Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Journal Information
ISSN : 1302-0064
Current Publisher: Yonetim ve Ekonomi (10.18657)
Total articles ≅ 312
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Tuna Can Güleç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 369-379; doi:10.18657/yonveek.605395

Abstract:
The cryptocurrency market could only accomplish a small fraction of what it was capable of since Bitcoin was first popularized. Improving upon Bitcoin, the development of technically superior cryptocurrencies couldn’t manage to create a disruptive innovation impact on the market either. In order to understand why the cryptocurrency market couldn’t fulfill its perceived disruptive innovation potential, this study systematically reviews the literature. Relevant literature has been thoroughly searched and several studies that use certain methodologies are included in the review. These studies have been categorized based upon their approaches to the subject as supportive studies and contradictory studies. Within these categories, subsections have been created based on the findings and conclusions of each study reviewed. Following the theoretical discussion, the rationality of the movements in the market has been analyzed with regression models supported by sentimental estimation model outputs. According to the interpretation of the studies in the literature, cryptocurrencies seem to need a properly functioning natural selection mechanism, which will only allow the survival of the currencies that have the best “fit” to the needs of the market. Additionally, the findings of the regression analysis are in line with the majority of literature and suggest that the cryptocurrency prices are straight out unpredictable even with the usage of advanced AI algorithms that take human irrationality into account. Collectively, evidence suggests that in its current structural form, the ICO based cryptocurrency market is set to fail in a gradual pattern. Key Words: Financial Markets, Fintech, Cryptocurrency JEL Classification: G14, F30, E30
Nazlı Keyifli, Sacit Hadi Akdede
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 337-351; doi:10.18657/yonveek.646569

Abstract:
Bu çalışmada, politik kutuplaşmanın belirleyicileri ampirik olarak incelenmektedir. Devletin ekonomik büyüklüğü ve gelir dağılımı ve diğer kontrol değişkenleri bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. İstatistiksel analiz olarak EKK ve 2EKK yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamına 61 ülke dahildir ve 1990 ile 2015 arasındaki zaman aralığı kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları, gelir eşitsizliğinin artmasının politik kutuplaşmayı arttırdığını gösteriyor. Politik kutuplaşma, Dünya Değerler Araştırması'ndan (WVS) elde edilmiştir. Söz konusu değişken “government responsibility” sorusuna verilen yanıtların standart sapması olarak ölçülür. Ek olarak, bizim ampirik sonuçlarımız hükümet büyüklüğünün artmasının politik kutuplaşmayı azalttığına işaret ediyor. Çalışma bu bulguların bağlantılarını açıklamaktadır. Anahtar Kelimeler: Politik Kutuplaşma, Kamu Büyüklüğü, Gelir Dağılımı JEL Sınıflandırması: H50, P16,D31
Musa Ovali, Turan Kocabiyik, Umut Burak Geyikçi
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 309-335; doi:10.18657/yonveek.624355

Abstract:
Bu çalışmanın amacı derecelendirme kuruluşları tarafından verilen ülke derecelendirme notlarının ülkelerin borsa endeksleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, S&P, Moody’s ve Fitch derecelendirme kuruluşları tarafından 2004-2019 yılları arasında T-BRICS ülkelerine verilen derecelendirme notlarının hisse senedi piyasaları üzerine etkileri olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Anormal getirilerin varlığı, olayın etkilerini açık bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla ±15, ±10, ±5 ve ±1 günlük olay pencereleri dahilinde incelenmiştir. Analiz sonucunda bazı ülkelerin borsa endekslerinde negatif (pozitif) olayla aynı yönde negatif (pozitif) anormal getiriler tespit edilmiştir. Ek olarak bazı ülkelerin ise coğrafi konumları itibarıyla aynı olaylar karşısında farklı tepkiler verebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda not duyurularının istatistiki olarak anlamlı kümülatif anormal getiri, ortalama anormal getiri ve kümülatif ortalama anormal getiriye yol açtığı tespit edilmiş, ilgili ülkelerdeki mevcut piyasaların yarı-etkin piyasa formunda etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme, Ülke Kredi Derecelendirme, T-BRICS, Olay Çalışması, Anormal Getiri, Kümülatif Anormal Getiri. JEL Sınıflandırması: G14, G24, N20
Ezgi Kopuk, Oytun Meçik
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 263-274; doi:10.18657/yonveek.693387

