Applied Optics

Journal Information
ISSN / EISSN : 0003-6935 / 1539-4522
Current Publisher: The Optical Society (10.1364)
Total articles ≅ 54,727
Current Coverage
MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Weiyu Sun, Yuheng Qu, Jiashuai Cao, Hongzhi Jia
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.428032

Manuel H. De La Torre I., Gloria del R. Frausto-Rea, , Maria del S. Hernandez Montes
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.425059

Chao Zhang, Jia-Ping Sun, Qichao Hou, Biran Chen, Hongbing Yao, Zhiqiang Zhou, Jiawei Cong
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.426381

Dong-Ryoung Lee, Joerg Bewersdorf
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.416585

Cong Wang, Shifu Zhang, , Kaiwen Ding, Bo Liu, Ji’An Duan
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.422078

Jing-Jing Bao, I-Fong Chen, Chiamei Peng
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.423185

V. A. Martirosyan, P. H. Muzhikyan
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.425193

, Yutaro Katano, Masahide Goto, Tetsuhiko Muroi, Nobuhiro Kinoshita, Yoshinori Iguchi, Norihiko Ishii
Published: 16 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.426583

, V. O. Yukhymchuk, I. A. Ivashchenko, V. S. Kozak, P. V. Tyshchenko, I. D. Olekseyuk
Published: 14 June 2021
Applied Optics, Volume 60; doi:10.1364/ao.426034

Back to Top Top