Studia Philosophiae Christianae

Journal Information
ISSN / EISSN : 0585-5470 / 2720-0531
Total articles ≅ 215
Archived in
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 73-92; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.04

Abstract:
Problem rozważany w tym artykule dotyczy relacji między zdroworozsądkowym a filozoficznym (realistycznym) poznaniem atrybutów Boga. Na przykładzie wszechmocy, wszechwiedzy i wszechobecności Boga dochodzi się do wniosku, że w oparciu o bezpośrednio daną rzeczywistość i przy zastosowaniu tylko poznania zdroworozsądkowego człowiek nie doświadcza tego rodzaju własności w świecie, lecz przypisuje je Bogu. Natomiast sam z siebie nie potrafi ich uzasadnić. Kwestią uzasadnienia problemów, powstających na gruncie poznania potocznego, zajmuje się m.in. filozofia. Dlatego przyjmuje się, że filozofia koryguje i uzupełnia poznanie przednaukowe. Jednakże dla samego orientowania się i uznania wspomnianych przymiotów Boga poznanie zdroworozsądkowe jest wystarczające. --------------- Zgłoszono: 16/01/2021. Zrecenzowano: 09/03/2021. Zaakceptowano do publikacji: 11/05/2021
Roman Murawski
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 109-125; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.06

Abstract:
The aim of this paper is to present and analyse the views on logic of the members of the so-called Cracow Circle, namely the Dominican Father Józef (Innocenty) M. Bocheński, Rev. Jan Salamucha, and Jan Franciszek Drewnowski. They tried to apply the methods of modern formal/mathematical logic to philosophical and theological problems. In particular, they attempted to modernise contemporary Thomism (the trend which was then prevailing) by employing logical tools. The influence of Jan Łukasiewicz, the co-founder of the Warsaw School of Logic will be also discussed. --------------- Received: 16/01/2021. Reviewed: 24/03/2021. Accepted: 13/05/2021.
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 127-139; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.r.01

Abstract:
Generalnie rzecz ujmując, prezentowana monografia pokazuje, że jej Autorka jest zdecydowaną przeciwniczką uprawiania filozofii tylko przy biurku z dala od problemów praktycznych. Swoich poszukiwań nie traktuje w kategorii realizacji akademickiego zawodu tylko zadania, związanego z podejmowaniem określonych działań, wpływających na zmianę postrzegania przez człowieka środowiska naturalnego. Postulaty upraktycznienia filozofii, a zwłaszcza etyki cnót, uprawiania jej w ścisłej współpracy z różnymi społecznymi interesariuszami są jak najbardziej słuszne i godne instytucjonalnego wsparcia. Książka ma niezaprzeczalnie walor perswazyjny. --------------- Zgłoszono: 19/11/2020. Zrecenzowano: 18/12/2020. Zaakceptowano do publikacji: 09/02/2021.
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 31-46; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.02

Abstract:
The reflection that accompanies Christian ethics is concerned with its meaning and originality as seen against the background of various interpretations of morality. It usually includes questions about the characteristic subject matter of its inquiries, assumptions, methods, or inspirations. From the point of view of the considerations undertaken in this article, such reflection should also include the language employed by Christian ethics. In particular, this paper considers the following issues: (1) whether Christian ethics has its specific language; (2) whether it introduces new notions, or assigns specific meanings to notions already present in ethics; and (3) how ethical notions are defined in Christian ethics. These questions are addressed with reference to the philosophical system of Tadeusz Ślipko, one of the most outstanding Polish representatives of Christian ethics. -------------- Received: 11/02/2021. Reviewed: 23/03/2021. Accepted: 10/05/2021
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 47-72; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.03

Abstract:
W artykule analizuję pewną odmianę kosmologicznej argumentacji za istnieniem Boga – „dowód ze skończoności”. W punkcie wyjścia opieram się na intuicjach Georga W.F. Hegla, które rozwijam. W swoich heglowskich inspiracjach ograniczam się do Wykładów z filozofii religii (t. 1 i 2). W konkluzji wskazuję na niebezpieczeństwo pomieszania porządku poznawczego (skończone jako przesłanka „dowodzenia” realności nieskończonego) z porządkiem ontycznym (domniemana zależność nieskończoności – w szczególności tej realizującej się w Bogu – od tego, co skończone). --------------- Zgłoszono: 30/10/2020. Zrecenzowano: 17/12/2020. Zaakceptowano do publikacji: 24/04/2021
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 141-146; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.r.02

