International Journal of Innovative Approaches in Science Research

Journal Information
ISSN / EISSN : 2602-4810 / 2602-4535
Published by: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 61
Filter:

Latest articles in this journal

Merve Sezer Kürkçü, Muğla Sıtkı Koçman Üni̇versi̇tesi̇, Bekir Çöl, Hi̇lal Özdağ, Yeşi̇m Doğan, Zeynep Özkeserli̇, Mugla Sıtkı Koçman University, Ankara Uni̇versi̇ty
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 6, pp 12-22; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.433.2

Abstract:
Yeni nesil sekanslama (next-generation sequencing, NGS) teknolojisinin geliştirilmesi ile canlılardaki genomik bilginin açığa çıkartılması önemli derecede hız kazanmıştır. Bu gelişme ile genomları belirlenen organizmaların sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Bu sekanslama yönteminde temel yaklaşım, tüm genomun kısa dizilere bölünmesi ve fragmentler halinde okunması ve ardından bunlar için geliştirilen yazılım programları ile bu fragmanların birleştirilmesidir (Contig Assembly). Ancak, bu kısa dizileri okuma yaparak sekanslama (short-read sequencing) platformlarının bazı kısıtlamalarının olduğu görülmüştür. Bu yeni sekanslanan genom dizilerinin çoğunun tamamlanmamış, genetik içeriği temsil eden taslaklar halinde kaldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yüksek bor konsantrasyonu içeren ortamlarda yaşayabilen Bacillus boroniphilus bakterisinin genom belirlenmesi çalışmaları sırasında, belirlenemeyen sekans dizilerinin hangi DNA dizileri olduğunun açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Genom birleştirme işlemleri sırasında görülen gap (boşluk) bölgelerinin sekans dizilerinin belirlenebilmesi için yüzlerce primer dizayn edilerek PZR işlemleri sonucu elde edilen ürünlerin sekans analizlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ile neredeyse hepsinin transpozaz olduğu görülmüştür. Gap bölgeleri hakkında elde edilen bu bilgiler yeni nesil genom sekanslama çalışmalarındaki verimliliğin arttırılması için oldukça önemlidir.
Hatice Kübra Başaloğlu & Hulki̇ Başaloğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversity, Hulki̇ Başaloğlu
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 6, pp 1-11; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2022.433.1

Abstract:
Aorta abdominalis’in visceral dallarından olan truncus coeliacus (TC) kısa ve kalın bir arterdir. Mide, dalak, karaciğer, pankreas, duodenum gibi organların kanlanmasını sağlar. Sayıları organları beslemek için üç ana arter dalına ayrılır. a. gastrica sinistra (AGS), a. splenica (AS) ve a. hepatica communis (AHC). Truncus coeliacus’un sayılan dallarının çıkış, iki dalının farklı şekillerde birleşik olarak aorta abdominalis’den (AA) çıkışı, bazen de a. mesenterica superior (AMS) ile TC’un dallarının birleşik olarak AA’den çıkması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Çok sayıda araştırıcı TC dallarının varyasyonları ile ilgili çalişmalar yapmışlar sonuçlarını literatürde paylaşmışlardır. Bizde araştırmamızda anatomik ve klinik önemi olan TC varyasyonlarının sonuçlarını sunmayı amaçladık. Diğer taraftan da iki olguyu önemi nedeniyle açıkladık. İncelemeye aldığımız 44 kadavranın 6 (% 13.6)’sında hepatolineal kütüğe rastladık. Bir olguda (%2.3) hepatomesenterik kütüğe rastladık. Geriye kalan 37 olguda (%84) TC şekillenmişti. 44 kadavranın orijinal olan 2 tanesi ayrı ayrı değerlendirildi. Olgu 1 de TC’dan a. gastrica sinistra ayrıldı ve karaciğere giden a. hepatica sinistra aberrans olarak devam etti. Bu olguda a. hepatica communis oluşmuştu. Olgu 2 de TC oluşmuştur a. gastrica dextra ve a. hepatica propria ayrıdı, ayrıca AMS dan aberrant ramus dexter dalı ayrıldı.
Bilyaminu Garba, Iormanga Mvendager, Abdulkareem Idris, Aleru Olarunshola Femi, Abubakar Muhammad Sani, Aisha Mustapha Olaitan, University of Ilorin. Nigeria
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 207-219; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.4

