Scientific Papers NaUKMA. Economics

Journal Information
ISSN / EISSN : 25194739 / 25194747
Current Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy (10.18523)
Total articles ≅ 81
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Kateryna Pichyk, Alina Budniak
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 82-87; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.82-87

Abstract:
У статті розглянуто сутність комунікації як сучасного інструменту впливу на поведінку споживача. Актуальність дослідження пов’язана з тим, що традиційні маркетингові інструменти вже не забезпечують компаніям очікуваного ефекту, споживачеві потрібно від продавця щось більше. Для сучасних організацій дедалі важливішим стає визначення найефективніших форм комунікації, реакції цільової аудиторії на кожну з них. У статті наголошено важливість вивчення структури споживання, забезпеченості товарами, тенденцій купівельного попиту, аналізу процесів та умов задоволення основних прав споживачів (типологія споживачів, моделювання їхньої поведінки на ринку, прогноз очікуваного попиту). Автори розглядають модель «стимул-реагування», або «чорна скринька», що зосереджена на споживачеві, передовсім, як на особистості, яка вміє вирішувати проблеми та реагує на низку зовнішніх і внутрішніх факторів під час ухвалення рішення про купівлю. Саме на цьому етапі можна вплинути на думку споживача за допомогою різних методів комунікації. Наведено фактичні дані маркетингового дослідження щодо ставлення споживачів мережі супермаркетів «Сільпо» до різних каналів комунікації. За підсумками проведеного опитування виявлено спонукальну до відвідування магазину дію кожної з форм комунікації. На підставі результатів дослідження сформовано рекомендації щодо вдосконалення комунікаційної політики ритейлу в сучасних економічних умовах. Запропоновані зміни сприятимуть більш ефективному використанню рекламного бюджету мережі супермаркетів «Сільпо», якщо розподіляти його між тими каналами, що мають дієвий вплив на споживача.
Oleksandra Humenna, Nina Chala
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 27-33; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.27-33

Abstract:
Креативність сприяє розвитку економіки шляхом розвитку людського потенціалу і капіталізації ідей. Найсприятливіша інфраструктура для народження ідей створена в університетах, тому природним є функціонування креативних хабів при університетах. Стаття спрямована на дослідження світового досвіду функціонування креативних хабів при університетах і розглядає останні як точки зростання для української економіки. Теоретичною основою дослідження стали праці Р. Флориди, Дж. Хокінса, А. Скотта, П. Кукі, а також регламентні документи Європейської комісії і Конференції ООН з торгівлі та розвитку, які дали змогу більш чітко сформулювати визначення креативних хабів, а також виокремити показники оцінки їхньої успішності, зокрема університетських креативних хабів. Порівняльний аналіз рейтингів та університетів у ТОП-10 дає змогу зробити висновки щодо внеску креативних хабів у розвиток ідей, створення інновацій та їх капіталізацію. Показано роль креативних хабів при університетах у мультиплікативному впливі на розвиток міст і регіонів. Водночас вказано на складність оцінки очікуваної капіталізації креативних та інноваційних ідей. Опи- сано методи проведення самодіагностики та оцінки успішності функціонування креативних хабів при університетах. Креативні хаби при університетах сприяють створенню стартапів, інноваційних робочих місць, що допомагає інвестору оцінити повернення інвестицій. У результаті дослідження автори роблять висновок, що креативні хаби при університетах можуть слугувати точками зростання економіки через каталіз людей, відносин, талантів, капіталізацію ідей, створення інноваційних продуктів і послуг, а також поширення прав інтелектуальної власності.
Iryna Lukianenko, Tetiana Donkohlova
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 66-74; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.66-74

