Vestnik IGEU

Journal Information
ISSN : 2072-2672
Current Publisher: Ivanovo State Power University (ISPU) (10.17588)
Total articles ≅ 330
Filter:

Latest articles in this journal

I.I. Komarov, D.M. Kharlamova, A.N. Vegera, V.Y. Naumov
Vestnik IGEU pp 14-22; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.014-022

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V.A. Gorbynov, S.G. Andrianov, S.S. Konovaltseva
Vestnik IGEU pp 23-31; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.023-031

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.A. Nadeev, A.V. Barakov, D.A. Prutskikh, V.Y. Dubanin, A.M. Naumov
Vestnik IGEU pp 5-13; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.005-013

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I.M. Bogachkov, R.N. Khamitov
Vestnik IGEU pp 32-39; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.032-039

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V.P. Zhukov, A.Ye. Barochkin, M.S. Bobrova, A.N. Belyakov, S.I. Shuvalov
Vestnik IGEU pp 62-69; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.062-069

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Y.D. Kutumov, V.E. Mizonov, T.Y. Shadrikova, A.I. Tikhonov
Vestnik IGEU pp 55-61; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.055-061

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S.K. Ulybyshev, B.A. Staroverov
Vestnik IGEU pp 70-79; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.070-079

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.V. Gusenkov, A.A. Dyachkov, V.D. Lebedev, A.M. Sokolov, T.E. Shadrikov
Vestnik IGEU pp 40-54; doi:10.17588/2072-2672.2021.2.040-054

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I.A. Lukicheva, A.L. Kulikov
Published: 28 February 2021
Vestnik IGEU pp 31-40; doi:10.17588/2072-2672.2021.1.031-040

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S.V. Derkachev
Published: 28 February 2021
Vestnik IGEU pp 41-48; doi:10.17588/2072-2672.2021.1.041-048

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top