International Journal of Innovative Approaches in Education

Journal Information
ISSN / EISSN : 2602-4780 / 2602-4489
Published by: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 49
Filter:

Latest articles in this journal

Fatih Mutlu Özbilen, Ministry Of Education, Fatih Mutlu Özbilen & Osman Çekiç, Çanakkale Onsekiz Mart University
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 255-270; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.374.2

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında beş devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 811 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbilen ve Çekiç (2017) tarafından geliştirilmiş “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının sosyal sermayelerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen sınıf düzeyi bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı fakat herhangi bir öğrenci topluluğu ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle lisans öğrenimleri süresince öğretmen adaylarına ilgi alanlarına uygun öğrenci topluluklarına ve sivil toplum kuruluşlarına üye olma konusunda rehberlik edilmesi gerektiği önerilmektedir.
Tülay Dargut Güler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tülay Dargut Güler & Melek Kalin Sali
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 236-254; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.374.1

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecini desteklemek amacıyla eğitsel bir sosyal ağ olan Edmodo kullanımını incelemektir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma deseni olan durum çalışması belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim gören 8 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın uygulama sürecinde, yabancı dil olarak Türkçe dersleri 18 hafta boyunca Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yürütülmüştür. Ders dışı etkinlikler ise Edmodo programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler gözlem ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerin Edmodo programı ile desteklenebileceği, öğrencilerin bu ortamda gerçekleştirilen bir öğretimde derse karşı ilgilerinin arttığını, uzaktan eğitim sürecinde iletişimde yaşanabilecek sınırlılıkların Edmodo sayesinde üstesinden gelinerek öğrencilerin hem öğretmenleri hem de diğer öğrenenler ile rahat ve güvenli bir şekilde iletişim kurabildikleri, böylece dil öğrenme süreçlerine katkı sağlandığı, bunların yanı sıra öğrencilerin de bu sürece ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.
Eyüp Demir, Sungurlu Rehberlik Araştırma Merkezi, Eyüp Demir & Hüseyin Mertol, Tokat Gaziosmanpaşa University
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 205-217; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.363.1

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, Akran Arabuluculuk Eğitim Programı’nın lise öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeylerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Orta Karadeniz bölgesinde bir liseye devam etmekte olan dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri tesadüfi olarak deney ve kontrol grubuna atanmıştır. Revize edilmiş Algılanan Sosyal Destek Ölçeği deney ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulamadan iki hafta önce ve uygulama bittikten sonra uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 7 hafta süreyle Akran Arabuluculuk Eğitim Programı uygulanırken, kontrol grubundaki öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırma hipotezleri bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, uygulama öncesinde kontrol grubu lehine sosyal destek düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmasına rağmen, uygulama sonrasında akran arabuluculuk eğitimi programına katılan deney grubundaki öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeylerinde kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı bir şekilde artış olduğu görülmüştür (F (1,23)= 7.07, p < . 05). Bu sonuçlardan yola çıkarak, akran arabuluculuk eğitim programının lise öğrencilerinin sosyal destek düzeylerini arttırmak istendiğinde kullanılabilecek bir program olduğu söylenebilir. İlerleyen araştırmalarda programın etkililiği farklı örneklemlerde incelenebilir.
Mehtap Özden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mehtap Özden & Göknur Günay
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 218-235; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.363.2

Abstract:
Bu çalışma Kanada’da öğrenim gören bir Türk öğrencinin eğitimde dijital okuryazarlık ve uzaktan eğitim hakkındaki deneyimlerini çözümlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden anlatı araştırmasına göre hazırlanmış, anlatı araştırmasının yedi aşamasına uygun olarak çalışma yürütülmüştür. Görüşme yöntemiyle veriler toplanmış ve Riessmann’ın veri analiz sınıflandırmasına göre tematik analizle değerlendirilmiştir. Anlatının analiz edilmesiyle elde edilen temalarla dijitalleşmeyi eğitime entegre etmeyi amaçlayan en eski ülkelerden biri olan Kanada’da, eğitimde teknolojinin kullanımının ne seviyede olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Dijital okuryazarlığın lisede “Yeni Medya” kapsamında ana dil derslerinden biri olarak değerlendirildiği, üniversitede online laboratuvar derslerinde animasyonlarla etkileşimli dersler yapıldığı, derslerde araç gereç olarak bilgisayarın ve ilgili uygulamalarının temel araç gereç olarak kullanıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca Kanada’da özellikle lise eğitiminde Eğitim 3.0 dönemi uygulamalarının aktif olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Merve Uçar, Department of Primary Education, Merve Uçar & Sibel Güven, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 87-110; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.6

Abstract:
Araştırmada ilkokul öğretmenlerinden alınan görüşler ile kariyer engeli olarak cam tavanın okullarda personel güçlendirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale İli 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet ilkokullarında görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler tek bir ölçek formuyla eş zamanlı olarak toplanmıştır. Araştırma formun ilk bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde Cam Tavan ölçeği, üçüncü bölümde Personel Güçlendirme ölçeği yer almaktadır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cam tavan ve personel güçlendirme arasında düşük düzeyde ve negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlerin cam tavan düzeyleri arttıkça psikolojik güçlendirme düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Comfort Abosede Okotoni, Busuyi Francis Olowo
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 44-62; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.4