Abstract:
Метою цього дослідження є системний порівняльний аналіз сучасного стану ринку праці в країнах Європейського Союзу та в Україні в контексті особливостей формування заробітної плати на регіональному рівні. Детальний огляд літератури виявив незначну кількість досліджень за цією тематикою та дав змогу обґрунтувати її актуальність та важливість, зокрема в частині визначення особливостей сучасних тенденцій динаміки заробітної плати в Україні в регіональному розрізі. У процесі дослідження використовувалися такі методи: загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу; узагальнення, систематизація та групування даних; сучасні статистичні та математичні інструменти, зокрема методи системної динаміки. Комплексна емпірична оцінка динаміки заробітної плати виявила значний розрив у рівні розвитку ринку праці в Україні та в країнах Європейського Союзу. Аналогічні висновки також були підтверджені оцінкою та аналізом результатів розробленої системної динамічної моделі українського ринку праці. Загалом, існує кілька можливих пояснень спостережуваної регіональної дивергенції заробітної плати на ринку праці України. З одного боку, регіональна асиметрія оплати праці може бути спричинена різницею у вартості життя. Вартість проживання в мегаполісах, інноваційних центрах та сферах бізнесу значно вища, ніж на периферії України. З іншого боку, значна кількість бар’єрів може ускладнювати процес релокації трудових ресурсів у межах країни. Крім того, було проаналізовано зміни у структурі зайнятості в усіх регіонах України. Розрахунок значення кореляції (CSC) показав, що українські регіони зазнали різного масштабу структурних змін у сфері зайнятості, що є ознакою нерівномірного розвитку регіонів країни і впливає на макроекономічну та фінансову стабільність. Емпіричний аналіз динаміки заробітної плати та тестування гіпотези щодо наявності конвергенції заробітної плати показав, що країни-члени ЄС демонструють конвергентний дохід: ті, що мають найнижчий початковий рівень чистого доходу (Румунія, Болгарія, країни Балтії, Угорщина та ін.), наприкінці досліджуваного періоду продемонстрували найвищі темпи зростання заробітної плати. Натомість регіональний аналіз заробітної плати показав, що в регіонах України простежується дивергенція заробітної плати: найвищі темпи зростання спостерігаються в більшості промислово розвинених регіонів, як-от Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ (Дніпро), Донецьк, Луганськ (перед АТО), Миколаїв та ін. Така структура оплати праці в країні не є сприятливим явищем у контексті сталого регіонального розвитку. Ця тенденція лише посилює регіональні дисбаланси в регіональному розвитку України: високорозвинені регіони швидко розвиваються, а периферія перебуває в стані економічної та демографічної стагнації. Отже, основними цілями державної політики у сфері стабілізації ринку праці має стати підвищення ефективності діяльності професійних спілок; вдосконалений перегляд податкового законодавства з метою формалізації частки ринку тіньової праці; скорочення безробіття через ефективне використання трудових ресурсів та створення нових робочих місць, що сприятиме економічному зростанню країни в майбутньому.
Sergiy Ivakhnenkov
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 34-40; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.34-40

Abstract:
В Україні станом на 2019 рік немає національної працездатної системи підготовки та сертифікації фахівців з аудиту. У таких умовах регуляторам (насамперед Аудиторській палаті України) доцільно використовувати досвід міжнародно визнаних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Системи сертифікації таких організацій побудовані на таких принципах: запровадження системи взаємопов’язаних і взаємозалежних навчальних курсів та відповідних іспитів, організо- ваних у рівні за ступенем складності та спрямуванням (теоретичне або практичне); вимога наявності необхідного практичного досвіду в професії. При цьому система сертифікації вибудовується громадськими професійними організаціями, які або є також і уповноваженими регуляторами, або ж такими, сертифікація яких визнається відповідними державними органами. В Україні до- цільно розробити власну національну систему сертифікації професійних бухгалтерів та аудиторів, використовуючи досвід таких організацій, як ICAS, ACCA, AICPA тощо. Система сертифікації має відповідати потребам українського ринку і надавати можливість фахівцям за декілька років отримати необхідний сертифікат. Тимчасовим рішенням може бути організація в Україні системи підготовки фахівців за програмами і з використанням оригінальних матеріалів міжнародних професійних організацій з подальшим визнанням цих сертифікатів згідно з українським законодавством. Зокрема, це може бути сертифікація Інституту присяжних бухгалтерів Шотландії (ICAS – The Institute of Chartered Accountants of Scotland) завдяки своєму високому авторитету й оптимальному співвідношенню тривалості та якості навчання.
Valerii Kuzmenko
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 54-59; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.54-59

Abstract:
У статті проаналізовано та підтверджено довгострокові прогнози фінансових і соціально-економічних криз, виконані на основі системної теорії різноманітних циклів, що створена протягом двох століть. Надано комплексну оцінку процесів трансформації регіональних фінансових криз у світову глобальну соціально-економічну кризу 2008–2019 рр., фази якої склали дві хвилі з піками 2008–2009 і 2013–2014 рр., що спостерігались і в часи Великої депресії 1929–1939рр. з піками 1933–1934 і 1937–1938 рр. Наслідком протиріч, накопичених останньою, відповідно до теорії довгих хвиль Кондратьєва, у 1939–1945 рр. стала Друга світова війна. Викладено історію розвитку системної теорії циклів О. Чижевського з оцінкою впливу космофізичних факторів на суспільні процеси на Землі. Зроблено кількісні та якісні оцінки різких змін сонячної активності (СА), її приросту та спаду через числа Вольфа. Виявлено синхронізацію катастрофічних соціально-політичних подій на Землі з максимальними змінами сонячної активності за модулем. Протягом трьох екстремальних років поспіль (1989–1991 рр.) максимумів СА, що синхронізували з процесами розпаду «соціалістичного табору» та СРСР, для них визначено катастрофічні дні соціально-політичних подій із застосуванням зброї проти народу в реперних точках змін СА. Також виявлено цикли та свого часу спрогнозовано найбільш кризові роки рецесії економіки в Україні після проголошення її незалежності. З огляду на теорію циклічності соціально-економічних криз М. Туган-Барановського і М. Кондратьєва визначено 9-річні цикли глобальної економіки в останні півстоліття з 3-річним лагом їх попередження механізмом фінансових криз.
Yurii Sapachuk
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 95-99; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.95-99

