Roczniki Pedagogiczne

Journal Information
ISSN / EISSN : 2080-850X / 2544-5243
Current Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL (10.18290)
Total articles ≅ 396
Filter:

Latest articles in this journal

Marta Filipowicz
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 131-146; doi:10.18290/rped20124-10

Abstract:
Artykuł opisuje Ruch ATD Czwarty Świat założony w 1957 r. przez o. Józefa Wrzesińskiego wraz z rodzinami zamieszkującymi obóz dla bezdomnych Noisy-le-Grand (pod Paryżem). W tekście został przedstawiony Ruch jako propozycja inkluzji i integracji społecznej oraz została zaprezentowana geneza Ruchu i jego główne założenia i cele. Problem wykluczenia społecznego jest stale aktualny we współczesnym świecie i pomimo wielu działań prowadzonych w obrębie badanego tematu niestety jest kwestią jeszcze dość powszechną. Utworzony przez o. Wrzesińskiego Ruch ATD Czwarty Świat pokazuje nowy kierunek działań na rzecz zniwelowania szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.
Urszula Gruca-Miąsik
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 91-106; doi:10.18290/rped20124-7

Abstract:
Innowacje w diagnozie wstępnej stymulujące rozwój rozumowania moralnego w poradnictwie pedagogicznym Wyzwalanie potencjału rozwojowego uczniów, także w sferze moralności, jest jednym z głównych zadań edukacji. Myślenie refleksyjne jest bardzo ważne w pracy z nastolatkami, szczególnie w kierunku rozumowania moralnego. Ważniejsze jest jednak, aby zacząć od diagnozy, która oprócz niezbędnych informacji o dziecku będzie, już na tym wstępnym etapie, stymulować proces rozwoju rozumowania moralnego. Zadając specjalne pytania, pomagamy pobudzić refleksję u dziecka i dowiadujemy się, jak myśli i jakie ma problemy. Wydaje się, że w pracy pedagogicznej musimy stworzyć solidne podstawy w postaci siatki pojęć moralnych, a to wymaga czasu i pogłębionej diagnozy wstępnej. Pełniąc funkcje dydaktyczne, edukacyjne, opiekuńcze i profilaktyczne, oprócz nauczycieli szkoła zatrudnia pedagogów do wykonywania tych zadań. Ważnym elementem ich pracy jest niewątpliwie stawianie diagnoz, co potwierdzają przepisy wynikające z ustawy i wykonawcze obowiązujące w ich pracy. Oczekuje się, że szkoła, oprócz przekazywanej wiedzy, rozwinie u młodych ludzi pożądany poziom kompetencji aksjologicznych, talenty i predyspozycje, różne rodzaje umiejętności, zwłaszcza o charakterze społecznym – kreatywność, wrażliwość i pożądane postawy moralne. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym w Polsce, spowodowały na wielu poziomach, także w edukacji, kryzys moralny, w wyniku którego wiele osób nie potrafi się odnaleźć, nie wierzy we własne możliwości. Większość badań pokazuje, w jaki sposób ludzie rozumieją problemy moralne, ale nie pokazuje, jak udoskonalić pracę z nastolatkami w tym zakresie. Badacze problemu rozumowania moralnego zwracają uwagę na rozwiązywanie dylematów moralnych jako na ważny element w rozwoju młodzieży. Autorzy zainteresowani rozumowaniem moralnym pokazują np. że pokolenie milenialsów wykazuje różnice w rozumowaniu moralnym w zależności od płci, inteligencji, doświadczenia zawodowego i kierunku studiów, jednak niekoniecznie w oczekiwany sposób. Różnice w rozumowaniu moralnym stwierdzono przy rozważaniu kontekstu przedstawionych dylematów etycznych. Ponadto, porównanie z innymi badaniami pokazuje, że np. pokolenie milenialsów biznesu ma tendencję do myślenia na niższych poziomach rozumowania moralnego niż studenci niebędący przedsiębiorcami, a także w porównaniu ze studentami lat 60. i 70. XX wieku (wyżu demograficznego) oraz lat 80. i 90. XX wieku (Generacja Xers). W literaturze możemy znaleźć refleksję, że potrzebna jest skuteczna metoda szkolenia, która poprawia zdolność pracowników do podejmowania etycznych decyzji, np. program szkolenia w zakresie etyki oparty na grach mógłby skutecznie rozwijać rozumowanie moralne i kształtować poglądy moralne lepiej niż zwykły program treningowy. Celem tego artykułu jest ukazanie innowacyjności i wartości w samodzielnie skonstruowanym narzędziu badawczym – kwestionariusz do wstępnej diagnozy, który może stymulować proces rozwijania rozumowania moralnego nastolatków w poradnictwie pedagogicznym. Autorka tego artykułu stawia tezę, że nawet na poziomie diagnozy wstępnej możemy stymulować osobę, zachęcać i wyzwalać efekty. W artykule argumentowano, że w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, która jest domeną działalności pedagoga, kluczową rolę odgrywają wiedza, umiejętności, doświadczenia życiowe, kompetencje moralne, bowiem to one ułatwiają stymulowanie rozwoju rozumowania moralnego młodych ludzi.
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 5-16; doi:10.18290/rped20124-1

