CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES

Journal Information
ISSN / EISSN : 18100686 / 24108855
Total articles ≅ 84
Filter:

Latest articles in this journal

V.V. Bazylev, A.O. Ryabova, I.E. Chernogrivov, A.E. Chernogrivov
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 25-34; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-25-34

L.A. Boсkeria, I.E. Nefedova, D.O. Berishvilli, I.Y. Baryshnikova, A.A. Esayan, D.V. Adkin
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 16-24; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-16-24

K.V. Shatalov, I.V. Arnautova, R.R. Akhtyamov, A.M. Gamisoniya
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 61-64; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-61-64

G.G. Khubulava, A.B. Naumov, S.P. Marchenko, O.Yu. Chupaeva, A.A. Seliverstova, N.G. Pilyugov, O.Yu. Tereshenko, Yu.S. Aleksandrovich, K.V. Pshenisnov, L.L. Popova, et al.
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 43-55; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-43-55

G.G. Khubulava, A.B. Naumov, S.P. Marchenko, O.Yu. Tereshenko, E.S. Kulemin, D.Yu. Romanovskiy, A.V. Biryukov
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 5-15; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-5-15

A.G. Brodskiy, I.M. Bobrov, S.Yu. Zhukov, L.A. Til’Taeva
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-65-68

Yu.S. Sinel'nikov, R.M. Shekhmamet'ev, S.N. Prokhorov, P.V. Lazar'Kov
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 56-60; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-56-60

S.E. Shcheglov, K.T. Shcheglova, A.A. Gornostaev, A.E. Chernogrivov, V.V. Bazylev
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16, pp 35-42; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-1-35-42

O.A. Stepanicheva, M.M. Rybka, D.Ya. Khinchagov, D.V. Zotov, K.V. Mumladze, A.S. Loseva, E.A. Rogalskaya, M.V. Lomakin
CHILDREN’S HEART AND VASCULAR DISEASES, Volume 16; doi:10.24022/1810-0686-2019-16-2-118-123