Materials Science and Engineering: A

Journal Information
ISSN : 0921-5093
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 39,118
Current Coverage
SCOPUS
EI COMPENDEX
PUBMED
SCIE
INSPEC
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yongjian Fang, Yali Zhang, Min-Kyeom Kim, Hyung-Ick Kim, Jonghwan No, Ziyang Duan, Quan Yuan, Jonghwan Suhr
Published: 1 October 2022
Materials Science and Engineering: A, Volume 855; https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143891

Chenpeng Tong, Victoria A. Yardley, , Qi Rong, Xuetao Li, Boming Zhang, Dechao Xu, Jianguo Lin
Published: 1 October 2022
Materials Science and Engineering: A, Volume 855; https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143914

Anna Eftifeeva, , Eleonora Yanushonite, Irina Kurlevskaya, Ekaterina Timofeeva, Aida Tokhmetova, , , Yuriy Chumlyakov
Published: 1 October 2022
Materials Science and Engineering: A, Volume 855; https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143855

Jian Gao, Quanquan Han, Liqiao Wang, Zhongyi Liu, Shwe Soe, Zhenhua Zhang, Yuchen Gu
Published: 1 October 2022
Materials Science and Engineering: A, Volume 855; https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143879

Back to Top Top