Chemical Communications

Journal Information
ISSN / EISSN : 13597345 / 1364548X
Current Publisher: Royal Society of Chemistry (RSC) (10.1039)
Total articles ≅ 58,960
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
LOCKSS
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Jianjun Du, Yu Zhang, Haoying Ge, Chao Shi, Saran Long, Wen Sun, Jiangli Fan, Xiaojun Peng
Published: 5 June 2020
The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Samuel I. Jacob, Iskander Douair, Guang Wu, Laurent Maron, Gabriel Ménard
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc01699c

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Christos Tsiamantas, Joseph M. Rogers, Hiroaki Suga
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc01291b

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Takumi Aizawa, Keisuke Aratsu, Sougata Datta, Takaki Mashimo, Tomohiro Seki, Takashi Kajitani, Fabien Silly, Shiki Yagai
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc01636e

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhicheng Lin, Yuan Sheng, Jia Li, Zhiyan Rui, Yide Liu, Jianguo Liu, Zhigang Zou
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc01554g

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yuebing Xu, Mengyao Chen, Bing Liu, Feng Jiang, Xiaohao Liu
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc01345e

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Angana Borbora, Uttam Manna
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc00618a

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Oleksandr Kysliak, Helmar Görls, Robert Kretschmer
Chemical Communications; doi:10.1039/d0cc00003e

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yi Wang, Jiawen Zou, Yanyan Song, Jun Peng, Yi Wang, Yong Bi
Chemical Communications, Volume 56, pp 1629-1632; doi:10.1039/c9cc09053c

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chenggong Yang, Xingfu Tao, Yang Yang, Kun Liu
Chemical Communications, Volume 56, pp 1677-1680; doi:10.1039/c9cc06968b

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top