Abstract:
The study assessed the implemented free education on the quality of education in Ondo State public secondary schools. Descriptive research design was adopted for the study. The population for the study comprised the 304 principals and the students of public secondary schools in Ondo State. The sample for the study comprised 720 senior secondary school students and 18 principals of public secondary schools in the State. The multistage sampling technique was used in the selection of the sample for the study. Data for the study were obtained using two research instruments. Data collected were analysed using frequency counts, percentage scores, bar charts and Chi Square. The findings of the study showed that the level of the implementation of providing free shuttles was moderate (34.1%), library facilities high at (30.4%), the level of the implementation of provided computer facilities moderate at (40.2%), while laboratory facilities was high (37%). The study also showed that free education programmes have no significant influence on quality of education in Ondo State (χ2 = 5.778; df = 9; p = 0.762). West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) results of students used from year 2012 to 2015 collected also showed that the pass rate of students in the external examination was 30%, which showed that quality of education in the state has been on the decline. The study concluded that quality education in Ondo State secondary schools was not influenced by the free education programme implementation in the State.
Ecem Nur Burunsuzoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ecem Nur Burunsuzoğlu & Adil Çoruk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 167-184; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.11

Abstract:
Bu çalışmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel iletişime ve okul yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme stratejilerini kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, örgütsel iletişim ve örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde yapılan çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale merkez ilköğretim okullarında görev yapan 699 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden rastgele seçilmiş 11 ilkokul ve 10 ortaokulda görev yapan toplam 278 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde örgütsel iletişimde cinsiyet ve yaş, değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkarken branş değişkeninde anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. Örgütsel sosyalleşmede ise cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Örgütsel iletişim ve alt boyutları, örgütsel sosyalleşme ve alt boyutları ve örgütsel iletişim ile örgütsel sosyalleşme arasında, pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Şefika Melike Çağatay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 186-196; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.12

Abstract:
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu öğrenme dersi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programı seçmeli ders olarak eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bu derse ve hayat boyu öğrenme-yetişkin eğitimi kavramlarına yönelik görüşlerini ve öğretmen adaylarının öğrenme ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırma nitel desende bir durum çalışmasıdır. Dersi seçen 38 öğrenciden yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Betimsel analizle kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler ders hakkında bilgi sahibi değildirler ve dersi seçerken araştırma yapmamışlardır. Derse ilişkin kavramlarla ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Dersi yürüten öğretim elemanının kim olduğu ve seçimlik derslerle ilgili arkadaş tavsiyesi ders seçiminde en önemli belirleyicidir. Öğretmen adayları, dersin öğretmenlik mesleğinde ailelerle kuracakları iletişimde katkı sağlayacağını düşünmektedir. Öğretmen adayları, hayat boyu öğrenen birey yolculuğunda fakülte ve üniversite olanakları kapsamında desteklemelidir. Öğrenim gördükleri bölümlerde öğrencilerin öğretim programına ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırılmalıdır. Öğretmen adaylarının yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme kavramlarına ilişkin beceri, tutum ve görüşleri karma araştırma yöntemleri ile farklı açılardan incelenebilir.
Hikmet Şevgin, Muş Alparslan Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 155-166; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.10

Abstract:
Bu çalışmanın amacı aynı veri setinde Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin açıklanan varyans değeri açısından karşılaştırmaktır. Doğrusal modeller oldukça basit olmasına rağmen, bazı gerçek hayattaki örneklerin doğrusal olmaması nedeniyle, doğrusal olmayan regresyon etkilerini tanımlamak ve karakterize etmek için daha esnek bir istatistiksel yöntem olan Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller alternatif olarak kullanılabilir. Bu bağlamda regresyon yöntemlerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması önemli görülmektedir. Çalışmaya ait veri seti PISA 2015 çalışması içinden Türk öğrencilere ait okuma becerileri puanları ile öğrencilere ait çeşitli demografik değişkenlerden oluşmaktadır. Örneklemde yer alan öğrenci sayısı 5895 olup kayıp verilerin dikkate alınmaması sonrası çalışma 5089 öğrenciye ait veri üzerinde sürdürülmüştür. Gerekli varsayımlar sınanması sonrası yapılan analizlerde; Çoklu Doğrusal Regresyon analizi toplam varyansın %23,8’ini açıklarken Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller %25,33’ünü açıklamıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkende açıkladıkları varyans miktarı bakımından Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Genelleştirilmiş toplamsal modeller Çoklu Doğrusal Regresyon analiz yöntemine göre açıklanan varyans açısından daha yüksek elde edilmesinde Genelleştirilmiş toplamsal modellerin doğrusal tahmin edicileri olarak düzleştirici fonksiyonları kullanmasının etkili olduğu söylenebilir. Genelleştirilmiş toplamsal modeller, varsayımların sağlanamadığı veriler için Çoklu doğrusal regresyon analiz yöntemine alternatif olarak, neden sonuç temelli çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Eğitim Bilimleri çalışmalarında kullanılması önerilmektedir.
Emine Merve Uslu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Emine Merve Uslu & Salih Zeki Genç
International Journal of Innovative Approaches in Education, Volume 5, pp 63-86; https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.5

Abstract:
Çalışmanın amacı, altı farklı branştan öğretmenlerin sosyal beceri kavramı hakkındaki algılarının belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin “sosyal beceriye yönelik algı” olgusu detaylı şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, açık uçlu, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen veri analizi sonucunda araştırma bulguları; sosyal beceri ile ilgili kavramsal bilgiler, sosyal beceri gelişimini etkileyen etmenler, sosyal beceriyi geliştiren etkinlikler ve sosyal beceriyi destekleyen mesleki ve bireysel özellikler olarak temalandırılmıştır. Öğretmenlerin sosyal beceri gelişimlerini destekleyecek nitelikte çalışmalara katılmaları önemli bulunmaktadır. Elde edilen veriler ışığında hem mesleki hem de kişisel gelişim üzerimde olumlu etkisi bulunan sosyal becerilerin, eğitim öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenci açısından önemi üzerinde durulmuştur.
Back to Top Top