Abstract:
Artykuł prezentuje badania prowadzone przez pracowników Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podejmuje trzy przewodnie zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem jest ukazanie pedagogiki rodziny, jej specyfiki i okoliczności powstania Katedry Pedagogiki Rodziny w KUL. Drugim podejmowanym zagadnieniem jest przedstawienie kierunków badań podejmowanych przez pracowników Katedry. Ostatnim – działalność upowszechniająca wyniki badań naukowych w postaci konferencji organizowanych przez pracowników Katedry oraz wydawanej serii wydawniczej.
Teresa Olearczyk
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 45-61; doi:10.18290/rped20124-4

Abstract:
Codzienność życia dostarcza tak wiele bodźców słuchowych i wzrokowych, że doświadczanie ciszy wydaje się niezbędne w tworzeniu dobrych relacji małżeńskich i ich umacnianiu. Rodzina jest przestrzenią spotkania, rozwoju osób, w którym człowiek kształtuje swoją tożsamość i odkrywa swoje miejsce w świecie. Cisza i milczenie, różnie określane, są nieodzowne w kształtowaniu zdrowej atmosfery rodzinnej, w procesie rozwoju w ogóle, a tym bardziej w dialogu rodzinnym. Wartość ciszy powinna być doceniana w procesie samowychowania, jak i wychowania młodych pokoleń.
Tomasz Różański
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 75-90; doi:10.18290/rped20124-6

Abstract:
Artykuł poświęcono społecznym i edukacyjnym aspektom samotności i osamotnienia osób starszych. Punktem wyjścia podjętych rozważań było określenie pojęcia starości oraz wskazanie głównych problemów i kryzysów ludzi starych. W dalszej kolejności wyjaśniono istotę samotności i osamotnienia. Następnie, odwołując się do wyników wybranych badań i analiz, omówiono problem samotności i osamotnienia osób starszych. Wskazano na społeczne zróżnicowanie, przyczyny oraz skutki rozpatrywanych zjawisk, a także sposoby ich przezwyciężania. Zwrócono również uwagę na rolę edukacji w dziedzinie samotności i osamotnienia osób w wieku senioralnym.
, Katarzyna Kutek-Sładek
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 121-130; doi:10.18290/rped20124-9

Abstract:
Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 niespodziewanie stało się codzienną praktyką wielu polskich rodzin uczestniczących w procesie edukacji dzieci. Nowe okoliczności są uzasadnieniem podjęcia badań empirycznych pokazujących uwarunkowania, przebieg i ewaluację edukacji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie opinii rodziców dzieci klas 1-6 szkoły podstawowej na temat realizacji procesu zdalnego kształcenia. Aby ukazać zalety i mankamenty zdalnej edukacji przeprowadzono analizę ilości czasu poświęcanego przez rodziców na naukę z dzieckiem oraz ogólną i szczegółową ocenę tego procesu. Analiza wyników badań pokazała, jak nauczanie zdalne wygląda w rzeczywistości i które obszary wymagają dalszej pracy.
Leszek Waga
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 29-44; doi:10.18290/rped20124-3

Abstract:
Doświadczenie w pedagogicznej refleksji nad rodziną Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krótkiego zarysu stosowania pojęcia „doświadczenie” w pedagogicznej refleksji nad rodziną oraz wskazanie na potrzebę wielowątkowego i integralnego rozumienia tego pojęcia. Najpierw zaprezentowane są sposoby rozumienia pojęcia „doświadczenie” w pedagogicznej refleksji nad rodziną. Potem ukazana jest rola nabywanego w rodzinie doświadczenia jako bazy do kształtowania dalszych doświadczeń przez dzieci. Później omawiany jest związek istniejący między doświadczeniami odbieranymi przez zmysły a przeżyciami w kontekście życia rodzinnego. W dalszej kolejności przeanalizowany jest szczególny rodzaj doświadczenia – przeżycie wartości samego siebie z jego odniesieniami do rozwoju dziecka w rodzinie. W ostatnim punkcie jest omówiona rola przedmiotowej strony doświadczeń dziecka w rodzinie, czyli znaczenie środowiska rodzinnego jako miejsca powstawania i nabywania doświadczeń.
Danuta Opozda
Published: 29 December 2020
Roczniki Pedagogiczne, Volume 12, pp 17-28; doi:10.18290/rped20124-2

Abstract:
W artykule podjęta jest próba przedstawienia rozwoju refleksji pedagogicznej nad wychowaniem w rodzinie z uwzględnieniem dążenia do specjalizacji i integracji wiedzy na przykładzie pedagogiki rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w czym wyraża się integracja i specjalizacja pedagogicznej wiedzy o rodzinie oraz jakie kierunki badań prowadzonych przez T. Kukołowicz i J. Wilka ujawniają dążenie do specjalizacji i integracji wiedzy.
Back to Top Top