Food Industry Economics

Journal Information
ISSN / EISSN : 2411-4111 / 2312-847X
Total articles ≅ 353
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Н. А. Добрянська, Г. О. Саркісян, І. В. Крупіца, К. М. Бирка
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2271

Abstract:
В статті проведений аналіз особливостей міжнародного ринку енотуристичних послуг. Визна-чено поняття енотуризму та енотуристичних послуг, охарактеризовано види послуг, що складаютькомплекс туристичного продукту. Виділено дестинації, де популярний даний вид туризму та вказано їхподіл відносно історії розвитку виноробної справи. Наведено перелік найкращих винних готелів танайкращих ресторанів з винною картою світу. Описано особливості додаткових послуг енотуризму.Визначено сутність понять лікувально-профілактичних та косметичних процедур, які носять назву ам-пелотерапія, енотерапія. Представлено актуальні дослідження ринку спільного проєкту німецькогоуніверситету Гайзенхайма та представників виноробної галузі країни, яке полягало в ефективностінадання споживачам енотуристичних послуг. Зазначено країни-лідери за кількістю виробництва вината за індексом туристичної конкурентоспроможності в усіх туристичних макрорегіонах та виявлено те-нденцію недостатнього розвитку туристичної індустрії, в тому числі і винної. На підставі вивченого ма-теріалу запропоновано рекомендації щодо поліпшення розвитку ринку енотуристичних послуг.
О. В. Нікішина
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2270

Abstract:
У статті обґрунтовано доцільність оцінки екологічної компоненти соціально відповідального біз-несу на макрорівні в координатах сталого розвитку держави відповідно до сучасного наукового підходу.Розроблено методичні рекомендації до оцінки соціальної відповідальності суб’єктів переробної промис-ловості та систему економіко-екологічних індикаторів сталого розвитку. Авторський внесок в оціночнусистему визначається секторальними індикаторами ресурсної та екологічної ємності валової доданоївартості, а також специфічними індикаторами, що поєднують інвестиційну та екологічну складові. Наоснові розроблених методичних рекомендацій проведено оцінку екологічної компоненти соціально від-повідального бізнесу в переробній промисловості України, експертну та комплексну оцінку позиціюваннясектору за його внеском у сталий розвиток держави. Визначено сучасні тренди сталого розвитку пере-робного сектору, обґрунтовано головні напрями і заходи розвитку соціально відповідального бізнесу вумовах нестабільності.
Т. М. Ступницька, О. П. Володіна, Л. М. Головаченко, Г. І. Сарієва
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2269

Abstract:
During the period of operation, the national accounting system in Ukraine is in the process of reformand continuous improvement. Modern conditions of Ukraine's integration into the European space necessitate the adaptation of the regulatory framework to the legislation of the European Union, and accounting inparticular. For the operation of any enterprise assets are required, both non-current and current. The articleexamines the definition of the category of "current assets" and their classification according to national andinternational accounting standards, for the organization of their accounting and effective management. According to the results of the study of the essence of the category "current assets" it was found that their interpretation according to national standards corresponds to international ones, and according to the scientificapproach - allowed to identify several approaches (directions) to explain their essence. The study of approaches to the classification of current assets revealed their main classification features. But, according tothe authors, it is also necessary to use the classification for modern management, organization of more efficient and effective accounting, analysis, audit and management in the enterprise, risk management, liquidity,inflation protection, turnover and profitability. The classification of current assets according to internationaland national accounting standards by type of current assets has been systematized and their comparison bycomposition of elements has been carried out.
, О. А. Жигулін
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2264

Abstract:
Наведено теоретико-методологічні основи й практичні рекомендації формування інклюзивноїмоделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній галузях економіки України. Об-ґрунтовано необхідність урахування дії закону еволюції життя при виході економіки із стану глобальноїкризи. Розроблено механізм управління формуванням інклюзивної моделі розвитку бізнесу. Визначе-но умови інклюзивного саморозвитку бізнесу в складних умовах виходу економіки із стану глобальноїкризи. Надані рекомендації щодо використання показника інклюзивного розвитку бізнесу у коротко- ідовгостроковій перспективі. Наведено результати апробації розроблених положень у діяльності підп-риємницьких структур агропродовольчого, готельного і рестронного бізнесу Донецької, Одеської, Тер-нопільської й Чернігівської областей України.
О. А. Жигулін
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2272

Abstract:
Мотивами поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг під час глобальних кризовихявищ й інформатизації суспільства є задоволення «фізіологічних» потреб у харчуванні (їдальні самоо-бслуговування й підприємства «швидкої їжі»), потреб в безпеці (індустрія гостинності, фабрики-кухні,кафе) і потреб в спілкуванні, повазі й самовираженні (ресторани, бари, нічні клуби, дома чайних тра-дицій). Обґрунтовано, що основними споживчими властивостями послуг і виробів перелічених группідприємств є «економність», «якість», «інноваційно-креативна диференціація», відповідно. Розроб-лено модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизаціїсуспільства, а також систему методів управління задоволенням їх потреб. Доведено, що у кожномутоварі споживача цікавть його і «економність», і «якість», і «інноваційно-креативна диференціація».Однак, одну з властивостей він виділяє як основну для подальшого вибору.
П. О. Антонюк, О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Х. О. Баранюк
Food Industry Economics, Volume 14; https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2265