Abstract:
Vegetable has been identified as a potential tool to curb the menace of malnutrition; however, leafy vegetables are highly perishable. This study evaluated the nutritional and microbiological qualities of vegetables before and after blanching and solar-drying. The vegetables were evaluated for proximate and microbiological analysis using streak and pour plate methods. Four bacteria and seven fungi were isolated and characterized, their percentages of occurrence show; Pseudomonas putida (25%), Bacillus cereus (12.5%), Staphylococcus aureus (37.5%), Aeromonas hydrophila 25%. Also, Aspergillus niger 25%, Aspergillus flavus 12.5%, Rhizopus stolonifer (16.66%), Mucor micheli (8.34%), Candida albicans (8.34%), Alternaria alternate (16.66%) and Rhizopus oligoporus (12.5%). Nutritional compositions were determined. These results showed evidence of contaminations by potential pathogens during production and a slate change in nutritional content of the preserved vegetables. It is now important to pay attention on microbial qualities of leafy vegetables to safeguard the health of the consumers and forestall the possible risk of vegetable borne diseases.
Timur Tongur & Ahmet Naci Onus Tuğçe Özsan Kılıç, Akdeniz University, Timur Tongur, Ahmet Naci Onus
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 186-194; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.2

Abstract:
Globe artichoke [Cynara cardunculus var. scolymus (L.) Fiori], a member of the Asteraceae family, has been known since ancient times. Edible parts of this valuable vegetable are rich in antioxidants and polyphenols as well as possessing healing properties against certain diseases. When the life cycle of plants is taken into consideration, the processes which are highly affected by environmental conditions are photosynthesis and cell growth. Chlorophyll level is known as a good indicator of the photosynthesis of plants. Carotenoids, one of the important functions of which protects chlorophyll from photo-oxidation, can prevent the destruction of chlorophyll. Therefore, chlorophyll and carotenoids play an important role in photosynthesis and the protection of photosynthetic pathways against harmful free radicals. The proline concentration present in various plants is increased in many different stress conditions, such as cold, temperature, salinity, drought, UV, and heavy metals, thus, providing better tolerance to stress conditions. The aim of the present study was to comparatively evaluate the proline, chlorophyll (a and b), and carotenoid contents of the young and mature leaves of two OP cultivars (Bayrampaşa and Sakız) based on different growing seasons. Obtained results demonstrated that there were differences between two OP artichoke cultivars based on the growing season and young and mature leaves with regards to proline, chlorophyll (a and b), and carotenoid contents. Findings revealed that proline and chlorophyll b levels in autumn were quite promising, while in terms of chlorophyll a and carotenoid levels winter was prominent. Regarding the young and mature leaves, high proline and chlorophyll a levels were found to be dominant in young leaves. On the other hand, chlorophyll b and carotenoid were more accumulated in mature leaves. Turkey has several other globe artichoke cultivars and the findings of the present study may play a supportive role in determining proline, chlorophyll (a and b), and carotenoid contents for combating several environmental stress factors.
Ichrak Mesloub, Abant Izzet Baysal University, Ichrak Mesloub & Seyhun Yurdugül
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 263-275; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.7

Abstract:
Algae are everywhere in this planet. They have been used in a wide variety of industries because of unique chemical composition and high concentration of bioactive substances. The agar, alginate and carrageenan are products which come from the gelling, thickening and stabilizing properties of algae. In addition algae is considered to be an important supplement and an additive to handy foods. They are also added up to products of fish and oils, to promote their quality, as well as to meat products like steaks, pastry , frankfurters and sausages. Algae is also used in grain products and their derivatives , like bread, pasta and flour. Because of their critical characteristics algae plays a role in the fermented functional food structure. The majority of fermented products made with algae are dairy products and their derivatives. Mixed fermented products, which contain an intensive population of lactic acid bacteria and algae, contain biologically active metabolites of natural origin, which enables not only the creation of high-nutrient products, but also the creation of a novel types of fermented food.
Lawal Garba, Gombe State University, Abdulhamid Abdulfatah, M.T. Adamu, H. Ismail, I. Yusuf, A.S. Dahiru
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 251-262; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.6

