Nova skola

Journal Information
ISSN : 1840-0922
Total articles ≅ 205
Filter:

Latest articles in this journal

Tijana Perović, Tatjana Ćeremidžić, Dejan Ćeremidžić, Vladan Savić
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1801136p

Abstract:
This study was conducted with the aim to determine differences in motor skillsof boys of the age from 10 to 13, divided into groups: Footballers, Karate players and Nonathletesfrom the area of city of East Sarajevo. The study included athletes from Football club“Tango”, athletes from Karate club “Igman” and pupils from “Sveti Sava” primary school,“Petar Petrović Njegoš” primary school, “Aleksa Šantić” primary school and “Jovan Dučić”primary school. Total sample of participants was 84 boys. The sample was divided into threegroups:1. Footballers (24 boys from FC “Tango”)2. Karate players (23 boys from KC “Igman”) and3. Non-athletes (37 boys included only in teaching of physical education).Boys athletes (Footballers and Karate players) were included in sport activity at least for4 years. After statistical data processing, the results of the study showed that there arestatistically significant differences in motor skills between the participants.
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1801098v

Abstract:
С обзиром да је у основној школи Републике Српске законским иподзаконским актима загарантовано право на школовање све дјеце без обзира на њиховеинтелектуалне и друге карактеристике и способности, а на основу дугогодишње сарадњесa наставницима разредне наставе, утврђен је проблем у реализацији ефикaсногнаставног процеса који свим ученицима омогућава квалитетан рад и усвајањефункционалних знања без обзира на њихове индивидуалне способности и могућности.Проблем је већи нарочито ако се узму у обзир резултати лонгитудиналне анализе уписадјеце у први разред основне школе, на основу којих сaм дошлa до показатеља о порастуброја дјеце са различитим сметњама у развоју која похађају редовну наставу. У складу санаведеним намеће се суштинско питање, Како организовати и реализовати наставу, којаће омогућити квалитетан рад ученика млађег школског узраста? Могући одговор јекреирање интерактивног васпитно-образовног процеса који захтијева потпуно другчијиначин мишљења и дјеловања, тј. нове улоге наставника, стварање повољне социо-емоционалне климе у одјељењу за квалитетан рад ученика, при чему је нагласак наактивности ученика, као и међусобној интеракцији, како би сваки ученик имао прилику даучи и напредује у границама својих способности и могућности. Дакле, чињеница да сам сеу току дванаестогодишњег увида у рад наставника разредне наставе сусрела самногобројним проблемима и дилемама у раду наставника, навела ме је да циљ овога радапосветим анализирању ставова наставника према интерактивној настави и њиховемотивације за примјену различитих модела интерактивне наставе у свакодневнојваспитно-образовној...
Владо Симеуновић, Маја Пердан Илић, Јелена Ђерманов
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1801175s

Abstract:
У комбинованим одјељењима гдје је наставник одговоран за ученикеразличитог узраста који похађају наставу у два или више одјељења, у исто вријеме, циљје пружити квалитетну наставу и учење. Први од мноштва изазова је интеракцијско-комуникативна димензија, јер се њеним обимом, квалитетом и интезитетом повећавазначај образовног приступа и зависе ефекти васпитно-образовног рада. С обзиром да сејавља потреба за афирмацијом ове димензије, у овом раду, сагледан је значај социјалнеинтеракције на шта упућује социо-културна теорија Лава Виготског, те природа и значајкомуникације и интеракције кроз специфичности рада у комбинованом одјељењу.
Марица Травар
Nova skola, Volume 12; https://doi.org/10.7251/ns1702056t

Abstract:
Савремени приступ васпитно-образовном раду упредшколским установама подразумијева и компетентност васпитача дакреирају подстицајну средину за рано учење. Од иницијативе, креативности иангажованости васпитача зависи како ће ресурси вртића али и ширег окружењабити искориштени, преобликовани и да ли ће бити у функцији раног учења. Уизбору активности намијењених раном учењу, процесу њиховог богаћења иусмјеравања ка вишим развојним нивоима не може се оспорити улога људског,односно кадровског фактора.Циљ овог рада био је идентификовати процјене васпитача о најчешћимфакторима који указују на њихову улогу у креирању подстицајне средине за раноучење у вртићу. Узорак је чинило 100 васпитача запослених у јавним и приватнимвртићима у Републици Српској. Подаци прикупљени скалером обрађени суфакторском анализом, издвојена су четири фактора који указују на перцепцијуваспитача о сопственој улози у креирању подстицајне средине за рано учењепредшколаца.
Божана Томић, Јелена Шајиновић Новаковић
Nova skola, Volume 12; https://doi.org/10.7251/ns1702076t

Abstract:
Овај рад се бави истраживањем техника и начина којима се постижекомичан ефекат у путопису Сањао сам Канаду. Један од циљева овог рада је да се испитаи пренос хумористичног дијела текста из оригинала на енглески језик. Анализом шаљивихдијелова текста закључујемо да се хумор у овом дјелу не остварује сам употребомразговорног језика, поредбених реченица, инверзијом реченичних чланова већ икомбинацијом различитих стилских средстава у којима предњачи употреба ироније.Проблем настаје оног тренутка када такав текст треба прилагодити широј публици,превести на енглески језик, задржати шаљив тон, а звучати природно. Методекориштене приликом израде овог рада су аналитичке и компаративне.
Биљана Павловић, Драгана Цицовић Сарајлић
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1802049p