Abstract:
Проведено комплексний аналіз нового явища сучасного інформаційно-економічного середовища – криптовалюти. Цей новітній феномен сучасної цифрової економіки проаналізовано з погляду діалектики розвитку фінансів у контексті основної політекономічної дихотомії між продуктивними силами та виробничими відносинами. У більш вузькому контексті криптовалюту досліджено з огляду на співвідношення реального та фіктивного капіталу, що спостерігалося ще в пізній період класичної політичної економії. Зокрема, зроблено висновок, що криптовалюта не є ані повноцінними грошима, ані фінансовим інструментом. Криптовалюту об’єктивно не можна вважати ані фіатними, ані товарними грошима. Через низку властивостей та характеристик криптовалюту можна віднести до категорії фідуціарних грошей, існування та функціонування котрих забезпечується суспільною довірою. Також через свої ендогенні властивості криптовалюта є інструментом перерозподілу суспільного багатства або інструментом первісного нагромадження капіталу. За аналогією з деривативами квазігроші – це друга похідна від класичних фінансових інструментів. У площині економічної історії зроблено висновок про те, що завершився період конкурентного нерегульованого «дикого капіталізму» криптовалют та розпочався період «монополістичного капіталізму».
Аndriy Kaminskyy, Oleksii Petrovskyi
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 48-53; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.48-53

Abstract:
Сучасне споживче кредитування, яке здійснюють банки, фінансові компанії та меншою мірою кредитні спілки, є доволі складною системою. Ця система має низку компонентів, які взаємодіють між собою та впливають на результат діяльності. Унаслідок їхньої взаємодії в динаміці формуються значення показників ефективності. Постає завдання ідентифікації взаємної залежності компонентів системи, її аналіз та моделювання. Метою статті є аналіз та моделювання процесів споживчого кредитування з використанням методів системної динаміки. Модель системної динаміки, пропонована в цій роботі, дає змогу відобразити поведінку системи споживчого кредитування банку в часі. Для відображення логіки функціонування системи застосовано інструментарій CLD (Causal Loop Diagram), що дало змогу візуалізувати систему споживчого кредитування з урахуванням взаємозв’язків. У межах нашого підходу систему структуровано у блоки: блок, відповідний фондуванню кредитування, та блок операційної діяльності, що забезпечує функціонування самої системи кредитування. Під час побудови моделі було виокремлено 4 компоненти системи: технологічний рейтинг, витрати на маркетинг, маркетингова стратегія (внутрішні та зовнішні клієнти) та управління ризиком. Ці компоненти безпосередньо впливають на показники ефективності системи, а значення параметрів цих характеристик визначають розвиток системи в динаміці. Для аналізу ступеня впливу застосовано метод імітаційного моделювання, внаслідок чого отримано різні результати для компонентів. Перші три зазначені компоненти характеризуються різним ступенем маржинальних приростів доходу банку в динаміці. Водночас імітаційне моделювання впливу компонента, пов’язаного з управлінням ризиком, показує наявність оптимального рівня «жорсткості» системи ризик-менеджменту. Цей ефект зумовлюється тим, що за жорстких правил ризик-менеджменту відсікається багато потенційних позичальників, спроможних обслуговувати кредит. А за м’яких правил у кредитний портфель потрапляє багато неплатників за кредитами та система показує в динаміці падіння доходу. Розроблена модель може бути застосована до різних напрямів споживчого кредитування та узагальнена на випадок портфеля кредитних продуктів банку.
Olena Bugrova
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 14-19; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.14-19

