Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Journal Information
ISSN : 25647601
Total articles ≅ 61
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Hasan Yılmaz
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 3-30; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Abstract:Helikopter anne baba kavramının 30 yıllık bir geçmişi vardır. Bu çocuk yetiştirme tutumu; anne babanın çocuğu üzerinde aşırı kontrol sağlama çabası, ortada somut sebepler bulunmasa dahi çocuğunun başına gelebilecek herhangi olası bir zarar veya başarısızlığı önlemek için abartılı bir telaş ve çocuğa ihtiyaçlarının ötesinde özveri ile kendini gösterir. Bu araştırmanın amacı, algılanan helikopter ebeveyn tutumunu; anne ve baba düzeyinde etik konular, güven-temel yaşam, akademik yaşam ve duygusal yaşam boyutlarında ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir araç üretmektir. Araştırmanın örneklemi 13-45 yaş grubundan 2020 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler üzerinde AFA, DFA ve iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ayrıca uyum geçerliğini sınamak için korelasyon katsayıları bulunmuştur. Ölçeğin anne formunun ait uyum endeksleri; χ2/sd= 10,05, RMSEA=0,07, SRMR=0,054, CFI=0,95, NFI=0,94, NNFI= 0,94, GFI=0,91, AGFI=0,90; baba formu için ise; χ2/sd=5,51, RMSEA=0,050, SRMR=0,045, CFI=0,96, NFI=0,95, NNFI=0,95, GFI=0,95, AGFI=0,94 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayıları .85 ve .83’dür. Ayrıca iki ayrı araçla test edilen uyum geçerliliği verileri, her iki form ve dört boyut için yeterli bulunmuştur. Geliştirilen ölçek; araştırmacılar, eğitimciler, çocuk gelişimi uzmanları tarafından, ebeveynlerin anne ve baba düzeyinde helikopter tutumlarını saptayabilecek nitelikleri taşımaktadır.
Meryem Nur Çelik, Ikbal Tuba Şahin-Sak
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 55-75; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931132

Abstract:Data for this phenomenological study of preschoolers’ prejudices were collected through an interview protocol developed by the researchers. The participants, selected using purposeful sampling, were 100 four- to six-year-old children from Van, Turkey. For data analysis, coders looked firstly at word or phrase repetition, and then at the connectors the children used. This revealed that the children had several distinct prejudices related to each of seven main themes drawn from the existing literature: (1) race, (2) age, (3) physical abilities, (4) physical characteristics, (5) economic class, (6) gender and (7) family composition. However, some of the children’s prejudices were nested and interrelated. For instance, when expressing prejudices related to age, they tended to exhibit their prejudices related to gender or physical characteristics.
Yıldız Güven, Ebru Ayvaz, Ilkay Göktaş
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 76-97; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931130

Abstract:Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı becerileri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Okul öncesi eğitime devam etmekte olan 60-68 ay grubundan 43’ü kız, 39’u erkek olmak üzere toplam 82 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, belirlenen iki değişkenin ölçülmesine ve aralarındaki ilişkinin derecesinin saptanmasına dayanan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çocukların sosyal problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve zihin kuramı becerilerini ölçmek amacıyla Zihin Kuramı Testleri kullanılmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre çocukların sosyal problem çözme becerileri ve zihin kuramı becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre çocukların zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocukların zihin kuramı becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine ilişkin toplam varyansın %68’ini açıkladığı görülmektedir.
Şenay Özen Altınkaynak
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 98-116; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931131

Abstract:Bu araştırmanın amacı, annelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel desende yürütülen araştırma sürecinde uygulanan Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının öncesinde ve sonrasında aileler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Kars ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilkokulun anasınıfında eğitimin gören 25 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada ailelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını belirlemek için içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, uygulanan programının öncesinde ve sonrasında ailelerle yapılan görüşmelerin farklılaştığını, ikinci görüşmelerde ailelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin ve uygulamalarının olumlu yönde değiştiğini göstermiştir.
Serap Erdoğan, Mehmet Toran, Nalan Kuru Turaşlı
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 1-2; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931134

