Mediterranean Journal of Educational Research

Journal Information
ISSN : 1309-0682
Published by: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 271
Filter:

Latest articles in this journal

Ebru Hasibe Tanju Aslışen, Hacı Bayram Veli University, Ebru Hasibe Tanju Aslışen & Görsev Sönmez, Biruni University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 41-52; https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.3

Abstract:
Love is believed to be the source of many positive emotions in various fields including teaching profession. To put it simply, a teacher who likes children is compassionate, merciful and well intentioned. As a result, the state of teachers’ tendency to like children is considered to be related to their attitudes towards their profession. Therefore, the present study aims at investigating whether there is a relationship between the undergraduate teacher education faculty students’ tendency of liking children and their choosing teaching as a profession. Following the mixed methods approach, the study used questionnaire to collect the participants’ relevant demographic data such as participants’ gender, type of high school they graduated, and the place where they were raised. For this purpose, 224 undergraduate students majoring in teaching were administered the Turkish version of Barnett’s Liking of Children Scale. In addition to quantitative data received from this scale, three open-ended questions were administered to 50 randomly selected participants after the scale administration in a written form. The purpose is to investigate the reasons of their choosing teaching as a profession both in the beginning and at the end of their teacher education. Statistical analysis revealed that female undergraduates’ tendency to liking of children is more effective on choosing teaching as a profession. However, other independent variables were found not to be effective. Results of qualitative analysis showed that, liking children, finding a job easily and the suitability of teaching to their personality were the major reasons to choose this job both at the beginning and at the end of teacher education program. The implications for different fields and groups such as teacher education programs, Ministry of National Education, parents and prospective teachers were also provided in the study.
Meltem Coşkun, Hacettepe Üniversitesi, Meltem Coşkun & Necla Turanlı
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 53-73; https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.4

Abstract:
Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” konusuna yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 9 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada “süreklilik” konusuna yönelik bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda devam eden, tanım kullanma, süreklilik çeşitleri, limit, türev, integral, grafik, somut ifadeler ve soyut ifadeler olmak üzere 9 kategori oluşturulmuştur. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” kavramını tanımlar iken imajları doğrultusunda yanıt verdikleri; imajlarında ise “süreklilik” kavramının grafiksel temsillerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının imajlarında var olan grafiksel temsillerde ise herhangi bir kopukluğun olmadığı sürekli fonksiyonların grafikleri ile sınırlı olduğu belirlenmiştir.
Şerife Hülya Kurt, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 1-25; https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.1

Abstract:
Okul öncesi sınıf yönetimi konusunda gözlemsel verilere dayanılarak yapılan çalışmalar öğretmenlerin kontrolü sağlamaya yönelik (tepkisel) disiplin yaklaşımlarını sınıflarında tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Hümanist yaklaşımı modelinde açık şekilde yansıtan Thomas GORDON (1918-2002) sınıflarda önlemsel ve eğiten disiplinin hakim olması gerektiğini savunmaktadır. Okul deneyiminde ilk tecrübelerin kazanıldığı dönem olan okul öncesi eğitim sınıflarında öz-disiplini sağlamaya çalışan bir sınıf yönetimi hakim olmalıdır. Bu doğrultuda bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştığı disiplin problemlerine yönelik algı ve yaşantılarını disiplin modellerinden Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli (ÖEE) bağlamında bir öğretmenin uygulamaları ele alınarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla sınıfta çeşitli tarihlerde gözlemler yapılmıştır. Gözlemler bittikten sonra öğretmenin sınıf yönetimi konusunda algısını öğrenmek amacıyla görüşme yapılmıştır. Yapılan gözlem ve görüşme sonucunda toplanan nitel veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarında ÖEE yaklaşımı bağlamında öğretmenin sınıf yönetim uygulamaları değerlendirilmiş olup, öğretmenin disiplin yaklaşımının birçok yönüyle davranışçı yaklaşımlar içinde değerlendirilen Güvengen Disiplin Modeline yakın olduğu görülmüştür.
Ayten Pinar Bal, Cukurova University, Ayten Pinar Bal & Ufuk Arslan
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 26-40; https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.2

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik matematik öğretim programını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu, Adana ili merkez ilçelerinde (Seyhan ve Çukurova) basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 473 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizi aşamasında ise sırası ile açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ölçek 14 madde ve üç faktörden oluşan bir yapıya sahiptir. Ölçeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir seviye olduğu sonucuna ulaşılmıştır (χ2/sd=1.99; RMSEA=.024; SRMR=.020; RMR=.01; GFI=0.93; CFI= 0.94). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise kazanım alt faktörü için .78; içerik alt faktörü için .75 ve öğrenme öğretme süreci alt faktörü için .76 ve toplam puan için .80 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen ölçeğin matematik öğretim programını değerlendirebilecek nitelikte hem geçerli ve hem de güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Mine Karanfil, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Mine Karanfil & Enver Yolcu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 74-101; https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.5