Abstract:
The Mentha piperita is an aromatic perennial herb, a member of the family Lamiaceae (Labiatae) that produces creeping stolons, growing in the range of 45 to 80 cm tall. Fungal endophytes reside in the healthy plant tissues to produce several metabolic products such as plants growth hormones, anti-phagocytes to biological feeding, medicinal ingredients, and many products of biological activities. Hence, they are regarded as a reservoir of active metabolites for the development of novel drugs. Although, many endophytic fungi have been reported from different plants, reports on fungal endophytes from M. piperita are very limited. In this study, fungal endophytes from the leaf and stem of M. piperita were successfully evaluated for their potential antibacterial properties. Healthy leaves of the peppermint were prepared and cultured on potato dextrose agar (PDA) plates for 5 to 7 days at 28 oC until fungal colonies appeared. Fifteen (15) fungal isolates were identified based on cultural and morphological characteristics and had six (6) rapid growing species, namely Aspergillus fumigatus, Rhizopus arrhizus, Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, Alternaria alternate which were selected and evaluated their crude metabolites against c using agar well diffusion method. The susceptibility study showed a remarkable in vitro antibacterial activity of the fungal crude metabolites against all the test bacteria which increased with an increased incubation time of 7, 14 and 21 days incubation. However, the fungi displayed maximal zone of growth inhibition after 21 days of incubation. In conclusion, fungal endophytes were isolated from M. piperita and evaluated in vitro antibacterial activity of their crude metabolites against the test bacterial isolates.
Merve Sezer Kürkçü & Ali Sorucu Bekir Çöl, Mugla Sıtkı Koçman University, Merve Sezer Kürkçü, Ali Sorucu
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 195-206; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.3

Abstract:
Prostat, rahim ağzı, kolorektal ve karaciğer kanserlerinin tedavileri sıklıkla yaşam kalitesinin düşmesine neden olan cerrahi ve/veya radyoterapi tedavilerini içermektedir. Kanser tedavisinde kullanılmak için potansiyel doğal antikanser kaynakların araştırılması dünyada devam vermektedir. Bu çalışma, Türkiye’den elde edilen okaliptüs balının farklı konsantrasyonlarının seçilen kanser hücre hatları üzerindeki sitotoksisitesini araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, PC3 insan prostat kanseri hücre hattı, HeLa rahim ağzı kanseri hücre hattı, CaCo2 kolorektal kanseri hücre hattı ve HuH7 karaciğer kanseri hücre hatları kullanılmıştır. Hücre hatlarına 48 ve 72 saat boyunca çeşitli konsantrasyonlarda (%0.78 - %50 arası) okaliptüs balı uygulamasını takiben, sitotoksisite tayini için, hücre canlılık testi (MTT) yapılmış ve okaliptüs balının her bir konsantrasyonunda kanser hücrelerinin yüzde canlılık oranları belirlenmiştir. Okaliptus balı uygulaması ile hücre hatlarının canlılıklarını %80 ve daha fazla kaybettikleri konsantrasyonlara ve bu konsantrasyonlarda hücrelerin canlılık oranlarına bakıldığında, %6.25 okaliptus balı konsantrasyonunda HeLa hücre hattının 48 ve 72 saatlerinde sırasıyla %7.6 ve %7.7, CaCO2 hücre hattının 72 saatinde %20.7; %12.5 okaliptus balı konsantrasyonunda HuH7 hücre hattının 48 ve 72 saatlerinde sırasıyla % 5.3 ve % 5.1, PC3 hücre hattının 72 saatinde %5.2, CaCO2 hücre hattının 48 saatinde %20.4; %25 okaliptus balı konsantrasyonunda PC3 hücre hattının 48 saatinde %7.7 canlılık oranları gösterdikleri görülmüştür.
Halife Çağlar, Biga Meslek Yüksekokulu, Halife Çağlar & Sezgin Aygün, Çanakkale Onsekiz Mart University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 220-250; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.5

Abstract:
Bu çalışma, kapalı ortamların iç hava kalitesi (İHK) ile elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik radyasyonunu (EMR) tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapalı ortam olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM) ve Ulupınar Gözlemevi ele alınmıştır. Bu kapalı ortamın hava kalitesi düzeyleri ve araştırmacıların maruz kalabileceği radyasyonun miktarları tespit edilmiştir. Bununla beraber sıcaklık ve nem ölçümleri de yapılmıştır. Araştırma merkezi ve teleskop kubbelerinin İHK ölçümleri PCE-RCM 15 partikül sayım cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Gözlemevinde bulunan teleskoplar, elektrik panoları, kubbe motorları ve bilgisayarlar başta olmak üzere elektrikli araç gereçlerin elektrik alan ve manyetik alan şiddetleri ise CE belgeli GM 3120 elektromanyetik radyasyon ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi ölçümleri araştırmacı ve ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu ve gözlemlerin gerçekleştiği zaman dilimlerinde kesintisiz olarak kaydedilmiştir. Elektromanyetik radyasyon ölçümleri ise kaynağı en yakın noktandan başlanarak 0,1 m, 0,3 m ve 1 m mesafelerde gerçekleşmiştir. Teleskopların ve teleskop ofislerinin elektromanyetik radyasyon değerleri ve iç hava ortam ölçüm değerleri oldukça düşük değerlerde tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmacı ve ziyaretçiler için ÇAAM ve Ulupınar Gözlemevi’nin elektromanyetik radyasyon miktarının ve kapalı ortam hava kalitesinin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmadığını söylemek mümkündür.
Buse Özdemir Çelik, Akdeniz University, Buse Özdemir Çelik & Ahmet Naci Onus
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 175-185; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.414.1