Abstract:
У раду се разматра заступљеност српске традиционалне народне иуметничке музике у основношколским наставним програмима и уџбеницима музичкекултуре. Српска народна и уметничка музика је вредан садржај националног васпитања,који доприноси упознавању и доживљавању српске културе, њеном усвајању, те развијањуосећаја националне припадности и идентитета ученика. Циљ је да се утврди у којој мерије у наставним програмима и уџбеницима музичке културе заступљена српскатрадиционална и уметничка музика. Резултати истраживања, изложени у овом раду,указују да наведени музички садржаји нису у довољној мери заступљени и искоришћени унаставним програмима и уџбеницима музичке културе, иако имају велики васпитнисмисао и значај. Неопходно је допунити наставне програме и уџбенике богатијим изборомсадржаја српске традиционалне народне и уметничке музике што ће допринети њиховојвећој заступљености у наставном процесу, развијању интересовања ученика за српскууметност и културу, њиховом детаљнијем упознавању, те сврсисходнијем националномваспитању у основној школи. У раду су коришћене метода анализе садржаја и методаанализе и синтезе.
Србислава Павлов
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1802086p

Abstract:
Овим радом ауторкa приказује истраживање које је имало за циљ даиспита ставове родитеља деце предшколског узраста о родитељским компетенцијама.Узорак је чинило 105 родитеља деце предшколског узраста са територије општине НовиБечеј. Примењен је инструмент Упитник о доживљају родитељских компетенција, чијидео представља скалер Parentining Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston &Wandersman, 1978). Испитаници су одговорили да се слажу са тврдњама „Бити родитељје награда само по себи”(61,90%), „Научио/ла сам да се проблеми везани за бригу одетету лако решавају кад научите како ваши поступци утичу на дете” (60,95%), али и са„Моји родитељи су били боље припремљени да буду добри родитељи него што сам ја“(48,57%), „Понекад имам осећај да ништа не постижем“ (45,72%). Добијени резултатиуказују да, иако су родитељи задовољни својом улогом, она их и оптерећује, те постојипростор за унапређење компетенција чиме би се додатно оснажили.
, Бојана Вуковић,
Nova skola, Volume 12; https://doi.org/10.7251/ns1702030c

Abstract:
Лексичко-семантички развој дјеце се углавном посматра кроз развојрјечника и способност дефинисања појмова. Нашом студијом је тестирано 84 дјецетрећих, четвртих и петих разреда основне школе ,,Свети Сава” у Фочи, узраста од 8-11година, оба пола. Истраживање је реализовано у априлу и мају 2015. године. Лексичко-семантичке способности испитаника су процјењиване путем Семантичког теста иТеста дефиниција. Како би добили квалитетнију мјеру образовне структуре родитељскогокружења, у нашем истраживању смо cпојили образовни статус мајке и оца за свакогученика. Општи циљ истраживања био је испитивање утицаја образовања родитеља наразвијеност лексичко-семантичких способности. Резултати су показали да образовниниво родитеља значајно утиче на развијеност лексичко-семантичких способности дјецемлађег школског узраста.
Оливера Петровић-Томанић, Милош Ристић, Андреа Мутапчић
Nova skola, Volume 12; https://doi.org/10.7251/ns1702067p

Abstract:
Циљ овог рада је да се и наставници и ученици страног језика бољеупознају са лексичким системом енглеског језика и препознају важност усвајања новихријечи у процесу учења новог језика. Питање вокабулара је сагледано и кроз различитетеорије и приступе у учењу страног језика, од традиционалог приступа, преко директноги аудиолингвалног метода, па све до комуникативног и лексичког приступа којицентралну улогу приписује управо лексици. Сагледани су значењски односи међу ријечима(синтагматски и парадигматски), како ученици усвајају вокабулар, стратегије за учењенових ријечи, фактори који утичу на усвајање ријечи и технике које се користе заподучавање значења нових ријечи. Представљени су и резултати истраживања међустудентима о корисности и ефикасности појединих техника за учење нових ријечи.
Перо Спасојевић, Сања Опсеница, Марица Травар, Слађана Миљеновић, Даница Мојић, Цвијанка Ракић
Nova skola, Volume 13; https://doi.org/10.7251/nsk1801063s

Abstract:
Према бројним истраживањима која су публикована између 2012. и2016. године уочени су упозоравајући знаци кризе школа, али и евидентне кризе породице.То, прије свега, указује да постоје значајна неслагања између школе и породице уизвршавању васпитно-образовних функција. Узнемирујући су подаци о неслагањунаставника и родитеља о фундаменталним питањима заједничке одговорности заефекте васпитања и образовања, која би се могла ублажити побољшањем климеразумијевања и повјерења у школи. Поред тога и битно другачијим дјеловањем средине, уширем смислу те ријечи, и, нарочито, уједињавањем основних субјеката, родитеља,наставника и ученика, око модернизовања и унапређивања односа међу кључнимактерима школског рада. Другим ријечима, опредјељење да су дјеца будућност друштвамора се боље разумјети и примијенити у њиховом животном контексту.Током 2017. године педагози и психолози као стручни кадар из удружења грађана„Породични круг” у сарадњи са Педагошким факултетом из Бијељине, провели су пилотпројекат провјере могућности посебне „Школе родитељства”, којим је јасно уоченпроблем недостатка међусобне подршке школе и породице током заједничког дјеловањана квалитенији развој и учење. Родитељи, према Конвенцији УН о правима дјеце, имајуправо на стручну подршку и оснаживање родитељских вјештина. Исто тако, учитељимаје потребно унапређивање компетенција и овладавање вјештинама које ће побољшатиодносе и створити климу међусобног разумијевања и усмјерености ка заједничком циљу –добробити дјеце. Тако би, умјесто уобичајене „припреме дјеце за школу” морало многоозбиљније да се размисли о новој перспективи школе, а то...
Back to Top Top