Abstract:
Araştırmanın temel amacı, okulöncesi çocukların aile temalı resimlerinin göstergebilimsel olarak incelemektir. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında, Çanakkale ili merkezinden seçilen bir devlet ilköğretim okulunda eğitim gören 6 yaş (72 aylık) grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, verilerin çözümlenmesi ve amaca uygun bir derinleşme sağlanabilmesi için, 58 katılımcı içinden olasılığa dayalı örnekleme türünden basit tesadüfî örnekleme ile 5 kız ve 5 erkek toplam 10 öğrenci seçilerek oluşturulmuştur. Uygulamaya, 2013 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Etkinlik Programı’na uygun olarak üç haftalık “Bireysel Etkinlik” planlarıyla başlanmıştır. Nitel araştırma türünden olgubilim deseni ile desenlenen araştırmanın verileri, 3 hafta süresince “Aile” ana teması altında yer alan "Misafirlerimiz Var", "Ailece Yemekteyiz" ve "Benim Güzel Odam" alt temaları ile yapılan resimler ve öğrencilerle gerçekleştirilen yapılandırılmamış görüşmeler yoluyla toplanmış ve göstergebilimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların resimlerinde öznel ve kültürel değerlere yer verdikleri; kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilenlerin benzerlik taşıdığı görülmüştür. Kızların resimlerinde kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilen üçlemeleri ile erkeklerin resimlerindeki üçlemelerin çözümlemelerinde farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.
Faden Topuz, Dokuz Eylül University, Faden Topuz & Berna Cantürk Günhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 55-80; https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.4

Abstract:
Türkiye örnekleminde matematik eğitiminde argümantasyon temelli yapılan araştırmaları incelenmek amacıyla Ulusal Tez Merkezi/TR Dizin ve sempozyumlardaki bildiriler kapsamında gelişmiş tarama yapılmıştır. Yapılan taramada 2011-2019 yılları arasında 11 lisansüstü tez, 12 makale ve 7 bildiri toplam 30 araştırma analize dahil edilmiştir. Araştırmalar, betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmalar yapıldığı yıl, yayın türü, yayın dili, öğrenme alanları, argümanların incelenmesinde kullanılan model, araştırmanın modeli-deseni, örneklem düzeyi-büyüklüğü ve örnekleme çeşidi, veri toplama araçları, geçerlik-güvenirlik sağlanması ve veri analizi yöntemleri açılarından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda araştırmalarının çoğunun yayın dilinin Türkçe olduğu, çalışmaların en fazla lisans düzeyinde yapıldığı saptanmıştır. Araştırmaların genellikle az sayıda katılımcıyla yürütüldüğü görülmüştür. Katılımcıların seçiminde çoğunlukla amaçlı örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmaları, çalışılan öğrenme alanları düzeyinde incelediğimizde ise en çok geometri alanında çalışıldığı belirlenmiştir. Araştırmalarda çoğunlukla nitel ve karma model tercih edilmiştir. Verilerin toplanma aracı olarak da en çok açık uçlu sorular, etkinlik-çalışma yaprağı ve veri çeşitlemesi kullanılmıştır. Nicel modelin kullanıldığı araştırmalarda başarı, kaygı ve tutum değişkenlerinin ele alındığı saptanmıştır. Verilerin analizinde çoğunlukla Toulmin argüman modeli kullanılırken farklı teorik perspektiflerden de yararlanılmıştır. Sonuçlarla öğretmenlere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
Ahmet Yıldız, Education, Ahmet Yıldız & Ali Türkdoğan, Eğitim Fakültesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 95-111; https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.6