Abstract:
У статті розглянуто проблемні питання управління ризиками суспільного проекту. Управління ризиками включає ідентифікацію потенційних загроз, структурування їх масиву, визначення кроків щодо зниження впливу можливих негативних подій, оцінку значущості відповідних наслідків тощо. Метою статті є, передусім, визначення удосконаленої процедури ідентифікації можливостей і ризиків для суспільних проектів. Методом дослідження є апробація запропонованого алгоритму дій рамках бізнес-кейсу (реального суспільного проекту). Для досягнення проектом очікуваних результатів важливо дотримуватись системного підходу в процесі формування плану управління ризиками. У статті наголошено роль позитивних можливостей як своєрідної протилежності до ризиків. Масив загроз-тригерів і ризиків, що «запускаються» ними, значною мірою залежить від сфери, до якої належить той чи той проект. У статті показано роль SWOT-аналізу в контексті управління ризиками і можливостями проекту. Крім того, наведено метрику оцінки важливості ризиків та ймовірностей настання негативних подій у контексті моделі управління ризиками. Запропонований у статті концептуальний алгоритм побудови плану управління ризиками проекту дає змогу краще реалізувати потенціал їх зниження, а отже отримати результат, який більше відповідатиме завданням проекту. Цей механізм відпрацьовано на прикладі будівництва Льодової арени в м. Києві. Місією цього реального проекту є поліпшення спортивно-соціокультурної сфери завдяки створенню сприятливих умов для розвитку льодових видів спорту. Завдяки відповідним чином сформованому плану управління ризиками, з урахуванням оптимальної організаційної стратегії виконання, можна максимально реалізувати потенціал зниження ризиків проекту. Пропонований підхід щодо управління ризиками і поелементна «ланцюгова» процедура (включно з ідентифікацією, структуруванням, плануванням тощо) заслуговують на широке застосування на практиці.
L’Ubov Kuzmenko
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 60-65; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.60-65

Abstract:
Статтю присвячено аналізу деяких проблем співвідношення конкурентної політики та патентного захисту інтелектуальної власності. Ефективне використання інтелектуального потенціалу України сьогодні є однією з головних проблем, яка потребує державного регулювання, адже недосконала система захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток економіки України, зокрема відлякує інвесторів у наукоємних галузях. Враховуючи велику соціальну значущість ринків лікарських препаратів, високі темпи зростання цін на ліки, дефіцит окремих видів лікарських препаратів, необхідність ефективного витрачання бюджетних коштів, у статті розглянуто взаємозв’язок між проблемами з інтелектуальної власності і конкурентною політикою на прикладі ринків лікарських препаратів, а також методи регулювання, які впливають як на наявність, так і на ціни лікарських засобів, і розширюють доступ до них. Патентний захист і конкуренція разом відіграють важливу роль в інноваціях, що швидко розвиваються на ринках лікарських препаратів. Адже від ступеня розвитку конкуренції та застосування економічних методів регулювання та управління на фармацевтичних ринках безпосередньо залежить асортиментна і цінова доступність медичної допомоги населенню. Тобто між патентними правами і конкуренцією існує тісний зв’язок. Запропоновано шляхи вирішення проблем, що регулюють відносини в зазначеній сфері. Ключовим моментом для виняткових прав є компроміс політики: обмеження конкуренції передбачається в обмін на розвиток нового препарату або нового застосування вже наявного препарату, що навряд чи сталося б без збільшення економічних стимулів від передбаченої законом винятковості. Тобто до завдань держави має належати створення оптимального балансу між ринковою конкуренцією і адміністративним управлінням, спрямованим, передовсім, на своєчасне забезпечення населення якісними і доступними за ціною лікарськими препаратами.
Volodymyr Pynzenyk
Scientific Papers NaUKMA. Economics, Volume 4, pp 75-81; doi:10.18523/2519-4739.20194.1.75-81

Abstract:
У статті досліджено ринок облігацій внутрішньої державної позики в Україні за 2016–2018 рр. Внутрішні державні облігації є основною складовою державного та гарантованого державою боргу України та становлять на кінець 2018 р. понад третину зобов’язань держави, що обумовлює необхідність детального та всебічного вивчення цього сегменту економіки. Метою цього дослідження є вивчення внутрішнього ринку державних облігацій, зокрема первинного та вторинного. Застосовано такі методи дослідження, як індукція, дедукція, синтез, систематизація та статистичний аналіз. Дослідження визначило стан вторинного ринку облігацій в Україні та наголошує на низькому розвитку ринку на цьому етапі, враховуючи такі фактори, як відносно низький обсяг угод та нерелевантність інформації по цьому ринку для проведення кількісного аналізу даних. Проаналізовано аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерством фінансів України на первинному ринку. Структуровано отримані дані за такими основними характеристиками, як типи облігацій, період розміщення та валюта запозичень. Розраховано середньозважені показники дохідності та терміну обігу за відповідною класифікацією. Зроблено припущення про причини динамік і тенденцій на первинному ринку облігацій. У результаті проведеного статистичного аналізу зроблено висновки про причини росту дохідності на суверенні облігації у 2018 р. Визначено напрями подальших досліджень щодо розширення періодів аналізу даних, зокрема майбутніх, з метою підтвердження зроблених припущень та виявлення нових закономірностей. Результати дослідження можуть бути застосовані для формування та удосконалення бюджетної політики задля забезпечення боргової безпеки держави.
Back to Top Top