Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Journal Information
ISSN / EISSN : 1822-8682 / 2538-8762
Current Publisher: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 54
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Kamilė Medeckytė, Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika pp 1-1; doi:10.15388/batp.2020.29

Abstract:
In recent decades, as the newly created internal and external environment conditions have radically changed the environment of business, the process of creating and implementing business strategy became more relevant. The data, generated by strategic management accounting, makes this process more efficient. The article examines the concept of the strategic management, its importance and related instruments. The article provides results of the research carried out to determine the level of awareness and application of strategic management accounting instruments in Lithuanian companies. Empirical research has shown that the level of awareness and application of the strategic management accounting instruments in Lithuanian companies is minor. The most common strategic management accounting instruments are as follows: customer profitability analysis, benchmarking, competitive position monitoring, strategic pricing, and strategic costing. The least known and, according to the research, the least applicable strategic management accounting instruments are: attribute costing, product life cycle accounting and brand value budgeting. According to the study, the most significant reason for the difficulties in implementing strategic management accounting instruments is the lack of time required to implement the instruments.
Diana Bachtijeva
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 6-6; doi:10.15388/batp.2020.28

Abstract:
The beginnings of accounting can be found even in the 14st century, when trade transactions began to be recorded in the books of account. To this day, accounting has evolved at certain stages, depending on goals were set for the accounting for that period. In the article after concluding the analysis of scientific sources the following are presented: the stages of accounting development, which were influenced not only by different Anglo-Saxon, Germanic and Latin accounting systems, but also by economic and political factors; the influence of accounting on the development of accounting theories is revealed. The concept of positive accounting theory, assumptions for manipulating accounting and the concept and application methods of earnings management and creative accounting are presented. Based on the research, a model of multi-paradigm approach is presented, in which the methodologies of normative and positive accounting theory can be fully applied. The proposed complexity of methodologies can help to solve not only the problems of creative accounting and earnings management, but also other problems of the 21st century. accounting issues.
Lina Matusevičienė, Kristina Rudžionienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 5-5; doi:10.15388/batp.2020.27

Abstract:
Annotation. Tax planning is a topic of interest for taxpayers, practitioners, public authorities and academics. Analyzing scientific literature on tax planning shows that some authors are looking at the tax planning process, while others are looking at the factors that determine tax planning. Although there are a number of scientific literature analysing these factors, it is noted that there is a need to systematize this literature. The purpose of the article is to identify the determinants of tax planning activities in companies and households. Methods used in the article: systematic analysis of scientific literature, systematization of information, comparison, generalization. After analyzing the scientific literature, authors provide a concept of tax planning and selected determinants that encourage and inhibit the involvement of both types of taxpayers in tax planning activities. After a theoretical analysis, it was found that corporate tax planning is influenced by the company's profitability, profit begor taxes, internationalisation, the scale of foreign operations, listing, capital receptivity and growth, development, size and leverage of the company, optimism of the company CEO, experience of his military service, lobbying, reputation and financial accounting issues. Household tax planning is influenced by taxpayers' age, income, intra-household income inequality, experience, a compendium tax system, its complexity, fines, the likelihood ofecassionisation. Religiousity is a factor that hampers the involvement of both businesses and households in tax planning activities. Keywords: tax planning, determinants, tax avoidance, households, company. JEL Code: H26
, Natalija Kurauskienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 4-4; doi:10.15388/batp.2020.26

Abstract:
The emergence and popularity of the cryptocurrency has caused a great deal of controversy in the scientific community over market development opportunities, further use of virtual money, and its integration into traditional accounting systems. The global financial market creates many opportunities to use electronic and virtual money for various types of transactions, and the question of how to record cryptocurrency and related transactions in accounting remains relevant. The aim of the research is to evaluate the alternatives of cryptocurrency accounting. For the research methods of scientific literature analysis, comparison, interpretation, information systematization, generalization were used. Although various authors, national and international accounting standards regulators provide their insights and recommendations on cryptocurrency accounting, a unified system has not been formed yet. Currently are analysed such alternatives of cryptocurrency accounting as financial asset, intangible asset or inventory.
Gintarė Markauskienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 3-3; doi:10.15388/batp.2020.25

Abstract:
Keičiantis ekonominei situacijai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms yra keliami itin aukšti reikalavimai: pradedant nuo funkcinio, formalaus vadovavimo, aiškiai apibrėžto statuso bei darbo funkcijų, baigiant šiuolaikinio lyderio paveikslu, kuris apima savyje begales kompetencijų ir netgi charakterio savybių bei nuolat keičiasi. Nagrinėjant mokslinės problemos ištirtumo lygį, pastebima, kad dažniausiai tiriama kompetencijų svarba, aukščiausio lygmens vadovų bendradarbiavimas, nagrinėjama asmeninio tobulėjimo, lyderystės tema, taip pat, kokios svarbiausios vadovų kompetencijos gali nulemti verslo sėkmę. Moksliniuose darbuose nėra keliami klausimai, kurie analizuotų aukščiausio lygmens vadovų kompetencijų kitimą laike bei lūkesčius kompetencijoms nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms kaitą gerųjų praktikų kontekste. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, naudoti sisteminimo bei apibendrinimo metodai, analizuojama geroji praktika bei atliktas lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms tyrimas. Mokslinės literatūros analizės rezultatai atskleidė, kokios kompetencijų grupės yra labiausiai vertinamos šiandieninėje verslo aplinkoje, taip pat, kokias galimybes atvėrė bei kokius uždavinius iškėlė karantino režimas šių dienų lyderiams. Atlikus tyrimą buvo nustatytos svarbiausios kompetencijos, tai – aukšti etikos ir moralės standartai, greitas sprendimų priėmimas bei atsidavimas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi.
Jonas Mackevičius, Asta Šalienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 2-2; doi:10.15388/batp.2020.24

