Mediterranean Journal of Educational Research

Journal Information
ISSN : 13090682
Current Publisher: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 174
Filter:

Latest articles in this journal

Kenan Baş, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 668-691; doi:10.29329/mjer.2020.234.32

Asuman Yüksel, Uludag University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 592-606; doi:10.29329/mjer.2020.234.28

Meltem Duran, Giresun Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 648-667; doi:10.29329/mjer.2020.234.31

Kürşat Cesur, Çanakkale Onsekiz Mart University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 577-591; doi:10.29329/mjer.2020.234.27

Erhan Ekici, Adnan Menderes University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 607-625; doi:10.29329/mjer.2020.234.29

Aylin Beyoğlu & Tuğba Bayrakdar Meral Per, Abant Izzet Baysal University, Aylin Beyoğlu, Tuğba Bayrakdar, Trakya University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 626-647; doi:10.29329/mjer.2020.234.30

Abstract:
Eğitimde maksimum verimliliği sağlamak için yapılması gerekenlerin başında, gerekli nitelikte öğretmeni istihdam etmek ve ondan en yüksek verimi almaya çalışmak gelmektedir. Ülkenin gereksinim duyduğu, ilk ve orta öğretim kurumlarına alanında donanımlı, sanatçı kişiliği gelişmiş, özgüvenli ve çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretime açılan güzel sanatlar eğitimi bölümleri resim-iş öğretmenliği anabilim dallarından mezun olan öğrenciler, sanat eğitimi aracılığıyla eğitimin öngördüğü çok yönlü eğitilmiş insan tipine ulaşmakta en büyük rolü oynamaktadır. Bu nedenle resim-iş öğretmenliği alanından yeterli sayıda öğretmen istihdam edilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, resim-iş öğretmenliği öğretmen adaylarının gözünden Türkiye’de öğretmen istihdamı konusunu değerlendirmektir. Araştırmaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 63 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmen Adayı Kişisel Bilgi Formu ve yarı yapılandırılmış İstihdam Görüş Formu (İGF) kullanılmıştır. Araştırma sırasında elde edilen nitel veriler içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Resim-iş öğretmenliği bölümünü tercih ederken bölümün istihdam koşulları açısından öncelikli olarak Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girerek öğretmen olmak olduğu saptanmıştır. Görsel sanatlar öğretmeni istihdamında öğretmen adaylarının eğitimleri süresince aldıkları alan bilgisine ve yeteneklerine yönelik değerlendirilme yapılmasının ön plana çıktığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bulgulara dayanılarak öğretmen adaylarının istihdam sorunlarına ilişkin görüşleri ve önerileri tartışılmıştır.
Gözde Çava Kuru, Ministry Of Education, Gözde Çava Kuru & Süleyman Can, Faculty of Education
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 445-461; doi:10.29329/mjer.2020.234.21

Fatih Camadan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fatih Camadan & Merve Akdeniz
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 195-223; doi:10.29329/mjer.2020.234.10

Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi, Ahmet Su, Sabiha Dulay, Ibahim ÜTÜK, Bahçeşehir Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 21-39; doi:10.29329/mjer.2020.234.2

Mehmet Toran, Istanbul Kultur University, Mehmet Toran & Özge Hacıfazlıoğlu, Hasan Kalyoncu University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 14, pp 377-392; doi:10.29329/mjer.2020.234.18