Abstract:
Bu çalışma Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri olan imalat sanayi ile tarım sektörlerinin dış ticaretinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçlar. 1998 birinci çeyrek ve 2020 birinci çeyrek dönemini kapsayan analizde, sektörlerin dış ticaret değerleri ve GSYH verileri kullanılarak zaman serisi teknikleri ışığında; birim kök testleri ve Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkinin; tarım sektöründen GSYH’ye tek yönlü ve tarımdan imalat sanayiine doğru çift yönlü bir Granger nedenselliğin söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Böylece tarım-imalat sanayi sektörleri arasında geri bildirim hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla imalat sanayi ile tarım sektörlerine yapılan yatırımların, büyümenin bir nedeni olduğu ve aralarındaki ilişki göz önünde bulundurularak, politika yapıcıların bu sektörleri öne alan politikalar geliştirmesinin makroekonomik açıdan ülke ekonomisine yararlı olacağı ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Tarım, İmalat Sanayi JEL Sınıflandırması: F1, F43, L6, O13
Abdullah Tirgil
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 189-198; doi:10.18657/yonveek.603273

Abstract:
Governments across the world have been fighting against tobacco use by introducing a series of anti-tobacco measures to eliminate tobacco-related diseases. After ratifying the first global public health treaty by the World Health Organization in 2005, Turkey urgently implemented a series of anti-smoking policies to address the tobacco epidemic. We utilized data from the Global Adult Tobacco Surveys 2008 and 2012 for Turkey and implemented a Linear Probability Model to estimate the effect of introducing anti-smoking policies to provide new evidence on reducing smoking. Two significant anti-tobacco policies undertaken between 2009 and 2010 had a significant negative impact on the likelihood of being a current smoker. The new policies helped reduce the probability of being smokers for both females and males, but the effect was more substantial for male adults. Education has distinct effects on females and males such that with more education, female adults are more likely to smoke while the opposite is true for male adults. Policymakers should consider these findings to address tobacco consumption and announce multiple policies taking gender differences into account to stop the smoking epidemic. Key Words: Cigarette consumption, Anti-tobacco regulation, gender, smoking behavior JEL Classification: I12, I18, J16
Selim Baha Yildiz
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 353-367; doi:10.18657/yonveek.620703

Abstract:
Bu çalışmada 2013-2018 yılları arasında piyasa değeri ağırlıklı hesaplanan BİST 30 Endeksinin getiri-risk performansı ile endeks içindeki hisse senedi ağırlıklarının risk tabanlı (Minimum Varyans - Eşit Risk Katkılı - Maksimum Çeşitlendirilmiş) ve eşit ağırlıklı stratejilere göre belirlendiği portföylerin performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Oluşturulan stratejilerin hepsinin yıllıklandırılmış getirisi kıyaslama ölçütü kabul edilen BİST 30 Endeksinin getirisine göre üç kattan daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde tüm stratejilerin yıllıklandırılmış riski kıyaslama ölçütüne göre daha düşük düzeydedir. İnceleme dönemi boyunca portföyünde bankacılık hisse senedi ağırlığı az olan Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji getiri açısından, Minimum Varyans Stratejisi ise risk açısından diğer incelenen portföylere göre daha iyi performans sergilemişlerdir. Anahtar Kelimeler: Smart Beta, Minumum Varyans Strateji, Eşit Risk Katkılı Strateji, Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji JEL Sınıflandırması: G11
Güngör Özcan
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 291-308; doi:10.18657/yonveek.668017

Abstract:
Savaş ekonomisi savaş dönemlerinde ülkelerin uyguladığı ekonomi politikalarını bir bütün olarak anlatmak üzere kullanılan bir kavramdır. Savaş ekonomisi yaşayan ülkeler bu süreçte başta yüksek enflasyon olmak üzere üretim azalması, karaborsa, adaletsiz gelir dağılımı gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmayarak tarafsız kalmıştır. Buna rağmen savaşa sürekli hazır olmak zorunda kaldığından savaş ekonomisi uygulamak durumunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı sürecinde askeri harcamaların yükselmesi, ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi, ithalatın daralması ekonomik yapıyı olumsuz etkilerken erkek işgücünün savaşa katılması sonucunda kadın ve çocuk emeği yetersiz kalmış ve üretim düşmüştür. Bu dönemde ek askeri harcamaların finansmanı, azalan üretim ve daralan ithalat sorunları, karaborsa, adaletsiz gelir dağılımı, enflasyon ve iaşe sorunları sorun teşkil etmiştir. Bu sorunlar neticesinde yeni vergiler konması ve mevcut vergilerin düzenlemesi düşünülmüştür. Bu kapsamda varlık vergisi, toprak mahsulleri vergisi ve ayni muamele vergisi getirilmiştir. Çalışmada savaş ekonomisi, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de sosyoekonomik yapı ile savaş dönemindeki vergileme anlayışı üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Savaş Ekonomisi, Savaş, Vergi, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi. JEL Sınıflandırması: H12, H20, H50.
Ebru Saygili, Seher Gören Yargi, Deniz Erginer
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 239-261; doi:10.18657/yonveek.599794