Abstract:Değerli okuyucular ve araştırmacılar,2019 yılı Mart ayında Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin (EÇÇD) üçüncü cildi birinci sayısı ile bilimsel olarak zengin içerik ile uluslararası indekslerde yer almaya devam ediyoruz. Şunu belirtmeliyim ki; coşkulu bir heyecanla yayımlamaya devam ettiğimiz dergimize cesaret ve güç veren Yönetim Kurulumuza buradan teşekkürlerimi iletiyorum.Bu sayımızda derleme makale olarak Şuheda Bozkurt Yükçü, Aslı İzoğlu Tok ve Saniye Bencik Kanga tarafından kaleme alınan ilk makale “Çocuk edebiyatının geldiği son nokta: Okul öncesi dönem resimli e-kitaplara gelişimsel bir bakış” başlığını taşıyor. Yazarların bu çalışması, çocuk edebiyatında güncel konu başlıklarından e-kitap özelliklerine dikkat çekmektedir. Diğer derleme makale Sadiye Keleş ve Özlem Yurt tarafından kaleme alınmıştır. Araştırma başlığı “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı” karşımıza çıkmaktadır. Yazarlar bu çalışmaları ile düşünmenin, çocuk ile etkileşim halindeki tüm bireyler için görünür olmasını hedefleyen, kısa, tekrarlanabilir, esnek mini stratejiler olan ve Düşünme Rutinlerinin kullanımını hedefleyen Görünür Düşünme Yaklaşımı hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.Bu sayımızda araştırma makalesi olarak Asiye İvrendi, Nilgün Cevher-Kalburan, Ellen Beate Hansen Sandseter, Rune Storli ve Anne Holla Sivertsen tarafından yapılan “Çocukların, annelerin ve okul öncesi öğretmenlerinin oyun algıları: Türkiye ve Norveç bulguları” başlıklı makale dikkati çekmektedir. Bu çalışama kültürler arası bir çalışma olup, çocukların, annelerin ve öğretmenlerin Türk ve Norveç kültürlerindeki mevcut oyun algılamalarını, analitik araç olarak Kültürel Tarihsel Aktivite Kuramı çerçevesinde incelemiştir. Diğer çalışma Hasan Yılmaz tarafından yapılan “İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanımızda tutum ölçeklerine olan ihtiyaç düşünüldüğünde katkı sağlayan bir çalışma olduğu görülmektedir. Meryem Nur Çelik ve İkbal Tuba Şahin-Sak tarafından yapılan diğer araştırmada “Okul öncesi dönem çocuklarının ön yargıları: Fenomenolojik bir çalışma” ile yazarlar ırk, yaş, fiziksel yeterlilikler, fiziksel özellikler, ekonomik durum, cinsiyet ve aile yapısı faktörlerine yönelik çocukların ön yargıları olduğuna ilişkin bulgulara ulaşmışlardır. Yıldız Güven, Ebru Ayvaz ve İlkay Göktaş tarafından yapılan bir diğer araştırmada “Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlığı bizi karşılamaktadır. Şenay Özen Altınkaynak...
Eccd Jecs
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931135

Asiye Ivrendi, Nilgün Cevher-Kalburan, Ellen Beate Hansen Sandseter, Rune Storli, Anne Holla Sivertsen
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 32-54; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931119

Abstract:This cross-cultural study aims to explore children’s, mothers’, and teachers’ current perceptions of play in Turkish and Norwegian cultures by using the Cultural Historical Action Theory framework as an analytical tool. The participants included 40 children enrolled in preschools, 39 mothers, and 10 teachers. In this cross cultural comparative study, structured interviews were used to collect the data. The results revealed one common theme across the participants’ definitions of play, the feelings related to play. All three groups expressed play as a way of having fun. Another common theme for the adults from both countries were the ideas that, play is important for children’s learning and development and, it is impossible to think of an alternative to play. Both Norwegian and Turkish children defined play as different examples, such as cars, bicycles and balls. While Norwegian teachers defined play as a context in which children make their own decisions, both Norwegian and Turkish teachers considered play socialize with friends and to be a way of communication. The concept of adults as the community of play and children as the actors of play deserve more attention
Şuheda Bozkurt Yükçü, Aslı İzoğlu Tok, Saniye Bencik Kangal
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 139-164; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931122