Abstract:
Anther culture is a valuable method for obtaining haploid and doubled haploid (DH) plants from microspores and there are several factors influencing the induction of androgenesis such as genotype and microspore development stage. The aim of the present work was, therefore, to identify the bud stages, with maximum amount of young microspores (YM) and mid microspores (MM), thought to be most responsive to embryogenesis induction in anther cultured, and to investigate the influence of genotype on embryogenesis. In this work, first of all anthers and buds containing the highest percentage of YM and MM in four different F1 eggplant genotypes were identified. Results revealed that a certain bud/ anther size group in each genotype might correspond to different microspore / pollen development stage in different genotypes. After determining the best anther length in order to increase the presence of YM and MM corresponding anthers were collected for four genotypes and cultured. Embryo and regenerated plantlet production were taken into consideration to evaluate the response to anther culture for each genotype. Embryos were obtained in all 4 genotypes with variable percentages, ranging from 3,57% to 40.67 %. As a conclusion, related bud and anther length determined for each genotype could be used as fast and reliable criteria to determine the most responsive microspore/pollen developmental stage, which has maximum amount of YM and MM, to increase the efficiency in eggplant anther culture.
Emine Barsal, Akdeniz Üniversitesi, Emine Barsal & Ahmet Naci Onus, Akdeniz University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 5, pp 139-162; https://doi.org/10.29329/ijiasr.2021.379.3

Abstract:
Kavun tüm Dünyada ve Türkiye’de de yetiştiriciliği yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Türkiye’de yetiştirilen en önemli 2 kavun tipi Galia ve Kırkağaç’tır. Bu çalışmanın amacı, her iki tip için ıslah amaçlı gen havuzu (popülasyon) oluşturma ve bu oluşturulan popülasyonlardan kendileme ve seleksiyon metodları ile kaliteli yarıyol ıslah materyali (F3 ve F4 hatları) seçimi ve karekterizasyonunun yapılmasıdır. Bu çalışma piyasada yetiştirilen/popüler 5 adet Galia F1 ve 8 adet Kırkağaç F1 çeşiti ile yürütülmüştür. Ayrıca bu hibritler arasında yeni melezler yapılmıştır. Popülasyonlardan seçilmiş F3 ve F4 hatların bitki ve meyve gözlemleri yapılmış ve sera koşullarında doğal inokülasyonla külleme dayanımları kontrol edilmiştir. Yapılan ölçüm ve gözlemler UPOV Kavun Tanımlama Listesi kriterlerinin modifiye edilmesiyle yapılmıştır.Daha sonra seçilmiş yarıyol ıslah materyallerinin en önemli özellikleri TBA ve Kümeleme analizleri ile istatistiki olarak test edilmiştir. Yapılan istatistiki analize göre, hatlara yapılan gözlemler arasındaki korelasyonlar belirlenmiş, ayrıca analiz edilen hatlar için dendogram oluşturulmuş ve bununla hatlar arası akrabalık dereceleri gözlenmiştir. Istatistiki analizi yapılan seçilmiş kaliteli 55 Galia F3 ve 46 Galia F4 hatları arasında oldukça yüksek genetik çeşitlilik bulunduğu görülmüştür. Erkencilik genetik çeşitliliğe etkisi en etkin olan özellik olarak bulunmuştur. 128 adet Kırkağaç F3 ve 122 adet Kırkağaç F4 hatların istatistik analizi sonucunda yine genetik çeşitliliğin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. F3 hatlarda meyvede pütürlülük, F4 hatlarda ise TSS özelliğinin genetik çeşitliliğe etkisi en yüksek bulunmuştur. Oluşturulan dendogramlarda Galia F3 hatlarının 2 ana ve 6 alt küme oluşturduğu, Galia F4, Kırkağaç F3 ve Kırkağaç F4 hatları için 2 ana ve 7 alt küme oluştuğu görülmektedir. Ayrıca hatların şema üzerindeki dağılımına göre F1 ıslahında kullanılmak üzere birbirinden uzak olan hatlar belirlenmiştir. Sonuç olarak F1 ıslahında kullanılmak üzere bitki ve meyve özellikleri tanımlanmış ve yerel PM ırkı için dayanıklılığı belirlenmiş kaliteli 101 adet Galia ve 250 adet Kırkağaç yarıyol ıslah materyalleri elde edilmiştir.
Back to Top Top