Abstract:
Didėjant poreikiui racionaliai naudoti išteklius, saugoti aplinką bei užtikrinti socialinę gerovę veiklos audito reikšmė didėja. Istorinės jo atsiradimo ištakų ir raidos žinios supratimą apie tai, kas yra veiklos auditas, kam jis skirtas, koks jo atlikimo tikslas, daro platesniu. Straipsnio tikslas - pateikti veiklos audito raidos etapus, reglamentavimą bei ypatumus teoriniu aspektu užsienio bei Lietuvos literatūroje. Tikslui pasiekti taikyti mokslinės literatūros analizės, istorinis, lyginamasis, informacijos grupavimo, sisteminimo ir apibendrinimo tyrimo metodai. Straipsnyje atskleidžiama veiklos audito transformacija iš socialinio audito atliekamo privataus kapitalo subjektuose iki šių dienų atliekamo veiklos audito, kuris yra reglamentuotas ir taikomas vertinti viešųjų subjektų veiklą. Straipsnyje veiklos audito raida nagrinėjama keturiais etapais: 1) 1940-1950 pirmieji bandymai veiklą vertinti net tik ekonominiais, bet ir socialiniais parametrais; 2) 1950-1970 vystosi du požiūriai išskiriant socialinius ir ekonominius parametrus; 3) 1970-1990 atsiranda veiklos audito srities standartai, reglamentavimas, pirmieji moksliniai tyrimai; 4) 1990-2020 koreguojami ir patvirtinami veiklos audito standartai ir gairės, plačiai atliekami moksliniai tyrimai. Kiekvienu nagrinėjamu laikotarpiu vyko skirtingos mokslinės diskusijos veiklos vertinimo ir veiklos audito tema. Taip pat straipsnyje atskleidžiama veiklos audito įvairiapusiškumo problema, kuri sudaro prielaidas tolesniems tyrimams.
Gytis Kaziukonis, Gerda Jurkonienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 22, pp 1-1; doi:10.15388/batp.2020.23

Abstract:
Materiality levels are being used by auditors in different financial statement audit planning, procedure performance and results measurement stages. Thus, ensuring that financial statements are not significantly distorted. International standards on auditing contain extensive levels in materiality interpretation however, when determining materiality, it is underlined that auditor must be versed about audited company‘s sector and industry. The aim of the research is to analyze the industry factors which influence materiality determination levels in financial statement audit process and to establish the scheme of industry influence on materiality level determination. An article applies information collection, systematization and interpretation methods, analysis of Lithuanian and foreign scientific literature, audit regulatory legal acts. The analysis enabled to determine that industry significantly influence both planning and performance materiality also the allocation of the latter for accounting articles. The influence is determined by qualitative and quantitative industry factors. Theoretical model of industry influence on materiality determination is submitted in the framework below.
Asta Salienė, Daiva Tamulevičienė, Lionius Gaižauskas
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 7-7; doi:10.15388/batp.2020.22

Abstract:
Performance audit is a type of audit that evaluates and inspects an organizations’ activity based on the so-called 3E approach: economy, efficiency, effectiveness, and plays the most important role in institutions of public sector. During the implementation of the public sector reforms in recent decades, the concept of audit has been changing. Therefore, a need to re-evaluate the current definition of the audit and supplement it arose. It is also important to review the functions attributed to performance audit in order to define its ever-changing identity. The aim of the article: to evaluate the concepts of performance audit and the conceptual development of functions from a theoretical point of view. The article presents the analysis of performance audit concepts as well as a performance audit definition. The functions of performance audit have been distinguished, grouped, and evaluated based on how often they are mentioned in the literature. Two problems that make the implementation of the functions more challenging have been distinguished: contradictions among functions arise due to a diverse range of functions; due to versatility of the activity, the functions are difficult to evaluate, and measure and evaluation criteria are hard to establish.
Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas, Diana Bachtijeva
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 6-6; doi:10.15388/batp.2020.21

Abstract:
In the modern market economy conditions, financial information is very significant when evaluating the results of enterprises’ financial status and activity results. General economic, mathematical, heuristic methods are used for this type of analysis. The article analyses application opportunities for one of the mathematical research methods–time series–as well as its research instruments, discusses the place and role of interpolation methods in a financial analysis. The article reveals that interpolation methods which may be used to determined former values of an enterprise’s financial indicators or identify reasons which determined the enterprise’s financial status and activity results are the following: 1) graphic and arithmetic interpolation in a linear equation; 2) geometric interpolation based on the compound percentage formula and 3) interpolation by averaging.
Kamilė Medeckytė, Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, Volume 21, pp 5-5; doi:10.15388/batp.2020.20

Abstract:
He application of strategic management accounting instruments in corporate governance is a significant tool for gaining a competitive advantage, increasing the existing market share, and improving the company’s performance. The article examines the development, concept, and significance of strategic management accounting. There are five areas of strategic management accounting: 1) costing; 2) planning, control, and performance measurement; 3) strategic decision-making; 4) competitor accounting; 5) customer accounting. The main instruments of each area, their advantages, challenges of implementation in enterprise management, and benefits for the efficiency of the organization have been identified.
Back to Top Top