Abstract:Okul öncesi dönem yaşamın ileriki dönemlerine etki eden hassas bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun birincil çevresi olan ebeveyn etkileşimlerinin yanında çocuğa sunulacak materyaller, oyuncaklar ve kitaplar gibi uyaran bakımında zengin bir çevre çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk için uyaran bakımından zengin çevrenin temel unsurları arasında yer almaktadır. Çocuklar için hazırlanan kitaplar, çocuğun okurken zevk almasına, eğlenirken öğrenmesine, hayal dünyasının gelişmesine, dil becerilerine katkı sağlamalı ve kitabın hayatındaki yerini kavramasına yardımcı olmalıdır. Son dönemlerde teknolojik gelişmeler, çocuk edebiyatında da etkisini göstermiş ve resimli e-kitaplar ortaya çıkmıştır. Ancak resimli e-kitapların, çocuğun gelişimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı konusu halen açıklığa kavuşmuş bir konu değildir. Bu nedenle, resimli e-kitaplara ilişkin gelişimsel bir bakış açısına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, bu derleme çalışmasında resimli e-kitaplar çocuk edebiyatının geldiği son nokta olarak ele alınmış ve gelişimsel bir bakış açısı ile söz konusu olumlu ve olumsuz özellikleri tartışılmıştır.
Sadiye Keleş, Özlem Yurt
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 3, pp 117-138; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931124

Abstract:Düşünmenin öğretilmesine ilişkin çabalar uzun yıllardır devam etmektedir. Son yıllarda bilimsel araştırmalardan elde edilen bulgular, özellikle öğretmenlerin sahip oldukları çeşitli özelliklerin, düşünmeyi öğretme konusunda kritik değere sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu özellikleri; öğretmenlerin öğretim faaliyetlerinde benimsediği yaklaşımlar, öğretim stratejileri (bireysel ya da iş birliğine dayalı etkinlik tercihleri), sınıf yönetimi yaklaşımları ve düşünmeyi öğretme konusundaki öz-yeterlilik düzeyleri olarak sıralamak mümkündür. Düşünme doğası gereği soyuttur; çocukların düşünme süreçlerinin açık ve izlenebilir hale getirilmesi, hem çocukların kendi öğrenme süreçlerini takip edebilmesi hem de okul ortamında düşünme kültürünün inşa edilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu noktada öğretmenlere, çocukların düşünme süreçlerini somutlaştırmalarını sağlayacak çeşitli eğitsel uygulamalar gerçekleştirmelerine yönelik farklı yöntem ve stratejilerin sunulması bu süreci destekleyecektir. Bu çalışmada düşünmenin, çocuk ile etkileşim halindeki tüm bireyler (diğer çocuklar, öğretmenler ve aileler gibi) için görünür olmasını hedefleyen, kısa, tekrarlanabilir, esnek mini stratejiler olan ve Düşünme Rutinleri’nin kullanımını hedefleyen Görünür Düşünme Yaklaşımı hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Harvard Üniversitesi’nde başlatılmış olan Project Zero’ nun alt projelerinden yalnızca biri olan Görünür Düşünme Yaklaşımı, kişilerin düşünme eğilimlerini harekete geçirecek ve onları düzenleyecek, her eğitim kademesinde kullanılabilen, tekrarlanabilir ve esnek bir öğrenme – öğretme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ile gerçekleştirilen düşünme rutinleri ile okul ya da sınıflarda düşünme kültürünün gelişimini destekleyici çeşitli rutinlere ilişkin sınıf içi örnek uygulamalara yer verilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları; Bunu Neden Söylüyorsun?, Düşün/Bul/Keşfet, Düşün/Eşleş/Paylaş, Eskiden………….. Düşünürdüm/Şimdi……Düşünüyorum, Bak/Düşün/Merak Et, Pusula Noktaları, Başlangıç/Orta/Son ve Yakınlaştır’dır.
Zeynep Temiz, Güliz Karaarslan Semiz
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Volume 2, pp 556-570; doi:10.24130/eccd-jecs.1967201823103

Abstract:The purpose of this study was to integrate nature and natural materials in art activities in pre-school education setting. Eight pre-service early childhood teachers taking practicum course participated in this study. Pre-service teachers were encouraged to use nature and natural materials in art activities through ten weeks period. Qualitative data consisted of art activities conducted with natural materials in the practicum course and interviews conducted with pre-service teachers before and after they applied their activities. Findings of the study revealed that pre-service teachers used unusual and engaging material compared to conventional stationary materials generally used in art activities. Pre-service teachers’ art materials included stones, leaves, soil, sand, bones, fruits, animal products and parts but not limited to those materials. Pre-service teachers used these materials in their art activities in two different ways. First, they used these materials as substitutes of stationery materials. For instance, they filled the bird picture with stones and leaves instead of filling with colourful papers, beads and silver. Second use of natural materials fit better to aim of this study since pre-service teachers lead children to create authentic art products with natural materials that they provide to them. Moreover, throughout the course pre-service teachers’ self-confidence to apply nature based art activities developed.