Abstract:
Дана стаття присвячена дослідженню формування об’єму, динаміки, структури та причин зрос-тання вартості імпорту на основі використання методів економіко-статистичного аналізу. В роботі вка-зано, що головною причиною зростання об’єму і вартості імпорту являється диспропорція між низьки-ми темпами зростання вітчизняного виробництва продукції сільського господарства і харчової проми-словості та високими темпами зростання доходів населення, що постійно формує дефіцит товарів,який і покривається все зростаючими закупками з інших країн. Виконано аналіз товарної та географіч-ної структури імпорту по товарах чотирьох розділів продукції. Дослідження географічної структурисвідчить, що основними експортерами агропродовольчої продукції в Україні стали держави ЄС, якіповністю використовують умови зони вільної торгівлі з Україною і є головними постачальниками про-дуктів тваринного походження та готових харчових продуктів. Встановлено також, що імпорт з іншихрегіонів світу має місце переважно по продукції товарних груп і товарних позицій, для виробництваяких в Україні не існує необхідних умов, а організація такої діяльності може бути економічно недоціль-ною. У висновках представлено рекомендації стосовно можливостей скорочення імпорту головнимчином, за рахунок нарощування внутрішнього виробництва.
Н. М. Купріна
Food Industry Economics, Volume 13; https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2216

Abstract:
Стаття присвячена дослідженню напрямів регулювання підприємницької діяльності такого ва-жливого суб’єкту національної економіки, як харчова промисловість, через застосування механізмустратегічної реструктуризації, яка враховує фактори впливу всього спектру глобалізаційних процесівта агресивних змін зовнішнього середовища на національну економіку. Обґрунтовано, що для забез-печення конкурентоспроможності та ефективності функціонування суб’єктів національної економікиУкраїни, необхідним є механізм застосування стратегічної реструктуризації на підставі дії принципуімпаритету. Розроблено концепцію імпаритетної реструктуризації суб’єктів харчової промисловостіУкраїни на базі системи принципів, головним з яких є принцип імпаритету (нерівність, захист від нега-тивного впливу дії всього спектру екзогенних і ендогенних факторів), відповідно до макроцілей, які за-безпечують вирішення загальнодержавних завдань економічного розвитку країни (економічна і про-довольча безпека, конкурентоспроможність національної економіки).
І. О. Седікова, Н. В. Асауленко, Д. В. Седіков
Food Industry Economics, Volume 13; https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2218

Abstract:
Увага до світової проблеми скорочення продовольчих втрат та харчових відходів, в тому числіі в індустрії гостинності, продиктована, по-перше, занепокоєнням з приводу відсутності низького рівняпродовольчої безпеки і наявності голоду в ряді країн світу, по-друге, з впливом харчових відходів наприродні ресурси та навколишнє середовище. Визначення шляхів скорочення продовольчих втрат тахарчових відходів на сучасному етапі є вкрай актуальним. Метою дослідження є визначення природихарчових відходів у індустрії гостинності, оцінка масштабів їх утворення, накопичення та втрат. Авто-ри дійшли висновку, що для вирішення проблеми харчових відходів необхідно повністю переглянутипідходи до процесів організації виробництва та споживання продуктів харчування. Раціональний підхіддо споживання зменшить навантаження на сільське господарство та збереже біоресурси. Встановле-но, що однією з проблем закладів громадського харчування є нераціональне споживання і водночасвони ж є найбільшими продуцентами харчових відходів.
О. В. Ніколюк, В. П. Кирилова
Food Industry Economics, Volume 13; https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2219

Abstract:
У статті розглянуто систему надання адміністративних послуг на основі імплементації систем-ного підходу, за допомогою якого ідентифіковано її структуру і функції, надано класифікацію, визначе-но соціально-економічні зв’язки із зовнішнім середовищем, представлено недоліки у реалізації органі-заційної, законодавчої, інформаційної функціях представленої системи. Обґрунтовано підходи до інте-грації сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із процесами надання адміністративних пос-луг, передбачаючи вжиття на загальнодержавному рівні дієвих заходів у напрямку розробки держав-них програм для безкоштовного навчання населення, використання універсальних програмних проду-ктів для представників органів місцевого самоврядування й інших суб’єктів щодо надання адміністра-тивних послуг Одеської міської ради із метою спрощення їх існуючих процедур, активізація обміну від-повідною інформацією між залученими суб’єктами й оптимізації відповідних витрат бюджету. Особли-ву увагу варто приділяти узагальненню позитивної практики імплементації реформи на рівні Одеськоїміської ради та вироблення на цих засадах позитивного досвіду щодо реалізації такої реформи.
О. П. Петренко, А. А. Шевченко, Г. П. Атамась
Food Industry Economics, Volume 13; https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2217

Abstract:
У статті розглянуто й оцінено основні актуальні проблеми інституційного забезпечення держа-вного управління у сфері залучення інвестицій у національну економіку. Проаналізовано сучаснийстан інвестиційної привабливості національної економіки. Досліджені та систематизовані напрями ро-звитку національної економіки на основі використання інноваційних рішень та наукомістких методоло-гічних підходів. Обґрунтовано сукупність заходів, які реалізують завдання інституційного забезпеченнядержавного управління у сфері залучення інвестицій у національну економіку. Запропоновано науко-во-практичні рекомендації щодо реалізації поточних та стратегічних орієнтирів удосконалення інститу-ційного забезпечення державного управління у сфері залучення інвестицій у національну економіку.Доведено, що стратегічний курс у сфері забезпечення розвитку інвестиційної політики повинен розро-блятись на засадах всеохоплюючого галузевого протекціонізму у контексті здійснення поступовогопереходу до вищої організації й ефективності галузей національної економіки з розвинутими виробн и-чими силами, виробничими відносинами, налагодженим господарчим механізмом.
Back to Top Top