Abstract:
Sürdürülebilirlik kavramı, çevre, turizm ve mimari alanlarının yanı sıra işletmelerde ve ekonomide sürekli olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporları, Küresel Raporlama Girişimi Rehberi’ne dayanarak ekonomik, çevre ve sosyal kategorilerinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, işletmelerde sürdürülebilirlik ile ilgili kavramların ne ölçüde açıklandığının belirlenmesidir. Çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik raporları Nvivo programı ile içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik kavramını nasıl raporladığına ilişkin analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Ekonomik sürdürülebilirlikte en çok değinilen unsur ekonomik performans, çevresel sürdürülebilirlikte ürün ve hizmetler, sosyal sürdürülebilirlikte ise istihdam ile iş sağlığı ve güvenliği olmuştur. Ayrıca çalışma kapsamındaki regresyon sonuçlarına göre, firma yaşı ve çalışan sayısı arttıkça şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarının içeriği de daha kapsamlı hale gelmektedir. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Küresel Raporlama Girişimi (GRI), BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Firma Yaşı, Firma Büyüklüğü JEL Sınıflandırması: F65, M10, M40, M42, M49, O16, P45
Furkan Yildiz
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 275-289; doi:10.18657/yonveek.718607

Abstract:
Bu çalışmanın temelde amacı, Avrupa Birliği sınırları içerisinde hem ekonomik hem de politik birçok olumsuz sonuç doğuran organize suç olgusunu inceleyerek, bu yasa dışı aktivitelere dair Birliğe yol haritası çizen Ağır ve Organize Suçlar Değerlendirmeleri içerisindeki değişimleri analiz etmektir. Çalışma yöntem olarak öncelikle literatür taraması ile organize suç olgusunun kavramsal çerçevesini çizmiş, daha sonra ise Europol tarafından hazırlanan 2014-2017 ve 2018-2021 yıllarına ait değerlendirmeleri karşılaştırarak organize suçların Birlik içerisindeki değişimini değerlendirmiştir. Bu karşılaştırmalardan elde edilen en çarpıcı sonuçlardan biri 2014-2017 yıllarına ait politikaların belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde çevre suçları, terörün finansmanı ve kara para aklama suçları odaklanılması gereken suçlar arasında geri planda kalmıştır. Fakat Brüksel’de ve Paris’te gerçekleştirilen terör eylemlerinin ardından Europol özellikle terörün finansmanı konusunu ön plana almıştır. Bu çalışma, çok yönlü karakteriyle hem organize suç olgusunu değerlendirmiş hem de daha önce karşılaştırmalı olarak incelenmeyen iki ardışık dönemi organize suçlar bağlamında analiz etmiştir. Anahtar Kelimeler: Organize Suçlar, Europol, SOCTA, Avrupa Birliği JEL Sınıflandırması: F50, K33
Berat ÇİÇek, Vedat Almali
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 27, pp 219-238; doi:10.18657/yonveek.543841

Abstract:
Bu çalışmada kurumsal bir kimlik oluşturabilme çabası için kurumsal imaj algısının önemi ve kurumsal kimlik ile kurumsal imaj ilişkisinde örgüt kültürünün aracılık etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yüksek öğretim kurumlarının iç paydaşlarının kurumsal imaj, kurumsal kimlik ve örgüt kültürü algılarının ortaya konulmasına yönelik nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya veri toplamak için Muş Alparslan Üniversitesi’nin iç paydaşlarına bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesine göre dizayn edilen araştırma modeliyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, kurumsal kimliğin inşasında kurumsal imaj algısının önemli bir yere sahip olduğu ve bu ilişkiye örgüt kültürünün aracılık etkisi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü, Yükseköğretim Kurumları, Yapısal Eşitlik Modeli JEL Sınıflandırması: M10, M14, M54
Back to Top Top