Chinese Physics Letters

Journal Information
ISSN / EISSN : 0256307X / 17413540
Current Publisher: IOP Publishing (10.1088)
Total articles ≅ 17,016
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Wenke He, Bingchao Qin, Li-Dong Zhao
Published: 24 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/8/087104

Jin Yang, Jian Li, Liangzhong Lin, Jia-Ji Zhu
Published: 24 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/8/087501

Haijun Yang, Zixin Wang, Liuhua Mu, Yongshun Song, Jun Hu, Feng Zhang, Haiping Fang
Published: 24 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/8/087504

Jun-Xia Zhou, Ren-Hong Gao, Jintian Lin, Min Wang, Wei Chu, Wen-Bo Li, Di-Feng Yin, Li Deng, Zhi-Wei Fang, Jian-Hao Zhang, et al.
Published: 24 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/8/084201

Cheng Zheng, Dapeng Zhao, Xinqiang Cai, Wantong Huang, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Lin Tang, Xiaopeng Hu, Lin Gu, Shuai-Hua Ji, et al.
Published: 24 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/8/087401

HongBin Liang, Jiancheng Pei, Xiaoguang Wang
Published: 16 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/7/070301

Ming-Xi Deng
Published: 14 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/7/074301

Qing Liao, Long Kang, Tong-Min Zhang, Hui-Ping Liu, Tao Wang, Xiao-Gang Li, Jin-Yu Li, Zhen Yang, Bing-Sheng Li
Published: 14 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/7/076102

Shao-Long Chen, Peng-Peng Zhou, Shi-Yong Liang, Wei Sun, Huan-Yao Sun, Yao Huang, Hua Guan, Ke-Lin Gao
Published: 14 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/7/073201

Qianqian Wu, Xingyi Liu, Tengfei Jiao, Surajit Sen, Decai Huang
Published: 14 July 2020
Chinese Physics Letters, Volume 37; doi:10.1088/0256-307x/37/7/074501

Back to Top Top