Environmental Science and Pollution Research

Journal Information
ISSN / EISSN : 09441344 / 16147499
Current Publisher: Springer Science and Business Media LLC (10.1007)
Former Publisher: Springer Science and Business Media LLC (10.1065)
Total articles ≅ 20,324
Google Scholar h5-index: 66
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
GEOBASE
LOCKSS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Valentin Romanovski
Environmental Science and Pollution Research pp 1-9; doi:10.1007/s11356-020-09514-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Daizong Meng, Jun Wu, Zuxin Xu, Yixiao Xu, Huaizheng Li, Wei Jin, Jin Zhang
Environmental Science and Pollution Research pp 1-12; doi:10.1007/s11356-020-09288-w

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yan-Jun Ai, Fu-Ping Li, Hai-Hong Gu, Xiao-Jie Chi, Xue-Tao Yuan, Dong-Yun Han
Environmental Science and Pollution Research pp 1-13; doi:10.1007/s11356-020-09118-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Liang Fu, Ge Yan, Yunbao Li, Qingcheng Li, Dandan Zhou
Environmental Science and Pollution Research pp 1-9; doi:10.1007/s11356-020-09495-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zahra Pazhavand, Hossein Sadeghi
Environmental Science and Pollution Research pp 1-8; doi:10.1007/s11356-020-09169-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jianmin Li, Xiuying Fang, Min Yang, Wei Tan, Haocheng Zhang, Yanyan Zhang, Guizhen Li, HongBin Wang
Environmental Science and Pollution Research pp 1-11; doi:10.1007/s11356-020-09271-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Narges Salehnia, Nooshin Karimi Alavijeh, Nasrin Salehnia
Environmental Science and Pollution Research pp 1-16; doi:10.1007/s11356-020-09302-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Alireza Khamesi, Hossein Khademi, Mojtaba Zeraatpisheh
Environmental Science and Pollution Research pp 1-12; doi:10.1007/s11356-020-09247-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wei Wang, Yanfang Ren, Junyu He, Luyun Zhang, Xiyue Wang, Zhiwen Cui
Environmental Science and Pollution Research pp 1-11; doi:10.1007/s11356-020-09338-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tufan Mert, Selma Yaman
Environmental Science and Pollution Research pp 1-12; doi:10.1007/s11356-020-09401-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top