Image and Vision Computing

Journal Information
ISSN / EISSN : 0262-8856 / 1872-8138
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 3,958
Current Coverage
SCOPUS
EI COMPENDEX
PUBMED
SCIE
INSPEC
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Boyang Song, Xiaoguang Hu, Jin Xiao, Guofeng Zhang, Tianyou Chen
Published: 1 August 2022
Image and Vision Computing, Volume 124; https://doi.org/10.1016/j.imavis.2022.104511

Xinhui Luo, Zhi Liu, Weijie Wei, Linwei Ye, Tianhong Zhang, Lihua Xu, Jijun Wang
Published: 1 August 2022
Image and Vision Computing, Volume 124; https://doi.org/10.1016/j.imavis.2022.104491

Xiaoqian Ye, Binbin Yan, Boyang Liu, Huachun Wang, Shuai Qi, Duo Chen, Peng Wang, Kuiru Wang, Xinzhu Sang
Published: 1 August 2022
Image and Vision Computing, Volume 124; https://doi.org/10.1016/j.imavis.2022.104509

Back to Top Top