GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA

Journal Information
ISSN : 0016-5352
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 546
Current Coverage
PUBMED
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Jacek Zaburko, Joanna Szulżyk-Cieplak, Marcin K. Widomski, Grzegorz Łagód
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 38-41; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.6

Abstract:
Zaostrzające się wymogi, dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, doprowadziły do opracowania wielu urządzeń wykorzystywanych podczas biologicznego oczyszczania. Obecne badania prowadzone w sektorze wodno-ściekowym skupiają się często na poszukiwaniu efektywnych energetycznie rozwiązań technicznych i technologicznych ,wywierających jak najmniej negatywny wpływ na środowisko ,przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. W systemach oczyszczania powszechnie wykorzystuje się właściwości struktur mikroorganizmów w postaci kłaczków osadu czynnego, które usuwają organiczne i biogenne związki zawarte w ściekach. Ważnym elementem powyższego rozwiązania jest zastosowanie układu mieszania i napowietrzania bioreaktorów w odpowiedniej konfiguracji. W oczyszczalni ścieków, z częścią biologiczną, działającej w technologii SBR ,stosuje się wiele rodzajów urządzeń do mieszania. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie innowacyjnego wolnoobrotowego systemu mieszania w sekwencyjnych bioreaktorach porcjowych, w których czynnikiem procesowym jest osad czynny.
Andrzej J. Osiadacz
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 21-28; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.3

Abstract:
W artykule analizowano wpływ wybranych parametrów pracy sprężarek oraz rodzaju przemiany termodynamicznej na moc niezbędną do przetłoczenia określonej ilości gazu.
Michał Strzeszewski
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 42-47; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.7

Abstract:
W artykule omówiono przygotowywanie rysunków aksonometrycznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET. Rysunki te tworzone są w bardzo dużej mierze automatycznie przez program. Rola projektanta sprowadza się do dodania etykiet oraz ewentualnego dostosowania ustawień rysunku.
Michał Kwaśniewski
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 13-20; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.2

Abstract:
W artykule dokonano przeglądu układów redukcyjnych stacji gazowych wysokiego ciśnienia ,stosowanych w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymieniono podstawowe elementy stacji gazowej. Przeanalizowano wymagania prawne, zabezpieczeń i standardów dla stacji gazowych. Opisano również dostępne i najczęściej stosowane podzespoły, występujące na ciągach redukcyjnych. Opisano również sposoby umożliwiające zdalne sterowanie nastawami stacji, limitowanie wielkości przepływu oraz przełączania ciągów redukcyjnych.
Ewa Hołota, Zbigniew Suchorab, Maria Cieślik, Mateusz Stelmach
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 34-37; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.5

Abstract:
Zapewnienie właściwego napowietrzania instalacji kanalizacyjnej jest gwarancją prawidłowego działania całego systemu kanalizacyjnego w budynku. Tradycyjnie dopływ powietrza do instalacji odbywa się przez rurę wywiewną, zainstalowaną ponad dachem budynku lub przez zawory napowietrzające. W budynkach pasywnych, które charakteryzują się zwiększonymi wymaganiami w zakresie minimalizacji strat ciepła, zastosowanie tradycyjnego napowietrzania prowadzi do występowania dodatkowych mostków cieplnych na granicy dachu i rury wywiewnej. Zaproponowany nowatorski system napowietrzania eliminuje konieczność wyprowadzenia pionu ponad dach budynku, tym samym przyczynia się do częściowej minimalizacji tych strat. Zastąpienie rury wywiewnej przy połaci dachowej rurą wywiewną zamontowaną na przyłączu instalacji kanalizacyjnej oraz zakończenie pionu kanalizacyjnego hermetycznym zbiornikiem, którego zadaniem jest magazynowanie powietrza potrzebnego do napowietrzania układów, pozwala na ograniczenie powstawania w instalacji podciśnienia i prowadzi do poprawy charakterystyki pracy instalacji kanalizacyjnej w budynku. W niniejszej pracy zbadano skuteczność działania zaproponowanego systemu w rzeczywistym obiekcie. Przeprowadzono kilka serii badań, na podstawie których ustalono najbardziej korzystne rozwiązanie w zakresie pojemności hermetycznego zbiornika na powietrze, w zależności od ilości spłukiwanej wody.
Michał Kwaśniewski
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 4-12; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.1

Abstract:
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu.
Andrzej J. Osiadacz
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 29-33; https://doi.org/10.15199/17.2022.6.4

Abstract:
Badania dotyczyły uproszczonych modeli przepływu gazu w rurociągu do wyznaczania profili zmian ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu. Równania rozwiązano metodą prostych oraz przeprowadzono badania wrażliwości modelu przepływu na wybór modelu wymiany ciepła, równania stanu oraz dokładność obliczeń współczynnika oporów hydraulicznych. Badania dotyczyły następujących równań stanu: Soave-Redlich-Kwong, Benedict-Webb-Rubin, AGA-8 i SGERG-88. Wyniki rozwiązania numerycznego zostały porównane z wynikami pomiarów przeprowadzonych na odcinku gazociągu przesyłowego o długości 107 km.
Aleksandra Nowak
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 35-38; https://doi.org/10.15199/17.2022.5.5

Abstract:
Coraz więcej przedsiębiorców licząc koszty związane z gospodarowaniem odpadami zaczyna analizować rodzaje wytwarzanych odpadów i możliwość przeklasyfikowania odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Pojawia się pytanie, jak podejść do tematu? Czy każdemu odpadowi można zmienić kod odpadu? Jakie warunki należy spełnić przy zmianie klasyfikacji odpadów, aby była zgodna z przepisami prawnymi? Odpowiedzi na powyższe pytania udzielę w niniejszym artykule. Dodatkowo postaram się wskazać trudności związane z przygotowaniem odpowiedniego materiału, który jest podstawą do sporządzenia opinii w zakresie zmiany kodu odpadów z niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne odpadów, potocznie nazywanego „odgwiazdkowaniem”.
Jakub Paprocki
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 18-25; https://doi.org/10.15199/17.2022.5.3

Abstract:
W artykule omówiono metody wykorzystywane w biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych występujących w osadach czynnych i dennych. Przeanalizowano ich skuteczność i wpływ na oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń WWA.
Aleksandra Bogdanowicz
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, Volume 1, pp 14-17; https://doi.org/10.15199/17.2022.5.2

Abstract:
Mikroplastiki stanowią zanieczyszczenie o charakterze globalnym, o czym świadczy ich obecność w różnych ekosystemach (m.in. w wodzie, glebie, powietrzu). Co więcej, mogą być one transportowane w środowisku na duże odległości, docierając tym samym do bardzo odległych i odludnych miejsc. Zanieczyszczenie produktów przeznaczonych do spożycia oraz atmosfery mikroplastikami powoduje, że człowiek jest narażony na ich spożycie i wdychanie, jednakże możliwe konsekwencje zdrowotne z tym związane nie są znane. W niniejszym artykule zestawiono najważniejsze informacje na temat występowania mikrodrobin plastiku w środowisku wodnym, powietrzu, jak również produktach żywnościowych. Ponadto przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat wpływu mikroplastików na człowieka w oparciu o dostępne dane literaturowe.
Back to Top Top