Abstract:
Bu çalışma Türkiye’de 2007 yılından 2020 yılına kadar matematik eğitimi alanında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimini konu edinen yüksek lisan/doktora tezlerinin tematik bir incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma örneklemini, belirtilen tarihlerde yazılmış Türkiye’de yürütülen ve YÖK Tez İzleme Merkezi’nden ulaşılabilen 53 tane yüksek lisans/doktora tezi oluşturmaktadır. Ulaşılan tezler; tematik analiz tekniği ile örneklem/katılımcı özellikleri, konu, öğrenim düzeyi, yayın yılı, yürütüldükleri üniversiteler, tezin yöntemi, veri toplama teknikleri gibi özellikler bağlamında incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen tezlerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans tezlerinden oluşmaktadır. İlgili alandaki ilk tez 2007 yılında yazılmış bir tez iken ilerleyen yıllarda yürütülen tez çalışmalarının arttığı görülmüştür. Çalışılan konuların daha çok özel yetenekli öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı/algı/tutum/öz-yeterlikleri, matematiksel yaratıcılıkları ve problem çözme/kurma becerileri üzerine olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular neticesinde uygulayıcılara ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Olivera Rashikj Canevska, Ss. Cyril and Methodius University, Olivera Rashikj Canevska & Nergis Ramo Akgün, Çanakkale Onsekiz Mart University Education Faculty
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 189-200; https://doi.org/10.29329/mjer.2020.3670.10

Abstract:
Play is a normal expression in children, which can be influenced by ethnicity, language, religion or other cultural aspects. Play has an exceptional meaning for optimal child development. Its importance is recognized as a fundamental child right. In the developmental process of social skills two dimensions have a crucial role in the game: symbolic and social. Not only is it central, but it is crucial for a child's development, the intense motor and sensory stimulation that results from play helps normal brain development and prevents neuronal loss. On the other hand, the game is not only important for promoting normal child development, it also has invaluable therapeutic power. Play is one of the most beautiful children activity, and it has an invaluable role in their mental, physical, aesthetic, emotional and ethical development, as well as in the development of their identity. Play is also one of the ways to independence, and therefore has a unique place in the life of every child. It is a natural process in which natural conditions allow the child to react easily and show his emotions, moods and desires. That way, the child is equal with other children and can cooperate with them. The main goal of the study was to determine the frequency and type of play activities preferred by children with disabilities, as well as to emphasize the therapeutic power of play. The method of comparative and descriptive analysis and the method of generalization were applied. From the technique’s analysis of the contemporary literature and a scale for assessment of play activities were applied. The sample consisted of 32 children with developmental disabilities aged 7-12 years. The obtained results emphasized the importance of using play therapy in children with disabilities, given that in 72% of respondents, the most common activity is watching TV or using a computer.
Cahit Pesen & Halil Coşkun Çelik Mustafa Obay, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Cahit Pesen, Halil Coşkun Çelik, Siirt University Education Faculty
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 164-188; https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.9

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, matematiksel modelleme öğretim modeli esas alınarak gerçekleştirilen öğretim deneyiyle öğretmenlerin matematiksel modelleme öğretim yeterliklerini geliştirmek ve öğretim modeli sürecine ilişkin düşüncelerini tespit etmektir. Araştırmanın diğer bir amacı, gerçekleştirilen öğretim deneyinin öğretmenlerin matematik öğretim yaklaşımlarına etkisini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desende tasarlanan bu çalışma, bir devlet üniversitesinin fen bilimleri enstitüsü yüksek lisans programlarından matematik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 10 matematik öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. “Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme” dersi kapsamında gerçekleştirilen öğretim deneyindeki katılımcılara dört eylem uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla katılımcıların eylemlere ilişkin görüşleri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretim deneyinin öğretmenlerin modellemeye ilişkin bilinçli ve sistematik bir yaklaşım kazanmasına, günlük yaşamı yorumlamada farklı bakış açısının gelişmesine, çok önemli bir beceri olan matematikselleştirme ve problem çözme becerisinin gelişmesine katkı sağladığı, diğer bir deyişle, öğretim deneyinin etkili pedagoji bilgi tabanının geliştirilmesi için gerekli fırsatı sunduğu söylenebilir. Matematiksel modelleme uygulamalarında öğretmenlerin daha çok deneyim kazanmaları için lisans programında yer verilen alan eğitimi derslerinde matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamalarına daha çok yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Betül Timur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Betül Timur & Mehmet Fatih Taşar, Education
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 15, pp 1-14; https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.1

Abstract:
Bu çalışmanın amacı teknoloji destekli öğretimlerim fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüvenlerine ve fen öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla 6., 7., ve 8. sınıf düzeyinde kuvvet ve hareket üniteleri seçilmiş ve deneysel bir araştırma tasarlanmıştır. Çalışmaya bir büyükşehir üniversitesindeki bahar döneminde, fen bilgisi öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma verilerinin toplanabilmesi için TPAB özgüven ölçeği ve bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inancı ölçeğinin uyarlama çalışmaları yapılmıştır. 30 öğretmen adayından elde edilen verilerin analizi SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular teknoloji destekli öğretimlerin fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB özgüvenlerini, fen öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarını gelişimine etkili olduğunu göstermektedir.
Back to Top Top