Abstract:
Niektóre fragmenty książki (wątki dotyczące „słabego Boga”) mogą przywodzić na myśl filozofię Gianniego Vattimo, który dokonuje bardzo ciekawej reinterpretacji tradycji katolickiej, ale w wersji zsekularyzowanej i całkowicie immanentnej. Głębsze rozważenie tego wątku mogłoby wzbogacić i tak niezwykle erudycyjną oraz bardzo fachowo napisaną książkę. --------------- Zgłoszono: 06/09/2020. Zrecenzowano: 31/10/2020. Zaakceptowano do publikacji: 24/11/2021.
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 5-30; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.01

Abstract:
Rozważania nad ludzkim życiem prowadziły często do wniosku, że w człowieku istnieje pierwiastek życia, który nazwano duszą. Koncepcję człowieka, złożonego z duszy i ciała, przyjęły różne religie i systemy filozoficzne. Z tej koncepcji wynika problem animacji duszy, czyli próba określenia momentu, w którym dusza łączy się z ciałem, tworząc człowieka. W tym kontekście pojawia się również kwestia pochodzenia ludzkiej duszy. Na pytania o pochodzenie duszy i moment jej syntezy z materią ciała w ludzkiej matce proponowano w historii filozofii różne odpowiedzi. W systemie filozoficznym Eriugeny człowiek jest bytem, złożonym z duszy i ciała. Dusza jest istotą człowieka. Istotą duszy jest intelekt. Przejawem aktywności intelektu jest ludzki rozum. Istnienie duszy powoduje, że człowiek odkrywa, iż został stworzony do poznawania niepoznawalnego, własnego intelektu i Boga. Ludzka dusza istnieje przed powstaniem ciała człowieka. Każdy człowiek od chwili poczęcia posiada duszę, a moment zejścia duszy w materię ciała wymyka się ludzkiemu poznaniu. Ten moment jest tajemnicą Stwórcy. --------------- Zgłoszono: 07/08/2020. Zrecenzowano: 11/10/2020. Zaakceptowano do publikacji: 24/03/2021
Studia Philosophiae Christianae, Volume 57, pp 93-108; https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.05

Abstract:
W związku z 30. rocznicą nadania przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie doktoratu honoris causa J.M. Bocheńskiemu dokonano kwerendy dokumentów, związanych z tym wydarzeniem, obecnie znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W jej wyniku odnaleziono nagrania audio i zdjęcia z tej uroczystości oraz dokumentację starań Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, mających na celu nadanie tego tytułu o. Bocheńskiemu. Jak się okazało, począwszy od 1981 roku WFCh trzykrotnie ubiegał się o nadanie tego doktoratu i podejmował stosowne uchwały w tej sprawie. Celem artykułu jest prezentacja i omówienie tych archiwaliów w kontekście związków o. Bocheńskiego z ATK oraz ówczesnych realiów społeczno-politycznych i kościelnych. --------------- Zgłoszono: 24/01/2021. Zrecenzowano: 22/03/2021. Zaakceptowano do publikacji: 10/05/2021
Edward Nieznański
Studia Philosophiae Christianae, Volume 56, pp 85-93; https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.s1.05

Abstract:
Philosophical statements are often suppositions. Gottfried Wilhelm Leibniz proposes in Nouveaux Essais sur l’entendement humain, 1704, a method of the construction of assertive conditionals occurring between any philosophical suppositions. If we can infer a philosophical statement from any suppositions then the implication between these suppositions and the obtained statement is assertive. In the article, some examples of the application of Leibniz’s method are considered.
Studia Philosophiae Christianae, Volume 56, pp 63-84; https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.s1.04

Abstract:
The article is an attempt at explaining the category of logical form used by Ludwig Wittgenstein in his Tractatus logico-philosophicus by using concepts from Gottfried Wilhelm Leibniz’s The Monadology. There are many similarities and analogies between those works, and the key concept for them is the category of the inner and acknowledged importance of consideration based on basic categories of thinking about the world. The Leibnizian prospect allows for a broader look at Wittgenstein’s analysis of the relation between propositions and facts, between language and the world. Using the Hanoverian philosopher’s terminology allows for the demonstration of the ambivalence of the concept of logical form in the philosophy of Wittgenstein and also the metaphysical nature of his first book.
Back to Top Top