Chinese Physics Letters

Journal Information
ISSN / EISSN : 0256307X / 17413540
Current Publisher: IOP Publishing (10.1088)
Total articles ≅ 16,805
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Zhou-Zheng Kang, Tie-Cheng Xia
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/110201

An-Ning Dong, Li-Huan Sun, Xiang-Qian Tang, Yi-Kun Yao, Yang An, Dong Hao, Xin-Yan Shan, Xing-Hua Lu
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/116801

Han Zhang, Yang Gao
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/114302

Rui-Zhe Liu, Xiong Huang, Ling-Xiao Zhao, Li-Min Liu, Jia-Xin Yin, Rui Wu, Gen-Fu Chen, Zi-Qiang Wang, Shuheng H. Pan
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/117301

Hong-Juan Yang, Jian Li, Xiang Gao, Jun Ma, Jun-Hong Li, Wen Wang, Cheng-Hao Wang
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/114301

Ye Zhang, Gao-You Liu, Yi Chen, Chuan-Peng Qian, Ben-Rui Zhao, Bao-Quan Yao, Tong-Yu Dai, Xiao-Ming Duan
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/114201

Qiu-Run He, Jing Guo, Bao-Fu Zhang, Zhong-Xing Jiao
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/114202

Hong-Yu Yu, Nan Gao, Hong-Dong Li, Xu-Ri Huang, Tian Cui
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/116101

Tong Zhou, Xie-Gang Zhu, Mingyu Tong, Yun Zhang, Xue-Bing Luo, Xiangnan Xie, Wei Feng, Qiuyun Chen, Shiyong Tan, Zhen-Yu Wang, et al.
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/117303

Zhi Meng, Lei Shen, Zongwei Ma, Muhammad Adnan Aslam, Liqiang Xu, Xueli Xu, Wang Zhu, Long Cheng, Yuecheng Bian, Li Pi, et al.
Published: 8 November 2019
Chinese Physics Letters, Volume 36; doi:10.1088/0256-307x/36/11/117801