokios kompetencijų grupės yra labiausiai vertinamos šiandieninėje verslo aplinkoje, taip pat, kokias galimybes atvėrė bei kokius uždavinius iškėlė karantino režimas šių dienų lyderiams. Atlikus tyrimą buvo nustatytos svarbiausios kompetencijos, tai – aukšti etikos ir moralės standartai, greitas sprendimų priėmimas bei atsidavimas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi.
Jonas Mackevičius, Asta Šalienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 2-2; doi:10.15388/batp.2020.24

Abstract:
Didėjant poreikiui racionaliai naudoti išteklius, saugoti aplinką bei užtikrinti socialinę gerovę veiklos audito reikšmė didėja. Istorinės jo atsiradimo ištakų ir raidos žinios supratimą apie tai, kas yra veiklos auditas, kam jis skirtas, koks jo atlikimo tikslas, daro platesniu. Straipsnio tikslas - pateikti veiklos audito raidos etapus, reglamentavimą bei ypatumus teoriniu aspektu užsienio bei Lietuvos literatūroje. Tikslui pasiekti taikyti mokslinės literatūros analizės, istorinis, lyginamasis, informacijos grupavimo, sisteminimo ir apibendrinimo tyrimo metodai. Straipsnyje atskleidžiama veiklos audito transformacija iš socialinio audito atliekamo privataus kapitalo subjektuose iki šių dienų atliekamo veiklos audito, kuris yra reglamentuotas ir taikomas vertinti viešųjų subjektų veiklą. Straipsnyje veiklos audito raida nagrinėjama keturiais etapais: 1) 1940-1950 pirmieji bandymai veiklą vertinti net tik ekonominiais, bet ir socialiniais parametrais; 2) 1950-1970 vystosi du požiūriai išskiriant socialinius ir ekonominius parametrus; 3) 1970-1990 atsiranda veiklos audito srities standartai, reglamentavimas, pirmieji moksliniai tyrimai; 4) 1990-2020 koreguojami ir patvirtinami veiklos audito standartai ir gairės, plačiai atliekami moksliniai tyrimai. Kiekvienu nagrinėjamu laikotarpiu vyko skirtingos mokslinės diskusijos veiklos vertinimo ir veiklos audito tema. Taip pat straipsnyje atskleidžiama veiklos audito įvairiapusiškumo problema, kuri sudaro prielaidas tolesniems tyrimams.
Gytis Kaziukonis, Gerda Jurkonienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 1-1; doi:10.15388/batp.2020.23

Abstract:
Materiality levels are being used by auditors in different financial statement audit planning, procedure performance and results measurement stages. Thus, ensuring that financial statements are not significantly distorted. International standards on auditing contain extensive levels in materiality interpretation however, when determining materiality, it is underlined that auditor must be versed about audited company‘s sector and industry. The aim of the research is to analyze the industry factors which influence materiality determination levels in financial statement audit process and to establish the scheme of industry influence on materiality level determination. An article applies information collection, systematization and interpretation methods, analysis of Lithuanian and foreign scientific literature, audit regulatory legal acts. The analysis enabled to determine that industry significantly influence both planning and performance materiality also the allocation of the latter for accounting articles. The influence is determined by qualitative and quantitative industry factors. Theoretical model of industry influence on materiality determination is submitted in the framework below.
Asta Salienė, Daiva Tamulevičienė, Lionius Gaižauskas
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 7-7; doi:10.15388/batp.2020.22

Abstract:
Performance audit is a type of audit that evaluates and inspects an organizations’ activity based on the so-called 3E approach: economy, efficiency, effectiveness, and plays the most important role in institutions of public sector. During the implementation of the public sector reforms in recent decades, the concept of audit has been changing. Therefore, a need to re-evaluate the current definition of the audit and supplement it arose. It is also important to review the functions attributed to performance audit in order to define its ever-changing identity. The aim of the article: to evaluate the concepts of performance audit and the conceptual development of functions from a theoretical point of view. The article presents the analysis of performance audit concepts as well as a performance audit definition. The functions of performance audit have been distinguished, grouped, and evaluated based on how often they are mentioned in the literature. Two problems that make the implementation of the functions more challenging have been distinguished: contradictions among functions arise due to a diverse range of functions; due to versatility of the activity, the functions are difficult to evaluate, and measure and evaluation criteria are hard to establish.
Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas, Diana Bachtijeva
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 6-6; doi:10.15388/batp.2020.21

Abstract:
In the modern market economy conditions, financial information is very significant when evaluating the results of enterprises’ financial status and activity results. General economic, mathematical, heuristic methods are used for this type of analysis. The article analyses application opportunities for one of the mathematical research methods–time series–as well as its research instruments, discusses the place and role of interpolation methods in a financial analysis. The article reveals that interpolation methods which may be used to determined former values of an enterprise’s financial indicators or identify reasons which determined the enterprise’s financial status and activity results are the following: 1) graphic and arithmetic interpolation in a linear equation; 2) geometric interpolation based on the compound percentage formula and 3) interpolation by averaging.
Kamilė Medeckytė, Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 5-5; doi:10.15388/batp.2020.20

