Applied Optics

Journal Information
ISSN / EISSN : 00036935 / 15394522
Current Publisher: The Optical Society (10.1364)
Total articles ≅ 52,506
Google Scholar h5-index: 46
Current Coverage
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Vasily Ezhov, Natalia Vasilieva, Peter Ivashkin, Alexander Galstian
Published: 21 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.59.0000b1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongying Zhang, Yifu Cheng, Kaiji Wu, Zhijun Yuan, Yong Kang Dong
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.382725

Shiyu Li, Li Xia, Zhao Yang, Minghui Zhou, Benyang Zhao, Wei Li
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.383198

Enzheng Zhang, Xueying Teng, Benyong Chen, Shihua Zhang, Zhaoyang Li, Li Zhaoyang
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.383630

Mei Hui, Weiqian Li, Ming Liu, Liquan Dong, Lingqin Kong, Yuejin Zhao
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.379194

Yingjie Zhang, Fengjun Tian, Zhenlan Su, Ruolan Bai, Li Li, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.380165

Youngkee Jung, Claudia Coronel-Aguilera, Iyll-Joon Doh, Hyun Jung Min, Trevor Lim, Bruce M. Applegate, Euiwon Bae
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59, pp 801-810; doi:10.1364/ao.59.000801

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
C. J. C. Smyth, Shamil Mirkhanov, Adrian Quarterman, Keith Wilcox
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.386409

Goretti G. Hernandez-Cardoso, Abhishek K. Singh, Enrique Castro-Camus
Published: 17 January 2020
Applied Optics, Volume 59; doi:10.1364/ao.382383