Abstract:
He application of strategic management accounting instruments in corporate governance is a significant tool for gaining a competitive advantage, increasing the existing market share, and improving the company’s performance. The article examines the development, concept, and significance of strategic management accounting. There are five areas of strategic management accounting: 1) costing; 2) planning, control, and performance measurement; 3) strategic decision-making; 4) competitor accounting; 5) customer accounting. The main instruments of each area, their advantages, challenges of implementation in enterprise management, and benefits for the efficiency of the organization have been identified.
Daiva Tamulevičienė, Jonas Mackevičius, Lionius Gaižauskas
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 4-4; doi:10.15388/batp.2020.19

Abstract:
Appropriate choice of the production cost calculation methods helps not only to estimate the production cost correctly, but also to correctly determine prices of products as well as their profit and profitability, draw up budgets, control expenses, make operational and prospective management decisions. The article analyses effective standard costing and normative methods that are still seldom applied in Lithuanian enterprises. A brief history of how the methods were created is provided. The advantages and aims as well as their similarities and differences are analysed. A methodology of applying standard costing and normative methods in manufacturing enterprises was prepared. Application of these methodologies is going to help managers and accountants to introduce the methods easier and at a lower cost.
Daiva Raziūnienė, Gintarė Juškaitė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 3-3; doi:10.15388/batp.2020.18

Abstract:
Klaidas nuo apgaulių galima atskirti tik atmetimo būdu, kai naudojama apgaulių aptikimo metodika, tikrinant rastą netikslumą. Straipsnyje aptariamos trys metodikos: apgaulės trikampis, santykinių rodiklių analizė ir teismo ekspertizė. Apgaulės trikampis ir santykinių rodiklių analizė padeda identifikuoti apgaules lengviau nei teismo ekspertizė, tačiau šiems metodams reikalingi papildomi įrodymai, kad būtų galima patvirtinti apgaulę. Naudojant teismo ekspertizę naudojamas dokumentų patikrinimas, todėl šiam metodui nereikalingi papildomi įrodymai, teismo ekspertas pagal savo kompetenciją daro sprendimą dėl klaidos ir apgaulės. Straipsnio tikslas - atlikti atvejo analizę, kuria siekiama išnagrinėjus dokumentų klastojimo atvejį, nustatyti klaidų ir apgaulių tyrimo eigą ir taikomus neleistinus veiksmus. Atvejo analizėje, naudojant dokumentų tikrinimą, palyginimą, darbuotojų apklausas buvo nustatyta apgaulė įmonės apskaitoje. Tyrimui atlikti taikyti tokie tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir sintezė, interpretavimas, dedukcija, sisteminimas, apibendrinimas, atvejo analizė.
Neringa Grincevičienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 1-1; doi:10.15388/batp.2020.16

Abstract:
The intensive penetration of information and communication technologies into the labour market has also determined the modernisation of work organization processes. The digitization of information and telecommunications enabled to perform most of intellectual activities not only in the work premises but also in other spaces distant from the main workplace. Thus, as the technology revolution gradually releases modern intellectual work from the constraints of the physical location, telework is becoming an increasingly accelerating trend in the world. Together with technological changes allowing to reach the employee 24 hours a day and 7 days a week create challenges for teleworkers seeking to successfully reconcile two areas of life – work and personal life. Employees from different fields, among them accounting, audit, finances, analysis and others that carry out tasks via telework face this challenge.Relevance of the scientific research problem formulated in this paper was determined by the lack of studies in the scientific research to date, which would evaluate the intensity of telework use as an important factor that has a different effect on work-life balance.The research aim is to reveal the effect of the intensity of telework use on employee work-life balance. A quantitative study – the survey of telework employees was conducted and 320 respondents were surveyed. The results of the empirical study revealed that the intensity of telework use had equally positive effect only on two dimensions of work-life balance: time intended for the family and friends and time intended for oneself.
Darius Vaicekauskas
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 2-2; doi:10.15388/batp.2020.17

Abstract:
Revenue accounting is one of the most important areas of financial accounting. Revenue is one of the key absolute financial ratios that reflects the economic benefits generated by entities that result in increased shareholders‘ equity. This article investigates the first time adoption of new IFRS 15 “Revenue from contracts with customers“ which in International financial reporting standards (hereinafter – IFRS) system is mandatory to apply starting from 1 January 2018. The new IFRS 15 supersedes the previous international accounting standards regulating revenue recognition and introduces a conceptual 5-step revenue recognition model. The purpose of this article is to evaluate the impact of the first-time adoption of IFRS 15 “Revenue from contracts with customers“ on the financial statements of Lithuanian listed companies. This purpose is achieved while using the following research methods: analysis of International financial reporting standards (IFRS) and scientific literature, as well as analysis of the content of financial statements. An empirical study revealed that the first-time adoption of IFRS 15 had no material impact on the financial statements of Lithuanian listed companies. Most of the companies surveyed applied the standard using a simplified retrospective modified method and did not pay much attention to the disclosure of first-time adoption. For those affected by the standard, the effect was mostly notable in the following areas: reclassifications of commissions and brokerage fees, changes in revenue recognition principles from the revenue recognition over a time to revenue recognition at specific point in time and vice versa.
Back to Top Top